Školský digitálny koordinátor

   • Školský digitálny koordinátor:

    PaedDr. Veronika Mačuhová - ŠDK pre EDUID 100007237

    Mgr. Veronika Šmatlavová - ŠDK pre EDUID 100007242

     

    Časový harmonogram:

    streda: 11.05 – 15.15 hod.

    - návštevy na hodinách, konzultácie a spätná väzba pre vyučujúcich

    - príprava aktivít a vzdelávanie pre žiakov (po ročníkoch)

    - spolupráca s vedením školy

    piatok: 7.15 – 9.15 hod.

    - administrácia a evidencia činnosti ŠDK

    - kontinuálne vzdelávanie ŠDK podľa  termínov Klubu digitálnych koordinátorov

     

   • Plán činnosti ŠDK

   • Náplň práce v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. má ŠDK zabezpečovať:

    • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
    • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
    • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo  práce s digitálnym obsahom,
    • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
    • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
    • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
    • administráciu online testovaní,
    • dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

    Plan_cinnosti_SDK_22_23_na_web.pdf