• Školská jazyková hviezda

    • 22. 6. 2023
    • Aj v tomto školskom roku sa žiaci 2.stupňa  zapojili do školskej  súťaže v anglickom a ruskom jazyku ,,Jazyková Star", kde si mohli overiť svoje vedomosti z anglického a ruského jazyka.

     V kategórii anglický jazyk sa víťazmi stali:

     5.ročník - Matúš Hlava  5.A

     6.ročník - Jakub Lalik     6.A

     7.ročník - Matej Zagrapan   7.B

     8.-9.ročník - Juraj Brutovský 8.A

      

     V kategórii ruský jazyk zvíťazila Tina Kullová 9.B

      

     Všetkým výhercom srdečne gratulujeme a tešíme sa, že ich štúdium jazykov baví.

    • Význam včiel pre život človeka

    • 19. 6. 2023
    • Na besede so včelárom sme sa dozvedeli zaujímavé informácie zo života včiel, vyskúšali sme si prácu so včelárskym náčiním,  ochutnali rôzne včelie produkty a svoje vedomosti o živote a význame včiel pre človeka sme si otestovali vo vedomostnom kvíze. Pán včelár nám pripravil aj malé prekvapenie. V losovaní získali dvaja žiaci pobyt v  apidomčeku - včelín v podobe domčeka, ktorý je upravený pre spánok a oddych. 

    • Štvrtý deň v Škole v prírode

    • 2. 6. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Štvrtý deň v Škole v prírode .

     Štvrtý deň v Škole v prírode bol zavŕšený bohatým programom. Žiaci od rána športovali, plnili zábavné úlohy a tvorili prírodné obrazy. Neskôr navštívili dopravné múzeum so zaujímavými a interaktívnymi exponátmi. Za odmenu dostali žiaci výbornú zmrzlinu a po večeri sa pustili do výroby spomienkových domčekov na Školu v prírode. Celý pobyt ukončili balónovou diskotékou. Plní zážitkov, unavení a spokojní všetci zaspali a tešili sa domov.

    • Deň detí

    • 1. 6. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň detí.

     Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Slávime ho každoročne 1. júna. Deň detskej radosti bol pre nás príležitosťou pochutnať si na výbornej zmrzline a zahrať sa na ihrisku. Nasledovalo vystúpenie našich žiakov na námestí, v ktorom nám ukázali krásu ľudových tancov. Zábavný program sme ukončili koncertom, v ktorom opäť predviedli talent žiaci našej školy.

    • Tretí deň v Škole v prírode

    • 1. 6. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Tretí deň v Škole v prírode .

     Aj tretí deň v Škole v prírode zažili naši štvrtáci veľa zábavy. Doobeda sa opäť niečo poučili. Potom cestovali do Rajeckej Lesnej, kde navštívili vyrezávaný Betlehem. Po príchode a oddychu prebiehalo priebežné hodnotenie izieb a večer si žiaci spríjemnili pyžamkovými rozprávkami.

    • Druhý deň v Škole v prírode

    • 30. 5. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Druhý deň v Škole v prírode .

     Aj druhý deň v Škole v prírode bol plný zážitkov. Žiaci sa venovali učeniu a potom sa zabavili pri pohybových aktivitách. Nasledovala návšteva kúpeľov Afrodita, kde ochutnali liečivú vodu. Po vychádzke do parku si žiaci pochutnali na výbornej večeri a po nej absolvovali ešte večerné aktivity.

    • Prvý deň v Škole v prírode

    • 29. 5. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prvý deň v Škole v prírode .

     Žiaci 4.A, 4.B dnes absolvovali prvý deň v Škole v prírode v Rajeckých Tepliciach. Zažili deň plný slnka a zábavy: prechádzku v parku, kŕmenie kačičiek, vyhliadkovú jazdu mestom, zmrzlinu, písanie pohľadníc domov a veľa iných zážitkov.

    • Olympijský odznak všestrannosti

    • 28. 4. 2023
    • Olympijský odznak všestrannosti je výnimočné podujatie, na ktorom sme tento školský rok nechýbali ani my.

     Za najlepšie výsledky školského kola žiaci získali bronzové a strieborné medaily a postúpili do krajského kola.

     8-členný tím žiakov našej základnej školy nás reprezentoval na krajskom kole tejto postupovej súťaže, ktorá sa konala v športovej hale Podháj v Martine. V šafetovej prekážkovej dráhe, ktorá overila koordináciu a kondíciu súťažiacich, si konkurovalo 57 škôl zo Žilinského kraja. 

     Pre žiakov to bola veľmi dobrá skúsenosť. Tešíme sa na tréningy a účasť na budúcoročnej súťaži.

    • Postup do celoslovenského kola

    • 25. 4. 2023
    • Porota celoslovenskej výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" vybrala v piatich kategóriách po 5 prác postupujúcich priamo do celoslovenského kola.

     Výtvarná práca našej šikovnej žiačky Karin Křivánkovej z 8.B bola zaradená do užšieho výberu prác, ktoré budú odmenené vecnými cenami a diplomami, ktoré finančne zabezpečila Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo ako organizátor tejto súťaže.

     Do súťaže sa tento rok zapojilo 32 škôl, ktoré poslali 329 prác.

     Celoštátne kolo sa bude konať v máji 2023 v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. 

     Srdečne blahoželáme!

      

    • Veľkonočné plávanie

    • 25. 4. 2023
    • Dňa 14.4. sa uskutočnila súťaž  Veľkonočné plávanie žiakov čadčianskeho okresu. Naši žiaci veľmi úspešne reprezentovali našu školu.

     Ninka Šabíková (8.B) - 1. miesto - kraul

                                             1. miesto - prsia

     Matej Zagrapan (7.B) - 1. miesto - kraul

     Leo Rosenberg (6.B) - 1. miesto - prsia

     Srdečne blahoželáme!

    • Krása slova - okresné kolo

    • 25. 4. 2023
    • Dňa 27.3. 2023 sa uskutočnilo v Čadci okresné kolo recitačnej súťaže Krása slova. Naši žiaci opäť dosiahli pekné úspechy.

     Nataša Poláčková (4.B) - 1. miesto - próza - 1. kategória.

     Nelka Krupíková (5.A) - 2. miesto - poézia - 2. kategória.

     Matej Zagrapan (7.B) - 3. miesto - poézia - 3. kategória.

     Srdečne blahoželáme!

    • Deň Zeme

    • 21. 4. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme.

     Pri príležitosti Dňa Zeme čistili dnes žiaci rôzne miesta v obci. Ukázali tak, že im naša planéta nie je ľahostajná. Uvedomili si, aká dôležitá je ochrana životného prostredia.

     Všetkým žiakom udeľujeme veľkú pochvalu za pracovitosť.

    • Zápis do 1. ročníka

    • 21. 4. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zápis do 1. ročníka .

     Dňa 20. apríla 2023 sa konal na našej škole Zápis do 1. ročníka. Budúci prváčikovia si po prvý raz vyskúšali, ako sa sedí v školskej lavici. Pani učiteľkám ukázali svoju šikovnosť a my sme ich s radosťou zapísali. Tešíme sa na nich v septembri.

    • OZNAM O ZÁPISE DETÍ DO 1. ROČNÍKA

    • 24. 3. 2023
    • ​​​​​​ 1.4.  - 14.4. 2023

     bude prebiehať zápis detí do 1. ročníka ZŠ

     elektronickou formou

     ONLINE PRIHLÁŠKA

     Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podľa zákona 245/2008 Z.z. prihlásiť  dieťa,  ktoré dovŕši 6. rok veku k  31. 8. 2023, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

     Pri evidencii údajov v elektronickej prihláške si skontrolujte údaje s nasledovnými dokumentami:  

     rodný list dieťaťa a občianske preukazy zákonných zástupcov

     Prílohy elektronickej prihlášky prinesú rodičia dňa 20.4.2023 (dokumenty na tlač):

     Pisomne_vyhlasenie_k_podaniam_tykajucich_sa_vychovy_a_vzdelavania__o_ktorych_sa_rozhoduje_v_spr.docx

     Cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf

     Podpisy_zakonnych_zastupcov_-_povinna_priloha_k_elektronickej_prihlaske.docx

     Overovanie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami dieťaťa sa uskutoční v priebehu

     PREZENČNEJ FORMY ZÁPISU DŇA 20. 4.2023

     POZOR! Podľa zákona 245/2008 Z.z.  s účinnosťou od 1.1.2021 a podľa §5 ods. 3 zákona 596/2003 účinného od 1.1.2021 riaditeľ základnej školy nemá kompetenciu rozhodovať o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

     Riaditeľ materskej školy môže pred zápisom na povinnú školskú dochádzku odporúčať pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

     Odklad povinnej školskej dochádzky  po novom nie je možný, ale nahrádza ho pokračovanie

     Pomôcky:

     Škola zabezpečí zakúpenie sady  nasledovných povinných pracovných zošitov do 1.ročníka:

     Produkty vydavateľstva AITEC,

     Knižka do prvej lavice,

     Písanie pre 1. ročník ZŠ –  sada povinných zošitov na nácvik písania, zošit na nácvik písania čísel

     Cena za sadu  15 eur – prosíme uhradiť pri nástupe do školy v septembri.

      

     Naša škola ponúka žiakom:

     • vyučovanie cudzích jazykov  (anglický jazyk od 1. ročníka, nemecký, ruský jazyk od 7. ročníka)
     • prácu s nadanými deťmi v rôznych oblastiach športu a kultúry
     • vytváranie podmienok pre vzdelávanie a prácu s integrovanými deťmi  (pôsobenie školského špeciálneho pedagóga)
     • vyučovanie prostredníctvom  nových inovačných a netradičných metód a foriem  (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, interaktívne vyučovanie, učenie v prírode...)
     • kvalitné materiálno technické vybavenie odborných učební a tried
     • zapájanie detí  do rôznych krúžkov a voľnočasových aktivít
     • organizovanie školských aktivít  v spolupráci deti a učitelia (školský  parlament)
     • spoluprácu so základnou umeleckou školou (odbor hudobný, výtvarný) a jazykovou školou GABBY
     • zverejňovanie výsledkov práce s deťmi  (vydávanie  školského časopisu)
     • elektronickú žiacku knižku a elektronický školský informačný systém Edupage

     Rodičia sa môžu informovať  o  výchovno-vzdelávacích   výsledkoch   žiakov prostredníctvom konzultačných hodín, dní otvorených dverí a školskej internetovej stránky.

                                                                                                        

                                                                                                              Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka školy