• Už tá jar ide, Veľká noc bude...

    • 12. 4. 2019
    • Pri príležitosti blížiacich sa sviatkov jari sa žiaci druhého ročníka zúčastnili tvorivých dielní v Kysuckom múzeu v Čadci. Zdobili sklenené kraslice a dozvedeli sa viac o tradíciách veľkonočných sviatkov. 

    • Riešenie opráv a renovácia priestorov

    • 9. 4. 2019
    • V mesiaci marec prebiehali v priestoroch kmeňovej základnej školy a elokovaného pracoviska 1.-4. ročníka  rozsiahle opravy a renovácia priestorov.  V budove 1. - 4. ročníka sa vybudovali  nové sociálne zariadenia, opravili chodby - podlahy, steny, elektroinštalácia, zrenovovala sa trieda 4.A  a žiakom boli zakúpené nové vešiakové zostavy. V priestoroch kmeňovej základnej školy vznikli 2 počítačové triedy, nový kabinet chémie a biológie a vybudovali sa priestory pre školský archív. Cieľom opráv a renovácie je zlepšiť priestorové podmienky žiakom a vyučujúcim pre kvalitný priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu.

    • Spoznávame kresťanskú symboliku

    • 9. 4. 2019
    • Žiaci 8. ročníka sa dňa 8. apríla v rámci vyučovania predmetu technika zúčastnili  výstavy a tvorivých dielní  „Sakrálne Kysuce“ v Kysuckom múzeu v Čadci. Zámerom výstavy je priblížiť ľudovú zbožnosť a religiozitu Kysučanov v minulosti prostredníctvom sakrálií, liturgických a náboženských predmetov a literárnych diel. Počas prezentácie a prednášky žiaci vytvárali vlastné vitráže s náboženskými motívmi, spoznávali svätcov a kresťanskú symboliku.

      

    • Fyzikálna exkurzia

    • 8. 4. 2019
    • Dňa 5.apríla sa žiaci 7. ročníkov zúčastnili fyzikálnej exkurzie v Matrine na Gymnáziu Viliama Pavlinyho Tóhta. Pod vedením pána PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., naši žiaci aktívne pracovali a realizovali rôzne experimenty. Za svoju šikovnosť v hľadaní riešení a realizovaní zadanej problémovej úlohy získali pochvalu, ale aj jednotky. Experimenty boli z rôznych tematických celkov, ktoré sa vyučujú na hodinách fyziky.   Páčili sa im aj súťaže, v ktorých museli predmet dostať do cieľa skôr ako ich súťažiaci kamaráti. Využili elektrostatickú energiu. Videli učebňu vybavenú rôznymi praktickými fyzikálnymi pomôckami. Pán Jozef Beňuška je dlhoročným učiteľom fyziky. Za svoju prácu získal európske ocenenie najlepší európsky učiteľ fyziky za rok 2017. Toto vyznamenanie mu udelila Európska fyzikálna spoločnosť. Slovenského pedagóga ocenili za dlhoročný významný prínos pre vyučovanie predmetu fyzika. Okrem toho je tiež autorom vlastných učebníc fyziky pre základné školy a gymnáziá, aj v multimediálnej verzii.

    • DEŇ NARCISOV

    • 8. 4. 2019
    • Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 23-krát. Ulice v jediný deň v roku – tentokrát 11. apríla 2019 - zaplavia žlté narcisy. Každý, kto si ho pripne na svoj odev, týmto gestom vyjadrí podporu tým, ktorí bojujú s rakovinou.

    • JARNÝ  florbalový týždeň

    • 1. 4. 2019
    • Kto súťaži:

                         žiacke tímy 7. – 9. ročníkov

     4 - členné triedne tímy chlapcov a dievčat   (brankár + 3 hráči)

      

     Kedy?

     8.4.  – 11.4.2019

      

     FINÁLE – povinná účasť všetkých súťažiacich

     Prihlášky: p. uč. Mačuha, p. uč. Mačejková

   • ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA
    • ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

    • 21. 3. 2019
    • Základná škola Oščadnica – Ústredie

     OZNAM o zápise detí do 1. ročníka

     Dňa 11. 4. 2019

     od 13.00 hod. do 16.00 hod.

      

                bude prebiehať  zápis detí do 1. ročníka ZŠ

                v budove základnej školy s materskou školou pri  

     zdravotnom stredisku.

     Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podľa zákona 245/2008 Z.z. prihlásiť  dieťa,  ktoré dovŕši 6. rok veku k  31. 8. 2019, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

     K zápisu si prineste:   rodný list dieťaťa

                                           občiansky preukaz

      

     Škola zabezpečí zakúpenie sady  nasledovných povinných pracovných zošitov do 1.ročníka:

     Produkty vydavateľstva AITEC

     1. Písanie pre 1. ročník ZŠ –  sada 8  zošitov na nácvik písania

     2. Matematika pre prvákov – 1. časť, 2. časť, zbierka úloh, zošit na nácvik písania čísel

     SPOLU: 12 kusov v hodnote 11 eur – prosíme uhradiť pri zápise.

     Taktiež  Vám ponúkame sadu pomôcok a zošitov, ktoré si môžete zakúpiť sami podľa zoznamu, alebo Vám ich zabezpečí škola v hodnote  6 eur na žiaka.

     Žiakom a rodičom ponúkame:

     • vyučovanie cudzích jazykov  (anglický, nemecký, ruský)
     • prácu s nadanými deťmi v rôznych oblastiach športu a kultúry
     • vytváranie podmienok pre vzdelávanie a prácu s integrovanými deťmi                                 (pôsobenie školského špeciálneho pedagóga)
     • vyučovanie prostredníctvom  nových inovačných a netradičných metód a foriem  (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, interaktívne vyučovanie, učenie v prírode...)
     • zapájanie detí  do rôznych krúžkov a voľnočasových aktivít
     • organizovanie školských aktivít  v spolupráci deti a učitelia ( školský  parlament)
     • spoluprácu so základnou umeleckou školou (odbor hudobný)
     • zverejňovanie výsledkov práce s deťmi  (vydávanie  školského časopisu)
     • elektronickú žiacku knižku a elektronický školský informačný systém

     Rodičia sa môžu informovať  o  výchovno-vzdelávacích   výsledkoch   žiakov prostredníctvom konzultačných hodín, dní otvorených dverí a školskej internetovej stránky -  www.zsoscadnicau.edupage.org.

                                                                                                        

                                                                                                       Mgr. Veronika Mačuhová

                                                                                                                 riaditeľka školy

      

      

    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

    • 20. 3. 2019
    •                          Základná škola Oščadnica – Ústredie

      

     Riaditeľka školy oznamuje, že podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácií školského roka na základných a stredných školách

      

                                             udeľuje

                       na návrh  zriaďovateľa Obce Oščadnica

                                 riaditeľské voľno

      

                           Základnej  školy  Oščadnica - Ústredie 

                                         dňa 29. 3. 2019

                  z organizačných dôvodov pri príležitosti Dňa učiteľov.

              

                                Vyučovanie pokračuje 1. 4. 2019

      

      

      

                                                                   Mgr. Veronika Mačuhová

                                                                              riaditeľka školy

    • Krása slova - okresné kolo

    • 15. 3. 2019
    • Celoslovenská postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy už dlhé roky patrí  medzi súťaže, do ktorej sa pravidelne zapájame a dlhodobo dosahujeme pekné výsledky. Inak tomu nebolo ani tento rok. Do okresného kola postúpilo z našej školy päť žiačok. Najväčší úspech a postup do krajského kola v Martine aj tento rok obhájila žiačka 9.B Soňa Ryboňová v prednese prózy. Pekné tretie miesto v prednese poézie získala Nina Šabiková z 4.B triedy. Všetkým zúčastneným žiačkam ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy a Soni budeme držať palce v krajskom kole. Za úspechom nie je len talent našich žiakov, ale i dôsledná príprava pod vedením p. uč. Zagrapanovej a p. uč. Horčičákovej.

    • Zimná kalokagatia

    • 14. 3. 2019
    •  V športovom areáli FIS na Štrbskom Plese a na svahu Interski sa v dňoch 12. až 13. marca 2019 uskutočnil už 9. ročník Zimnej Kalokagatie, športových súťaží žiakov základných škôl z celého Slovenska. 

     Grécke slovo kalokagatia vyjadruje antický ideál spojenia krásneho tela s ušľachtilým duchom. Rovnaké slovo si za názov pozoruhodného podujatia vybrali aj olympijskí nadšenci na čele s Antonom Javorkom, keď začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia v Trnave rozbiehali olympiádu detí a mládeže, na ktorej sa prostredníctvom aktívneho športovania detí a mládeže, kombinovaného s vedomostnými a umeleckými súťažami s olympijskou tematikou v praxi presadzuje výchovný ideál harmonického rozvoja osobnosti.

      Vyhlasovateľom tohto najvýznamnejšieho žiackeho športového podujatia na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách, Slovenský olympijský výbor a Kalokagatia na Slovensku. 

     Tento školský rok sme sa do tejto súťaže zapojili aj my. Šikovní a športovo nadaní žiaci našej školy svojimi výkonmi v zjazdovom lyžovaní preukázali, že patria medzi top pretekárov v tejto športovej disciplíne. Žiakom patrí veľká gratulácia a pochvala za skvelú reprezentáciu nielen našej základnej školy ale i celého Kysuckého regiónu. 

     Umiestnenie našich žiakov:

     Matej Poláček - 6. miesto, kat. žiaci

     Sebastián Gavlák - 28. miesto, kat. mladší predžiaci

     Štrbová Eliška - 18. miesto, kat. ml. žiačky

     Stempinová Vanesa - 29. miesto, kat. ml. žiačky

     Haladejová Vanesa- 28. miesto, kat. ml. žiačky

    • Kurz korčuľovania

    • 14. 3. 2019
    • Týždenný korčuliarsky kurz, ktorý absolvovali žiaci 6. ročníka ZŠ Oščadnica - Ústredie a ZŠ Zborov nad Bystricou je za nami. Deti boli fantasktické. Veľa sa naučili a hlavne si to užívali rovnako ako inštruktori. Formou hier a rôznych  aktivít získlali základné pohybové zručnosti na ľadovej ploche. V posledný deň sa uskutočnila detská ľadová olympiáda. Každý žiak si okrem sladkej odmeny odniesol krásny diplom a veľa skvelých zížitkov. 

    • "Tvoja správna voľba"

    • 20. 3. 2019
    • Dňa 25.2. 2019 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili interaktívnej tvorivej dielne a výstavy s názvom "Tvoja správna voľba", ktorá sa uskutočnila v priestoroch Okresného riaditeľstva policajného zboru v Čadci. Hlavným cieľom bola snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania.

    • Krása slova - obvodové kolo

    • 26. 2. 2019
    • Dňa 21. 2. 2019 sa uskutočnilo obvodové kolo v prednese poézie a prózy mladších a starších žiakov v Krásne nad Kysucou.

     Umiestnenie žiakov: 

     I.kategória

     3. miesto - Matej Zagrapan /poézia/

     II. kategória

     2. miesto - Adelka Gilániová /próza/

     2. miesto - Eliška Kozáková /poézia/

     III. kategória

     1. miesto - Viktória Pechalová /poézia/

     Srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

      

    • VALENTíNSKY PLES

    • 22. 2. 2019
    • Dňa 17.2.2019 sa v našej škole uskutočnil  Valentínsky ples, ktorý organizoval  Školský parlament. Po príhovore pani riaditeľky Veroniky Mačuhovej tanečnú zábavu otvorili žiaci 9. ročníka. Okrem tradičnej tanečnej zábavy, hier a bohatej tomboly si žiaci pochutili na  rôznych dobrotách, ktorési  spolu s rodičmi pripravili žiaci školského parlamentu. 

    • Karneval

    • 18. 2. 2019
    • Fašiangy sú obdobím zábavy, veselosti, hojnosti a plesov. Spev, hudba a smiech sa ozývali aj našou školou dňa 15.2.2019. Žiaci 1. - 4. ročníka sa premenili na zvieratká, šašov, rozprávkové bytosti, policajtov, vojakov a iné zaujímavé postavy. Karneval bol plný zábavy, tanca a súťaží.

    • Krása slova - školské kolo

    • 18. 2. 2019
    • Dňa 13. 2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy mladších žiakov.

     Umiestnenie žiakov: 

     Poézia:

     1.miesto - Matej Zagrapan

     2.miesto - Terézia Matejičková

     3. miesto - Nina Adamičková

     Próza:

     1.miesto - Samuel Škarupa

     2.miesto - Ema Kormancová

     3.miesto - Milan Šmatlava

     Srdečne blahoželáme!

    • Predvianočný florbalový turnaj

    • 20. 12. 2018
    •  

     17.12.2018 – 19.12. 2018

     Finále

     19.12.2018

     Výsledky finalových zápasov

     1. miesto – Sparta

     2. miesto – Broskyňáci

     3. miesto  - Snehuliaci

     4. miesto  - Zajačia mafia

     Víťazom a všetkým zúčastneným gratulujeme a prajeme veľa chuti do ďalších športových výkonov. 

   • Kontakt

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • ŠKOLSKÝ EMAIL: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk, vmacuhova@zsoscadnicau.sk
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 041/4382130 041/4382970
    • Ústredie 760 02301 Oščadnica Slovakia
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 37811487
    • 041/4382130
   • Prihlásenie