• IQ olympiáda pre žiakov 5. - 9. ročníka

     • Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.“

      Albert Einstein

      Milí žiaci,

      tento rok sa koná už 10. ročník IQ olympiády. IQ olympiáda je súťaž organizovaná Mensou Slovensko.

      Heslo súťaže je:

      IQ Olympiáda – odváž sa používať vlastný rozum.

      Preto táto súťaž nie je o meraní IQ. Súťaž chce ukázať ako objaviť a využívať vrodenú logiku, kreativitu, zlepšiť Vašu priestorovú orientáciu, pamäť či kritické myslenie.

      Súťaž je tak ako po minulé roky určená  pre žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl.

      V priebehu marca prebieha registrácia žiakov do súťaže. Školské kolo bude prebiehať on-line v apríli. On-line školské kolo pozostáva z riešenia 25-tich rôznych logických úloh, ktoré je potrebné vyriešiť za 30 minút.

      Všetci budú súťažiť opäť o zaujímavé ceny – notebook, tablety, knihy, inteligentné hodinky, logické hry, .... a veľa ďalších cien

      Registrovať sa treba  v termíne 01. marec 2021 – 31. marec 2021 na stránke (kvôli GDPR) https://test.iqolympiada.sk/vstup_pre_ziakov/?registrace=1

      Registrácia zaberie maximálne 5 minút ( Treba správne napísať svoje meno a priezvisko, školu nájdete v zozname a svoju triedu. Musíte vedieť svoju fungujúcu e-mailovú adresu, na ktorú dostanete heslo – môže to prísť do spamu) . Chcem  však upozorniť, že po registrácií musí ešte rodič (zákonný zástupca) odsúhlasiť Vašu účasť v súťaži, opäť elektronicky. Bez tohto kroku sa žiak súťaže nemôže zúčastniť. 

      Viac informácii o súťaži: 

      - pravidlá súťaže: https://iqolympiada.sk/?p=29

      informácie pre žiakov:   https://test.iqolympiada.sk/o_sutazi_ziaci/

      Dôležité dátumy:

      Registrácia účastníkov 1.3.-31.3.2021

      Školské on-line kolo 12.4. - 18.4.2021 (je možné riešiť aj mimo školy)

      Regionálne kolo – semifinále: 5.5.2021 on-line

      Celoslovenské kolo – finále 1.6.2021, miesto a spôsob bude upresnené podľa aktuálnej pandemickej situácie

       

      Odváž sa používať vlastný rozum

      Immanuel Kant

       

     • Oznam o pokračovaní vyučovania od 8.3.2021

     • V súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 2.3.2021, od 8. marca do 21. marca 2021 pokračujeme nasledovne:

      Žiaci I. stupňa pokračujú v prezenčnej forme vyučovania.

      Žiaci II. stupňa pokračujú dištančne - online.

      Zákonný zástupca pravidelne každých 7 dní predkladá pri nástupe žiaka Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (Vyhlasenie_od_8.3.2021.pdf). Žiaci prítomní na vyučovaní dostali formulár od svojich triednych vyučujúcich a mali ho doniesť do piatka do školy. Chýbajúci žiaci, ktorí sa zúčastnia prezenčného vyučovania, donesú vyhlásenie do školy v pondelok.

      Príslušné vyhlásenie je možné podať aj elektronicky cez rodičovské konto Edupage, v časti Žiadosti/Vyhlásenia. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienok hlavne prostredníctvom príslušného Čestného vyhlásenia nie staršieho ako 7 dní predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo vyhlášky č. 47/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania).

      Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup, trpezlivosť a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. Vďaka dodržiavaniu príslušných opatrení môžeme pokračovať v prezenčnom vyučovaní pre žiakov I. stupňa ZŠ.

      Ďalšie informácie:

      1. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo  príslušným regionálnym hygienikom.
      2. V spolupráci so zriaďovateľom je pre rodičov možnosť otestovať sa dňa 6. a 7.3 2021 v odbernom centre Medmedical Klinik v čase od 10.00 hod do 17.30 hod..
      3. Žiaci prvého stupňa aj keď dosiahli vek 10 rokov sa netestujú.
      4. Stále platia aktuálne hygienické opatrenia pre prezenčné vyučovanie v škole.
      5. V prípade, že sa rodič rozhodne nechať žiaka doma, zabezpečuje kontakt so školou prostredníctvom konta Edupage a komunikáciou s triednym vyučujúcim.

      Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám pravidelne sledovať stránku školy (www.zsoscadnicau.sk) a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom svojich kont Edupage.

      V Oščadnici, dňa 5.3.2021

      Mgr. Veronika Mačuhová

     • Organizačné pokyny pri nástupe do školy po jarných prázdninách

     • Aktualizované opatrenia od 22.02.2021

      V SOBOTU 20.02.2021 A V NEDEĽU 22.02.2021 zabezpečí obec Oščadnica rozšírenie možnosti dať sa otestovať na odbernom mieste:

      MEDMEDICAL KLINIK a. s., Oščadnica č. 236 (oproti Trojičky), od 10:00 hod. do 18:00 hod. (prestávka od 13:00 hod. – 14:00  hod., posledný odber 17:40 hod.). Toto miesto je prioritne určené pre obyvateľov obce Oščadnica (rodičia všetkých žiakov; zamestnanci škôl; zamestnanci, ktorí potrebujú negatívny test do práce a bývajú v obci Oščadnica).

       

      Toto miesto bude fungovať bez systému objednávania.

      Touto cestou Vás chceme požiadať o trpezlivosť a zhovievavosť počas celého priebehu testovania.

       

      Organizácia pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ (základné informácie)

      Vyučovanie pre žiakov I. stupňa: Prebieha prezenčné vyučovanie, v škole podľa rozvrhu.

      Školský klub je v prevádzke pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania.

      Školská jedáleň bude poskytovať stravu iba pre deti MŠ a žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastnia na vyučovaní. Na obedy je potrebné sa prihlásiť najneskôr do soboty, 6.2.2021 do 12.00 hod! Prihlasovanie/odhlasovanie prostredníctvom portálu školskej jedálne alebo sms správou na tel.: 0904 540 943 (p. Šulganová).

      V prípade, že sa rodič nezúčastní na testovaní a žiak nenastúpi na prezenčnú formu vyučovania v škole, pokračuje v dištančnom spôsobe vyučovania, ktoré však bude vo forme a miere, akú dokáže zabezpečiť škola (bez online hodín, formou písomných zadaní a domácich úloh). Je potrebné, aby si žiaci aj rodičia sledovali svoje kontá Edupage, kde budú priebežne posielané informácie, úlohy a zadania pre žiakov.

      Vyučovanie pre žiakov II. stupňa: Prebieha (pokračuje) dištančné vyučovanie (online) podľa upraveného rozvrhu.

      Pokyny pre rodičov

       1. V zmysle aktuálne daných usmernení platí, že sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre deti MŠ, a žiakov prvého až štvrtého ročníka základnej školy, pri dodržaní platných nariadení od 22.2.2021 (pondelok)
       2. Testovania sa musí zúčastniť aspoň jeden zákonný zástupca žiaka prezenčného vyučovania, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
       3. Pri nástupe do ZŠ a MŠ je potrebné predložiť Čestné vyhlásenie o bezinfečnosti (viď. príloha). Formulár bude možné vyplniť aj elektronicky prostredníctvom rodičovského konta Edupage (návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1595 )
       4. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov  (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania). 
       5. Žiaci prvého stupňa aj keď dosiahli vek 10 rokov sa netestujú.
       6. Stále platia aktuálne hygienické opatrenia pre prezenčné vyučovanie v škole: ranný filter, dezinfekcia, nosenie rúšok

      Ďakujeme Vám za zodpovedný prístup a dodržiavanie opatrení kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. 

      Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám pravidelne sledovať stránku školy (www.zsoscadnicu.sk) a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom svojich kont Edupage.

      Zdroje: MŠVVaŠ: 

      Prílohy:

      V Oščadnici, dňa 22.02.2021.

      Mgr. Veronika Mačuhová

      riaditeľka  školy

     • Informácie k prevádzke MŠ a ŠKD

     • Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374                                         

      Materské školy –  budú v prevádzke,  potrebný negatívny test zamestnancov a zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní.

      Školský klub detí v prípade potreby  bude v  prevádzke od 7.30 do 15.30 hod, potrebný negatívny test zamestnancov a zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní.

      Prosíme rodičov, aby záväzný záujem o pobyt dieťaťa v ŠKD od 15.2. do 19.2.2021 nahlásili najneskôr do 12.2.2021  do 16.00 hod  buď osobne p. vychovávateľkám ŠKD alebo SMS správou na č.telefónu:  ŠKD Ústredie: 0901722 443, ŠKD –Nižný koniec:  0905946436  alebo e-mailom na adresu: zsmsoscadnica.nk1374@gmail.com .

      ŠKD bude v prevádzke, ak sa prihlási najmenej 5 detí. Zároveň je potrebné prihlásiť dieťa na stravu v ŠJ.

      Oščadnici dňa 11.02.2021                                           

      Mgr. Anna Jarabicová

      riaditeľka školy

     • Jarné prázdniny 2021

     • Riaditeľstvo Základnej školy Oščadnica - Ústredie oznamuje žiakom a rodičom našej školy, že v termíne

      od 15.2. 2021 do 19.2.2021   budú  jarné prázdniny. 

      O organizácii prevádzky ZŠ po jarných prázdninách Vás budeme informovať 

      v priebehu budúceho týždňa na základe epidemiologickej situácie

      a na základe odporúčania príslušného RUVZ.

       

      V Oščadnici, dňa 10.2.2021

      Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka školy

     • Organizačné pokyny pri nástupe do školy od 8.2.2021

     • Aktualizované opatrenia od 08.02.2021

      V SOBOTU 06.02.2021 A V NEDEĽU 07.02.2021 zabezpečí obec Oščadnica rozšírenie možnosti dať sa otestovať na odbernom mieste:

      MEDMEDICAL KLINIK a. s., Oščadnica č. 236 (oproti Trojičky), od 08:00 hod. do 19:00 hod. (prestávka od 13:00 hod. – 14:00  hod., posledný odber 18:40 hod.). Toto miesto je prioritne určené pre obyvateľov obce Oščadnica (rodičia všetkých žiakov; zamestnanci škôl; zamestnanci, ktorí potrebujú negatívny test do práce a bývajú v obci Oščadnica.)

      Toto miesto bude fungovať bez systému objednávania.

      Touto cestou Vás chceme požiadať o trpezlivosť a zhovievavosť počas celého priebehu testovania.

       

      Organizácia pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ (základné informácie)

      Vyučovanie pre žiakov I. stupňa: Prebieha prezenčné vyučovanie, v škole podľa rozvrhu.

      Školský klub je v prevádzke pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania.

      Školská jedáleň bude poskytovať stravu iba pre deti MŠ a žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastnia na vyučovaní. Na obedy je potrebné sa prihlásiť najneskôr do soboty, 6.2.2021 do 12.00 hod! Prihlasovanie/odhlasovanie prostredníctvom portálu školskej jedálne alebo sms správou na tel.: 0904 540 943 (p. Šulganová).

      V prípade, že sa rodič nezúčastní na testovaní a žiak nenastúpi na prezenčnú formu vyučovania v škole, pokračuje v dištančnom spôsobe vyučovania, ktoré však bude vo forme a miere, akú dokáže zabezpečiť škola (bez online hodín, formou písomných zadaní a domácich úloh). Je potrebné, aby si žiaci aj rodičia sledovali svoje kontá Edupage, kde budú priebežne posielané informácie, úlohy a zadania pre žiakov.

      Vyučovanie pre žiakov II. stupňa: Prebieha (pokračuje) dištančné vyučovanie (online) podľa upraveného rozvrhu.

      Pokyny pre rodičov

      1. V zmysle aktuálne daných usmernení platí, že sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre deti MŠ, a žiakov prvého až štvrtého ročníka základnej školy, pri dodržaní platných nariadení od 8.2.2021 (pondelok)
      2. Testovania sa musí zúčastniť aspoň jeden zákonný zástupca žiaka prezenčného vyučovania, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
      3. Pri nástupe do ZŠ a MŠ je potrebné predložiť čestné vyhlásenie o bezinfečnosti (formulár - tlačivo sme rodičom posielali prostredníctvom edupage správy a je k dispozícii aj vo vstupnom priestore do kostola v Oščadnici)). 
      4. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov  (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania). 
      5. Žiaci prvého stupňa aj keď dosiahli vek 10 rokov sa netestujú.
      6. Stále platia aktuálne hygienické opatrenia pre prezenčné vyučovanie v škole: ranný filter, dezinfekcia, nosenie rúšok

      Ďakujeme Vám za zodpovedný prístup a dodržiavanie opatrení kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. 

      Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám pravidelne sledovať stránku školy (www.zsoscadnicu.sk) a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom svojich kont Edupage.

      Zdroje: MŠVVaŠ: 

      Prílohy:

      Návrat do škôl od 8.2.2021

      Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8.2.2021 

      Metodické usmernenie k organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu na školách s účinnosťou od 8.2.2021

      V Oščadnici, dňa 06.02.2021.

      Mgr. Veronika Mačuhová

      riaditeľka  školy

     • Predbežná informácia o otvorení MŠ a ZŠ pre žiakov I. stupňa

     • Informácie k otvoreniu MŠ a ZŠ od 8.2.2021

      Na základe informácií MŠVVaŠ bude so súhlasom zriaďovateľa a v súlade s Covid automatom a rozhodnutiami epidemiológov otvára Základná škola Oščadnica – Ústredie 1. stupeň ZŠ od 8.2.2021 (pondelok) a Základná škola s materskou školou Oščadnica – Nižný koniec materskú školu, školský klub detí a jedáleň.

       

      Podmienky nástupu boli prezentované MŠVVaŠ dňa 3.2.2021. Na základe uvedených informácií testovanie mladších žiakov nebude povinné, otestovaný musí byť jeden zákonný zástupca. Ak zákonný zástupca prekonal v predchádzajúcich troch mesiacoch ochorenie COVID-19 testovania sa zúčastniť nemusí.

       

      Pri nástupe do školy sa žiak v pondelok ráno preukáže dokladmi, ktoré musí vypísať rodič. Dokumenty Vám pošleme v piatok 5.2.2021 prostredníctvom edupage správy alebo ich nájdete v hlavnom vstupe do kostola v Oščadnici.

       

      Testovanie zákonných zástupcov sa bude konať v mobilnom odberovom mieste Medmedical Klinik v obci Oščadnica, ktoré bude výhradne otvorené pre zákonných zástupcov žiakov ZŠ, detí MŠ a zamestnancov školy aj počas víkendových dní, dňa 6.2.2021 (sobota) a 7.2.2021 (nedeľa)  v čase, ktorý vám po dohode so zriaďovateľom upresníme. 

       

      V prípade, že sa rodič nezúčastní na testovaní a žiak nenastúpi na prezenčnú formu vyučovania v škole, pokračuje v dištančnom spôsobe vyučovania, ktoré však bude vo forme a miere, akú dokáže zabezpečiť škola (bez online hodín, formou písomných zadaní a domácich úloh).

       

      Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom spôsobe (online) vyučovania, podľa nastavených rozvrhov.

      Školský klub bude k dispozícii iba pre žiakov, ktorí sa zúčastnia prezenčnej formy vyučovania.

      Školská jedáleň bude poskytovať stravu iba pre deti MŠ a žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastnia na vyučovaní. Na obedy je potrebné sa prihlásiť najneskôr do soboty, 6.2.2021 do 12.00 hod! Prihlasovanie/odhlasovanie prostredníctvom portálu školskej jedálne alebo sms správou na tel.: 0904 540 943 (p. Šulganová).

       

      Vážení rodičia, ďakujeme Vám za spoluprácu a trpezlivosť.

       

      V Oščadnici, dňa 4.2.2021.

      Mgr. Veronika Mačuhová,  riaditeľka školy

       

       

  • Zvonenia

   Štvrtok 20. 1. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola Oščadnica - Ústredie
   • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
   • 0414382130 0414382970
   • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje