• Materské školy a školský klub detí od pondelka 25.01.2021

     • Informácie pre rodičov

      Materské školyprevádzka len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry ( zdravotnícky pracovník, policajt, vojak, hasič) a pre deti rodičov, ktorí na základe nariadenia zamestnávateľa musia chodiť do práce, nemôžu pracovať z domu.

      Školský klub detí môže byť v prevádzke od 7.30 do 15.30 len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry ( zdravotnícky pracovník, policajt, vojak, hasič) a pre deti rodičov, ktorí na základe nariadenia zamestnávateľa musia chodiť do práce, nemôžu pracovať z domu.

      Prosíme rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu na základe nariadenia zamestnávateľa, aby záväzný záujem o umiestnenie dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí  od 25.01.2021 nahlásili SMS – správou,resp.osobne do nedele 24.01.2021 do 12.00 hod..

      Telefónne kontakty:

      Materská škola-Ústredie + Materská škola-Rovne:  0908922959

      Materská škola – Píla:        0908922960

      Školský klub detí – Ústredie: 0901722443

      Školský klub detí – Nižný koniec: 0911822443

      Pripomíname, že je potrebné prihlásiť dieťa aj na stravu u p.vedúcej ŠJ.

      O aktuálnych  zmenách vás budeme informovať.

      Ďakujeme za pochopenie, Mgr. Anna Jarabicová, riaditeľka školy Oščadnica Nižný koniec

       

     • Oznam o otváraní škôl od 18.1.2021 zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ

     • Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v online režime, ako doteraz.  

      Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň. „V týždni od 18. 1. budeme opätovne informovať, ako bude vyučovanie vyzerať od ďalšieho pondelka, 25. januára,“  informuje minister školstva B. Gröhling. 

     • Vzdelávanie žiakov od 11.1.2021

     • Aktualizácia dňa 7.1.2021

      Vážení rodičia,

      dňom 11.1.2021 sa bude v našej základnej škole  realizovať vyučovací proces dištančnou formou

      na 1. aj 2. stupni.

      Aktuálne informácie nájdete tu :  → Organizacia vyucovania na ZS od 11.1.2021.pdf

      Analyzujeme všetky informácie uverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a RÚVZ (viď odkaz dole) a ihneď, ako budú známe podrobnosti, budeme Vás informovať prostredníctvom Edupage. 

      Vyjadrenie ministra školstva

      Rozhodnutie_ministra_skolstva_4.1.2021.pdf

      Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup a dodržiavanie opatrení, ktoré rešpektujeme v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19.

      V Oščadnici, dňa 7.1.2021

      Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka školy

     • STREETDANCE WORKSHOP

     • V spolupráci s občianskym združením

      CULTURA HUMANA  

      prinášame všetkým mladým  nadšencom pohybu a tanca sériu online workshopov. 

      Workshop 1 - naučíš sa prvé tanečné kroky STREETDANCE  v 3 úrovniach

      Workshop 2 - tutorial krátkej STREETDANCE choreografie

      s tanečníkom  Norbertom Norom Grofčíkom

     • Vianočná pošta pre neznámych starkých do domovov a list Ježiškovi

     • Nech na Vianoce nie je nikto sám ... Tieto slová nie sú cudzie ani deťom našej školy. Tento rok sme sa zapojili do projektu Vianočná pošta pre neznámych starkých. Deti vytvorili milé pozdravy s krásnymi prianiami a potešili babky a dedkov v domovoch dôchodcov.

     • Aktualizované opatrenia od 10.11.2020

     • Organizačné pokyny

      Aktualizované opatrenia od 10.11.2020

      Na základe Usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 8.11.2020 v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a Uznesenie vlády SR č. 704/2020 zo dňa 4. novembra 2020,  vyhlášku č. 20 zo dňa 6. novembra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 20“) a č. 21 zo dňa 6. novembra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 21“) vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“.

       

      A: Organizácia pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ (základné informácie)

      Vyučovania pre žiakov I. stupňa: Prebieha prezenčné vyučovanie, v škole.

      Vyučovania pre žiakov II. stupňa: Prebieha dištančné vyučovanie (online).

       

      B: Pokyny pre rodičov

      1. V zmysle aktuálne daných usmernení platí, že deti MŠ,  žiaci nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školy majú podľa § 1 ods.2 písm. g) a u) vyhlášky č. 20 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Žiaci, ktorí majú viac ako 10 rokov predkladajú negatívny test. Rodičia môžu podľa usmernenia MŠVVaŠ ospravedlniť svoje dieťa (žiaka) na päť po sebe idúcich pracovných dní.
      2. Vzhľadom na to, že boli jesenné prázdniny pri návrate do školy zákonný zástupca opätovne predkladá  vyhlásenie o bezinfekčnosti 
      3. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára. Vzhľadom na to, že vyučovanie na I. stupni prebieha iba v prezenčnej podobe, žiak si domáce úlohy môže sledovať prostredníctvom svojho konta Edupage. Škola eviduje žiaka ako neprítomného na prezenčnej forme vyučovania.
      4. Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 20 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca Vyhlásenie o bezinfekčnosti.
      5. V prípade, že niekto z rodinných príslušníkov dieťaťa žijúcim v spoločnej domácnosti má pozitívne výsledky, zostáva aj dieťa v povinnej desaťdňovej karanténe. Po uplynutí karanténneho obdobia sa dieťa môže vrátiť do škôlky, rodič podpisuje taktiež vyhlásenie o bezinfekčnosti .

      Návod na vyplnenie Vyhlásenia o bezinfekčnosti, elektronicky a online. www.help.edupage.org

       Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19.

      Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám pravidelne sledovať stránku školy (www.zsoscadnicau.edupage.org) a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom svojich kont Edupage.

      V Oščadnici, dňa 9.11.2020.

      Zdroje: Usmernenie MŠVVaŠ

      Mgr. Veronika Mačuhová

       

     • Aktualizované opatrenia s platnosťou od 12.10.2020

     • Aktualizované opatrenia 12.10.2020

      Na základe usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 11.10.2020

       

      A: Organizácia pre žiakov ZŠ (základné informácie)

      Na základe usmernení MŠVVaŠ zo dňa 11.10.2020 bude vyučovanie prebiehať vyučovanie pre žiakov základnej školy v prezenčnej podobe pri dodržiavaní potrebných hygienických opatrení

      1. Hlavný vchod základnej školy je otvorený v čase od 7.00 hod do 7.30 hod kedy sa uskutočňuje ranný filter. Po tomto čase sa hlavný vchod školy zamyká. Odporúčame rodičom a žiakom, aby žiaci prichádzali včas pred zvonením na prvú hodinu a to najneskôr do 7.30 hod.
      2. Do budovy môžu vchádzať hneď, aby nedochádzalo k zhromažďovaniu v areáli školy.
      3. Žiaci prichádzajú (odchádzajú) zo školy iba s osobami, ktoré so žiakmi žijú v spoločnej domácnosti.
      4. Ráno pri vchode bude zabezpečený zdravotný filter (dezinfekcia, meranie teploty žiakom pri vstupe do školy).
      5. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín.
      6. Po skončení vyučovania žiaci prihlásení na obed pôjdu podľa dohodnutého harmonogramu    
      7. Školské družiny budú pokračovať za prísnych opatrení.
      8. Krúžková činnosť sa od 12.10.2020 ruší do odvolania.
      9. Zrušené sú všetky výlety, lyžiarske, školy v prírode a plavecké kurzy.

      B: Povinnosti zákonného zástupcu

      1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov pred vstupom do školy, dezinfekcia rúk).
      2. Zabezpečí pre svoje dieťa (žiaka) každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      3. Od 12.10.2020 je podľa opatrení MŠVVaŠ povinné rúško pre žiakov I. aj II. stupňa.
      4. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2020/2021.  
      5. Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predloží písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vyhlásenie o bezinfekčnosti je možné podať aj prostredníctvom rodičovského edupage konta aj prostredníctvom aplikácie v mobilnom zariadení. Už nie je potrebné vypisovať tlačivo, stačí  pridať žiadosť cez mobilnú aplikáciu EduPage → Žiadosti/vyhlásenia → Pridať žiadosť) → návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1132
      6. Pri prerušení v trvaní viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

       V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje cez triedneho učiteľa školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       C: Organizácia vyučovacieho procesu

      1. Žiaci po prechode ranným filtrom vstupujú do svojej triedy.
      2. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by zodpovedali príznakom COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, strata chuti, čuchu, hnačka) nesmie vstúpiť do budovy školy. Ak žiak vykazuje uvedené príznaky dozor kontaktuje zákonného zástupcu (nebude mu umožnený vstup do školy, alebo v prípade že už je na vyučovaní bude odvedený do vyhradenej miestnosti).
      3. V priestoroch školy a aj vo svojej triede sa pohybujú s rúškom.
      4. Rezervné rúško si žiak nosí so sebou v taške zabalené vo vrecúšku.
      5. V miestnosti kde prebieha výchovno-vzdelávací proces je pre žiakov podľa pokynov MŠVVaŠ I. aj II. stupňa rúško povinné (Výnimka z nosenia rúšok bude platiť pre nepočujúcich, autistické deti či deti s mentálnymi poruchami.).

      Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. K dnešnému dňu (12.10.2020)  škola neeviduje žiadneho potvrdeného pozitívneho žiaka či zamestnanca a postupuje podľa manuálu odporúčaní na úrovni zelenej fázy. 

       

      V Oščadnici, dňa 12.10.2020

      Mgr. Veronika Mačuhová, riad. školy

      zdroj:

  • Zvonenia

   Štvrtok 20. 1. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola Oščadnica - Ústredie
   • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
   • 0414382130 0414382970
   • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje