• Organizačné pokyny pri nástupe do školy od 8.2.2021

     • Aktualizované opatrenia od 08.02.2021

      V SOBOTU 06.02.2021 A V NEDEĽU 07.02.2021 zabezpečí obec Oščadnica rozšírenie možnosti dať sa otestovať na odbernom mieste:

      MEDMEDICAL KLINIK a. s., Oščadnica č. 236 (oproti Trojičky), od 08:00 hod. do 19:00 hod. (prestávka od 13:00 hod. – 14:00  hod., posledný odber 18:40 hod.). Toto miesto je prioritne určené pre obyvateľov obce Oščadnica (rodičia všetkých žiakov; zamestnanci škôl; zamestnanci, ktorí potrebujú negatívny test do práce a bývajú v obci Oščadnica.)

      Toto miesto bude fungovať bez systému objednávania.

      Touto cestou Vás chceme požiadať o trpezlivosť a zhovievavosť počas celého priebehu testovania.

       

      Organizácia pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ (základné informácie)

      Vyučovanie pre žiakov I. stupňa: Prebieha prezenčné vyučovanie, v škole podľa rozvrhu.

      Školský klub je v prevádzke pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania.

      Školská jedáleň bude poskytovať stravu iba pre deti MŠ a žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastnia na vyučovaní. Na obedy je potrebné sa prihlásiť najneskôr do soboty, 6.2.2021 do 12.00 hod! Prihlasovanie/odhlasovanie prostredníctvom portálu školskej jedálne alebo sms správou na tel.: 0904 540 943 (p. Šulganová).

      V prípade, že sa rodič nezúčastní na testovaní a žiak nenastúpi na prezenčnú formu vyučovania v škole, pokračuje v dištančnom spôsobe vyučovania, ktoré však bude vo forme a miere, akú dokáže zabezpečiť škola (bez online hodín, formou písomných zadaní a domácich úloh). Je potrebné, aby si žiaci aj rodičia sledovali svoje kontá Edupage, kde budú priebežne posielané informácie, úlohy a zadania pre žiakov.

      Vyučovanie pre žiakov II. stupňa: Prebieha (pokračuje) dištančné vyučovanie (online) podľa upraveného rozvrhu.

      Pokyny pre rodičov

      1. V zmysle aktuálne daných usmernení platí, že sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre deti MŠ, a žiakov prvého až štvrtého ročníka základnej školy, pri dodržaní platných nariadení od 8.2.2021 (pondelok)
      2. Testovania sa musí zúčastniť aspoň jeden zákonný zástupca žiaka prezenčného vyučovania, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
      3. Pri nástupe do ZŠ a MŠ je potrebné predložiť čestné vyhlásenie o bezinfečnosti (formulár - tlačivo sme rodičom posielali prostredníctvom edupage správy a je k dispozícii aj vo vstupnom priestore do kostola v Oščadnici)). 
      4. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov  (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania). 
      5. Žiaci prvého stupňa aj keď dosiahli vek 10 rokov sa netestujú.
      6. Stále platia aktuálne hygienické opatrenia pre prezenčné vyučovanie v škole: ranný filter, dezinfekcia, nosenie rúšok

      Ďakujeme Vám za zodpovedný prístup a dodržiavanie opatrení kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. 

      Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám pravidelne sledovať stránku školy (www.zsoscadnicu.sk) a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom svojich kont Edupage.

      Zdroje: MŠVVaŠ: 

      Prílohy:

      Návrat do škôl od 8.2.2021

      Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8.2.2021 

      Metodické usmernenie k organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu na školách s účinnosťou od 8.2.2021

      V Oščadnici, dňa 06.02.2021.

      Mgr. Veronika Mačuhová

      riaditeľka  školy

     • Predbežná informácia o otvorení MŠ a ZŠ pre žiakov I. stupňa

     • Informácie k otvoreniu MŠ a ZŠ od 8.2.2021

      Na základe informácií MŠVVaŠ bude so súhlasom zriaďovateľa a v súlade s Covid automatom a rozhodnutiami epidemiológov otvára Základná škola Oščadnica – Ústredie 1. stupeň ZŠ od 8.2.2021 (pondelok) a Základná škola s materskou školou Oščadnica – Nižný koniec materskú školu, školský klub detí a jedáleň.

       

      Podmienky nástupu boli prezentované MŠVVaŠ dňa 3.2.2021. Na základe uvedených informácií testovanie mladších žiakov nebude povinné, otestovaný musí byť jeden zákonný zástupca. Ak zákonný zástupca prekonal v predchádzajúcich troch mesiacoch ochorenie COVID-19 testovania sa zúčastniť nemusí.

       

      Pri nástupe do školy sa žiak v pondelok ráno preukáže dokladmi, ktoré musí vypísať rodič. Dokumenty Vám pošleme v piatok 5.2.2021 prostredníctvom edupage správy alebo ich nájdete v hlavnom vstupe do kostola v Oščadnici.

       

      Testovanie zákonných zástupcov sa bude konať v mobilnom odberovom mieste Medmedical Klinik v obci Oščadnica, ktoré bude výhradne otvorené pre zákonných zástupcov žiakov ZŠ, detí MŠ a zamestnancov školy aj počas víkendových dní, dňa 6.2.2021 (sobota) a 7.2.2021 (nedeľa)  v čase, ktorý vám po dohode so zriaďovateľom upresníme. 

       

      V prípade, že sa rodič nezúčastní na testovaní a žiak nenastúpi na prezenčnú formu vyučovania v škole, pokračuje v dištančnom spôsobe vyučovania, ktoré však bude vo forme a miere, akú dokáže zabezpečiť škola (bez online hodín, formou písomných zadaní a domácich úloh).

       

      Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom spôsobe (online) vyučovania, podľa nastavených rozvrhov.

      Školský klub bude k dispozícii iba pre žiakov, ktorí sa zúčastnia prezenčnej formy vyučovania.

      Školská jedáleň bude poskytovať stravu iba pre deti MŠ a žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastnia na vyučovaní. Na obedy je potrebné sa prihlásiť najneskôr do soboty, 6.2.2021 do 12.00 hod! Prihlasovanie/odhlasovanie prostredníctvom portálu školskej jedálne alebo sms správou na tel.: 0904 540 943 (p. Šulganová).

       

      Vážení rodičia, ďakujeme Vám za spoluprácu a trpezlivosť.

       

      V Oščadnici, dňa 4.2.2021.

      Mgr. Veronika Mačuhová,  riaditeľka školy

       

       

     • Materské školy a školský klub detí od pondelka 25.01.2021

     • Informácie pre rodičov

      Materské školyprevádzka len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry ( zdravotnícky pracovník, policajt, vojak, hasič) a pre deti rodičov, ktorí na základe nariadenia zamestnávateľa musia chodiť do práce, nemôžu pracovať z domu.

      Školský klub detí môže byť v prevádzke od 7.30 do 15.30 len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry ( zdravotnícky pracovník, policajt, vojak, hasič) a pre deti rodičov, ktorí na základe nariadenia zamestnávateľa musia chodiť do práce, nemôžu pracovať z domu.

      Prosíme rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu na základe nariadenia zamestnávateľa, aby záväzný záujem o umiestnenie dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí  od 25.01.2021 nahlásili SMS – správou,resp.osobne do nedele 24.01.2021 do 12.00 hod..

      Telefónne kontakty:

      Materská škola-Ústredie + Materská škola-Rovne:  0908922959

      Materská škola – Píla:        0908922960

      Školský klub detí – Ústredie: 0901722443

      Školský klub detí – Nižný koniec: 0911822443

      Pripomíname, že je potrebné prihlásiť dieťa aj na stravu u p.vedúcej ŠJ.

      O aktuálnych  zmenách vás budeme informovať.

      Ďakujeme za pochopenie, Mgr. Anna Jarabicová, riaditeľka školy Oščadnica Nižný koniec

       

     • Oznam o otváraní škôl od 18.1.2021 zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ

     • Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v online režime, ako doteraz.  

      Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň. „V týždni od 18. 1. budeme opätovne informovať, ako bude vyučovanie vyzerať od ďalšieho pondelka, 25. januára,“  informuje minister školstva B. Gröhling. 

     • Vzdelávanie žiakov od 11.1.2021

     • Aktualizácia dňa 7.1.2021

      Vážení rodičia,

      dňom 11.1.2021 sa bude v našej základnej škole  realizovať vyučovací proces dištančnou formou

      na 1. aj 2. stupni.

      Aktuálne informácie nájdete tu :  → Organizacia vyucovania na ZS od 11.1.2021.pdf

      Analyzujeme všetky informácie uverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a RÚVZ (viď odkaz dole) a ihneď, ako budú známe podrobnosti, budeme Vás informovať prostredníctvom Edupage. 

      Vyjadrenie ministra školstva

      Rozhodnutie_ministra_skolstva_4.1.2021.pdf

      Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup a dodržiavanie opatrení, ktoré rešpektujeme v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19.

      V Oščadnici, dňa 7.1.2021

      Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka školy

     • STREETDANCE WORKSHOP

     • V spolupráci s občianskym združením

      CULTURA HUMANA  

      prinášame všetkým mladým  nadšencom pohybu a tanca sériu online workshopov. 

      Workshop 1 - naučíš sa prvé tanečné kroky STREETDANCE  v 3 úrovniach

      Workshop 2 - tutorial krátkej STREETDANCE choreografie

      s tanečníkom  Norbertom Norom Grofčíkom

     • Vianočná pošta pre neznámych starkých do domovov a list Ježiškovi

     • Nech na Vianoce nie je nikto sám ... Tieto slová nie sú cudzie ani deťom našej školy. Tento rok sme sa zapojili do projektu Vianočná pošta pre neznámych starkých. Deti vytvorili milé pozdravy s krásnymi prianiami a potešili babky a dedkov v domovoch dôchodcov.

     • Aktualizované opatrenia od 10.11.2020

     • Organizačné pokyny

      Aktualizované opatrenia od 10.11.2020

      Na základe Usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 8.11.2020 v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a Uznesenie vlády SR č. 704/2020 zo dňa 4. novembra 2020,  vyhlášku č. 20 zo dňa 6. novembra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 20“) a č. 21 zo dňa 6. novembra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 21“) vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“.

       

      A: Organizácia pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ (základné informácie)

      Vyučovania pre žiakov I. stupňa: Prebieha prezenčné vyučovanie, v škole.

      Vyučovania pre žiakov II. stupňa: Prebieha dištančné vyučovanie (online).

       

      B: Pokyny pre rodičov

      1. V zmysle aktuálne daných usmernení platí, že deti MŠ,  žiaci nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školy majú podľa § 1 ods.2 písm. g) a u) vyhlášky č. 20 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Žiaci, ktorí majú viac ako 10 rokov predkladajú negatívny test. Rodičia môžu podľa usmernenia MŠVVaŠ ospravedlniť svoje dieťa (žiaka) na päť po sebe idúcich pracovných dní.
      2. Vzhľadom na to, že boli jesenné prázdniny pri návrate do školy zákonný zástupca opätovne predkladá  vyhlásenie o bezinfekčnosti 
      3. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára. Vzhľadom na to, že vyučovanie na I. stupni prebieha iba v prezenčnej podobe, žiak si domáce úlohy môže sledovať prostredníctvom svojho konta Edupage. Škola eviduje žiaka ako neprítomného na prezenčnej forme vyučovania.
      4. Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 20 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca Vyhlásenie o bezinfekčnosti.
      5. V prípade, že niekto z rodinných príslušníkov dieťaťa žijúcim v spoločnej domácnosti má pozitívne výsledky, zostáva aj dieťa v povinnej desaťdňovej karanténe. Po uplynutí karanténneho obdobia sa dieťa môže vrátiť do škôlky, rodič podpisuje taktiež vyhlásenie o bezinfekčnosti .

      Návod na vyplnenie Vyhlásenia o bezinfekčnosti, elektronicky a online. www.help.edupage.org

       Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19.

      Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám pravidelne sledovať stránku školy (www.zsoscadnicau.edupage.org) a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom svojich kont Edupage.

      V Oščadnici, dňa 9.11.2020.

      Zdroje: Usmernenie MŠVVaŠ

      Mgr. Veronika Mačuhová

       

  • Zvonenia

   Nedeľa 17. 10. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola Oščadnica - Ústredie
   • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
   • 0414382130 0414382970
   • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje