• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

     za školský rok 2021/2022

     Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

     § 2. ods. 1 a

     Údaje o škole

     Názov školy Základná škola Oščadnica - Ústredie
     Adresa školy Oščadnica 760
     Telefón +421414382130
     E-mail zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
     www. stránka https://www.zsoscadnicau.sk

     Vedúci zamestnanci školy

       Priezvisko, meno telefón e-mail
     Riaditeľ Mgr.Veronika Mačuhová 0414382130 vmacuhova@zsoscanicau.sk
     ZRŠ 1.- 4. roč. PaedDr. Eva Poláčková   epolackova@zsoscadnicau.sk
     ZRŠ 5. -9. roč. Mgr. Kristína Masaryková   kmasarykova@zsoscadnicau.sk

     Rada školy

     Nová Rada školy zvolená 25. 1. 2022

      

       Titl., priezvisko, meno Kontakt Funkcia
     predseda MUDr.Miroslava Galgánková    
     pedagogickí zamestnanci Mgr.Simona Zagrapanová   podpredseda
       Mgr. Lenka Ferletjáková    
            
     ostatní zamestnanci Peter Smolka    
            
     zástupcovia rodičov Renáta Chudá    
       Eva Škarupová    
       Stanislava Geláčaková    
            
     zástupca zriaďovateľa Ing. Gabika Kuchajdíková    
     iní RNDr. Anna Kozová    
       Mgr. Branislav Stempin    
       František Lipták    

     § 2. ods. 1 b

     Údaje o zriaďovateľovi

     Názov Obec Oščadnica
     Sídlo Námestie Martina Bernáta 745
     Telefón +421 41 707 94 60
     E-mail oscadnica@oscadnica.sk

     § 2. ods. 1 c

     Činnosť rady školy

     Oznámenie o zložení Rady školy

      

     Dňa 21.1.2022 boli zvolení noví členovia RŠ nakoľko ku dňu 29.1.2022 bolo ukončené funkčné obdobie vtedy pôsobiacej RŠ.

     25.1. prebehlo hlasovanie online formou, tajným hlasovaním z dôvodu epidemickej situácie.

     Online tajným hlasovaním bol zvolený aj predseda a popredseda RŠ. Týmto spôsobom prebehlo Ustanovujúce zasadnutie RŠ.

     1. stretnutie RŠ sa uskutočnilo 3.3.2022 v budove ZŠ Oščadnica - Ústredie, kde bola RŠ oboznámená predseníčkou o Štatúte RŠ,

     jej zložení a fungovaní. 2. stretnutie sa uskutočnilo 24.6. 2022, kde bol schválený Školský vzdelávací program na školský rok 2022/2023.

     3. stretnutie RŠ sa uskutočnilo 27.9.2022, kde boli členovia RŠ oboznámení so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti školy,

     jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022.

     § 2. ods. 1 d

     Údaje o počte žiakov

     Počet žiakov školy: k 30. 6. 2022 - 362 žiakov, 182 chlapcov a 180 dievčat

      

     Počet tried: 18

      

     Podrobnejšie informácie: tabuľka

      

     Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
     počet tried 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
     počet žiakov 40 34 37 49 37 31 37 56 33 362

     § 2. ods. 1 e

     Zamestnanci

     Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac.
     TPP (určitá alebo neurčitá doba) 32 6
          
     Znížený úväzok 5 1
          
     Na dohodu 1 špeciálny.pedag. 0

     § 2. ods. 1 f

     Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

     Všetci učitelia sú absolventí vysokej školy, majú pedagogické vzdelanie.

     Odbornosť vyučovania bola 90,3%, neodbore 9,7%.

      

     počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
     učiteľov 1 31 32
     asistentov učiteľa 0 3 3

     Predmety vyučované nekvalifikovane

     1. stupeň neodborne

      

     Slovenský jazyk a literatúra 0

     Anglický jazyk 0

     Matematika 0

     Informatika 3

     Prvouka 0

     Prírodoveda 0

     Vlastiveda 0

     Etická výchova 0

     Náboženská výchova/Náboženstvo 0

     Pracovné vyučovanie 0

     Hudobná výchova 0

     Výtvarná výchova 0

     Telesná a športová výchova 0

     SPOLU hodín/týž. 3

     SPOLU% 1,51%

      

     2. stupeň neodborne

      

     Slovenský jazyk a literatúra 0

     Anglický jazyk 9

     Nemecký jazyk 0

     Ruský jazyk 0

     Matematika 0

     Informatika 10

     Fyzika 0

     Chémia 0

     Biológia 4

     Dejepis 0

     Geografia 0

     Občianska náuka 0

     Etická výchova 0

     Náboženská výchova/Náboženstvo 0

     Regionálna výchova 0

     Technika 9

     Hudobná výchova 2

     Výtvarná výchova 3

     Telesná a športová výchova 16

     Ćítanie s porozumením 0

     SPOLU hodín/týž. 53

     SPOLU % 16,01%

      

     § 2. ods. 1 g

     Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

     Výsledky monitoru 9 2022

     Priemerná úspešnosť školy MAT 50,0 %, priemerná úspešnosť v SR 53.2%

     SJL 56,1%, priemerná úspešnosť v SR 59,1%

     Testovanie 5 2022

     úspešnosť školy MAT - 62,38 %, priemerná úspešnosť v SR 61%

     SJL - 69,52%, priemerná úspešnosť 69,2%

      

     Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo
     Krása slova 3 3   dvaja žiaci 2.miesto, jeden žiak 3. miesto
     Olympiáda v nemeckom jazyku 1   1 jeden žiak 3.miesto krajské kolo
     Olympiáda v anglickom jazyku 3      
     Pytagoriáda 9 4 úspešní žiaci    
     Jazyková hviezda žiaci 5.-9 ročnika     vyhlásení z každej triedy najlepší úspešní žiaci
     Matem.súťaž MAX 3      
     Medzinár.projekt OCEP 8      
     IT fitness test - online 7. 8. ročníky      
     Kysuce majú talent 5      

     Aktivity a prezentácia na verejnosti

     Prezentácia na verejnosti:

     Projekt OCEP: Program OCEP sa zameriava na vzdelávanie mládeže prostredníctvom športu, vzdelávacích a kultúrnych aktivít. Cieľom projektu je propagovať kultúru a šport medzi európskymi národmi prostredníctvom vzdelávania mládeže o olympijských hodnotách priateľstva, výnimočnosti a rešpektu.

     Celoročné aktivity: tvorba prezentácii, online stretnutia s partnerskoui školou z Albánska, realizácia aktivít zameraná na prezentáciu kultúry a tradícií nášho regiónu - tradície Veľkej noci, stavanie mája,

     Návšteva olympijského múzea v Bratislave - 27.4. 2022

     Oslava Olympijského dňa pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a privítania Ohňa mieru: 1.6.2022

     Prezentácia školy na XVI. letnom Európskom olympijskom festivale mládeže 2022 - prezentačné stánky si pripravilo 5 škôl z programu OCEP

     Európsky týždeň športu - športové aktivity, zapojenie sa do celoeurópskeho projektu.

     Týždeň hlasného čítania - zapojenie rodičov do školskej komunity

     Deň Matiek - kultúrny program

     Oščadnická heligónka

     Detský festival Koliesko

     Deň úcty k starším, návšteva dôchodcov spojená s ľudovým programom v Kysuckom Novom Meste a Korni

     Súťažné aktivity Slovenskej biatlonovej federácie

      

     Výchovné koncerty:

     Ľudová pieseň v živote človeka

     Folklór versus Hip-hop

      

     Školské aktivity:

     Týždeň zdravej výživy, Farebný týždeň, Zdravie ústnej dutiny, Medzinárodný deň školských kjnižníc, cyklus prednášok s MP Education, Prednáška s MUDr. Margušovou o dospievaní dievčat, Červená stužka, Deň vody, Deň slnka, Imatrikulácia prváčikov, Mikuláš, Zdravá desiata, Bylinka Šampionka, Bláznivý apríl - netradičné dni v škole, plavecky, lyžiarksky, korčuliarky kurz, Európsky kvíz o financiách, Zdravá trieda - čistá trieda, Bábkové divadlo Žilina, Kysuce majú talent, Deň Zeme -čisté Kysuce, Kúzelná fyzika, Exkurzia Martin - Gym. Petra Totha, Exkurzia Banská Bystrica - Geografia, dejepis, Exkurzia Bystrická dolina, Tvorivé dielne Kysucké múzeum, Kysucká knižnica v Čadci, Exkurzia Okrasa Čadca, plus školské výlety (Oščadnica, Vychylovka, Korňa, Podvysoká)

      

     § 2. ods. 1 h

     Projekty

     Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

     A) Dlhodobé

     B) Krátkodobé

     V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

      

     A) Dlhodobé

     Projekt IT Akadémia: Transformácia školy na digitálnu dobu

     Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole v Oščadnici

     Projekt JA Slovensko - vzdelávanie učiteľov v rozvíjaní digitálnych kompetencií

      

     B)Krátkodobé

     Školské projekty prebiehajúce počas roka - Deň zdravej výživy, Deň Zeme, Deň športu, Biela pastelka - pomoc nevidiacim ľuďom, Červené stužky - boj proti AIDS, Modrý gombík - zapojenie sa do programu UNICEF, Farebné ponožky - podpora deti s Davnovýcm syndrómom, Deň narcisov - boj proti rakovine

     Projekt OCEP (olympijský projekt)

     Jazykové aktivity dobrovoľníkov na našej škole v spolupráci s Kericom

     Spolupráca s CPPPaP - cyklus prednášok a aktivít zameraných na zlepšenie klímy tried

     Spolupráca s polícajným zborom - celoročné prednášky: šikana a kyberšikana, dopravná výchova

     Spolupráca s MP Education - cyklus prednáčok zameraný na zdravý životný štýl, fyzicky a psychicky vývoj detí

      

      

      

     § 2. ods. 1 i

     Výsledky inšpekčnej činnosti

     Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

     Druh inšpekcie: hĺbková

     Dátum: apríl 2018,

     Výsledky: veľmi dobré

     Predmet: Stav a úroveň pedgogigckého riadenia procesu a podmienok

     výchovy a vzdelávania v základnej škole

      

      

     § 2. ods. 1 j

     Materiálno-technické podmienky

     Materiálno - technické zabezpečenie školy.

      

     Budova školy je v prevádzke od roku 1949. Nachádza sa v nej celkom 29 učební, školská knižnica, V 18. učebniach sú umiestnené žiacke triedy, v 7. učebniach sa vyučujú odborné predmety. Odborné učebne na chémiu a biológiu, fyziku, 2 učebne informatiky, knižnica, trieda hudobnej výchovy, jazyková trieda.

      

     Ku škole patrí športový areál s moderným multifunkčným ihriskom a školským altánkom na vyučovanie.

     Vybavenosť učební je dobrá, niektoré počítače si vyžadujú aktualizáciu. Spolu máme 131 počítačov, z toho 71 notebookov,

     54 počítačov, 5 tabletov - pripojených na internet, 10 tlačiarni, 10 dataprojektor, 10 projekčných plátien, 9 interaktívnych tabulí,

     jedna 3D tlačiareň, 2 servery, digitálny fotoaparát, digitálna kamera, 5 kamier na vyučovanie, 1 na snímanie drobných predmetov.

      

     Zabezpečený kamerový systém na škole v počte 9 kamier.

     § 2. ods. 1 k

     Úspechy a nedostatky

     Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

     Práca školského parlamentu

     Prezentácia žiackej tvorby prostredníctvom školského časopisu

     Zapájanie do súťaží

     Prezentácia na verejnosti a prostredníctvom kultúrnych programov

     Spolupráca škôl v športových aktivitách, realizácia lyžiarskeho,plavekého, korčuliarskeho kurzu pre žiakov

     Zapájanie žiakov do škôl v prírode

     Široká ponuka mimoškolských aktivít pre žiakov

      

     Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

     Nedostatok kvalifikovaných učiteľov informatiky a telesnej výchovy.

     Žiadne školské dielne.

     Výchovné problémy žiakov spojené s ničením školského majetku.

     Nevyhodvujúce priestory pre žiakov 1. - 4. ročníka

      

     Vymeškané hodiny

     V školskom roku 2021/2022 vymeškali žiaci 20 007 hodín, čo je priemr na žiak 55,27 hodín (cca11 dní školskej doch./ž)

      

     Výchovné opatrenia

     Pokarhanie riaditeľkou školy v 1. polroku školského roka bolo udelené 7 žiakom, pochvala riaditeľkou školy 2 žiakom, pokarhanie triednym učiteľom 4 žiakom, napomenutie triednym učiteľom 4 žiakom, oslobodených od predmetu bolo 8 žiakov.

     Na konci školského roka bolo udelené pokarhanie riaditeľkou školy 2 žiakom, pokarhanie triednym učiteľom 3 žiakom a napomenutie 6 žiakom.

     Znížený stupeň zo správania 2 - 2 žiaci, znížený stupeň zo správania 3 - 2 žiaci.

      

      

     Prospech žiakov:

     Na konci školskéh roka prospelo s vyznamenaním 205 žiakov, PVD 61 žiakov, prospelo 112. Samé jednotky (okrem žiakov 1. roč. - slovné hodnotenie) malo 112 žiakov, čo je 30% z hodnotených žiakov známkou.

      

      

     § 2. ods. 3 a

     ŠVVP na ZŠ

     V šk. roku 2021/2022 bolo vzdelávaných formou individuálnej integrácie 18 žiakov, z toho najväčší počet tvorili žiaci s VPU (12), ďalej sú to 3 žiaci s NKS, 1 žiačka s mentálnym postihnutím variant A, 1 žiak s autizmom (Aspergerov syndróm) a 1 žiačka chorá a zdravotne oslabená.

     V rámci individuálnej špeciálno-pedagogickej intervencie sa špec.pedag.venovala žiakom so špecifickými vzdelavacími potrebami. Zameriavala sa na odstránenie negatívneho vplyvu vývinových porúch učenia, na rozvoj žiakov vo výchovno - vyučovacom procese, korekciu, či kompenzáciu porúch.

     Žiaci so ŠVVP mávali individuálne hodiny podľa vopred stanoveného rozvrhu v rozpätí 1 - 2 vyučovacích hodín týždenne. Hodiny boli zamerané na rozvíjanie tých kognitívnych funkcií, ktoré predchádzajúce diagnostické vyšetrenia odhalili ako problémové.

     Išlo najmä o techniku čítania, porozumenie čítaného textu, slovnú zásobu, kvalitu písomného prejavu, grafomotoriku, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, rozvoj pozornosti a pamäti a pod. Časť hodiny bola využívaná aj na objasnenie edukačného obsahu. Na hodinách individuálnej špeciálno-pedagogickej intervencie boli ako pomôcky pri práci využívané odborná literatúra, špeciálne hry a cvičenia pracovné listy a pracovné zošity Kuliferdo zamerané na rozvoj pozornosti, zrakového vnímania, orientácie,....

      

     § 2. ods. 3 b

     Zapísaní žiaci

     Zapísaní zaci do 1. ročníka

      

     Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: 36, z toho 17 dievčat

      

     Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 39/ počet dievčat 17, chlapcov 22

      

     Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2 / počet dievčat 1

      

      

     Ukončenie školskej dochádzky v 9. ročníku k 30.6.2022

      

     Počet žiakov - 33 (z toho 2 žiaci študujúci v zahraničí) / dievčat 13

      

       Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
     Počet žiakov   1     1 33 35

     § 2. ods. 3 c

     Prihlásení na SŠ

     9. ročník navštevovalo 31 žiakov, všetci boli úspešne prijatí na stredné školy. (+2 žiaci žijúci a študujúci v zahraničí ukončili u nás štúdium komisonálnymi skúškami)

     Počas roka absolvovali rôzne podujatia zamerané na voľbu povolania, napr:: Kam na strednú školu, Expo kariéra Čadca, Virtuány deň otvorených dverí SOŠ stavebnej v Žiline a pod., zväčša online.

     Prijímacieho konania sa zúčastnilo aj 5 žiakov 8. ročníka a 1 žiak 5. ročníka na biling.gymnázium a obchodnú biling.školu

     Prijatý 1 žiak 8. ročníka 1 žiak 5. ročníka

      

     Spolu prijatých žiakov na stredné školy v školskom roku 2021/2022 bolo 33.

      

      

     Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ Prihlásení Prijatí Spolu
     Gymnázia 3 3  
     Stredné odborné školy 20 20  
     Stredné odborné školy-učebný odbor 8 8 31 žiakov 9. ročníka
            
     8-ročné bilingválne.gym. 1 1 1 ž. 5 ročníka
     Obchodná biling.akadémia 5 1 1 ž. 8. ročníka
     Spolu     33 žiakov

     § 2. ods. 3 e

     Klasifikácia tried

     Trieda 1AJ ANJ BIO CPR DEJ ETV FYZ GEG HUV CHE INF MAT NBV NEJ OBN
     1.A                              
     1.B                              
     2.A   1,29             1     1,35 1    
     2.B   1             1     1,06 1    
     3.A   1,25       1     1   1 1,56 1    
     3.B   1,42             1   1 1,26 1    
     4.A   1,33             1   1 2 1    
     4.B   1,36             1   1 1,48 1    
     5.A 1,65   1,25   1,25     1,25 1   1 1,45 1    
     5.B 1,5   1,06   1,5     1,5 1,11   1 1,72 1    
     6.A 2,13   1,38   1,81   1,69 1,5 1,31   1,06 2 1   1,06
     6.B 2,07   1,47   1,8   1,67 1,4 1,27   1 2,13 1   1,07
     7.A 2,11   1,58   1,74   1,79 1,47 1,21 1,39 1,05 2 1 1,67 1
     7.B 2   1,24   1,53   1,53 1,12 1 1,12 1,06 2,12 1 1,5 1
     8.A 1,89   1,54   1,75   1,89 1,86 1,25 1,5 1 2,18 1 1,33 1
     8.B 1,82   1,14   1,75   1,75 1,64 1,04 1,46 1 1,93 1 1,53 1
     9.A 2,13   2   2,06   2,38 2   1,81   2,94 1 2,25 1,19
     9.B 2,27   2   2,2   2 1,93   1,67   1,93 1 1,7 1,2

      

     Trieda PVC PDA PVO RGV RGZ RKS RUJ SJL SPR THD TSV VLA VYV
     1.A                 1        
     1.B                 1        
     2.A     1,06         1,29 1   1   1
     2.B     1,06         1,25 1   1   1
     3.A 1 1,5           1,88 1   1 1,38 1
     3.B 1 1,05           1,58 1   1 1,16 1
     4.A 1 1,46           1,79 1   1 1,67 1
     4.B 1 1,32           1,4 1   1 1,32 1
     5.A       1,15       2 1 1 1   1
     5.B       1,12       2,18 1 1 1   1
     6.A       1,31       2,31 1,06 1 1,06   1
     6.B       1,13       2,33 1 1 1,07   1
     7.A 1           1,67 1,78 1 1 1   1
     7.B             1,29 1,71 1 1 1   1
     8.A             1,6 2,39 1 1 1   1
     8.B             1,44 2,11 1 1 1,04   1
     9.A             1,88 2,63 1,19 1 1,19   1
     9.B             2,2 2,2 1,13 1 1,07   1

     Prospech žiakov

     Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
     1.A 21 21 0 0
     1.B 19 19 0 0
     2.A 18 18 0 0
     2.B 17 16 0 1
     3.A 18 17 0 1
     3.B 20 19 0 1
     4.A 26 26 0 0
     4.B 25 25 0 0
     5.A 20 20 0 0
     5.B 19 19 0 0
     6.A 17 17 0 0
     6.B 15 15 0 0
     7.A 19 19 0 0
     7.B 19 17 0 2
     8.A 28 28 0 0
     8.B 28 28 0 0
     9.A 17 16 0 1
     9.B 16 15 0 1

     § 2. ods. 5 a

     Finančné a hmotné zabezpečenie

     1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

     Školský rok 2021/2022:

     Nenormatívne finančné prostriedky

     Lyžiarsky výcvik - 12 600 eur, 84 žiakov

     Škola v prírode - 4300 eur, 43 žiakov

     Príspevok na učebnice - 6094 eur (príspevok na školský rok 2022/2023)

     Príspevok na učebnice cudzích jazykov z Plánu obnovy - 5875 eur

      

     2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť - 0

      

     3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

     Vzdelávacie poukazy - 10144 eur

      

     4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

     Príspevok ZRPŠ - 7 eur + 3 eura na nezistené škody

      

     5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

     Príspevok na Ukrajinské deti - 1600 eur (od marca do júla 2022)

     Príspevok na jazykový kurz pre Ukrajinské deti - 735 eur

     Delinčák - Ovocie, zelenina - finančný dar 391,83 eur (použité na deň detí)

     Špecifiká COVID - dezinfekcie - 3050 eur (príspevok v sept.a dec.2021)

      

     § 2. ods. 5 b

     Voľnočasové aktivity

     Názov záujmového krúžku Vedúci
     Športový krúžok L.Ferletjáková
     Ľudový tanec 1. - 4. ročník V.Mačuhová
     Ľudový tanec 5. -9. ročník V. Mačuhová
     Šikovné ručičky1. - 4. ročník Ľ. Krajčová, K. Gelačáková
     Matematika v praxi V. Šmatlavová
     Basketbal 5. - 9. ročník M. Mačuha
     Vybíjaná D. Mačejková
     Vyrob si sám M. Klosková
     Mladí umelci - výtvarný krúžok V. Mačuhová
     LEGO - robotika, 5. -9. ročník Z. Kohutová
     Turistický krúžok, orientačný beh Z. Kohutová

     § 2. ods. 5 c

     Spolupráca školy s rodičmi

     Spolupráca školy a rodiny

     Škola spolupracovala s rodičmi prostredníctvom triednych rodičovských združení - 2 x v školskom roku.

     Spolupracovala aj prostredníctvom osobných konzultácií povyučovaní. Zároveň cez školskú aplikáciu Edupage.

     Škola zorganizovala v mesiaci september spolu so ZRŠ Plenárne RZ.

     S rodičmi spolupracovala na rôznych spoločných aktivitách organizovaných školou ako je spolupráca v turistickom krúžku,

     či v športovom oddiele SKITEAM alebo v krúžku ľudového tanca na Oščadnicej heligónke.

     § 2. ods. 5 d

     Iné podstatné skutočnosti

     Správa kooordinátora bezpečnosti BOZ

     Na 1. stupni bolo 11 školských úrazov, ľahké, 0 registroaných

     Na 2. stupni bolo 21 školských úrazov, ľahké, 5 registrovaných, poisťovňa uhradila žiakom odškodné

      

     Záver

     Vypracoval: Mgr.Veronika Mačuhová

      

     V Oščadnici, 22. septembra 2022

      

     Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: ......................................................

      

      

      

      

     Pečiatka, podpis...............................................................

     Vyjadrenie rady školy

     Vyjadrenie Rady školy:

      

     Správa o výchovno-vzdelávacej činnnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2021/2022

      

     bola prerokovaná a schválena v Rade školy dňa : ............................................

      

      

     Podpísaná za RŠ predsedníčka MUDr. Miroslava Galgánková ............................................

      

     Schválenie zriaďovateľom školy

     Schválené zriaďovateľom školy:

      

      

      

      

     Dňa: ...............................................................

      

      

      

      

      

      

      

     Pečiatka, podpis ..........................................................................

     Ing. Marián Plevko, starosta Obce Oščadnica