• Výchovný koncert LETart

    • 28. 6. 2021
    • Dňa 28.6.2021 sa uskutočnil veselý a poučný detský koncert HRAVO-ZDRAVO. Bol plný pesničiek o zdravom životnom štýle a so zaujímavým kvízom. 

    • OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

    • 14. 6. 2021
    • Obec Oščadnica podľa ustanovení § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

     v y h l a s u j e

     výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľ/riaditeľka  Základnej školy,

     Ústredie 760, Oščadnica.

     Požiadavky:  

     • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  
     • prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
     • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania,
     • práca s počítačom (internet, word, excel),
     • občianska a morálna bezúhonnosť, znalosť príslušnej legislatívy,
     • riadiace a organizačné schopnosti, 
     • základná znalosť práce s rozpočtom v rozpočtovej organizácii. 

     Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:  

     • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
     • overené doklady o vzdelaní,
     • profesijný štruktúrovaný životopis,
     • návrh koncepcie rozvoja základnej školy (cca 4 strany),
     • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie,
     • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
     • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa 15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
     • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z . z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § kópie dokladov o absolvovanom vzdelávaní-profesijný rozvoj podľa zákona 138/2019.   Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

     Prihlášku do výberového konania a požadované doklady zašlite  na adresu: Obecný úrad  Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica alebo doručte osobne do podateľne Obecného úradu v Oščadnici  do 29. júna 2021 do 12:00 hod.           

     Obálku označte heslom „ VK - riaditeľ ZŠ Ústredie 760, Oščadnica –„ NEOTVÁRAŤ„  s uvedením odosielateľa.                                                                                                                                                      

     Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania. 

     Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

     Ďalšie informácie: Obec Oščadnica, č.t. 041/7079460, e-mail: oscadnica@oscadnica.sk    

      

     V Oščadnici 7.6.2021 

                                                                                                         Ing. Marián Plevko, v. r. 

                                                 starosta obce

    • Organizácia vyučovania od 3.5.2021

    • 29. 4. 2021
    • Podľa aktuálneho REGIONÁLNEHO COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU s účinnosťou od 3.5. 2021 prechádza okres Čadca do III. stupňa varovania - červený okres. Vyučovanie v školách sa obnovuje vo všetkých ročníkoch ZŠ.

     Základná škola Oščadnica - Ústredie obnovuje prezenčné vyučovanie

     na 1. aj 2. stupni podľa pôvodného rozvrhu z 2.septembra 2020. 

     Školská jedáleň je v prevádzke pre všetkých žiakov zúčastňujúcich sa prezenčného vyučovania. Žiakov 5.-7. ročníka je potrebné nahlásiť na stravovanie do 30.4.2021 do 13.00 hod. pani Gilániovej (0911550834) alebo prostredníctvom aplikácie.

     Vyjadrenie ministra školstva SR:

     ,,Od štvrtka 29.4.2021 sa v okresoch s II. a III. stupňom varovania žiaci ZŠ a SŠ nepreukazujú negatívnym testom, ani jeho zákonný zástupca. Testovanie sa od budúceho týždňa mení na intervenčné, to znamená, ak sa objaví v škole pozitívny prípad, škola môže dať preventívne otestovať žiakov."

     Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov školy upravuje Vyhláška 197/2021, podľa ktorej sa umožňuje žiakom vstup do škôl a školských zariadení bez testu.

     Zamestnanci škôl sa preukážu negatívnym 14-dňovým testom.

     Zákonní zástupcovia a iné osoby vstupujúce do vnútorných a vonkajších priestorov školy sa preukazujú potvrdením o negatívnom teste alebo výnimkami z testovania. (vyhláška RUVZSR 197/2021, ods.2).

     Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov školy predloženie príslušného dokladu k nahliadnutiu (vyhláška RUVZSR 197/2021 ods.3)

     V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne  nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo  príslušným regionálnym hygienikom.

     Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup, trpezlivosť a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. Mimoriadna situácia výrazným spôsobom ovplyvnila výchovno-vzdelávací proces a všetkým Vám patrí poďakovanie za úsilie, ktoré vynakladáte aby sme túto situáciu zvládli čo najlepšie.

     V Oščadnici, dňa 29.4.2021

     Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka školy

    • Oznam o organizácii vyučovania od 19.4.2021

    • 15. 4. 2021
    • V súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.4.2021 bude škola  pokračovať v prezenčnom vyučovani pre žiakov I. stupňa a 8. a 9. ročník II. stupňa ZŠ.

     Okres Čadca je od 19.4.2021 podľa nariadení MZ SR (zo dňa 13.4.2021) zaradený podľa COVID automatu do III. stupňa varovania. Z zmysle uznesenia vlády, vyhlášky č. 132/2021 UVZ-SR a usmernenia MŠVVaŠ (Návrat do škôl) zo dňa 12.4.2021 k otváraniu škôl je potrebné pri obnovení prezenčnej výučby dodržať podmienku testovania sa rodičov (zákonných zástupcov) a žiakov 8. a 9. ročníka pri prezenčnej výučbe. Platnosť testu pre školy a  školské zariadenia je 7 dní.

     Vážení rodičia, dovoľujeme si pripomenúť, že pri nástupe detí a žiakov do školy stále  platí:

     • Predloženie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti  príloha 11/a  (príslušné vyhlásenie je možné odovzdať cez rodičovské konto Edupage do nedele 18.4.2021 do 22.00 hod, alebo v papierovej podobe pri nástupe žiaka/dieťaťa do školy). 
     • Predloženie (k nahliadnutiu) negatívneho výsledku testu jedného zákonného zástupcu dieťaťa na COVID 19 nie starší ako 7 dní, resp. potvrdenie o výnimke.
     • Predloženie  (k nahlaidnutiu) negatívneho výsledku testu žiaka 8. alebo 9. ročníka (možnosti testov - kloktací test, antigénový test, PCR test) , resp. potvrdenie o výnimke.

     Informácie k testovaniu žiakov 8. a 9. ročníka

     Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 12.4.2021, ktorým sa obnovuje vyučovanie žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ s dátumom od pondelka 19. 4. 2021 (v súlade s regionálnym COVID automatom), oznamujeme žiakom a rodičom dotknutých tried, že majú možnosť testovania v mobilných odberových miestach v obci Oščadnica. Rodičia, ktorí súhlasili s pretestovaním žiakov kloktacími PCR testami, budú testovaní dňa 15.4.2021.

     Podmienku stanovujú príslušné nariadenia kompetentných orgánov a jej splnenie je potrebné k tomu, aby žiaci mohli nastúpiť na prezenčnú výučbu.  

     1. Žiaci 1. až 4. ročníka v zmysle rozhodnutia ministra nastupujú prezenčne podľa rozvrhu.
     2. Žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa zúčastnili testovania alebo majú potvrdenie o výnimke v zmysle príslušných nariadení nastupujú prezenčne podľa rozvrhu zohľadňujúceho metodické usmernenia pre návrat žiakov do škôl.
     3. Žiaci 5. až 7. ročníka pokračujú dištančne.

     Školská jedáleň je v prevádzke pre všetkých žiakov zúčastňujúcich sa prezenčného vyučovania. Žiakov 8. a 9. ročníka je potrebné prihlásiť (odhlásiť) do piatka 16.4.2021 do 13.00 hod. pani Gilániovej (0911550834) alebo prostredníctvom aplikácie.

     Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup, trpezlivosť a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. Mimoriadna situácia výrazným spôsobom ovplyvnila výchovno-vzdelávací proces a všetkým Vám patrí poďakovanie za úsile, ktoré vynakladáte aby sme túto situáciu zvládli čo najlepšie.

     Ďalšie informácie:

     1. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo  príslušným regionálnym hygienikom.
     2. Žiaci prvého stupňa aj keď dosiahli vek 10 rokov sa netestujú.
     3. Stále platia aktuálne hygienické opatrenia pre prezenčné vyučovanie v škole.
     4. ŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA: V prípade, ak zákonný zástupca žiaka a žiak 5.-9.ročníka neabsolvuje testovanie, a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

     - 1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka  a žiaka 5.-9. ročníka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

     - 2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

     - 3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak: • im bola nariadená karanténa/izolácia, • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno, • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

     1. Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/19216.pdf

     Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám pravidelne sledovať stránku školy a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom svojich kont Edupage.

    • Prezenčné vyučovanie od 12.4.2021

    • 9. 4. 2021
    • Pokračovanie v prezenčnom vyučovaní

     Podľa Usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 8.4.2021 bude od 12.4.2021 pokračovať prezenčne vyučovanie pre žiakov  I. stupňa.

     Aj naďalej podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania jedného zákonného zástupcu. Pri nástupe žiaka na prezenčnú formu vyučovania zákonný zástupca predkladá:

     • Predloženie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti:  Cestne_vyhlasenie__Priloha_11a.docx
     • Súčasťou Čestného vyhlásenia je negatívny výsledok testu jedného zákonného zástupcu dieťaťa na COVID 19 nie starší ako 7 dní, resp. Potvrdenie o výnimke.
     • Uvedené dokumenty je možné predložiť elektronicky prostredníctvom rodičovského konta Edupage do nedele 11.4.2021 do 22.00 hod., alebo v papierovej podobe pri nástupe žiaka do školy.
     • Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverení zamestnanci (triedni učitelia) overujú splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

     Žiaci II. stupňa pokračujú dištančne - online.

     Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup, trpezlivosť a dodržiavanie opatrení kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19.

     Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám pravidelne sledovať stránku školy a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom svojich kont Edupage.

     MŠVVaŠ ďalej uvádza, že ďalšie informácie budú prezentované v pondelok 12. apríla 2021, kedy ministerstvo školstva oznámi, ako budú fungovať školy od 19. apríla 2021.

     Ďalšie informácie:

     V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo  príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

     V Oščadnici, dňa 9.4.2021

     Mgr. Veronika Mačuhová

    • Oznam o pokračovaní vyučovania od 8.3.2021

    • 5. 3. 2021
    • V súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 2.3.2021, od 8. marca do 21. marca 2021 pokračujeme nasledovne:

     Žiaci I. stupňa pokračujú v prezenčnej forme vyučovania.

     Žiaci II. stupňa pokračujú dištančne - online.

     Zákonný zástupca pravidelne každých 7 dní predkladá pri nástupe žiaka Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (Vyhlasenie_od_8.3.2021.pdf). Žiaci prítomní na vyučovaní dostali formulár od svojich triednych vyučujúcich a mali ho doniesť do piatka do školy. Chýbajúci žiaci, ktorí sa zúčastnia prezenčného vyučovania, donesú vyhlásenie do školy v pondelok.

     Príslušné vyhlásenie je možné podať aj elektronicky cez rodičovské konto Edupage, v časti Žiadosti/Vyhlásenia. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienok hlavne prostredníctvom príslušného Čestného vyhlásenia nie staršieho ako 7 dní predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo vyhlášky č. 47/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania).

     Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup, trpezlivosť a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. Vďaka dodržiavaniu príslušných opatrení môžeme pokračovať v prezenčnom vyučovaní pre žiakov I. stupňa ZŠ.

     Ďalšie informácie:

     1. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo  príslušným regionálnym hygienikom.
     2. V spolupráci so zriaďovateľom je pre rodičov možnosť otestovať sa dňa 6. a 7.3 2021 v odbernom centre Medmedical Klinik v čase od 10.00 hod do 17.30 hod..
     3. Žiaci prvého stupňa aj keď dosiahli vek 10 rokov sa netestujú.
     4. Stále platia aktuálne hygienické opatrenia pre prezenčné vyučovanie v škole.
     5. V prípade, že sa rodič rozhodne nechať žiaka doma, zabezpečuje kontakt so školou prostredníctvom konta Edupage a komunikáciou s triednym vyučujúcim.

     Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám pravidelne sledovať stránku školy (www.zsoscadnicau.sk) a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom svojich kont Edupage.

     V Oščadnici, dňa 5.3.2021

     Mgr. Veronika Mačuhová

    • Organizačné pokyny pri nástupe do školy po jarných prázdninách

    • 19. 2. 2021
    • Aktualizované opatrenia od 22.02.2021

     V SOBOTU 20.02.2021 A V NEDEĽU 22.02.2021 zabezpečí obec Oščadnica rozšírenie možnosti dať sa otestovať na odbernom mieste:

     MEDMEDICAL KLINIK a. s., Oščadnica č. 236 (oproti Trojičky), od 10:00 hod. do 18:00 hod. (prestávka od 13:00 hod. – 14:00  hod., posledný odber 17:40 hod.). Toto miesto je prioritne určené pre obyvateľov obce Oščadnica (rodičia všetkých žiakov; zamestnanci škôl; zamestnanci, ktorí potrebujú negatívny test do práce a bývajú v obci Oščadnica).

      

     Toto miesto bude fungovať bez systému objednávania.

     Touto cestou Vás chceme požiadať o trpezlivosť a zhovievavosť počas celého priebehu testovania.

      

     Organizácia pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ (základné informácie)

     Vyučovanie pre žiakov I. stupňa: Prebieha prezenčné vyučovanie, v škole podľa rozvrhu.

     Školský klub je v prevádzke pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania.

     Školská jedáleň bude poskytovať stravu iba pre deti MŠ a žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastnia na vyučovaní. Na obedy je potrebné sa prihlásiť najneskôr do soboty, 6.2.2021 do 12.00 hod! Prihlasovanie/odhlasovanie prostredníctvom portálu školskej jedálne alebo sms správou na tel.: 0904 540 943 (p. Šulganová).

     V prípade, že sa rodič nezúčastní na testovaní a žiak nenastúpi na prezenčnú formu vyučovania v škole, pokračuje v dištančnom spôsobe vyučovania, ktoré však bude vo forme a miere, akú dokáže zabezpečiť škola (bez online hodín, formou písomných zadaní a domácich úloh). Je potrebné, aby si žiaci aj rodičia sledovali svoje kontá Edupage, kde budú priebežne posielané informácie, úlohy a zadania pre žiakov.

     Vyučovanie pre žiakov II. stupňa: Prebieha (pokračuje) dištančné vyučovanie (online) podľa upraveného rozvrhu.

     Pokyny pre rodičov

      1. V zmysle aktuálne daných usmernení platí, že sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre deti MŠ, a žiakov prvého až štvrtého ročníka základnej školy, pri dodržaní platných nariadení od 22.2.2021 (pondelok)
      2. Testovania sa musí zúčastniť aspoň jeden zákonný zástupca žiaka prezenčného vyučovania, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
      3. Pri nástupe do ZŠ a MŠ je potrebné predložiť Čestné vyhlásenie o bezinfečnosti (viď. príloha). Formulár bude možné vyplniť aj elektronicky prostredníctvom rodičovského konta Edupage (návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1595 )
      4. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov  (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania). 
      5. Žiaci prvého stupňa aj keď dosiahli vek 10 rokov sa netestujú.
      6. Stále platia aktuálne hygienické opatrenia pre prezenčné vyučovanie v škole: ranný filter, dezinfekcia, nosenie rúšok

     Ďakujeme Vám za zodpovedný prístup a dodržiavanie opatrení kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. 

     Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám pravidelne sledovať stránku školy (www.zsoscadnicu.sk) a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom svojich kont Edupage.

     Zdroje: MŠVVaŠ: 

     Prílohy:

     V Oščadnici, dňa 22.02.2021.

     Mgr. Veronika Mačuhová

     riaditeľka  školy

    • Informácie k prevádzke MŠ a ŠKD

    • 11. 2. 2021
    • Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374                                         

     Materské školy –  budú v prevádzke,  potrebný negatívny test zamestnancov a zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní.

     Školský klub detí v prípade potreby  bude v  prevádzke od 7.30 do 15.30 hod, potrebný negatívny test zamestnancov a zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní.

     Prosíme rodičov, aby záväzný záujem o pobyt dieťaťa v ŠKD od 15.2. do 19.2.2021 nahlásili najneskôr do 12.2.2021  do 16.00 hod  buď osobne p. vychovávateľkám ŠKD alebo SMS správou na č.telefónu:  ŠKD Ústredie: 0901722 443, ŠKD –Nižný koniec:  0905946436  alebo e-mailom na adresu: zsmsoscadnica.nk1374@gmail.com .

     ŠKD bude v prevádzke, ak sa prihlási najmenej 5 detí. Zároveň je potrebné prihlásiť dieťa na stravu v ŠJ.

     Oščadnici dňa 11.02.2021                                           

     Mgr. Anna Jarabicová

     riaditeľka školy

   • Kontakt

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • ŠKOLSKÝ EMAIL: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk, vmacuhova@zsoscadnicau.sk
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 041/4382130 041/4382970
    • Ústredie 760 02301 Oščadnica Slovakia
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 37811487
    • 041/4382130
   • Prihlásenie