• Olympijský odznak všestrannosti

    • 28. 4. 2023
    • Olympijský odznak všestrannosti je výnimočné podujatie, na ktorom sme tento školský rok nechýbali ani my.

     Za najlepšie výsledky školského kola žiaci získali bronzové a strieborné medaily a postúpili do krajského kola.

     8-členný tím žiakov našej základnej školy nás reprezentoval na krajskom kole tejto postupovej súťaže, ktorá sa konala v športovej hale Podháj v Martine. V šafetovej prekážkovej dráhe, ktorá overila koordináciu a kondíciu súťažiacich, si konkurovalo 57 škôl zo Žilinského kraja. 

     Pre žiakov to bola veľmi dobrá skúsenosť. Tešíme sa na tréningy a účasť na budúcoročnej súťaži.

    • Postup do celoslovenského kola

    • 25. 4. 2023
    • Porota celoslovenskej výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" vybrala v piatich kategóriách po 5 prác postupujúcich priamo do celoslovenského kola.

     Výtvarná práca našej šikovnej žiačky Karin Křivánkovej z 8.B bola zaradená do užšieho výberu prác, ktoré budú odmenené vecnými cenami a diplomami, ktoré finančne zabezpečila Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo ako organizátor tejto súťaže.

     Do súťaže sa tento rok zapojilo 32 škôl, ktoré poslali 329 prác.

     Celoštátne kolo sa bude konať v máji 2023 v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. 

     Srdečne blahoželáme!

      

    • Veľkonočné plávanie

    • 25. 4. 2023
    • Dňa 14.4. sa uskutočnila súťaž  Veľkonočné plávanie žiakov čadčianskeho okresu. Naši žiaci veľmi úspešne reprezentovali našu školu.

     Ninka Šabíková (8.B) - 1. miesto - kraul

                                             1. miesto - prsia

     Matej Zagrapan (7.B) - 1. miesto - kraul

     Leo Rosenberg (6.B) - 1. miesto - prsia

     Srdečne blahoželáme!

    • Krása slova - okresné kolo

    • 25. 4. 2023
    • Dňa 27.3. 2023 sa uskutočnilo v Čadci okresné kolo recitačnej súťaže Krása slova. Naši žiaci opäť dosiahli pekné úspechy.

     Nataša Poláčková (4.B) - 1. miesto - próza - 1. kategória.

     Nelka Krupíková (5.A) - 2. miesto - poézia - 2. kategória.

     Matej Zagrapan (7.B) - 3. miesto - poézia - 3. kategória.

     Srdečne blahoželáme!

    • Deň Zeme

    • 21. 4. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme.

     Pri príležitosti Dňa Zeme čistili dnes žiaci rôzne miesta v obci. Ukázali tak, že im naša planéta nie je ľahostajná. Uvedomili si, aká dôležitá je ochrana životného prostredia.

     Všetkým žiakom udeľujeme veľkú pochvalu za pracovitosť.

    • Zápis do 1. ročníka

    • 21. 4. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zápis do 1. ročníka .

     Dňa 20. apríla 2023 sa konal na našej škole Zápis do 1. ročníka. Budúci prváčikovia si po prvý raz vyskúšali, ako sa sedí v školskej lavici. Pani učiteľkám ukázali svoju šikovnosť a my sme ich s radosťou zapísali. Tešíme sa na nich v septembri.

    • OZNAM O ZÁPISE DETÍ DO 1. ROČNÍKA

    • 24. 3. 2023
    • ​​​​​​ 1.4.  - 14.4. 2023

     bude prebiehať zápis detí do 1. ročníka ZŠ

     elektronickou formou

     ONLINE PRIHLÁŠKA

     Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podľa zákona 245/2008 Z.z. prihlásiť  dieťa,  ktoré dovŕši 6. rok veku k  31. 8. 2023, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

     Pri evidencii údajov v elektronickej prihláške si skontrolujte údaje s nasledovnými dokumentami:  

     rodný list dieťaťa a občianske preukazy zákonných zástupcov

     Prílohy elektronickej prihlášky prinesú rodičia dňa 20.4.2023 (dokumenty na tlač):

     Pisomne_vyhlasenie_k_podaniam_tykajucich_sa_vychovy_a_vzdelavania__o_ktorych_sa_rozhoduje_v_spr.docx

     Cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf

     Podpisy_zakonnych_zastupcov_-_povinna_priloha_k_elektronickej_prihlaske.docx

     Overovanie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami dieťaťa sa uskutoční v priebehu

     PREZENČNEJ FORMY ZÁPISU DŇA 20. 4.2023

     POZOR! Podľa zákona 245/2008 Z.z.  s účinnosťou od 1.1.2021 a podľa §5 ods. 3 zákona 596/2003 účinného od 1.1.2021 riaditeľ základnej školy nemá kompetenciu rozhodovať o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

     Riaditeľ materskej školy môže pred zápisom na povinnú školskú dochádzku odporúčať pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

     Odklad povinnej školskej dochádzky  po novom nie je možný, ale nahrádza ho pokračovanie

     Pomôcky:

     Škola zabezpečí zakúpenie sady  nasledovných povinných pracovných zošitov do 1.ročníka:

     Produkty vydavateľstva AITEC,

     Knižka do prvej lavice,

     Písanie pre 1. ročník ZŠ –  sada povinných zošitov na nácvik písania, zošit na nácvik písania čísel

     Cena za sadu  15 eur – prosíme uhradiť pri nástupe do školy v septembri.

      

     Naša škola ponúka žiakom:

     • vyučovanie cudzích jazykov  (anglický jazyk od 1. ročníka, nemecký, ruský jazyk od 7. ročníka)
     • prácu s nadanými deťmi v rôznych oblastiach športu a kultúry
     • vytváranie podmienok pre vzdelávanie a prácu s integrovanými deťmi  (pôsobenie školského špeciálneho pedagóga)
     • vyučovanie prostredníctvom  nových inovačných a netradičných metód a foriem  (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, interaktívne vyučovanie, učenie v prírode...)
     • kvalitné materiálno technické vybavenie odborných učební a tried
     • zapájanie detí  do rôznych krúžkov a voľnočasových aktivít
     • organizovanie školských aktivít  v spolupráci deti a učitelia (školský  parlament)
     • spoluprácu so základnou umeleckou školou (odbor hudobný, výtvarný) a jazykovou školou GABBY
     • zverejňovanie výsledkov práce s deťmi  (vydávanie  školského časopisu)
     • elektronickú žiacku knižku a elektronický školský informačný systém Edupage

     Rodičia sa môžu informovať  o  výchovno-vzdelávacích   výsledkoch   žiakov prostredníctvom konzultačných hodín, dní otvorených dverí a školskej internetovej stránky.

                                                                                                        

                                                                                                              Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka školy

    • Astronomická súťaž

    • 14. 4. 2023
    • Samuel Ryboň (8.B) a Gabriel Maják (9.B) sa zúčastnili okresného kola astronomickej súťaže, ktorá sa konala 5.4. 2023 v Kysuckej hvezdárni v Kysuckom  Novom meste

     Súťažiaci museli preukázať svoje vedomosti a poznatky z nasledovných vedeckých oblastí:

                                                                všeobecná astronómia

                                                    astrofyzika

                                                                    história astronómie

                                                               slnečná sústava

                                                          astronomické prístroje

                                                        využitie kozmických prostriedkov.

     Samuel sa umiestnil na 2. mieste v kategórii žiakov 7. – 9. ročníka ZŠ.

     Gabriel Maják získal 4. miesto v kategórii žiakov 4. – 6. ročník ZŠ.

     Chlapcom blahoželáme k peknému umiestneniu v astronomickej súťaži.

    • Prvý apríl naopak

    • 9. 5. 2023
    • 1. apríl sme si tento rok užili naopak. Deň bez školských tašiek  bol plný nápadov. Deti sa naozaj vynašli a zbalili do zaujímavých „tašiek“. Veď posúďte sami.

     Naši deviataci si vyskúšali, aké je to byť učiteľom a úspešne zvládli odučiť svojich mladších kamarátov.

    • Basketbal nás baví

    • 30. 3. 2023
    • Okresné kolo v 3x3 basketbale žiakov pozná svojich víťazov. V tvrdej a veľmi vyrovnanej konkurencii chlapčenských družstiev sa naši žiaci 8. - 9. ročníka umiestnili na peknom 2. mieste.  Športovcom gratulujeme!

    • OZNAM

    • 27. 3. 2023
    • Rozhodnutie riaditeľky školy o udelení riaditeľského voľna

    • Ako chutí voda

    • 24. 3. 2023
    • Už tri desaťročia je 22. marec Svetovým dňom vody. Tohtoročná téma s názvom Urýchlená zmena upriamuje pozornosť na vyriešenie krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny. Kampaň s názvom Be the change, teda Buď zmenou, povzbudzuje ľudí ku zmene každodenných návykov a ku šetrnejšiemu zaobchádzaniu s vodou. (zdroj: sopsr.sk)

     Tento týždeň sme si v našej škole pripomenuli tento deň malými aktivitami zameranými na význam vody pre zdravie človeka. Množstvo krajín sveta trpí nedostatkom pitnej vody, na Slovensku jej máme zatiaľ ešte dosť.  

     Na území našej malej krajiny nájdeme viac než 1 600 liečivých minerálnych prameňov a vrtov, z ktorých si môžeme vodu zadarmo načapovať do fľaše. Bohatý výber minerálnych vôd nájdeme aj na pultoch v obchodoch. 

     Minerálne vody majú okrem nesporných zdraviu prospešných účinkov aj rôznu chuť. Jedna je kyslá, druhá zásaditá, tretia smrdí ako pokazené vajce. 

     Tak sme teda ochutnávali...

    • Vesmír očami detí

    • 21. 3. 2023
    • SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI vyhlásili  XXXVIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí".

     Do súťaže sme tento rok poslali nasledovné práce našich šikovných umelcov.

    • OZNAM

    • 20. 3. 2023
    • Riaditeľka Základnej školy Oščadnica - Ústredie oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

     p o s k y t u j e

     dňa 22. marca 2023 (streda)

     z organizačných dôvodov zabezpečenia TESTOVANIA 9 - 2023

      žiakom 5. - 7. ročníka ZŠ Ošadnica - Ústredie 

     riaditeľské voľno.

      

     Oščadnica, 20.03.2023

     Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka školy

     Testovanie 9-2023

     Riadny termín Testovania 9 - 2023 sa uskutoční dňa 22.3.2023.

     Všetky organizačné pokyny k Testovaniu 9 2023 sú zverejnené >>TU<<<

     Žiaci musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom administrácie. Začiatok administrácie testovania je o 8.00 hod.

     • 22. marec 2023 (streda) z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, resp. maďarského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským),
     • 23. marec 2023 (štvrtok) zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z ukrajinského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským).
    • Beseda o zdravej výžive

    • 14. 3. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Beseda o zdravej výžive.

     Dňa 13.3.2023 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili besedy o zdravej výžive. Táto beseda bola zameraná na podporu zdravého životného štýlu. Žiaci sa dozvedeli mnoho informácií o zdravej výžive a správnom stravovaní.

    • Exkurzia žiakov 3. a 4. ročníka

    • 10. 3. 2023
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia žiakov 3. a 4. ročníka.

     V dňoch 8. a 9. marca sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili exkurzie v Kysuckom múzeu a v galérii v Čadci. V galérii sa žiaci oboznámili s tvorbou Miliny Zimkovej (obrazy) a jej manžela Norberta Kelecsényiho (sochy - kolorovaný kov). V múzeu si vyskúšali dekorovanie sklenených kraslíc, prezreli si rôzne veľkonočné dekorácie a nakoniec sa oboznámili s malým kúskom histórie blízkeho okolia.

    • MAREC - mesiac knihy

    • 8. 3. 2023
    • Kto sa chce stať vzdelaným, musí nad zlato vážiť si knihy.“ (Ján  Ámos Komenský)

     Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari ale aj s čítaním kníh. Dnes čítanie považujeme za základnú znalosť a pre mnohých z nás je tiež veľkou zábavou. No nebolo tomu tak vždy.

     V 18. storočí mnohí ľudia pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec. Venovali sa mu iba vzdelanci a bohatí ľudia, ktorí boli oveľa gramotnejší a mohli si knihy dovoliť.

     Marec ako mesiac knihy bol vyhlásený v roku 1955 na počesť

     ľudového básnika Mateja Hrebendu

     Tým sa vzdala úcta mesiacu, v ktorom sa narodil aj zomrel tento významný šíriteľ a milovník knižnej kultúry.

     Matej Hrebenda bol ľudový spisovateľ, ktorý cítil veľkú lásku ku knihám. Vyrastal ako polosirota. Od narodenia trpel silnou poruchou zraku. Veľmi rád čítal, no čítať nemohol, pretože dobre nevidel. A keďže sa nemohol venovať tomu, čo ho najviac napĺňalo, chodil z dediny do dediny a prosil ľudí, aby mu čítali. Na svojich cestách zachraňoval knihy pred spálením či vyhodením a tým prispel ku vzniku knižníc.

      

     Či už patríte k verným „knihomoľom“, alebo ste len príležitostnými marcovými čitateľmi, nezabudnite, že knihy treba čítať s láskou! 

        Milí naši žiaci, srdečne Vás pozývame do školskej knižnice, kde na Vás čaká množstvo príbehov, postáv či dobrodružstiev na jednom mieste...

    • Šaliansky Maťko

    • 24. 2. 2023
    • Tento rok sme sa zapojili aj do recitačnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Našu školu úspešne reprezentovala v okresnom kole Terezka Matejíčková (7.B), ktorá sa umiestnila na krásnom 2. mieste. 

     Srdečne gratulujeme.

   • Kontakt

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • ŠKOLSKÝ EMAIL: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk, vmacuhova@zsoscadnicau.sk
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 041/4382130 041/4382970
    • Ústredie 760 02301 Oščadnica Slovakia
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 37811487
    • 041/4382130
   • Prihlásenie