• Školský poriadok 2021/2022

    •  

                                               Školský poriadok 2020/2021

      

      

      Základná škola Oščadnica – Ústredie

                                              E-mail: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk

     Mgr. Veronika Mačuhová,

     riaditeľka školy

     Telefón: 041/4382130

      

      

     Školský poriadok

     vydaný riaditeľkou školy v súlade so Zákonom č. 245 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o  zmene a doplnení niektorých zákonov, s novelou zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 219/1996 a č. 596/2003 po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 28.8. 2018 a orgánmi školskej samosprávy (Rady školy).

     Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si bol oboznámený(á) s tým, ako sa máš správať v triede, v klube detí, v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme ti školský poriadok.

     Všetky body školského poriadku smerujú k tomu, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil svoje zdravie  i zdravie svojich spolužiakov, riadil sa zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a pritom užitočne a príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky.

      

      

     OBSAH

     I.     Práva a povinnosti

     1.     Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka

     2.     Práva a povinnosti zákonného zástupcu

     II.     Zásady správania sa v škole

     1.     Príchod do školy

     2.     Správanie sa na vyučovaní

     3.     Správanie sa počas prestávky

     4.     Odchod zo školy

     5.     Správanie sa mimo školy

     6.     Dodržiavanie ďalších pokynov

     7.     Náplň práce týždenníkov

     III.     Zásady správania sa v iných učebniach a školských  priestoroch

     1.     Správanie sa v telocvični

     2.    Správanie sa v počítačovej učebni

     3.     Správanie sa na školskom pozemku

     4.     Správanie sa v kuchynke, v regionálnej triede

     5.     Správanie sa v školskej jedálni

     IV.     Dochádzka do školy

     V.     Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie  ročníka

     VI.     Výchovné opatrenia

     (pochvaly, napomenutia, pokarhania, znížená známka zo správania, ochranné opatrenie)

      

     I.     PRÁVA A POVINNOSTI

     1.     Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka

             Ako žiak ZŠ máš právo na:

     a) rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,

     b) bezplatné vzdelanie v základných školách,

     c) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku,

     d) individuálny prístup rešpektujúci tvoje schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,

     e) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,

     f) úctu k tvojmu vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

     g) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

     h) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

     i) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú tvojmu veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

     j) úctu k tvojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a násiliu,

     l) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade s tvojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,

     m) na informácie týkajúce sa tvojej osoby a tvojich výchovno-vzdelávacích výsledkov,

     n) na individuálne vzdelávanie.

      

     Ako žiak ZŠ si povinný:

     a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

     b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,

     c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,

     d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré ti boli bezplatne zapožičané,

     e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,

     f) konať tak, aby si neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

     g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,

     h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

     g/  pracovať na hodine a ak si neplní školské povinnosti vyplývajúce z vyučovacej hodiny, vyučujúci môže určiť čas plnenia školských úloh alebo školských povinností po skončení školského vyučovania danej triedy  do času, kým si školské povinnosti žiak nesplní.

      

      

     2.    Práva a povinnosti zákonného zástupcu

            Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

     a) vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti,

     b) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,

     c) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,

     d) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

     e) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

     f) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

     g) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

     h) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

      

     Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

     a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

     b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

     c) dbať  na sociálne a kultúrne zázemie  dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

     d) informovať školu  o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

     e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,

     f) prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom,

     g) oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčiny neprítomnosti dieťa alebo žiaka na výchove a vzdelávaní v škole. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach,

     h) neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak alebo jeho zákonný zástupca  potvrdenie od lekára. Rodič môže ospravedlniť iba 50 hodín za polrok.

     g) rodič zodpovedá za správanie svojho dieťaťa po vyučovaní v prostredí mimo školy, za nevhodné správanie ako ubližovanie deťom, požívanie omamných látok, úmyselné poškodzovanie majetku občanom obce, vandalizmus v prírode, na ihriskách a v iných priestoroch. Pri zistených priestupkoch bude rodič predvolaný do školy a žiakovi môže byť udelené výchovné opatrenie aj zo strany školy.

     h) rodič je zodpovedný za neobmedzený prístup dieťaťa  k počítačom v prostredí mimo školy. Je zodpovedný za nevhodné slová, urážanie, vulgárne správanie voči žiakom,  ľudí  v okolí prostredníctvom internetových sietí.

      

     II.     ZÁSADY SPRÁVANIA SA V ŠKOLE

             Príchod do školy

     1. Pracovníkov školy oslovuj zásadne: pani riaditeľka, pani zástupkyňa, pán učiteľ, pani učiteľka, pán školník, pani kuchárka, pani upratovačka.
     2. Pozdrav pozdravom „Dobrý deň“ (Dobré ráno, Dobrý večer).
     3. Pozdrav všetkých zamestnancov školy.
     4. Vyučujúceho pozdrav na začiatku a na konci hodiny tak, že vstaneš. Ak príde do triedy iný vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postav sa. Sadni si na pokyn vyučujúceho.
     5. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, svet práce, techniky, informatiky, pri písaní kontrolných prác a na pokyn vyučujúceho zdraviť nemusíš.
     6. V priebehu vyučovacieho dňa pri viacnásobnom stretnutí pozdrav pracovníka školy iba pri prvom stretnutí.
     7. Do školy prichádzaj najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny, školská budova sa otvára o 7.00 hod., pre žiakov  o 7.15 hod., odkedy je zabezpečený pedagogický dozor v budove školy.
     8. V prípade príchodu na druhú a ďalšiu vyučujúcu hodinu sa zdržiavaj na chodbe školy, správaj sa nehlučne, aby si nerušil priebeh vyučovania.
     9. Pred vstupom do budovy školy si dôkladne očisti obuv a v chodbe sa prezuj do zdravotne vyhovujúcich prezuviek – prezuvkami nemôže byť športová obuv, obuv určená na hodiny telesnej výchovy (tenisky) ani prezuvky s čiernou, podlahu znečisťujúcou podrážkou.
     10. Zostaň prezlečený a prezutý počas celého pobytu v škole aj v čase popoludňajšieho vyučovania.
     11. Čas od príchodu do školy do začiatku vyučovania využívaj na opakovanie učiva a prípravu na vyučovanie, v tomto čase nerob písomné a grafické domáce úlohy, ktoré ti boli uložené v predchádzajúcich dňoch.

     2.     Správanie sa na vyučovaní

     1. Na vyučovanie a všetky školské podujatia prichádzaj včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebuješ na vyučovanie. Veci potrebné na hodine si priprav na lavicu. Ostatné veci odlož do tašky. Jedlo na lavicu počas vyučovania nepatrí.
     2. Nos si do školy školské prezuvky!
     3. Do školy nos iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuješ na vyučovanie. Nenos do školy drahé veci a predmety, ktoré rušia tvoju pozornosť i pozornosť spolužiakov a ostatných žiakov (ostré predmety, drahé šperky, nevhodnú literatúru, väčšiu sumu peňazí, zvieratá, elektrické spotrebiče, hudobné prehrávače). Pri ich odcudzení, poškodení alebo strate škola nezodpovedá za vzniknutú škodu.
     4. V tichosti  v triede očakávaj príchod vyučujúceho.
     5. Na vyučovaní sa správaj slušne, sleduj učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne sa zapájaj do vyvodzovania i opakovania učiva, svedomite a aktívne pracuj, neruš vyučovanie, nenašepkávaj a neodpisuj.
     6. Pri skúšaní učebnice a zošity zatvor.
     7. Ak chceš odpovedať, alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlás sa zdvihnutím ruky. Ak si vyvolaný, postav sa podľa pokynov vyučujúceho, odpovedaj nahlas a zreteľne. Sadni si len na pokyn vyučujúceho. Hovoriť bez dovolenia je prejavom  neslušnosti. Podobne nezdvorilé je počas vyučovania žuť žuvačku.
     8. Nenos do školy zbrane, cigarety, alkohol, omamné látky, drogy alebo iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie!
     9. Nechoďte neprimerane, vyzývavo oblečení do školy (najmä dievčatá). Zakazuje sa maľovanie, tetovanie, piercing a iné podobné neprimerané upútanie pozornosti na seba.
     10. Počas vyučovania nezapínaj mobil, ak ho súrne budeš potrebovať, zapni ho po vyučovaní, príp. cez prestávku, so súhlasom triedneho učiteľa.
     11. Nenos do školy  a nekonzumuj energetické nápoje.
     12. V odborných učebniach (fyzikálna - učebňa výpočtovej techniky, jazyková učebňa a telocvičňa) sa riaď osobitnými pravidlami umiestnenými v miestnosti a pokynmi vyučujúceho.
     13. Ak sa na vyučovanie nepripravíš alebo nemáš domácu úlohu, ospravedlň sa na začiatku hodiny a uveď dôvod nepripravenosti. Ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci nemusí akceptovať.
     14. Triedu alebo určené pracovné miesto môžeš opustiť len so súhlasom vyučujúceho.
     15. Pred opustením triedy urob vo svojom okolí poriadok. Pozbieraj odpadky okolo seba, vylož stoličku, zatvor okná a môžeš odísť z triedy.

     Nedodržanie týchto pokynov bude riešené podľa kapitoly VI. Výchovné opatrenia.

      

     3.     Správanie sa počas prestávky

     Počas malej prestávky zostaň v triede, priprav si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Správaj sa pokojne, umožni spolužiakom nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu. Nevyrušuj hlučným a vyzývavým správaním, nebi sa, nebehaj po triede ani po chodbe, nenič z nudy školské zariadenie, nekrič.

     1. Počas prestávky nenavštevuj zariadenia mimo školského areálu a zdržiavaj sa mimo areálu iba v nevyhnutných prípadoch.  Prísne sa zakazuje  behať cez prestávky do obchodu!
     2. V čase veľkej prestávky sa riaď pokynmi dozor vykonávajúcich učiteľov, zdržuj sa vo vyhradených priestoroch, správaj sa disciplinovane. V žiadnom prípade neopúšťaj budovu školy svojvoľne.
     3. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky: ,,Hovorme spolu, nebime sa.“
     4. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc dospelého. Bitku ihneď ohlás triednemu učiteľovi, podobne aj vydieranie a šikanovanie.
     5. Neponižuj nikoho, nenadávaj nikomu, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru alebo postihnutie.
     6. V priestoroch školy udržiavaj poriadok, nezdržiavaj sa zbytočne na WC, nehádž smeti a odpadky do záchodových mís, okolo košov na WC, pisoárov a umývadiel.
     7. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu v tichosti očakávaj príchod vyučujúceho v triede. Zakazuje sa čakanie a postávanie pred zborovňou. Ak si to vyučujúci praje, dohodne sa s týždenníkmi, aby mu pomohli s pomôckami. Ak sa vyučujúci v priebehu 10 minút nedostaví na vyučovanie, oznámi to týždenník v riaditeľni, príp. v zborovni.
     8. Na hodiny telesnej výchovy, svet práce, techniky, na vychádzky, exkurzie v čase vyučovania čakaj na vyučujúceho v triede, odchádzaj len v sprievode vyučujúceho.
     9. Zvonenie a prestávky

     1.hodina  7.30 – 8.15                5.hodina     11.10 – 11.55

     2.hodina  8.20 - 9.05                 6.hodina     12.00 - 12.45

     3.hodina  9.15 - 10.00               7.hodina     13.15 -14.00

     4.hodina  10.15 – 11.00

      

     Nedodržanie týchto pokynov bude riešené podľa kapitoly VI. Výchovné opatrenia.

      

     4.     Odchod zo školy

     1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si ulož svoje veci do tašky, očisti si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vylož stoličku na lavicu.
     2. Ak si týždenník, skontroluj čistotu celej triedy. Očisti tabuľu, zatvor okná, skontroluj, či sú uzavreté vodovodné kohútiky a zhasnuté svetlá.
     3. Na pokyn učiteľa  opusti triedu, na chodbe sa obleč, prezuj a opusti školskú budovu.
     4. Dlhšie sa v škole môžeš zdržiavať len vtedy, ak čakáš na popoludňajšie vyučovanie, pobyt v ŠK alebo sa zúčastňuješ školských akcií.
     5. V areáli školy sa môžeš zdržiavať len pod dozorom pedagogického zamestnanca alebo pod dozorom ním poverenej osoby.
     6. V popoludňajších hodinách je vstup do areálu školy bez dozoru zakázaný!
     7. Po ceste domov nesmieš ubližovať žiakom, nadávať im, zámerne im spôsobovať škodu.

     Správaj sa slušne!

      

     Nedodržanie týchto pokynov bude riešené podľa kapitoly VI. Výchovné opatrenia.

      

     5.     Správanie sa mimo školy

     1. Aj mimo vyučovania a v čase prázdnin si žiakom školy, podľa toho sa musíš aj správať. K svojim rodičom, súrodencom, priateľom, učiteľom, ostatným zamestnancom školy buď úctivý, zdvorilý a čestný. Pri stretnutí ich slušne pozdrav.
     2. Buď pozorný a zdvorilý k starším ľuďom, k ženám, podľa možností im uvoľni cestu a miesto v dopravných prostriedkoch a všemožne im pomáhaj.
     3. Dbaj o bezpečnosť na ulici a dodržuj dopravné predpisy. Chráň verejný a súkromný majetok a nepoškodzuj ho.
     4. Nepoužívaj zo školy, pred školou, na zástavkách autobusu  zábavnú pyrotechniku!
     5. Nevstupuj do školského areálu mimo vyučovania na bicykli, motocykli, kolieskových korčuliach a podobne.
     6. Nevstupuj mimo vyučovania do školského altánku. Priestor je monitorovaný kamerovým systém. Vstup iba s dozorom učiteľa!
     7. Nezúčastňuj sa na nevhodných podujatiach, na ktorých sa podávajú účastníkom drogy, alkoholické nápoje, fajčí sa a ktoré trvajú do neskorých nočných hodín.
     8. Nenavštevuj reštauračné zariadenia a diskotéky organizované v týchto zariadeniach. Ich návšteva za účelom stravy je možná len v sprievode rodiča, príp. inej dospelej osoby ktorá je v tom čase za dieťa zodpovedná (tréner, vedúci, ...).
     9. Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru rodiča na verejných priestranstvách, na ulici, nezúčastňuj sa verejných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ktoré nie sú organizované pre školopovinné deti. Večerné hodiny začínajú o 21.00 hod. v zimnom období a o 22.00 hod. v letnom období.
     10. Za návštevu diskoték a reštauračných zariadení vo večerných hodinách škola neberie zodpovednosť, zodpovedný je zákonný zástupca žiaka. Výchovné opatrenie zo správania dáva škola v prípade oznámenia o priestupku orgánmi činnými v trestnom konaní alebo obecným úradom škole.
     11. Ak opustíš školu, školské zariadenie po vyučovaní, zodpovednosť za teba preberajú tvoji rodičia.
     12. V prípade vyučovania home office – v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie je žiak povinný reagovať na zadania a následné vypracovanie úloh. Žiakov, ktorí nemajú prístup k technickým zariadeniam, vyučujúci zváži akým spôsobom ich bude  informovať o zadaných úlohách aj jeho hodnotení . V prípade, že v domácnosti nebude mať žiak prístup k WF, môže škola žiakovi umožniť prácu v školskom prostredí a prístup na internet.

     Nedodržanie týchto pokynov bude riešené podľa kapitoly VI. Výchovné opatrenia.

             6.  Dodržiavanie ďalších pokynov

     1. Nenos, neprechovávaj, neužívaj drogy, porušenie zákazu sa bude považovať za hrubé narušenie disciplíny a ohrozenie zdravia a bezpečnosti tak svojho, ako aj ostatných spolužiakov.
     2. Neprinášaj do školy a na školské podujatia alkohol, cigarety, cenné veci, vyššie peňažné čiastky a mravnosť ohrozujúce predmety.
     3. Zakazuje sa vyhotovovať digitálne záznamy, nahrávať, natáčať v priestoroch školy a publikovať ich alebo inak šíriť (facebook a pod.)
     4. Nepodvádzaj pri skúškach (písomných i ústnych) s cieľom získať lepšie hodnotenie.
     5. Nenič zariadenie a steny nálepkami, nápismi a nešetrným zaobchádzaním.
     6. Nenič školský nábytok, dvere, lavice, kryty na radiátoroch, atď. považujeme to za vandalizmus a pri zistení vinníka a škody musíš zničený školský majetok nahradiť v plnej sume!
     7. Nevykláňaj sa a nepokrikuj z okien, nesadaj na okenné parapety a radiátory. Nevyhadzuj z okna papiere a predmety!
     8.  Nefajči v priestoroch školy, jej okolí ani na verejnosti.
     9. Nepozývaj do školy kamarátov a cudzie osoby.
     10. S ohľadom na bezpečnosť žiakov pri príchode a odchode zo školy neprechádzaj cez cestu mimo vyznačených priechodov, používaj priechod pre chodcov, chodníky.
     11. Nepoužívaj neoprávnene cudzie veci, neschovávaj zámerne prezuvky, školskú tašku a pod.
     12. Počas vyučovania, vrátane prestávok, neopúšťaj budovu školy, telocvične, dielne bez súhlasu vyučujúceho alebo triedneho učiteľa.
     13. Počas vyučovania nepoužívaj mobilný telefón, musíš ho mať vypnutý. Použiť ho môžeš iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu. V opačnom prípade ti bude mobilný telefón odobratý s tým, že ho zablokuješ a prevezme ho  zákonný zástupca v čase dohodnutom s triednym učiteľom.
     14. Pri stretnutí so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania, neporušuj etické a morálne normy správania sa v škole.
     15. Nepoužívaj vulgárne slová, tie ti do úst nepatria!
     16. Na žiadne školské a mimoškolské akcie neprinášaj zvieratá z bezpečnostných a hygienických dôvodov.
     17. Na školský areál máš dovolený vstup s bicyklom v čase vyučovania iba na zodpovednosť zákonného zástupcu. Zákonný zástupca žiaka zodpovedá za bezpečnosť žiaka a odcudzenie  bicykla.

             Nedodržanie týchto pokynov bude riešené podľa kapitoly VI. Výchovné opatrenia.

      

     7.     Náplň práce týždenníkov

     Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy. Ak si týždenník, máš následné povinnosti:

     1. Pred vyučovaním priprav pomôcky.

      

     1. Nahlás neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny.
     2. Podľa pokynov vyučujúceho prinášaj a odnášaj učebné pomôcky.
     3. Staraj sa o čistotu tabule a dozeraj na poriadok v triede po skončení vyučovacej hodiny.
     4. Hlás triednemu učiteľovi poškodenie nábytku (inventára) v triede.
     5. Po poslednej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dozri na to, aby učebňa ostala v primeranom poriadku (pozbierané odpadky, utretá tabuľa, stoličky vyložené na laviciach, prázdne lavice, zatvorené okná a vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá).

      

     III.     ZÁSADY SPRÁVANIA SA V INÝCH UČEBNIACH A ŠKOLSKÝCH PRIESTOROCH

     1.     Správanie sa v telocvični

     1. Do telocvične a na ihriská môžeš vstúpiť iba pod dozorom vyučujúceho.
     2. Počas prestávky do telocvične nevstupuj!
     3. Na športovú činnosti používaj cvičebný úbor (okrem žiakov oslobodených od TSV).
     4. Cvičebný úbor si nos na každú vyučovaciu hodinu. Po skončení TSV si zober úbor domov.
     5. V nešportovej obuvi, v kopačkách a v obuvi s čiernou podrážkou vôbec nevstupuj do telocvične.
     6. Počas športovej činnosti nemaj pri sebe cennosti. Dlhé vlasy maj stiahnuté gumičkou.
     7. Chlapci, nevstupujte do dievčenskej šatne, dievčatá, nevstupujte do chlapčenskej.
     8. Pri športových hrách a súťažiach, ale i pri všetkých cvičeniach a turistike dodržiavaj pravidlá, rady, pokyny a upozornenia vyučujúcich.
     9. Na náradí necvič v neprítomnosti vyučujúceho. Prísne sa zakazuje liezť po basketbalových konštrukciách, vešať sa na futbalové bránky a zapínať elektrické osvetlenie a ventiláciu.
     10. Pri cvičení dávaj pomoc a záchranu spolužiakom podľa pokynov vyučujúceho.
     11. V telocvični nejedz, nepi a nežuj žuvačku.
     12. Ak z akýchkoľvek dôvodov musíš opustiť športovisko, pred odchodom to oznám vyučujúcemu. Rovnako oznám aj svoj návrat.
     13. Každý úraz, aj drobný, ktorý vyučujúci nezaregistroval, ihneď ohlás!
     14. Vyučujúci každý úraz ihneď zapíše do knihy úrazov a do štyroch dní vyplní záznam o úraze v prítomnosti rodiča.
     15. Na začiatku vyučovacej hodiny odovzdaj peniaze, hodinky a iné cennosti vyučujúcemu, ktorý  ich uschová a vydá po ukončení vyučovacej hodiny.
     16. Bez dozoru vyučujúceho nevstupuj do kabinetu TSV a neber svojvoľne športové náčinie.
     17. Ak zo zdravotných dôvodov nemôžeš na hodine TSV cvičiť, túto okolnosť preukáž pred začiatkom hodiny lekárskym potvrdením. Prezleč sa do cvičebného úboru a podľa pokynov vyučujúceho pomáhaj pri zapisovaní výkonov, meraní alebo pri inej činnosti.
     18. Ak máš dlhodobú chorobu alebo úraz, prines o tom lekárske potvrdenie. Na hodinách budeš vykonávať cvičenia podľa pokynov lekára.
     19. Ak z vážnych zdravotných dôvodov nesmieš vykonávať športovú činnosť, predlož riaditeľstvu školy žiadosť od rodičov  podloženú lekárskym potvrdením.
     20. Zistené poruchy a poškodenia vyučujúci ihneď nahlási školníkovi, ktorý zodpovedá za ich okamžité odstránenie, len veľké poruchy a poškodenia a kalamitné stavy hlási riaditeľke školy.
     21. Každý zodpovedný pracovník v telocvični  zodpovedá za vzniknuté škody a v prípade poškodenia je povinný ich uhradiť.
     22. Za škody spôsobené v telocvični sú zodpovední aj ostatní, ktorí zastupujú vyučujúcich TSV a ktorí navštevujú telocvičňu mimo povinného školského vyučovania, t.j. krúžková činnosť, zamestnanci CVČ a ďalší.

     Nedodržanie týchto pokynov bude riešené podľa kapitoly VI. Výchovné opatrenia.

     2.     Správanie sa v počítačovej učebni

     1. Do učebne vstupuj len v sprievode vyučujúceho.
     2. V učebni prísne dodržiavaj pokyny vyučujúceho.
     3. Počítače a doplnkové prístroje do elektrických zásuviek zapína iba učiteľ.
     4. Pred používaním počítačov všetko skontroluj a zistené poruchy ihneď nahlás vyučujúcemu.
     5. Počítač môžeš zapnúť len na pokyn vyučujúceho.
     6. Počas práce s počítačom svojvoľne neodchádzaj od stola, neprechádzaj k druhým počítačom.
     7. Pri jednom počítači pracujte najviac dvaja.
     8. Každú vzniknutú zmenu či poruchu počas práce nahlás okamžite vyučujúcemu.
     9. Počítač vypínaj podľa pokynov učiteľa.
     10. Po dokončení práce daj všetko do pôvodného stavu a vyučujúci všetko skontroluje.
     11. Pokiaľ sa v triede vyučuje predmet, na ktorom sa nevyužívajú počítače, je prísne zakázané zdržiavať sa v časti učebne, kde sú nainštalované počítače.
     12. Za správanie sa žiakov a udržiavanie poriadku v učebni zodpovedá vyučujúci. Zistené poruchy okamžite hlási vedeniu školy.
     13. Z triedy posledný odchádza vyučujúci, ktorý učebňu uzamkne a kľúč odovzdá na určené miesto.
     14. PRÍSNY ZÁKAZ POUŽÍVANIA MOBILNÝCH TELEFÓNOV V UČEBNI!!!

      

            3.     Správanie sa v kuchynke, regionálnej triede

     1. Do kuchynky  vstúp len v sprievode vyučujúceho.
     2. Pred začiatkom vyučovania si  umy ruky, preobleč sa do čistého pracovného odevu, uprav si vlasy a priprav potrebné pomôcky.
     3. Predlož na kontrolu veci potrebné na prípravu pokrmov.
     4. Elektrické a plynové spotrebiče zapína a vypína od hlavného zdroja vyučujúci.
     5. Počas práce  dodržuj pokyny vyučujúceho.
     6. Na pracovnom mieste  udržuj čistotu a poriadok.
     7. Od určeného pracovného miesta  odchádzaj len so súhlasom vyučujúceho.
     8. Znečistenú dlážku  hneď utri, dôkladne  vysuš a umy si ruky.
     9. Pracuj tak, aby si  neporanil seba ani spolužiaka. Aj  drobné poranenia  ihneď hlás vyučujúcemu.
     10. Pri ochutnávaní pripravovaných  jedál  používaj osobitný príbor, ktorý  po použití  umy.
     11. Pevné zvyšky patria do odpadovej nádoby, tekuté do určenej výlevky.
     12. Dodržuj zásadu: potravinami a energiou neplytváme.
     13. Úmyselne poškodené veci nahradíš.
     14. Služba, skontroluj pred uložením nádoby a riad,  každé zistené poškodenia nahlás  vyučujúcemu. Kuchynku opusti na pokyn vyučujúceho po dôkladnej kontrole spotrebičov (vypnuté sporáky, voda, elektrické spotrebiče atď.) a poriadku v kuchynke.
     15. Z kuchynky odchádza ako posledný vyučujúci, ktorý všetko skontroluje a uzamkne ju.

      

     4.     Správanie sa v školskej jedálni

     1. Pred vstupom do jedálne si odlož  na lavičku v šatni tašku a vrchný odev si zaves na vešiak.

     2. Pozdrav a zaraď sa do radu.

     3. V jedálni zjedz najprv polievku, až potom si zober druhé jedlo. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správaj kultúrne – nebehaj, nevykrikuj, udržiavaj čistotu.

     4. Po skončení obeda zanechaj svoje miesto v poriadku, odovzdaj použitý riad pri okienku a opusť ŠJ.

      

           IV.     DOCHÁDZKA DO ŠKOLY

     1. Do školy a na podujatia školy prichádzaj pravidelne a načas.
     2. Vyučovanie alebo podujatie školy môžeš vymeškať len pre vážnu chorobu, vážnu udalosť v rodine, nepredvídané dopravné pomery, zlé poveternostné podmienky, zúčastnenie sa súťaže.
     3. Ak mieniš vymeškať vyučovaciu hodinu pre vopred známy dôvod, vyžiadaj si povolenie.
     4. Uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny v nevyhnutných prípadoch (napr. návšteva lekára) môže povoliť príslušný učiteľ nasledujúcej hodiny (žiaka odvádza rodič, zákonný zástupca). Samostatne odchádza po predložení písomného súhlasu rodiča o uvoľnenie – v žiackej knižke.
     5. Uvoľnenie z jedného vyučovacieho dňa môže povoliť triedny učiteľ.
     6. Uvoľnenie z dvoch, troch a viacerých dní povoľuje riaditeľka školy na odporúčanie triedneho učiteľa.
     7. Zákonný zástupca žiaka môže ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní z rodinných, prípadne zo zdravotných dôvodov bez potvrdenia od lekára 3 dni za sebou, maximálne 50 hodín za 1 klasifikačné obdobie (t.j. 1 polrok).
     8. Ak sa nezúčastníš vyučovania z nepredvídaného dôvodu, oznám to ty alebo tvoj zákonný zástupca triednemu učiteľovi najneskôr do 48 hodín.
     9. Pri návrate na vyučovanie ihneď predlož triednemu učiteľovi hodnoverný doklad podpísaný zákonným zástupcom, lekárom. Ak tvoja neprítomnosť pre chorobu trvá dlhšie ako tri vyučovacie dni, predlož lekárske potvrdenie. Dodatočne predložené potvrdenie triedny učiteľ neakceptuje.
     10. Ak sa krátkodobá neprítomnosť do 3 dni opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie od lekára aj za kratšie obdobie.
     11. Za neospravedlnené hodiny môžeš byť postihnutý výchovnými opatreniami v zmysle vnútorného poriadku školy.
     12. Ak vymeškáš v jednom polroku viac ako 100 vyučovacích hodín, príp. 30% plánovaného počtu hodín, po prerokovaní v pedagogickej rade vydá riaditeľka školy rozhodnutie o vykonaní komisionálnych skúšok na základe návrhu triedneho učiteľa, a to po zvážení závažnosti dôvodu vymeškania vyučovacích hodín.
     13. Ak vymeškáš v jednom polroku 30% plánovaného počtu hodín určitého vyučovacieho predmetu, môže vyučujúci daného predmetu navrhnúť vykonanie komisionálnej skúšky a po prerokovaní v pedagogickej rade vydá riaditeľka školy rozhodnutie o vykonaní komisionálnej skúšky z daného predmetu, a to po zvážení závažnosti dôvodu vymeškania vyučovacích hodín.
     14. Za vzornú dochádzku do školy môže triedny učiteľ udeliť žiakovi pochvalu od triedneho učiteľa, riaditeľovi školy podať návrh na pochvalu od riaditeľa školy alebo navrhnúť žiaka na iné ocenenie riaditeľom školy.
     15. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnuté výchovné opatrenie, znížená známka zo správania alebo škola môže oznámiť rodičov žiaka na priestupkové oddelenie príslušného úradu pre zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.
     16. Za jedno vážnejšie porušenie, drobné porušovania školského poriadku môže byť udelené napomenutie triednym učiteľom.
     17. Za 1 – 4 neospravedlnené hodiny prerokováva triedny učiteľ s riaditeľom školy návrh na pokarhanie triednym učiteľom.
     18.  Za 5 – 9 neospravedlnených hodín (t.j. viac ako jeden vyučovací deň) podáva riaditeľovi školy návrh na pokarhanie  riaditeľom školy.
     19. Za 10 – 25 neospravedlnených hodín navrhuje triedny učiteľ stupeň 2 (uspokojivé) zo správania.
     20. Návrh na stupeň 3 (menej uspokojivé) predkladá za 26 – 60 neospravedlnených hodín.
     21. Nad 60 neospravedlnených hodín navrhuje žiakovi stupeň 4 (neuspokojivé) zo správania.
     22. Za 15 a viac neospravedlnených hodín musí byť žiak nahlásený pracovníčke na obecnom úrade.

      

     Nedodržanie týchto pokynov bude riešené podľa kapitoly VI. Výchovné opatrenia.

     V.     KOMISIONÁLNE SKÚŠKY, OPRAVNÉ SKÚŠKY, OPAKOVANIE ROČNÍKA

      

     1. Komisionálnou skúškou budeš klasifikovaný ak:

                      - si skúšaný v náhradnom termíne, (individuálne štúdiu, štúdium v zahraničí)

                      - tvoj zákonný zástupca požiada o preskúšanie (nesúhlas so známkou vyučujúceho)

                        - ak vymeškáš viac ako 100 hod. alebo 30% vyučovania

     1. Ak máš na konci roka nedostatočný prospech najviac z jedného predmetu na 2. stupni, môžeš vykonať opravnú skúšku.
     2. Ak zo závažných dôvodov neprídeš na opravnú alebo komisionálnu skúšku ani v náhradnom termíne, budeš klasifikovaný z vyučovacieho predmetu, z ktorého si mal robiť opravnú skúšku alebo komisionálnu skúšku stupňom prospechu nedostatočný.
     3. Výsledok komisionálnej skúšky je pre teba konečný.
     4. Ak si neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, príp. ak si neprospel z viac ako  dvoch predmetov, opakuješ ročník.

      

     VI.     VÝCHOVNÉ OPATRENIA

     Výchovnými opatreniami sú pochvaly, napomenutia, pokarhania, znížená známka zo správania, ochranné opatrenie, príp. iné opatrenia a ocenenia na posilnenie disciplíny žiakov.

     1.     Pochvala triednym učiteľom:

     • za 0 vymeškaných hodín podľa individuálneho posúdenia triednym učiteľom,
     • za reprezentáciu školy podľa individuálneho posúdenia triednym učiteľom,

     2.     Pochvala riaditeľom školy:

     • za úspešnú reprezentáciu školy podľa individuálneho posúdenia riaditeľom školy,
     • za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

     3.     Napomenutie triednym učiteľom:

     • za jedno porušenie vyššie uvedených povinností, zásad správania sa a dochádzky,
     • za iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim alebo žiackym kolektívom.

     4.     Pokarhanie triednym učiteľom:

     • za 1 – 4  neospravedlnené hodiny v školskom polroku,
     • za opakujúce sa priestupky

     5.     Pokarhanie riaditeľom školy:

     • za 5 až 9 neospravedlnených hodín v školskom polroku,
     • za opakujúce sa neslušné správanie a porušovanie školského poriadku

     6.     Zníženie známky zo správania na stupeň 2 (uspokojivé):

     • za 10 až 25 neospravedlnených hodín v školskom polroku,
     • za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy,
     • za opakujúce sa zápisy v klasifikačnom zázname,
     • za úmyselné poškodenie školského zariadenia, za ničenie a hanobenie štátnych symbolov v priestoroch  školy,
     • za vulgárne napadnutie učiteľa – verbálne i fyzické,
     • za podvádzanie – falšovanie známok na vysvedčení, v žiackej knižke, v klasifikačnom hárku, za falšovanie podpisov, ospravedlneniek,
     • za šírenie a propagáciu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v školskom prostredí,
     • za opakované zdržiavanie sa bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje,
     • za fajčenie,
     • za požitie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok.

     7.     Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé):

     • za 26 až 60 neospravedlnených hodín v školskom polroku,
     • za opakujúce sa závažné priestupky v bode 6,
     • za krádež,
     • za úmyselné ublíženie na zdraví,
     • za šikanovanie a vydieranie,
     • za vandalizmus,
     • za opakované  požitie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok (Toto porušenie na podnet obce alebo polície bude škola riešiť výchovným opatrením.).

     8.     Zníženie známky zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé):

     • za viac ako 60 neospravedlnených hodín v školskom polroku,
     • za spáchanie takého činu, ktorým by bola ohrozená výchova ostatných žiakov,
     • za opakované úmyselné fyzické napádanie žiakov.

     Triedny učiteľ oznámi rodičom danú skutočnosť prostredníctvom žiackej knižky.

     9.     Ochranné opatrenie:

     • okamžité vylúčenie žiaka ohrozujúceho svojím správaním bezpečnosť a zdravie  ostatných -  umiestnenie do samostatnej miestnosti. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, ktorý za svoje dieťa preberá zodpovednosť (Vyhláška MŠ SR z 23. júla 2008 č. 320/2008 Z. z. o ZŠ).

       10. Nariadenie Ministerstva školstva SR

     1.Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je zo strany školy potrebné konať vo veci:

     • a) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, riaditeľ školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,
     • b) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie podľa § 6 ods. 4, § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa § 31 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
     • c) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo strany obce podať trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie so spáchania trestného činu Ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 211 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

     VII.  Vzájomné vzťahy medzi žiakmi a pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami

      Zákon č. 245/2008 z. Z. o výchove a vzdelávaní §153  upravuje  podrobnosti  vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,  o podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,  podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje.

     Každý, aj najmenší úraz, ku ktorému došlo v budove alebo areáli školy žiak ihneď nahlási vyučujúcemu, službukonajúcemu učiteľovi, triednemu učiteľovi prípadne pani zástupkyni. Pedagogický zamestnanec urobí záznam o vzniknutom  úraze. V prípade úrazu sa môžu žiaci obrátia na pani učiteľku Mgr. Danielu Mačejkovú – plní v škole funkciu zdravotníčky.

     Pani učiteľa Mgr. Eva Pavlinová – je zodpovedná za bezpečnosť a úrazy  počas vyučovania, spíše záznam (aj kvôli poisťovni).

     Žiak sa môže zúčastňovať mimoškolskej činnosti a podľa vlastného záujmu sa prihlásiť do niektorej z foriem záujmovej činnosti, ktorú ponúka škola. Hlási sa u vyučujúceho.  Viď v ponuke krúžky na webovej stránke.                                                                                                                                    Žiak môže opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho, prípadne triedneho učiteľa.

     Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa.

     Žiakom je zakázané prechovávať a užívať návykové látky - legálne (tabak a alkohol) a nelegálne návykové látky v škole, v školských zariadeniach a na akciách organizovaných školou.  V prípade, že žiak vykazuje klinické príznaky požitia alkoholu, ktoré vedú k podozreniu, že žiak pil alkoholický nápoj spíše sa o tejto udalosti zápisnica za prítomnosti svedkov – pedagogických pracovníkov, kde sa uvedú klinické príznaky ktoré žiak vykazuje. Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a žiakovi sa udelí výchovné opatrenie. Výsledok riešenia priestupku sa oznámi zákonnému zástupcovi žiaka Pri stave opitosti, kedy je žiak ohrozený na živote alebo ohrozuje svoje okolie, závažným spôsobom narušuje školské vyučovanie, je privolaná rýchla zdravotnícka pomoc, prípadne polícia a bezodkladne zákonný zástupca. Priestupok bude prerokovaný pedagogickou radou a výsledok riešenia bude oznámený zákonnému zástupcovi žiaka.

     V prípade obťažovania v škole, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k vytváraniu zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, urážajúceho, znechucujúceho prostredia, ktorého úmyslom alebo následkom môže byť zásah do osobnej slobody alebo ľudskej dôstojnosti. Nabádanie na diskrimináciu(presviedčanie, utvrdzovania, alebo podnecovanie žiaka alebo žiačky na diskrimináciu tretej osoby – iného žiaka alebo skupinu žiakov) – pocit ubližovania, šikanovania – ihneď hlási žiak triednemu učiteľov, triedny učiteľ p. uč. Mgr. Zuzka Boráková, na 1. stupni a Mgr. Marta Zagrapanová na 2. stupni,  ktoré sú  koordinátorkarmi  prevencie proti šikanovaniu.

     Ak žiak zistí stratu, krádež alebo poškodenie vecí – vlastného majetku, majetku žiakov alebo majetku školy, je povinný túto skutočnosť okamžite nahlásiť triednemu učiteľovi.

     Žiak je povinný na začiatku školského roka stav učebnice pod vedením triedneho učiteľa dôkladne skontrolovať. Zistené nedostatky, chýbajúce strany nahlási triednemu učiteľovi, ktorý vedie evidenciu učebníc. Triedny učiteľ zabezpečí náhradu knihy od Mgr. Miroslavy Kloskovej, ktorá zodpovedá za prácu s knihami na škole. Školský koordinátor testovania T5 a T9 – Mgr. Miroslava Klosková.

     Žiak informuje triedneho učiteľa o svojom zhoršenom zdravotnom stave - alergie, cukrovka, diéta a iné závažné skutočnosti na základe potvrdenia od lekára.

     Žiak so špecifickými vývinovými poruchami, so schválenou integráciou spolupracuje so špeciálnym pedagógom PaedDr.Evou Poláčkovou.

     Výchovný a kariérový poradca – Mgr. Jana Smolková.

     Školský poriadok prerokovaný a schválený na pedagogickej rade.

     V Oščadnici, dňa 27.8.2020

      

     Riaditeľka školy: Mgr. Veronika Mačuhová                     

     Príloha č. 1 k školskému poriadku 2020 - 2021

      

     Čo ťa čaká za porušovanie školského poriadku?

      

     1 zápis do klasifikačného hárku: triedny učiteľ zváži napomenutie

     2 zápisy do klasifikačného hárku: napomenutie triednym učiteľom

     3 - 4 zápisy: pokarhanie triednym učiteľom

     5 - 6 zápisov: pokarhanie riaditeľom školy

     7 - 8 zápisov: znížená známka zo správania stupeň 2

     9 - 10 zápisov: znížená známka zo správania stupeň 3

     11 -15 zápisov: znížená známka zo správania stupeň 4

      

     Počty zápisov sú odporúčané, závisí aj od závažnosti priestupku.

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Oščadnica - Ústredie
   • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
   • 0414382130 0414382970
   • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica 02301 Oščadnica Slovakia
   • kmasarykova@zsoscadnicau.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje