• Základná škola Oščadnica - Ústredie

    • Škola ľudskosti

      

     Základná škola Oščadnica – Ústredie č. 760 je stredne veľká plnoorganizovaná škola s právnou
     subjektivitou od roku 2002, s vyučovacím jazykom slovenským. Jej zriaďovateľom je Obec
     Oščadnica. Sídli v centre obce, kde sa nachádzajú všetky triedy druhého stupňa. Súčasťou školy je zároveň elokované pracovisko Oščadnica č. 1579, kde sa vyučujú žiaci 1.stupňa Základnej školy
     Oščadnica - Ústredie.

     V školskom roku 2021/2022  má škola 354 žiakov , z toho 175 chlapcov a 119 dievčat.

     1. stupeň ZŠ navštevuje 160 žiakov, z toho 67 chlapcov a 93 dievčat.
     2.stupeň ZŠ navštevuje 194  žiakov, z toho 108 chlapcov a 86 dievčat.

     Z celkového počtu žiakov je na škole 16 integrovaných žiakov, 2 na 1.stupni a 14 na 2.stupni.
     Žiakom sa venuje školský špeciálny pedagóg.

     Škola má spolu 18 tried, z toho je 8 tried na prvom stupni a 10 tried na druhom stupni.
     Cieľom školy je zabezpečiť podmienky pre vzdelanie a výchovu mladej generácie. Škola poskytuje
     základné vzdelanie žiakom 1.- 9. ročníka a pripravuje žiakov pre ďalšie štúdiu a prax.
      
     Školský vzdelávací program ISCED

     „Čo nechceš, aby robili tebe, nerob ty druhým.“

      

     ĽUDSKOSŤ

       
     Každé dieťa môže byť v škole šťastné, slobodné, tvorivé, zodpovedné, múdre  a každý rodič môže byť spokojný so vzdelávaním a výchovou svojho dieťaťa.
     V procese výchovy má škola v záujme pripraviť deti pre ich osobný a profesijný život. Cieľavedome a systematicky rozvinúť ich emocionálnu inteligenciu. Viesť ich k zodpovednému prístupu k životu, 
     k správnym hodnotám, k sebaovládaniu v náročných situáciách, k spoznávaniu seba samého, s cieľom dôverovať si, vytvoriť si hodnotový rebríček, v ktorom sú vzťahy a ľudia v popredí, schopnosť motivovať druhých, aktívne organizovať prácu aj zábavu, spolupracovať, byť užitočný pre druhých,...
     O čo v skratke ide?
     O človeka, o jeho záujmy, talent, vlastnú cestu, spokojnosť, úžitok pre ostatných!!!
     Cesta každého dieťaťa za vedomosťami je iná. Preto je potrebné navrhnúť vhodný štýl učenia, vytvoriť bezpečné učebné prostredie, v ktorom získajú sebadôveru v školskom a neskôr  i v pracovnom živote.
     Je potrebné hľadať v dieťati to, čo vie, čo je v ňom dobré, ponúknuť mu taký štýl učenia, ktorý mu umožní rozvinúť jeho schopnosti pre úspešný a zmysluplný život.
     Vyučovací proces je oblasť, ktorá si vyžaduje uplatňovanie progresívnych metód a foriem
     aktivizujúcich žiaka. Preto je stále potrebné inovovať metódy a formy edukácie a pokračovať
     v dlhodobom strategickom cieli školy: v „Inovácií výchovno-vzdelávacieho procesu“.