• inovovaný Školský vzdelávací program

    •  

     inovovaný Školský vzdelávací program

      

     Základnej školy Oščadnica – Ústredie

      

                                                                                                                         Mgr.Veronika Mačuhová

                                                                                                                               riaditeľka školy

      

     1. Úvodné identifikačné údaje

      

     Predkladateľ

     Názov školy: Základná škola Oščadnica - Ústredie

     Adresa: Oščadnica 760, 023 01 Oščadnica

     IČO: 37811487

     Riaditeľ školy: Mgr. Veronika Mačuhová

      

     Zriaďovateľ:

     Názov: Obec Oščadnica

     Adresa: Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica

      

     Telefón: 041/ 438 21 30, 041/ 438 29 70

     E-mail: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk

     web: www.zsoscadnicau.sk

     Telefón: 041/43 821 21, 041/43 333 07, 0948 452 200

     E-mail: oscadnica@velka-raca.sk

     web: www.oscadnicau.sk

     Koordinátor pre tvorbu iŠkVP: PaedDr. Eva Poláčková, Mgr. Kristína Masaryková

      

      

     1.1 Charakteristika školy

     Škola ľudskosti

     Čo nechceš, aby robili tebe, nerob ty druhým.“

     Organizovanosť školy

     plnoorganizovaná základná škola

     Celkový počet žiakov

     354

     Priemerný počet žiakov v triedach

     20

     Počet ročníkov

     9

     Počet tried

     18

     Počet tried primárneho vzdelávania

     8

     Počet tried nižšieho stredného vzdelávania

     10

     Vyučovací jazyk

     slovenský

     Stupeň vzdelania:

      

     ISCED 1 – primárne vzdelávanie

     ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie

     Dĺžka vzdelávania:

      

     ISCED 1 – štyri roky

     ISCED 2 – päť rokov

     Forma vzdelávania

     denná - poldenná

     Platnosť iŠkVP: od 01.09.2015

     Miesto vydania – Základná škola Oščadnica – Ústredie

     iŠkVP bol prerokovaný v pedagogickej rade 21.5.2018

     iŠkVP  bol prerokovaný v Rade školy 30.8.2018

                                                                                                                           Mgr.Veronika Mačuhová

                                                                                                                                       riaditeľka školy

     Dodatky, revidovanie iŠkVP ISCED 1

     Dátum

     Zmeny, úpravy

      

     1.9.2015

      

     Inovovaný štátny a školský vzdelávací program pre 1. ročník

     5.9.2016

     Inovovaný štátny a školský vzdelávací program pre 2. ročník

     20.4.2017

     Inovovaný štátny a školský vzdelávací program pre 3. ročník

     19.9.2017

     Aktualizácia informácii v inovovanom školskom vzdelávacom programe

     21. 5.2018 Inovovaný štátny a schválený školský vzdelávací program pre 4. ročník
     3.9.2018 Aktualizácia informácii v inovovanom školskom vzdelávacom programe    
     Aktualizácia informácii v inovovanom školskom vzdelávacom programe 
     3.9.2020                    Aktualizácia informácii v inovovanom školskom vzdelávacom programe 
     30.9.2021 Aktualizácia informácii v inovovanom školskom vzdelávacom programe 
        
        
        

     Dodatky, revidovanie iŠkVP ISCED 2

     Dátum

     Zmeny, úpravy

     1.9.2015

     Inovovaný štátny a školský vzdelávací program - 5. ročník

     5.9.2016

     Inovovaný štátny a školský vzdelávací program pre 6. ročník

     20.4.2017

     Inovovaný štátny a školský vzdelávací program pre 7. ročník

     19.9. 2017

     Aktualizácia informácii v inovovanom školskom vzdelávacom programe

      21.5.2018

      Inovovaný štátny a schválený školský vzdelávací program pre 8. ročník

      3.9.2018

      Aktualizácia informácii v inovovanom školskom vzdelávacom programe

      3.9.2020

       Aktualizácia informácii v inovovanom školskom vzdelávacom programe

     30.9.2021 Aktualizácia informácii v inovovanom školskom vzdelávacom programe 

      

     Ciele  a poslanie výchovy a vzdelávania

     Vízia školy

     Víziou školy je škola moderná, poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendami. Škola priateľská, slobodná, tvorivá, v ktorej žiaci túžia po vzdelaní, zamestnanci po vzdelávaní. Škola bez sociálnych rozdielov, o ktorú majú záujem pedagógovia, žiaci, rodičia i okolitá verejnosť.

     Poslanie školy

     Rozvíjať vedomosti, schopnosti a zručnosti každého žiaka s ohľadom na jeho individualitu. Vychovať človeka, ktorý bude pripravený pre život.

     Analýza súčasného stavu

     Základná škola Oščadnica – Ústredie má v školskom roku 2021/2022 (stav k 15.9.2021) na škole 354 žiakov, 32

     pedagogických, 3 asistentov učiteľa a 6 nepedagogických zamestnancov.

     1. stupeň ZŠ navštevuje 160 žiakov, z toho 67 chlapcov a 93 dievčat.

     2.stupeň ZŠ navštevuje 194  žiakov, z toho 108 chlapcov a 86 dievčat.

     Z celkového počtu žiakov je na škole 16  žiakov so ŠVVP, 2 na 1.stupni a 14 na 2.stupni.

     Žiakom sa venuje školský špeciálny pedagóg.

     Škola má spolu 18 tried, z toho je 8 tried na 1. stupni a 10 tried na 2. stupni.

     Škola poskytuje žiakom:

     1. primárne vzdelanie podľa ISCED 1, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

     2. nižšie stredné vzdelanie podľa ISCED 2, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

     SWOT analýza školy

     S-silné stránky

      

     W- Slabé stránky

      

     • kvalifikácia učiteľov
     • vybavenosť školy výpočtovou technikou
     • inovácia vyučovania
     • využívanie inovačných metód a foriem práce
     • záujem pedagógov o vzdelávanie
     • spolupráca rodiny a školy, konzultačné hodiny, pohovory, RZ
     • spolupráca s Radou školy
     • záujem rodičov o školské a mimoškolské aktivity
     • spolupráca učiteľov a žiakov v rámci školského parlamentu, organizovanie akcií
     • spolupráca pedagógov pri plnení školských úloh
     • práca s integrovanými žiakmi,
     • prezentácia školy na verejnosti,
     • cezhraničná spolupráca so Slovákmi žijúcimi v Chorvátsku,
     • projekt e-Twinning,
     • publikácia – vydávanie školského časopisu
     • učenie v prírode vybudovanie školského altánku – nové metódy učenia sa žiakov
     • spolupráca s miestnymi organizáciami
     • úspešnosť žiakov, práca s nadanými žiakmi
     • estetika prostredia
     •  príjemné prostredie školy
     • kvalitné odborné učebne pre zabezpečenie odborného vzdelávacieho procesu v predmetoch BIO, CHE, FYZ
     • nekvalitné školské ihrisko v objekte školy
     • finančné ohodnotenie zamestnancov zo štátneho rozpočtu
     • zapájanie učiteľov do projektov o získanie finančnej dotácie, prípadne pomôcok pre školu
     • malé triedy na 1. stupni
     • chýbajúce priestory školských dielní
     • chýbajúci oddychový priestor v internom prostredí
     • chýbajúci priestor na špeciálne učebne
     • neodbornosť vyučovania informatickej výchovy
     • nedostatočné odborné vyučovanie telesnej a športovej výchovy

      

      

     O-šance, možnosti

     T-riziká

     • profesijný rozvoj a vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy
     • širšia ponuka voliteľných predmetov krúžkov
     • vybavenie školy

      

     • vandalizmus – areál školy
     • problémoví žiaci, správanie mimo školy

      

      

     1.  
     2.  
     3. Ciele výchovy a vzdelávania
     4.  

     Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy 

     na obdobie 2016 - 2021

     • V zmysle štátneho vzdelávacieho programu pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie má pedagogický proces smerovať k dosiahnutiu optimálnej emocionálnej, sociálnej a kognitívnej úrovne ako základu pripravenosti pre  stredné vzdelávanie a na život v spoločnosti.
     • Pedagogický prístup orientovať na pozitívnu východu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu.
     • Uplatňovať humanistickú výchovu a vzdelávanie s právom na výchovu a vzdelávanie v súlade s právom dieťaťa, právo na vlastnú individualitu a právo na celostný rozvoj osobnosti.
     • Klásť dôraz na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, začleňovať dieťa do skupiny a kolektívu.
     • V spolupráci s rodinou pôsobiť na uvedomovanie si potreby zdravého životného štýlu a ochrany životného prostredia.
     • V spolupráci so zriaďovateľom vytvárať vhodné priestorové, materiálne i personálne podmienky v základnej škole v prospech dieťaťa.

      

     Dlhodobé ciele vytýčené na splnenie cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy

     • Plniť zamerania školy s aktualizáciou úloh na príslušné školské roky a ich integrácia s obsahovými a výkonovými štandardmi ŠVP.
     • Zachovať tradície školy, s aktívnym zapojením rodiny pri ich realizácii.
     • Otvorením školy rodičom – zviditeľňovať prácu pedagógov, získavať rodičovskú verejnosť, poukazovať na dôležitosť predprimárneho vzdelávania, úzkou spoluprácou s rodinou dopĺňať jej výchovu a v úzkej väzbe na ňu pomáhať zaisťovať dieťaťu prostredie s dostatkom podnetov k jeho aktívnemu rozvoju a vzdelávaniu.
     • Humanizáciou pedagogického procesu pozitívne pôsobiť na zdravý psychický vývin dieťaťa s rešpektovaním jeho potrieb, záujmov v súlade s jeho právami.
     • Edukačným pôsobením na dieťa napomáhať vyváženému rozvíjaniu všetkých stránok školskej spôsobilosti, obsah výchovy a vzdelávania obohacovať o aktivity zamerané na nadobudnutie informačných kompetencií.
     • Dopĺňať a modernizovať materiálne vybavenie ZŠ, najmä nákupom učebných pomôcok, zabezpečením dostatku materiálu na edukačný proces. Finančné prostriedky získavať aj zapojením do projektov a sponzorskými príspevkami.
     • Individuálnu pozornosť vo všetkých oblastiach edukácie venovať deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, motivovať k pravidelnej dochádzke detí do ZŠ.
     • Aplikovať do edukačného procesu odporúčané podnety a pokyny MŠ SR v zmysle POP MŠ SR na príslušný školský rok.

     Špecifické ciele a úlohy na školský rok 2017/2018

     • Presadzovať a realizovať humánno – tvorivé, inovačné metódy, propagáciou projektového, programového, blokového vyučovania s využitím moderných vyučovacích foriem a metód.
     • Vytvárať podmienky na získanie kľúčových kompetencií žiaka v oblasti komunikačných schopností a spôsobilostí, ústne a písomne sa vyjadrovať, čítať s porozumením, vyhľadávať a uchovávať informácie v materinskom jazyku, spolupracovať s knižnicou v obci, využívať školskú čitáreň – kvízy, súťaže: „Rozprávková noc“.
     • Poskytnúť žiakom estetické a kultúrne prostredie – nástenky.
     • Posilniť vzťah k životnému prostrediu, zapájať sa do nových projektov: Zelená škola, Detský čin roka.
     • Rozvíjať regionálne ľudové tradície vo výchovno – vzdelávacom procese i v záujmovej činnosti.
     • Rozvíjať schopnosti v počítačovej gramotnosti. Sledovať novinky v IKT, učebné texty, zapájať sa do projektov.
     • Vytvoriť podmienky pre nadaných a integrovaných žiakov prostredníctvom školského špeciálneho pedagóga.
     • Zabezpečovať kontakt žiakov s cudzojazyčným prostredím: besedy, kurzy, účasť na zahraničných projektoch – e-Twinning, Comenius klásť dôraz na kvalitné vyučovanie formou konverzácií pre jazykovo nadaných žiakov, formou krúžkov pre slabších žiakov.
     • V oblasti športu poskytnúť dobré podmienky, uvažovať o zriadení multifunkčného ihriska, rozvíjať pohybové aktivity, zvyšovať fyzickú zdatnosť.
     • Skvalitňovať vzťah medzi učiteľom a žiakom, rozvíjať tímovú prácu, budovať prostredie tolerancie a radosti z úspechov, odstraňovať prejavy šikanovania, závislosti, násilia, viesť žiakov ku komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, organizovať besedy, prednášky, zapojiť sa do projektu Červené stužky.
     • Vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a mimovyučovacích aktivít.
     • Vytvárať spoluprácu so školami doma i v zahraničí, upevňovať spoluprácu so školou v Chorvátsku, so Slovákmi žijúcimi v Novej Bukovici, vymieňať si vzájomné skúsenosti a poznatky. Komunikovať s verejnosťou i inými školami aj prostredníctvom webovej stránky.

     Pri plnení týchto cieľov budeme hneď od začiatku klásť dôraz na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka

      

     Vlastné zameranie školy

      

     Škola má vlastné zameranie, ktoré súvisí s víziou školy. Poskytuje stupne vzdelávania ISCED 1 – primárne vzdelávanie,  ISCED 2 -  nižšie stredné vzdelávanie.

     Zameranie našej školy vychádza zo silných stránok školy a celkovej SWOT analýzy školy.

     Táto analýza nás vedie a bude viesť k zamysleniu, lebo sme tu pre žiakov, ktorí vnímajú školu inak a my musíme rozmýšľať nad tým, ako spestriť hodiny, aby nás nemali „prečítaných“ a presne vedeli náš stereotyp. My musíme rozmýšľať nad zmenou a vedieť, ako ju dosiahnuť, čím deti zaujať, hlavne starších, s akými novými ponukami prichádzať. Preto je naša práca tak veľmi ťažká, lebo rešpektovať zvláštnosti každého dieťaťa a posilniť jeho sebarealizáciu stojí veľa námahy, musíme byť kreatívni, pohotovo reagovať na dané situácie.  Chceme, aby z našej školy odchádzali žiaci, ktorí budú schopní sa uplatniť v spoločnosti, celoživotne sa vzdelávať, budú schopní komunikovať a reálne zhodnotiť svoje možnosti na trhu práce. V našom záujme je:

     1.      Poskytovať kvalitné vzdelanie žiakov.

     2.      Rozvíjať schopnosti nadaných žiakov.

     3.      Pomôcť žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

     4.     Podporovať rozvoj pohybových zručností žiakov v školských a mimoškolských športových        aktivitách.

     5.      Rozvíjať komunikatívnosť žiakov v: SJL, v cudzom jazyku, v informačných a komunikačných technológiách, s sociálnych vzťahoch.

     Chceme, aby u nás v škole bolo dobre žiakom a učiteľom. Chceme byť prosperujúcou školou moderného typu. Cieľom je spoločný záujem poznávať, tvoriť v bezpečnom prostredí v škole i mimo školy, ktorý je postavený na 4 princípoch učenia: učiť sa poznávať, učiť sa ako na to, učiť sa žiť a učiť sa byť.

     Využitie disponibilných hodín z hodinovej dotácie rámcového učebného plánu:

     -  rozšírené vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 1.,2.,3., 5.,7, a 9. ročníku

     - využitie disponibilných hodín na vyučovanie druhého cudzieho jazyka: nemecký a ruský jazyk v 7.- 9.  roč.

     - rozšírené vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka využitím disponibilných hodín v 1. a 2. ročníku 

     - rozšírené vyučovanie matematiky v 2., 5.,6.,7., 8., ročníku

     - zvýšená časová dotácia v predmete biológia v 6. ročníku a geografia v 6. ročníku

     - rozšírené vyučovanie predmetov fyzika a chémia v 9. ročníku s možnosťou využívania odborných učební pre praktické zvládnutie učiva

     - voliteľné hodiny využité v rámci profilácie školy so zameraním na poznávanie kultúrneho dedičstva a tradícií nášho regiónu v predmete regionálna výchova v 5., 6. ročníku

      

     Veľkosť a vybavenie školy

     Základná škola Oščadnica - Ústredie je plnoogranizovaná škola umiestnená v centre obce. Keďže obec Oščadnica je dlhá 15 km a má 22 osád, veľa žiakov dochádza autobusovými autobusovou dopravou z okolitých osád – Rovne, Vreščovka, Dedovka, z Vyšného a Nižného konca Oščadnice.

     V budove MŠ je umiestnené elokované pracovisko základnej školy so žiakmi 1. stupňa. Budova ZŠ s MŠ je vzdialená približne 600 m od kmeňovej školy v Ústredí, kde je umiestnených 9 tried 1.stupňa, učebňa informatickej výchovy, zborovňa, telocvičňa, čitáreň, sociálne zariadenia, dopravné i športové ihrisko, altánky na výučbu v prírode a pekné prostredie pred školou.

     V súčasnosti slúži škola svojmu účelu – zabezpečiť podmienky pre vzdelávanie a výchovu mladej generácie.

     Škola je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou od 17.05.2002.

     Priestorové a materiálno – technické podmienky školy

     Škola má byť jedna z najkrajších stavieb v obci, má byť príkladom pre okolie. Zároveň prostredie, ktoré ju obklopuje, ako aj interiér, ktorý má poskytovať estetické a kultúrne prostredie.

     V škole sa v posledných rokoch veľa zmenilo a vytvorili sa lepšie podmienky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu:

     • učebne (triedy) vybavené viacúčelovým a funkčným zariadením – projektory, plátna, IKT
     • špeciálne učebne a priestory v súlade so vzdelávacím obsahom školy – počítačové učebne, jazyková učebňa vybavená technikou, trieda regionálnej výchovy,
     • telocvičňa s upraveným bezpečným povrchom pre potreby telesnej výchovy vybavená potrebným náradím a cvičebným náčiním,
     • informačno-komunikačné centrum – 2 školské knižnice,
     • priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní (pre záujmové krúžky),
     • priestory pre hromadné stretávanie žiakov celej školy alebo tried, učiteľov, rodičov,
     • priestory pre reprezentačnú činnosť žiakov – školské ihrisko,
     • priestory pre prípravnú prácu učiteľa, jeho relaxáciu, priestory pre uloženie pomôcok,
     • priestory pre vedenie školy a  pedagogických pracovníkov s príslušným vybavením (miestnosť riaditeľa, zástupcu, správcu siete a pod.) s náležitým zariadením a vybavením,
     • priestory pre hygienu, vrátane WC žiakov a žiačok, učiteľov a učiteliek,
     • výdajná jedáleň pre spoločné stravovanie,
     • ďalšie pomocné priestory pre zaistenie chodu školy,
     • bezbariérový prístup do školy,
     • renovovaný kabinet výchovného poradcu a kabinet výtvarnej výchovy,
     • školský altánok na vyučovaciu a relaxačnú činnosť žiakov.
     • dokúpili sa učebnice, didaktické pomôcky, informačná a komunikačná technika, doplnková literatúra a tiež materiálno-technické pomôcky,
     • pred budovou ZŠ v Ústredí boli opravené schody.
     • odborné učebne predmetov fyzika, biológia, chémia
     •  učebne informatiky: 1. stupeň - 1 učebňa, 2 stupeň - 2 učebne
     • učebňa cudzích jazykov s jazykovým laboratóriom
     • obecné multifunkčné ihrisko v areáli  školy 

     Pri budove Základnej školy s materskou školou máme zrekonštruované školské dopravné ihrisko pre žiakov na 1. stupni ZŠ a zároveň bol upravený areál školy pred vstupom do budovy, skrášlené životné prostredie výsadbou kvetín a stromov, zrenovované altánky – domčeky na výučbu v prírode.

     Škola ako životný priestor

     Aby sa žiaci i pedagógovia v škole cítili čo najpríjemnejšie, treba aby sme vytvárali dobré podmienky:

     • nástenky v triedach, nástenky na chodbách – tematické podľa predmetov – MAT, CUJ, SLJ, voľba povolania, príroda. Svoje práce prezentujú žiaci v rámci projektov, ktoré sú vystavená na chodbách,
     • vzťahy medzi učiteľmi – spoločná zborovňa, stály kontakt učiteľov, komunikácia medzi nimi,
     • lepšie vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi – triednické hodiny, športové aktivity, krúžky, výlety, kultúrne podujatia.

      

     Personálne zabezpečenie

     V škole pracuje 28 pedagogických zamestnancov, vrátane riaditeľky školy a dvoch zástupkýň školy. Pedagogickí zamestnanci majú pedagogickú a  odbornú spôsobilosť. Odbornosť vyučovania je 88,74%.

     Profesijnej orientácii žiakov sa venuje výchovná poradkyňa, ktorá spolupracuje s učiteľmi, CPPPaP,  so špeciálnymi pedagógmi, so strednými školami, úradmi práce, ŠVS v Liptovskom Mikuláši.

     Na škole máme špeciálneho pedagóga, ktorý sa venuje integrovaným žiakom v pracovnom úväzku 7 hod./týždenne. 

     Od januára 2017 pomáhajú žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami 2 asistenti učiteľa, ktorí majú pedagogické vzdelanie.

     V škole pracuje 6 nepedagogických zamestnancov – školník, 3 upratovačky, ekonómka a mzdová účtovníčka.

     Spolu je to  34 zamestnancov.

     Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

      Škola má vypracovaný Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, ktorý vychádza zo zákona 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Zameranie a ciele nášho výchovno-vzdelávacieho programu ako aj analýza súčasného stavu ďalšieho vzdelávania PZ školy ukazuje potreby orientácie na ďalšie vzdelávanie učiteľov, najmä na zvyšovanie čitateľskej a matematickej gramotnosti, na využívanie informačno-komunikačných technológii vo vyučovacom procese, podľa potreby na predatestačné vzdelávanie pre I. a II. kvalifikačnú skúšku, špecializované činnosti (triedny učiteľ, výchovný poradca, vedúci MZ a PK, správca školskej knižnice). Modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a prácu s modernými didaktickými prostriedkami zrealizujeme: · motivovaním všetkých pedagogických pracovníkov bez ohľadu na vek k neustálemu                                sebavzdelávaniu a zdokonaľovaniu profesijnej spôsobilosti,

                             · rozvíjaním špecifických zručností pedagogických pracovníkov nevyhnutných pre prácu s                    modernými didaktickými prostriedkami.

      

      Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

     Je zameraný na 3 oblasti:

     A.  Hodnotenie žiakov

     B.  Hodnotenie pedagogických zamestnancov

     C. Hodnotenie školy

      

     A.  Hodnotenie žiakov

     Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov na našej škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Cieľom je tiež ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

     Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodických pokynov  č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl a tiež podľa zásad hodnotenia žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami -  Príloha č. 2 k Metodickému pokynu č.22/2011.

     Spôsob, obsah a kritéria hodnotenia sú popísané pri jednotlivých predmetoch.  

      

     B. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

     Hodnotenie sa zakladá na celkovom hodnotení, ktoré bude pozostávať z dvoch úrovní.

      1. Úroveň: - pracovné povinnosti a úlohy
       • vedenie pedagogickej dokumentácie
       •  pracovné a spoločenské správanie
      2. Úroveň:  - Pozorovanie /Hospitácie
       • Rozhovor

     Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolských činností a pod.

     -          Vzájomné hodnotenie učiteľov.

     -          Hodnotenie učiteľov žiakmi.

     -          Účasť na zasadnutí MZ a PK.

      

     Kontrolná činnosť

      

     Priebežne:

     -          triedna dokumentácia

     -          činnosť MZ a  PK, účasť na zasadnutiach

     -          vstupné a výstupné previerky, plánované štvrťročné písomné previerky

     -          plány práce pre jednotlivé predmety

     -          dozory, chodby

     -          kontrola tried, estetická úroveň, poriadok v triede

     -          dodržiavanie pracovného poriadku pedagogických a ostatných zamestnancov

     -          vyťaženosť telocvične

     -          využívanie pomôcok

     -          inovovaný školský vzdelávací program

                            

                             Hospitačná činnosť

      

     V rámci hospitácií sa zamerať na:

     -          úroveň výchovno – vzdelávacieho procesu

     -          uplatňovanie humanizmu a demokracie

     -          prístup učiteľa k žiakom, kvalita ich vzťahu

     -          príprava učiteľa na vyučovanie

     -          stav ústnej a písomnej komunikácie žiakov na vyučovaní cudzích jazykov

     -          motivácia a stavba vyučovacej hodiny

     -          časové plnenie učebných osnov a plánov

     -          začlenenie prvkov environmentálnej výchovy do učebného procesu

     -          začlenenie prvkov výchovy k manželstvu a rodičovstvu do učebného procesu

     -          začlenenie prvkov s protidrogovou tematikou do učebného procesu

     -          plnenie školského vzdelávacieho programu

     -          dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa na vyučovaní

      

     Vedúci pedagogickí zamestnanci postupujú pri realizácii kontrolnej a hospitačnej činnosti podľa aktuálneho plánu stanoveného na príslušný školský rok.

      

      

     C.  Hodnotenie školy

     Cieľom hodnotenia je:

     -          aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako žiaci zvládajú požiadavky kladené na ne

     -          aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v Štátnom vzdelávacom programe.

      

     Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

     -          ciele, ktoré si škola stanovila – v koncepčnom zámere rozvoja školy, v Školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti,

     -          posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe,

     -          oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky,

     -          oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení.

      

     Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: - rozhovory, pozorovania, hospitácie

                                                                            - kronika školy

                                                                            - dotazníky pre žiakov a rodičov

                                                                            - hodnotiace porady

                                                                            - SWOT analýza

                                                                            - analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach

                                                                            - výsledky celoslovenského testovania žiakov

     Dlhodobé projekty a  medzinárodná spolupráca

     Projekty a aktivity na škole

     Dlhodobé projekty

      Škola je zapojená do projektu financovaného z EURO fondov: Premena tradičnej školy na modernú s názvom „Inovácia Výchovno-vzdelávacieho procesu so zameraním na rozvoj osobnosti žiaka“. Projekt skončil v roku 2013. Momentálne prebieha monitorovacie obdobie za rok 2017.

     Ďalšie projekty financované z EURO fondov, do ktorých je škola zapojená sú:

     Národný projekt - Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

     Podpora rozvoja športu 2017 a Technické vybavenie učební.

     V tomto roku škola pokračuje v projekte Školské ovocie, vďaka ktorému žiaci dostávajú ovocné džúsy a ovocie. Cieľom programu je podporiť zdravú výživu.

     Čiastkové projekty:

     • Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť – digitálne vzdelávanie - Jazykový projekt e-Twinning. Škola spolupracuje so zahraničnou Základnou školou v Chorvátsku- Nová Bukovica. Sú to Slováci žijúci v zahraničí. Žiaci medzi sebou komunikujú na anglickom a slovenskom jazyku a zapojili sa do jazykového projektu  e-Twinning.
     • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.
     • Národný projekt: Aktivizujúce metódy vo výchove.
     • Národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.
     • Nech sa nám deti netúlajú – projekt Coop Jednota

     Súťaže:

     Žiaci našej školy pod vedením pedagógov sa každoročne zúčastňujú súťaží: Pytagoriáda, výtvarné súťaže, Krása slova, literárne projekty, geografická olympiáda, olympiáda z anglického a nemeckého jazyka, biblická olympiáda, zimná olympiáda, matematický klokan, mladý logik, Slávik Slovenska, basketbal, atletika, volejbal, futbal, plávanie, súťaže s ekologickou tematikou.

     3.5 Spolupráca s rodičmi, sociálnymi partnermi a inými subjektmi

     Hlavným cieľom tejto spolupráce je skvalitnenie vzájomného pôsobenia medzi školou a ostatnými subjektmi výchovy a vzdelávania.

     Spolupráca školy s rodičmi sa realizuje cez Radu školy a rodičovské združenia. Okrem plenárnych schôdzí rodičovského združenia a triednych rodičovských združení majú rodičia možnosť navštíviť Dni otvorených dverí.  Pedagogický zbor sa stretáva s rodičmi aj na neformálnych stretnutiach pri rôznych príležitostiach, podľa záujmu rodičov a učiteľov.

     Prostredníctvom konzultačných hodín sa rodičia môžu informovať u vyučujúcich o prospechu, správaní a ďalších informáciách.

     Rodičia dostávajú informácie o výsledkoch vzdelávania žiakov prostredníctvom žiackych knižiek, na triednych rodičovských združeniach, prípadne osobne, či telefonicky.

     Pre rodičov a verejnosť škola organizuje Dni otvorených dverí. V rámci „Veľkého dňa otvorených dverí“ sú prezentované práce žiakov.

     Okrem triednych rodičovských združení sa dvakrát do roka organizuje plenárne rodičovské združenie.

     Rada školy pravidelne zasadá, zaujíma sa o všetky aktivity konané školou, o výchovno-vzdelávacie výsledky, úspechy, ale aj problémy na škole. Riaditeľka školy pravidelne informuje členov Rady školy o všetkých aktivitách na škole a podáva správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch.

     Rozvíjame spoluprácu s materskou školou: zápis do 1. ročníka, Deň detí, karneval,....

     Spolupracujeme s inými miestnymi inštitúciami: Obecný úrad, Farský úrad, Kultúra v obci, Domov sociálnych služieb, polícia, hasiči, športové kluby, zdravotné stredisko, Združenie cestovného ruchu Športcentrum Oščadnica, Snow Paradise Veľká Rača, ...

      

     Podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

     Organizácia starostlivosti o žiakov

     Cieľom školy je otvorenosť pre všetkých.

      Odborný prístup pre žiakov so znevýhodnením zabezpečuje špeciálny pedagóg. Na vypracovaní individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej len IVP) spolupracujú vedenie školy, triedny učiteľ, špeciálny pedagóg, výchovný poradca, pracovník poradenského zariadenia, ostatní vyučujúci a zákonný zástupca žiaka.

     V IVP sú zahrnuté vzdelávacie ciele, personálne zabezpečenie, formy a metódy vyučovania, úprava tematických výchovno-vzdelávacích plánov, klasifikácia a hodnotenie, ďalšie individuálne postupy vyplývajúce z konkrétnej situácie vo výchovno-vzdelávacom procese, úprava priestorov triedy, umiestnenie žiaka. IVP schvaľuje riaditeľka školy. IVP je prehodnocované každý polrok, triedny učiteľ podá informácie pedagogickej rade a špeciálny pedagóg písomne oboznámi zákonného zástupcu o jeho plnení.

     Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi na individuálnych   konzultáciách v rozpätí 1 vyučovacej hodiny týždenne. Na hodine sa venujú rozvíjaniu tej kognitívnej funkcie, ktorú predchádzajúce diagnostické vyšetrenia odhalili ako problémovú. medzi pomôcky využívané na individuálnych hodinách patrí : odborná literatúra, pracovné listy, cvičenia upravené pre potreby dieťaťa, rôzne pomôcky a hry.

      

     a/ Žiaci so zdravotným znevýhodnením

      

     Naším cieľom je zabezpečiť odborný prístup vo vzdelávaní, včasnú špeciálnopedagogickú, psychologickú, medicínsku diagnostiku, vzdelávanie podľa individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu: individuálnou a skupinovou prácou so žiakom, používaním špeciálnych metód a foriem vyučovania, úpravou vzdelávacieho obsahu,  špecifickým postupom  v hodnotení vzdelávacích výsledkov, aplikáciou  alternatívnych foriem komunikácie, úzkou spoluprácou s rodičmi.

     Materiálne zabezpečenie – zahŕňa špeciálne učebnice, špeciálne vyučovacie pomôcky, kompenzačné pomôcky /pre zrakovo postihnutých žiakov – špeciálne lavice, lupy, sedenie v prvej lavici, zväčšovanie textov/, bezbariérový prístup do školy.

     Pri organizácii výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi vývinovými poruchami učenia /dyslexia, dysgrafia, dysortografia a dyskalkúlia/, s poruchami aktivity, pozornosti a hyperaktivitou /ADD a ADHD syndrómom/ - teda poruchami správania dohliadať na realizáciu odporúčaní ŠPPPaP a špeciálneho pedagóga v spolupráci so všetkými vyučujúcimi a po konzultácii s rodičmi.

     Podrobnejšie sa oboznámiť a uplatňovať v tejto oblasti:

     - Vzdelávací program pre žiakov s poruchami správania 2017/10217-4

     -  Metodické pokyny k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia v ZŠ

     - Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia v ZŠ

      - Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s poruchami správania, schválené MŠ SR

     - Individuálny výchovno – vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v bežnej triede ZŠ.

      

     Individuálny výchovno – vzdelávací program obsahuje:

     -          základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno – vzdelávací proces,

     -          požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy

     -          modifikáciu učebného plánu a učebných osnov

     -          aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov,

     -          špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka

     -          špecifiká organizácie a foriem vzdelávania

     -          požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok

     -          zabezpečenie špeciálneho pedagóga, psychológa

     Individuálny výchovno – vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi.

     Ak je žiakovi so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami potrebné prispôsobiť obsah a formy vzdelávania v jednom alebo viacerých vyučovacích predmetoch, vypracuje vyučujúci daného predmetu v spolupráci so špeciálnym pedagógom ako súčasť individuálneho vzdelávacieho programu úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu.

     Individuálny výchovno – vzdelávací program sa v priebehu školského roka môže upravovať a doplňovať podľa potrieb žiaka.

      

     b, Žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia

     Sociálne znevýhodnené prostredie je pre žiaka rodina:

     -          ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

     -          v ktorej aspoň jeden z rodičov patrí do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

     -          v ktorej najvyššie ukončené vzdelanie je základné alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené základné vzdelanie

     -          ktorá má neštandardné bytové a hygienické podmienky.

     Zásady pre prácu s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia:

     -          v prípade potreby vypracovať individuálny vzdelávací plán

     -          zaistiť skupinovú alebo individuálnu starostlivosť

     -          voľba odpovedajúcich metód a foriem práce

     -          zaistiť špecifické pomôcky

      

     c/ Žiaci s nadaním

     Škola vyhľadáva a rozvíja talent mimoriadne nadaných žiakov. V rámci vyučovania sú žiaci zaradení do diferencovaných skupín podľa nadania žiakov. Pre nadaného žiaka učiteľ pripravuje a zadáva ďalšie úlohy, ktoré odpovedajú a rozvíjajú úroveň jeho vedomostí. Talent u týchto žiakov sa rozvíja aj formou krúžkov.

      

     Zoznam škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, s ktorými škola spolupracuje:

      - Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Kukučínova 162, 02201 Čadca. - Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva pri Spojenej škole Čadca, Palárikova 2758, 022 01 Čadca

     - Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Komenského 2740, Kysucké Nové Mesto

      - CŠPP pri ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, ako súčasť Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42.

     - CŠPP pri ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Moyzesova 911/25, 01001 Žilina, ako súčasť Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42.

      

     Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

     Neoddeliteľnou súčasťou výchovno–vzdelávacej činnosti je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, hygiena práce a protipožiarna ochrana.

     V priestoroch, kde prebieha vyučovanie a výchovná činnosť sú vytvorené vyhovujúce podmienky pre bezpečný a zdravý pohyb žiakov počas vyučovania a aktivít v čase mimo vyučovania.

     O bezpečnom správaní sú žiaci poučení na začiatku školského roka, pred hromadnými školskými akciami, na prvých vyučovacích hodinách v predmetoch technika, svet práce, fyzika, chémia, biológia, telesná a športová výchova a informatika. V telocvični a počítačovej učebni sú umiestnené pravidlá bezpečného správania.

     Zamestnanci školy sú pravidelne vyškolení z predpisov BOZP a PO odborným školiteľom.

     Učitelia vykonávajú dozor na chodbách podľa plánu.

     Pri kontrolách BOZP a PO neboli zistené vážnejšie nedostatky, ktoré by mohli mať za následok ohrozenie zdravia a bezpečnosti žiakov. Vedenie školy sa v prvom rade usiluje o splnenie podmienok na bezpečnú prevádzku.

      

      6.Organizácia prijímania na školu

     Prijímanie žiakov do školy sa realizuje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. a zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

     Pri zápise do 1. ročníka bude prítomný špeciálny pedagóg a pedagóg MŠ.

      Každý rodič, resp. zákonný zástupca s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31.8. príslušného kalendárneho roku šiesty rok života do prvej triedy základnej školy. Táto povinnosť sa viaže na zápis do školy, v lokalite, kde má dieťa trvalý pobyt ( ďalej len spádová škola ) alebo do inej školy vybranej zákonným zástupcom.

     Dôležité je, dostaviť sa v stanovenom dátume k riadnemu zápisu na  základnú školu.

     Od povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť. Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia.

      

     Zákon ukladá, že zápisy na základných školách prebiehajú v období od 1. apríla do 30.aprílaktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

     Informácie o konaní zápisu do 1. ročníka základnej školy sú prístupné na webovom sídle školy a v priestoroch budovy elokovaného pracoviska pre 1. stupeň.

      

             7. Profil absolventa

              Profil absolventa  primárneho vzdelávania

     Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené  základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudol základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získal predpoklady na to, aby si vážil sám seba i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať.

     Má osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka.

     Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných stupňoch vzdelávania.

      

     Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):

     -sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

     -vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu stupňu vzdelávania

     -dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názoru

     -uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu

     - rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať

     -na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie

     - rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej komunikácie,

     -v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií

     - kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky

     - používa základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)

     - je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov.

      

     Kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií

     - vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa

     - ovláda základy potrebných počítačových aplikácií

     - dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií

     - dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete

     - vie používať rôzne vyučovacie programy

     - získal základy algoritmického myslenia

     - chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom

     - vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT

      

     Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa

     - má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov

     - uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov

     - vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach

     - uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok.

      

     Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy :

     - vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti

     - pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch

     - pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom

      

     Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) :

     - má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere

     - uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti

     - dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti

     - uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času

     - dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov

     - uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti

     - má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine

     - dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci

     - uvedomuje si význam sociálno-emočnej klímy v triede a svojím konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom.

      

     Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:

     - dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov

     - dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania)

     - uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom život

     - cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície

     - rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj

     - ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka

     - pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu)

     - správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám

     - má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

      

      

     Profil absolventa  nižšieho stredného vzdelávania

      

     Je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetentnostiach), ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote.

     Kľúčové spôsobilosti sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať (a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility). Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho (školského) vzdelávania, ale aj neformálneho vzdelávania, ako aj neinštitucionálneho (informálneho) vzdelávania.

     Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t.j. kompletného vzdelávacieho programu a iných rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v rámci školy.

      

     Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho) vzdelávania, absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):

      

     Kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa

     - uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,

     - dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa

     - dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať

     - kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti.

       

     Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

     - dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu komunikácie

     - efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie

     - vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk

     - dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch

     - chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti.

      

     Kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky

     - používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách

     - používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky)

     - používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov

      

     Kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií

     - má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja

     - používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou

     - dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí

     - je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá

     - dokáže využívať IKT pri vzdelávaní

      

     Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy

     - uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení

     - je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov

     formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov

     - dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika

      

     - má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov  

      

     Kompetencie (spôsobilosti) občianske

     - uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie

     - vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti

     - uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných

     - je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti

     - má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia

      

     Kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne

     - dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu, buduje si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku

     - vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami

     - osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov

     - dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v osobných vzťahoch  

      

     Kompetencie (spôsobilosti) pracovné

     - dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov

     - je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny

     - chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní

     - dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach

     kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti - dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote

      

     Kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

     - dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia

     - dokáže orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky

     - uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti

     - cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície

     - pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu)

     - správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám

     - je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.

      

     8. Charakteristika inovovaného školského vzdelávacieho programu 

     Pedagogický princíp školy, ciele školy

     „Čo nechceš, aby robili tebe, nerob ty druhým.“  - ŠKOLA ĽUDSKOSTI

     Každé dieťa môže byť v škole šťastné, slobodné, tvorivé, zodpovedné, múdre  a každý rodič môže byť spokojný so vzdelávaním a výchovou svojho dieťaťa.

     V procese výchovy by mala škola deti pripraviť pre ich osobný a profesijný život. Cieľavedome a systematicky rozvinúť ich emocionálnu inteligenciu. Viesť ich k zodpovednému prístupu k životu, k správnym hodnotám, k sebaovládaniu v náročných situáciách, k spoznávaniu seba samého, s cieľom dôverovať si, vytvoriť si hodnotový rebríček, v ktorom sú vzťahy a ľudia v popredí, schopnosť motivovať druhých, aktívne organizovať prácu aj zábavu, spolupracovať, byť užitočný pre druhých,...

     O čo v skratke ide? O človeka, o jeho záujmy, talent, vlastnú cestu, spokojnosť, úžitok pre ostatných.

     Cesta každého dieťaťa za vedomosťami je iná. Preto je potrebné navrhnúť vhodný štýl učenia, vytvoriť bezpečné učebné prostredie, v ktorom získajú sebadôveru v školskom a neskôr i v pracovnom živote. Je potrebné hľadať v dieťati to, čo vie, čo je v ňom dobré, ponúknuť mu taký štýl učenia, ktorý mu umožní rozvinúť jeho schopnosti pre úspešný a zmysluplný život.

     Vyučovací proces je oblasť, ktorá si vyžaduje uplatňovanie progresívnych metód a foriem aktivizujúcich žiaka. Preto je stále potrebné inovovať metódy a formy edukácie a pokračovať v dlhodobom strategickom cieli školy: v „Inovácii výchovno – vzdelávacieho procesu“.

     Naša škola sa zameriava na inováciu výchovno – vzdelávacieho procesu vo všetkých vyučovacích predmetoch.

     Aby žiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy a správne použiť, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti. Znamená to, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju prácu. Dôležité je, aby sa nezabudlo ani na vedomosti ani na spôsobilosti. To znamená, že ak chceme, aby žiaci boli komunikatívni, je potrebné, aby vedeli o čom majú komunikovať, ak majú vyhľadávať informácie musia vedieť, aké informácie majú hľadať, ako ich zaradiť do systému a podobne.

     Pedagogické stratégie

     Budeme sa snažiť vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládnutie učiva.

     Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky. Využívame IKT vo vyučovaní. V oblasti rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie. Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem.

     Výchovné a vzdelávacie stratégie

     - projektové vyučovanie

     Cieľom je naučiť žiakov samostatne myslieť, získavať poznatky z rôznych zdrojov informácií, ktoré majú možnosť využívať pri vzdelávaní a učení. Majú priestor a možnosť na samostatný výskum a diskusiu. Vyučovanie umožňuje, aby učenie bolo pre žiakov hrou. Podporuje rozvoj kooperácie, komunikačných zručností.

     - skupinové vyučovanie

     Žiakov rozdeľujeme do skupín. V skupinách sa žiaci okrem informácií o učive učia spolupracovať, rozdeľovať prácu, plánovať ju a ďalšie pracovné komunikatívne, sociálne kompetencie.

     - problémové vyučovanie

     Tam, kde je možné, nepredkladáme žiakom hotové informácie, ale na základe toho, čo vedia, formulujeme problém, ktorý majú žiaci riešiť. Žiaci pri tejto metóde pracujú buď individuálne, vo dvojici alebo skupine. Problémovou metódou rozvíjajú žiaci kompetenciu riešenia problému.

     - práca s textom

     Schopnosť orientovať sa v texte, vyhľadávať dôležité údaje, chápať zmysel textu a schopnosť vyjadriť ho vlastnými slovami, je dôležitá vo všetkých predmetoch. Pracujeme pri tom s elektronickým i tlačeným textom. Rozvíja sa čitateľská kompetencia.

     - projekty

     Ide o vyučovaciu metódu, ktorou sú žiaci vedení k samostatnému spracovaniu zadaných úloh a získavajú skúsenosti praktickou činnosťou a experimentovaním. V škole realizujeme rôzne druhy projektov – celoškolské, ročníkové, celoročné, strednodobé, krátkodobé. Výhodou tejto metódy je to, že spája život s praxou. Projekty napomáhajú rozvíjať kompetenciu k učeniu, k riešeniu problémov, kompetenciu pracovnú a v prípade prepojenia s metódou skupinového vyučovania i kompetenciu komunikatívnu.

     Vyučovacie metódy, ktoré zvyšujú kvalitu vyučovacieho procesu: výskumná, situačná, heuristická, problémová, programová, projektová, inscenačná, zážitková,... Všetky spomínané metódy majú spoločný cieľ – rozvoj tvorivého myslenia žiakov.

     Dôležitým odporúčaním do budúceho školského roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

     Prierezové témy

     Prierezové témy sa svojím obsahom a výchovným zameraním premietajú do vzdelávacích oblastí, dopĺňajú ich, prepájajú ich obsah s aktuálnym dianím v spoločnosti a s každodennou žitou skúsenosťou žiaka. Realizujeme ich ako súčasť obsahu vyučovacích predmetov. Účinnosť prierezových tém zvyšujeme relevantnými mimoškolskými aktivitami.

      Na primárnom stupni vzdelávania majú prierezový charakter nasledujúce témy:

     - Osobnostný a sociálny rozvoj,

     - Výchova k manželstvu a rodičovstvu

     -  Environmentálna výchova, mediálna výchova,

     - Mediálna výchova

     - Multikultúrna výchova,

     - Regionálna výchova a ľudová kultúra,

     - Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

     -  Ochrana života a zdravia.

      V rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto témy:

     - Osobnostný a sociálny rozvoj,

     -  Výchova k manželstvu a rodičovstvu,

     -  Environmentálna výchova,

     -  Mediálna výchova,

     -  Multikultúrna výchova

     - Ochrana života a zdravia.

     Prierezové témy sa realizujú, ako súčasť obsahu vyučovacích predmetov, prostredníctvom samostatných projektov, besied, tvoria samostatný vyučovací predmet z rámca voliteľných (disponibilných) hodín.

      

     ISCED 1

     1, OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ

     Prierezová téma má nadpredmetový charakter, prelína sa celým vzdelávaním. Jej cieľom je rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt. Prostredníctvom nej sa zároveň cielene rozvíjajú aj ich osobné a sociálne kompetencie.

     Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

                 · porozumel sebe a iným

                 · optimálne usmerňoval vlastné správanie a prejavovanie emócií

                  · uprednostňoval priateľské vzťahy v triede i mimo nej

                  · osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce

                 · nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich             predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce

                  · získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií

                  · rešpektoval rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov

                  · uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom             živote.

     2, VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU

     Pri realizácii témy je nevyhnutné vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede. Škola môže využiť aj pomoc alebo služby relevantných odborníkov.

     Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:

                 · osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú             vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;

                 · získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov,             manželstva a rodičovstva;

                  · uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom             každodennom živote

     3, ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

     Prelína sa všetkými predmetmi. Začlenili sme ju hlavne do predmetov prvouka, prírodoveda, vlastiveda, pracovné vyučovanie, etická výchova.

     Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

                 · rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné             prostredie;

                  · rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí

                 · rozpoznal možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia,

                 podieľal sa na aktivitách        (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia             širšieho okolia (školy, obce...)

                 · podieľal sa aktívne na zveľaďovaní životného prostredia školy a jej okolia

                  · šetrne sa správal k prírodným zdrojom , uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťažuje životné prostredie

      

     4, MEDIÁLNA VÝCHOVA 

      

     Prierezová téma sa uplatňuje hlavne v predmetoch informatika, etická výchova. Dôležitou úlohou mediálnej výchovy na 1. stupni je vychádzať z bezprostredných skúseností žiakov s médiami,  položiť základy mediálnej gramotnosti žiakov a postupne zvyšovať úroveň schopností kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov.

      Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:

                 · uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti

                 · nadobudol základy  zručnosti potrebných  na  využívanie médií

                 · pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov;

                 · osvojil zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych             produktov

                  

     5, MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA

      

     Pri realizácii Multikultúrnej výchovy sa odporúča využívať didaktické postupy a metódy, ktoré neučia stierať medzikultúrne rozdiely, ale pochopiť ich a akceptovať.

      Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

                 · rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti

                 · spoznával rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry

                 · akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu

                 · uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí

      

     6,  REGIONÁLNA VÝCHOVA A  ĽUDOVÁ KULTÚRA

      

     Prierezová téma úzko súvisí s Multikultúrnou výchovou, ale  vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným  hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Poznanie svojho regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva prispieva k formovaniu kultúrnej identity a postupnému rozvíjaniu historického vedomia žiakov.

     Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

                 · rozširoval a rozvíjal svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách svojho regiónu;

                 · vytváral si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine;

                 · rozvíjal svoju národnú a kultúrnu identitu.

      

      

     7, DOPRAVNÁ VÝCHOVA - VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE

     Zámerom dopravnej výchovy je pripraviť žiakov na bezpečný pohyb v cestnej premávke. Výučba sa uskutočňuje najmä v rámci predmetov prvouka, prírodoveda a vlastiveda, v objekte školy, na detskom dopravnom ihrisku v Čadci alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy.

     Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

                  · pochopil funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi             predpismi na veku primeranej úrovni;

                 · osvojil si zásady, nadobudol spôsobilosti a praktické zručnosti bezpečného pohybu v cestnej             premávke (chôdza, jazda na bicykli...);

                 · pochopil význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a             prakticky zvládol základné úlohy údržby bicykla

                 · uvedomil si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej             premávky.

                

     8,  OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

      

     Zámerom tejto prierezovej témy je viesť žiakov k ochrane svojho zdravia a života a tiež zdravia a života iných ľudí prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, zručností v sebaochrane, poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života.

     Na veku primeranej úrovni integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídaných situáciách.

     Ako prierezovú tému ju realizujeme na I. stupni prostredníctvom učebných predmetov štátneho vzdelávacieho programu a didaktických hier. Didaktické hry, ktoré sa uskutočňujú v každom ročníku 1. stupňa raz ročne v trvaní 4 hodín, slúžia na praktické osvojenie si učiva.

     Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

                  · rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie;

                  · osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane;

                 · pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;

                 · vedel vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci;

                 · osvojil si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode;

                  · rozvíjal svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach

      

      Začlenenie prierezových tém ISCED 1  v 1. - 4. ročníku

      

     1,Osobnostný a sociálny rozvoj - slovenský jazyk, prírodoveda, náboženská výchova, etická výchova, hudobná výchova, matematika, informatika, výtvarná výchova, anglický jazyk, vlastiveda, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, etická/ náboženská výchova, pracovné vyučovanie.

     2,Výchova k manželstvu a rodičovstvu – slovenský jazyk a literatúra, prvouka, prírodoveda, výtvarná výchova, etická výchova/náboženská výchova.

     3,Environmentálna výchova - slovenský jazyk, prírodoveda, etická výchova, matematika, náboženská výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná s športová výchova, informatika, anglický jazyk, vlastiveda, pracovné vyučovanie.

     4,Mediálna výchova - slovenský jazyk, matematika, náboženská výchova, informatika, výtvarná výchova, hudobná výchova, anglický jazyk, prírodoveda, vlastiveda, , telesná a športová výchova, etická výchova.

     5,Multikultúrna výchova - slovenský jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova,  etická výchova, anglický jazyk, prírodoveda, vlastiveda, informatika, matematika, telesná a športová výchova.

      6,Regionálna výchova a  ľudová kultúra – prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova, hudobná výchova, etická výchova.

     7, Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke  - slovenský jazyk, matematika, prírodoveda, informatika, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná a športová výchova, vlastiveda, anglický jazyk, pracovné vyučovanie.

     8, Ochrana života a zdravia - prírodoveda, vlastiveda, prvouka, výtvarná výchova a telesná a športová výchova, ako aj samostatná organizačných forma vyučovania – didaktické hry

      

     ISCED 2

     1, OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ

      

     Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v predmete etická výchova, ale uplatňujeme ju aj v náukových predmetoch. Témy realizujeme prakticky, prostredníctvom modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.

     Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

                 · porozumel sebe a iným;

                 · optimálne usmerňoval vlastné správanie;

                 · osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce;

                  · nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich             predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce;

                 · získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií;

                  · rešpektoval rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov.

      

     2, VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU

      

     Pri realizácii témy je nevyhnutné vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede. Škola môže využiť aj pomoc alebo služby relevantných odborníkov.

      

     Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:

                 · osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú             vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;

                 · získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov,             manželstva a rodičovstva;

                 · osvojil zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality;

                 · uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom             každodennom živote

      

     3, ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

     Prelína sa všetkými predmetmi. Začlenili sme ju hlavne do predmetov svet práce, biológia, technika, výtvarná výchova a etická výchova.

     Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

                 · rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné             prostredie;

                 · rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí;

                 · poznal možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách             (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...);          · získal informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach;      

                  · rozlišoval technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu;

                  · šetrne sa správal k prírodným zdrojom;

                  · aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia.

      

      

     4, MEDIÁLNA VÝCHOVA

      

     Prierezová téma sa uplatňuje hlavne v predmetoch informatika, etická výchova.

     Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:

                 · uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti;

                 · nadobudol základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá využíval zmysluplne;             · pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov;

                 · získal kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne spracovanú             realitu;

                 · osvojil si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych             produktov.

      

     5, MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA

      

     Multikultúrna výchova je začlenená do predmetov: dejepis, občianska náuka, geografia, výtvarná výchova, hudobná výchova, etická výchova .

     S touto prierezovou témou úzko súvisí  regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, ktorá sa vo svojom obsahu ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným  hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Poznanie tradícii je základom kultúrnej identity. Spoznávaním svojho regiónu , jeho kultúrneho a prírodného bohatstva sa prispieva u žiakov k formovaniu ich historického vedomia. Regionálna výchova  a tradičná ľudová kultúra sa realizujú ako súčasť učebných predmetov: výtvarná výchova, hudobná výchova, etická výchova, dejepis a geografia. v piatoma šiestom ročníku sa realizujú v predmete regionálna výchova.

     Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

                 · rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti;

                 · spoznal rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry;

                 · akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;

                  · uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí;

                 · mal možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjal tak svoju kultúrnu identitu.

      

     6, OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

     Na 2. stupni sa realizuje v rámci vyučovacích predmetov telesná a športová výchova, biológia, ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení. Účelové cvičenia sa realizujú 2 razy do roka v trvaní 5 hodín, spravidla na jeseň a jar.

     Zámerom tejto prierezovej témy je nasmerovať žiakov k ochrane svojho zdravia a života a tiež zdravia a života iných ľudí prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, zručností v sebaochrane, poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života.

      Ochrana  života a zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídaných situáciách.

     Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

                 · rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie;

                 · osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane;

                 · pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;

                 · vedel poskytnúť predlekársku prvú pomoc;

                 · mal možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a             psychickú záťaž v náročných životných situáciách;

                 · orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode.

      

      

     9.Učebný plán

     Učebný plán vychádza z rámcového  učebného  plánu, ktorý stanovuje dotácie jednotlivých vyučovacích hodín podľa ročníkov a tiež počet voliteľných hodín, ktoré si škola konkretizuje vo svojom  školskom vzdelávacom programe.


      Učebné osnovy

      ISCED 1 - primárne vzdelávanie 

     Slovenský jazyk a literatúra pre 1. - 4. ročník

     Prvý cudzí jazyk / anglický jazyk pre 1. - 4. ročník

     Matematika pre 1. - 4. ročník

     Informatika pre 3. - 4.  ročník

     Prvouka pre 1. – 2. ročník

     Prírodoveda pre 3.- 4. ročník

     Vlastiveda pre 3. - 4. ročník

     Náboženská/ etická  výchova pre 1. - 4. ročník

     Pracovné vyučovanie pre 3. - 4. ročník

     Hudobná výchova pre 1. - 4. ročník

     Výtvarná výchova pre 1. - 4. ročník

     Telesná a športová výchova pre  1. - 4. ročník

     Poznámky

     - + Využitie disponibilných hodín na posilnenie predmetov určených rámcovým učebným plánom a profiláciou školy.

     - Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk vytvárame skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.

     - Na vyučovanie predmetu informatika triedu delíme na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov.

      

     Vzdelávacie štandardy a učebné osnovy jednotlivých predmetov sú k dispozícii u vedenia školy. Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu môžu byť v súlade s §9, ods. 6 Školského zákona (245/2008) aj vzdelávacie štandardy.

                                                                                      Učebné osnovy

     ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie

     Slovenský jazyk a literatúra pre 5. – 9. ročník

     Prvý cudzí jazyk pre 5. – 9. ročník

     Druhý cudzí jazyk pre 7. – 9. ročník

     Fyzika pre 6. – 9. ročník

     Chémia pre 7. – 9. ročník

     Biológia pre 5. – 9. ročník

     Dejepis pre 5. – 9. ročník

     Geografia pre 5. – 9. ročník

     Občianska náuka pre 6. – 9. ročník

     Náboženská výchova pre 5. – 9. ročník

     Etická výchova pre 5. – 9. ročník

     Matematika pre 5. – 9. ročník

     Informatika pre 5. – 8. ročník

     Svet práce pre  8. ročník

     Technika pre 5. – 8. ročník

     Hudobná výchova pre 5. – 7. ročník

     Výtvarná výchova pre 5. – 7. ročník

     Výchova umením pre 8. – 9. ročník

     Telesná a športová výchova pre 5. – 9. ročník

     Regionálna výchova pre 5. - 6. ročník

      

     • Vzdelávacie štandardy a učebné osnovy jednotlivých predmetov sú k dispozícii u vedenia školy.  Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu môžu byť v súlade s §9, ods. 6 Školského zákona (245/2008) aj vzdelávacie štandardy.

                                                                    

     Poznámky:

     - + Využitie disponibilných hodín na posilnenie predmetov určených rámcovým učebným plánom a  profiláciou školy.

     - V 5. - 6.  ročníku je zaradený predmet regionálna výchova, ktorého hodinová dotácia je použitá z voliteľných (disponibilných) hodín. 

     - Na vyučovanie predmetu prvý cudzí jazyk vytváramepodľa priestorových a personálnych možností skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.

     - Na vyučovanie predmetu informatika triedu delíme na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov.

     - Na vyučovanie telesnej a športovej výchovy na druhom stupni školy sa triedy delia na chlapcov a dievčatá. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25.

     - Na vyučovanie predmetu technika triedu delíme na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov.