• Školské pomôcky na školský rok 2020/2021

    • 27. 4. 2020
    • Milí rodičia a žiaci!

     Tak ako každý rok, aj tento vám ponúkame možnosť nákupu školských pomôcok pre jednotlivé ročníky za zvýhodnené ceny. Ponuka obsahuje sadu zošitov, výkresov a doplnkový tovar presne určený pre konkrétny ročník. V prípade záujmu navštívte papiernictvo ŠKOLÁČIK (Námestie M. Bernáta, Oščadnica) do 31.5.2020. Tam si vypíšete objednávkový lístok,  dohodnete sa na spôsobe úhrady a prevzatia objednávky. 

    • Zápis do 1. ročníka

    • 12. 3. 2020
    • Základná škola Oščadnica – Ústredie

     OZNAM o zápise detí do 1. ročníka

     Dňa 16. - 17.4. 2020

            bude prebiehať  zápis detí do 1. ročníka ZŠ

         elektronickou formou     

     klik:  Elektronická prihláška 

     (elektronicky vyplnenú prihlášku bude evidovať škola, nemusíte ju vytlačiť)

     PROSÍME O POZORNÉ PREČÍTANIE CELÉHO OZNAMU

     Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podľa zákona 245/2008 Z.z. prihlásiť  dieťa,  ktoré dovŕši 6. rok veku k  31. 8. 2020, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

     Pri evidencii údajov v elektronickej prihláške si skontrolujte údaje s nasledovnými dokumentami:  

     rodný list dieťaťa a občianske preukazy zákonných zástupcov

     UPOZORNENIE: dbajte prosím na správnu diakritiku

     Overovanie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

     POZOR! V prípade odkladu povinnej školskej dochádzky je potrebné zaslať na adresu školy po vybavení nasledovné dokumenty:

     - žiadosť zákonného zástupcu o odklad povinnej školskej dochádzky,

           klik:   Ziadost_o_odklad_skolskej_dochadzky.pdf

     - lekárske potvrdenie detského pediatra (v súvislosti s mimoriadnou situáciou je možné doručiť najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia škol. vyučovania)

     - záver z vyšetrenia v CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologickej poradenstva a prevencie)

     Adresa školy: ZŠ Oščadnica Ústredie, Ústredie 760, 023 01 Oščadnica

     Pomôcky:

     Škola zabezpečí zakúpenie sady  nasledovných povinných pracovných zošitov do 1.ročníka:

     Produkty vydavateľstva AITEC

     1. Písanie pre 1. ročník ZŠ –  sada 8  zošitov na nácvik písania

     2. Matematika pre prvákov – 1. časť, 2. časť, zbierka úloh, zošit na nácvik písania čísel

     SPOLU: 12 kusov v hodnote 12 eur – prosíme uhradiť pri nástupe do školy v septembri.

      

     Taktiež  Vám ponúkame sadu pomôcok a zošitov, ktoré Vám  zabezpečí škola v hodnote  6 eur na žiaka. Záujem vyplňte v elektronickej prihláške. Tieto pomôcky budú pripravené pri nástupe do školy a prevezmete si ich od triednych učiteľov.

      

     Naša škola ponúka žiakom:

     • vyučovanie cudzích jazykov  (anglický, nemecký, ruský)
     • prácu s nadanými deťmi v rôznych oblastiach športu a kultúry
     • vytváranie podmienok pre vzdelávanie a prácu s integrovanými deťmi                                 (pôsobenie školského špeciálneho pedagóga)
     • vyučovanie prostredníctvom  nových inovačných a netradičných metód a foriem  (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, interaktívne vyučovanie, učenie v prírode...)
     • zapájanie detí  do rôznych krúžkov a voľnočasových aktivít
     • organizovanie školských aktivít  v spolupráci deti a učitelia ( školský  parlament)
     • spoluprácu so základnou umeleckou školou (odbor hudobný) a jazykovou školou GLOBE
     • zverejňovanie výsledkov práce s deťmi  (vydávanie  školského časopisu)
     • elektronickú žiacku knižku a elektronický školský informačný systém

     Rodičia sa môžu informovať  o  výchovno-vzdelávacích   výsledkoch   žiakov prostredníctvom konzultačných hodín, dní otvorených dverí a školskej internetovej stránky.

                                                                                                        

                                                                                                                     Mgr. Veronika Mačuhová

                                                                                                                            riaditeľka školy

      

    • Prerušenia vyučovania a prezenčnej výučby

    • 26. 3. 2020
    • Ministerstvo školstva spustilo web Učíme na diaľku. 

     Sú na ňom všetky informácie o termínoch a aj nápady pre rodičov a učiteľov, ako vzdelávať doma. 

     Stránka sústreďuje všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby disponovali jasnými a jednoznačnými informáciami.

     Viac na: Ucimenadialku.sk

    • Sme doma, učíme sa doma

    • 16. 3. 2020
    • Zopár inšpirácii na trávenie voľného času 😊 Všetky tieto stránky sú momentálne sprístupnené bezplatne.

     https://www.matika.in/sk/

     https://www.viemematiku.sk/

     https://www.viemeposlovensky.sk/

     https://www.viemepoanglicky.sk/

     https://www.viemeponemecky.sk/

     https://www.viemeprogramovat.sk/

     https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika

     https://www.gramar.in/sk/

     http://www.supermatematika.wbl.sk/Interaktivne-cvicenia.html

     http://www.slovencina.vselico.com/monitor/index.html

     http://matematika.truni.sk/cvicenia

     http://palivamto.sk/category/hlavolamy/matematicke-priklady-a-ulohy/

     http://www.testpark.cz/testy/matematika

     http://www.otestujsa.sk/

     https://www.veselerozpravky.sk/

     www.kozmix.sk

     www.fenomenysveta.sk

   • Čitateľský oriešok
    • Tretie usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

    • 11. 3. 2020
    • 10.03.2020  (Usmernenie č. 3 celé znenie)

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 3. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

     RUŠIA SA:

     1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov lyžiarske zájazdy, školské výlety, exkurzie,

     2. okresné, krajské celoštátne kolá súťaže detí.

     3. športové podujatia v priestoroch školy.

     Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

     MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti alebo oni sami vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby aj so svojimi detmi dodržali 14-dňovú domácu izoláciu(Vyhláška č. SHHSRVSU/2448/2020 rozhodnutie-verejna-vyhlaska-izolacia-v-domacom-prostredi.pdf)

     Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ, resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. s Úradom verejného zdravotníctva SR.

     V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom, aby deti nechali doma.

     Ak sa rozhodnete nedať dieťa do školy z uvedených dôvodov, oznámte to triednym učiteľom a jeho neprítomnosť ospravedlníme.

     Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

     - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

     - v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,

     - v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,

     Preventívne ochranné opatrenia:

     - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,

     - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

     - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

     - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

     Nariaďuje sa:

     Dodržiavať Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva č. SHHSRVSU/2448/2020 (rozhodnutie o izolácii v domácom prostredí)

     rozhodnutie-verejna-vyhlaska-izolacia-v-domacom-prostredi.pdf

     Dôležité kontakty:

    • TESTOVANIE 9 - 2020

    • 11. 3. 2020
    • Celoslovenské testovanie žiakov  9. ročníka T9-2020 sa uskutoční dňa 1. apríla 2020 (streda).

     Testovanie 9 je určené žiakom 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

     Cieľom testovania je:

     • získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2) a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3),
     • porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,
     • poskytnúť školám, riadiacim orgánom a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

     Podrobnejšie informácie >>>TU<<<

      

    • Lyžiarsky výcvik

    • 18. 2. 2020
    • Dňa 10.2.-14.2. 2020 sa žiaci 7.A, 7.B zúčastnili lyžiarskeho výcviku v blízkosti našej základnej školy, a to v krásnom prostredí lyžiarskeho strediska ŠPORTCENTRUM, ktoré sa nachádza priamo v strede obce Oščadnica. Počas lyžiarskeho výcviku sa žiaci  každý deň zoznamovali s metodickým radom zjazdového lyžovania - chôdza, obraty, výstupy, pády, základný zjazdový postoj, zjazd po spádnici, obojstranný prívrat po spádnici, zastavenie v obojstrannom prívrate, oblúky v obojstrannom prívrate. Lyžiarsky výcvik poskytol i možnosť, aby si žiaci upevnili i priateľské vzťahy, spolupatričnosť a pomoc, ktorá sa prejavovala nielen pri snahe o pomoc pri páde, ale tiež spolužiaka niečo naučiť, zdokonaliť. Správanie žiakov bolo na dobrej úrovni, žiaci prejavili záujem o športovanie, do ktorého lyžovanie určite zaradia. Môžeme spokojne konštatovať, že všetci žiaci zvládli základy lyžiarskeho výcviku i za každého počasia (slniečko, sneženie, dážď, búrka i snehová búrka).

    • Ako zimujú naše zvieratá

    • 18. 2. 2020
    • Žiaci 4. a 5. ročníka sa dňa 13.2.2020 zúčastnili na súťaži organizovanej Centrom voľného času v Čadci. Súžaž "Ako zimujú naše zvieratá" pozostávala z testu a poznávania jednotlivých živočíchov. Žiakom sa súťaž pačila, zaujala ich najmä poznávacia časť. Keďže sa súťaže zúčastnili prvýkrát, boli vysoko motivovaní a odniesli si mnohé zážitky. Skupina štvrtákov sa umiestnila na krásnom 4. mieste. Dievčenský tím mal silnejšiu konkurenciu, ale aj napriek nižšiemu umiestneniu boli dievčatá so svojim výkonom spokojné. Obom tímom ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

    • Krása slova - obvodové kolo

    • 18. 2. 2020
    • Dňa 13.2. 2020 sa konalo obvodové kolo recitačnej súťaže Krása slova v Krásne nad Kysucou. Pre našu školu to bol mimoriadne úspešný deň, pretože všetci súťažiaci, ktorí postúpili do obvodového kola, postúpili aj do okresného kola. Našu školu reprezentovali v 1. kategórii T. Matejíčková - 1. miesto (próza) a M. Zagrapan - 1.miesto (poézia); v 2. kategórii A. Vajčovec - 1. miesto (próza); v 3. kategórii V. Pechalová - 1. miesto (poézia) a A. Gilániová - 2.miesto (próza). Súťažiacim srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

    • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

    • 18. 2. 2020
    • Už sa stalo tradíciou, že sa v rámci vyučovacieho procesu zapájame do rôznych súťaží a olympiád, kde si žiaci majú možnosť otestovať svoje vedomosti a poznatky z rôznych vzdelávacích oblastí. Ovládanie cudzieho jazyka je v dnešnej dobe veľmi dôležité. No nie každému ide učenie jazykov ľahko. Nájdu sa však aj výnimky, ktorým to ide takpovediac ako po masle. Michal Gavlák z 9.A a Viliam Lipták zo 6.B sú toho príkladom. Každoročne sa im podarí prebojovať a uspieť na krajskom kole tejto postupovej súťaže. Okrem výborného umiestnenia v okresnom kole, kde obaja postúpili z prvého miesta, sa v krajskom kole umiestnili na krásnych miestach. Michal Gavlák sa v kategórii 1B umiestnil  na peknom 3. mieste. Viliam Lipták sa so stratou 6 bodov z celkového počtu 100 bodov stal víťazom tohto kola a postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 23.3.2020 v Bratislave. Gratulujeme k postupu a držíme mu palce. 

    • Valentínsky ples

    • 18. 2. 2020
    • Plesová sezóna je v plnom prúde. Aj v našej škole sme plesali na školskom Valentínskom plese. O organizáciu a celkový priebeh celej zábavy sa postarali žiaci a učitelia zo školského parlamentu. Ples otvorila pani riaditeľka a v slávnostnom valčíku roztancovali dievčatá a chlapci náš učiteľský zbor. Okrem voľnej tanečnej zábavy sa žiaci zapájali aj do tanečných súťaží - novinový, balónový, stoličkový tanec. Program spestrili aj dievčatá skvelým tanečným vystúpením. Ako na každom plese, aj na našom sme si pomaškrtili na výbornom občerstvení, ktoré pripravili žiaci spolu s rodičmi. Spomedzi všetkých tancujúcich si žiaci zvolili kráľa a kráľovnú školského plesu. Ples sme ukončili bohatou tombolou a malou odmenou pre každého účastníka.

    • JA O 10 ROKOV

    • 5. 2. 2020
    • Na hodinách občianskej náuky žiaci 6.B premýšľali o svojich snoch. Čím by chceli byť? Kde by chceli bývať? Čo bude napĺňať ich život o 10 rokov? Všetko to zhrnuli do jedného krátkeho listu, ktorý si otvoria až o 10 rokov. Držíme palce, aby sa im sny splnili :)

   • Krása slova - školské kolo
    • Krása slova - školské kolo

    • 4. 2. 2020
    • Dňa 29.1. 2020 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy mladších žiakov.

      

     Umiestnenie žiakov

     Próza:

     1.miesto: Terézia Matejičková, 4.B

     2.miesto: Samuel Škarupa, 4.B

     3.miesto: -

     Poézia:

     1.miesto: Matej Zagrapan, 4.B

     2.miesto: Kristián Švaňa, 2.B

     3.miesto: Simona Romanová, 2.B

     Srdečne blahoželáme!

   • 70. výročie školy
    • Vianočný pozdrav

    • 19. 12. 2019
    • Už sa blížia Vianoce,

     ten čas rýchlo letí.

     Na stromčeku sviečky svietia,

     šťastím žiaria deti.

     Starý rok už odchádza,

     Nový ide za ním.

     Nech Vám len radosť prináša,

     to je naším prianím.

      

     Veselé Vianoce všetkým ...

      

    • Vyčaruj niekomu Vianoce

    • 19. 12. 2019
    • V predvianočnom období sa naši žiaci zapojili do krásnej akcie s názvom "Vyčaruj niekomu Vianoce". Chlapci a dievčatá zo školského parlamentu spoločne zo svojimi spolužiakmi vyrobili krabičky plné lásky, ktoré naplnili užitočnými drobnosťami, cukrovinkami, či vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Spoločne takto  urobili radosť niekoľkým starším  alebo osamote žijúcim ľuďom, ktorým pri odovzdávaní darčekov vyčarovali úsmev a slzičku dojatia. Veď aj o tom sú Vianoce...

    • Predvianočný FLORBALOVÝ TURNAJ

    • 18. 12. 2019
    • 17. 12. 2019

     Kde: telocvičňa ZŠ Oščadnica - Ústredie

     Čas: od 13.00  hod.

     Výsledky turnaja vo florbale

     1. miesto – HE MING WEI
     2. miesto – GOLDEN KNIGHTS
     3. miesto  - UN NAME
     4. miesto – INSA NE
     5. miesto  - CITRÓNY

     Všetkým zúčastneným tímom gratulujeme a prajeme veľa chuti do ďalších športových výkonov.

   • Kontakt

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • ŠKOLSKÝ EMAIL: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk, vmacuhova@zsoscadnicau.sk
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 041/4382130 041/4382970
    • Ústredie 760 02301 Oščadnica Slovakia
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 37811487
    • 041/4382130
   • Prihlásenie