• Oznam o pokračovaní vyučovania od 8.3.2021

    • 5. 3. 2021
    • V súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 2.3.2021, od 8. marca do 21. marca 2021 pokračujeme nasledovne:

     Žiaci I. stupňa pokračujú v prezenčnej forme vyučovania.

     Žiaci II. stupňa pokračujú dištančne - online.

     Zákonný zástupca pravidelne každých 7 dní predkladá pri nástupe žiaka Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (Vyhlasenie_od_8.3.2021.pdf). Žiaci prítomní na vyučovaní dostali formulár od svojich triednych vyučujúcich a mali ho doniesť do piatka do školy. Chýbajúci žiaci, ktorí sa zúčastnia prezenčného vyučovania, donesú vyhlásenie do školy v pondelok.

     Príslušné vyhlásenie je možné podať aj elektronicky cez rodičovské konto Edupage, v časti Žiadosti/Vyhlásenia. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienok hlavne prostredníctvom príslušného Čestného vyhlásenia nie staršieho ako 7 dní predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo vyhlášky č. 47/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania).

     Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup, trpezlivosť a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. Vďaka dodržiavaniu príslušných opatrení môžeme pokračovať v prezenčnom vyučovaní pre žiakov I. stupňa ZŠ.

     Ďalšie informácie:

     1. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo  príslušným regionálnym hygienikom.
     2. V spolupráci so zriaďovateľom je pre rodičov možnosť otestovať sa dňa 6. a 7.3 2021 v odbernom centre Medmedical Klinik v čase od 10.00 hod do 17.30 hod..
     3. Žiaci prvého stupňa aj keď dosiahli vek 10 rokov sa netestujú.
     4. Stále platia aktuálne hygienické opatrenia pre prezenčné vyučovanie v škole.
     5. V prípade, že sa rodič rozhodne nechať žiaka doma, zabezpečuje kontakt so školou prostredníctvom konta Edupage a komunikáciou s triednym vyučujúcim.

     Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám pravidelne sledovať stránku školy (www.zsoscadnicau.sk) a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom svojich kont Edupage.

     V Oščadnici, dňa 5.3.2021

     Mgr. Veronika Mačuhová

    • Organizačné pokyny pri nástupe do školy po jarných prázdninách

    • 19. 2. 2021
    • Aktualizované opatrenia od 22.02.2021

     V SOBOTU 20.02.2021 A V NEDEĽU 22.02.2021 zabezpečí obec Oščadnica rozšírenie možnosti dať sa otestovať na odbernom mieste:

     MEDMEDICAL KLINIK a. s., Oščadnica č. 236 (oproti Trojičky), od 10:00 hod. do 18:00 hod. (prestávka od 13:00 hod. – 14:00  hod., posledný odber 17:40 hod.). Toto miesto je prioritne určené pre obyvateľov obce Oščadnica (rodičia všetkých žiakov; zamestnanci škôl; zamestnanci, ktorí potrebujú negatívny test do práce a bývajú v obci Oščadnica).

      

     Toto miesto bude fungovať bez systému objednávania.

     Touto cestou Vás chceme požiadať o trpezlivosť a zhovievavosť počas celého priebehu testovania.

      

     Organizácia pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ (základné informácie)

     Vyučovanie pre žiakov I. stupňa: Prebieha prezenčné vyučovanie, v škole podľa rozvrhu.

     Školský klub je v prevádzke pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania.

     Školská jedáleň bude poskytovať stravu iba pre deti MŠ a žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastnia na vyučovaní. Na obedy je potrebné sa prihlásiť najneskôr do soboty, 6.2.2021 do 12.00 hod! Prihlasovanie/odhlasovanie prostredníctvom portálu školskej jedálne alebo sms správou na tel.: 0904 540 943 (p. Šulganová).

     V prípade, že sa rodič nezúčastní na testovaní a žiak nenastúpi na prezenčnú formu vyučovania v škole, pokračuje v dištančnom spôsobe vyučovania, ktoré však bude vo forme a miere, akú dokáže zabezpečiť škola (bez online hodín, formou písomných zadaní a domácich úloh). Je potrebné, aby si žiaci aj rodičia sledovali svoje kontá Edupage, kde budú priebežne posielané informácie, úlohy a zadania pre žiakov.

     Vyučovanie pre žiakov II. stupňa: Prebieha (pokračuje) dištančné vyučovanie (online) podľa upraveného rozvrhu.

     Pokyny pre rodičov

      1. V zmysle aktuálne daných usmernení platí, že sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre deti MŠ, a žiakov prvého až štvrtého ročníka základnej školy, pri dodržaní platných nariadení od 22.2.2021 (pondelok)
      2. Testovania sa musí zúčastniť aspoň jeden zákonný zástupca žiaka prezenčného vyučovania, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
      3. Pri nástupe do ZŠ a MŠ je potrebné predložiť Čestné vyhlásenie o bezinfečnosti (viď. príloha). Formulár bude možné vyplniť aj elektronicky prostredníctvom rodičovského konta Edupage (návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1595 )
      4. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov  (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania). 
      5. Žiaci prvého stupňa aj keď dosiahli vek 10 rokov sa netestujú.
      6. Stále platia aktuálne hygienické opatrenia pre prezenčné vyučovanie v škole: ranný filter, dezinfekcia, nosenie rúšok

     Ďakujeme Vám za zodpovedný prístup a dodržiavanie opatrení kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. 

     Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám pravidelne sledovať stránku školy (www.zsoscadnicu.sk) a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom svojich kont Edupage.

     Zdroje: MŠVVaŠ: 

     Prílohy:

     V Oščadnici, dňa 22.02.2021.

     Mgr. Veronika Mačuhová

     riaditeľka  školy

    • Informácie k prevádzke MŠ a ŠKD

    • 11. 2. 2021
    • Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374                                         

     Materské školy –  budú v prevádzke,  potrebný negatívny test zamestnancov a zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní.

     Školský klub detí v prípade potreby  bude v  prevádzke od 7.30 do 15.30 hod, potrebný negatívny test zamestnancov a zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní.

     Prosíme rodičov, aby záväzný záujem o pobyt dieťaťa v ŠKD od 15.2. do 19.2.2021 nahlásili najneskôr do 12.2.2021  do 16.00 hod  buď osobne p. vychovávateľkám ŠKD alebo SMS správou na č.telefónu:  ŠKD Ústredie: 0901722 443, ŠKD –Nižný koniec:  0905946436  alebo e-mailom na adresu: zsmsoscadnica.nk1374@gmail.com .

     ŠKD bude v prevádzke, ak sa prihlási najmenej 5 detí. Zároveň je potrebné prihlásiť dieťa na stravu v ŠJ.

     Oščadnici dňa 11.02.2021                                           

     Mgr. Anna Jarabicová

     riaditeľka školy

    • Jarné prázdniny 2021

    • 10. 2. 2021
    • Riaditeľstvo Základnej školy Oščadnica - Ústredie oznamuje žiakom a rodičom našej školy, že v termíne

     od 15.2. 2021 do 19.2.2021   budú  jarné prázdniny. 

     O organizácii prevádzky ZŠ po jarných prázdninách Vás budeme informovať 

     v priebehu budúceho týždňa na základe epidemiologickej situácie

     a na základe odporúčania príslušného RUVZ.

      

     V Oščadnici, dňa 10.2.2021

     Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka školy

    • Organizačné pokyny pri nástupe do školy od 8.2.2021

    • 7. 2. 2021
    • Aktualizované opatrenia od 08.02.2021

     V SOBOTU 06.02.2021 A V NEDEĽU 07.02.2021 zabezpečí obec Oščadnica rozšírenie možnosti dať sa otestovať na odbernom mieste:

     MEDMEDICAL KLINIK a. s., Oščadnica č. 236 (oproti Trojičky), od 08:00 hod. do 19:00 hod. (prestávka od 13:00 hod. – 14:00  hod., posledný odber 18:40 hod.). Toto miesto je prioritne určené pre obyvateľov obce Oščadnica (rodičia všetkých žiakov; zamestnanci škôl; zamestnanci, ktorí potrebujú negatívny test do práce a bývajú v obci Oščadnica.)

     Toto miesto bude fungovať bez systému objednávania.

     Touto cestou Vás chceme požiadať o trpezlivosť a zhovievavosť počas celého priebehu testovania.

      

     Organizácia pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ (základné informácie)

     Vyučovanie pre žiakov I. stupňa: Prebieha prezenčné vyučovanie, v škole podľa rozvrhu.

     Školský klub je v prevádzke pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania.

     Školská jedáleň bude poskytovať stravu iba pre deti MŠ a žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastnia na vyučovaní. Na obedy je potrebné sa prihlásiť najneskôr do soboty, 6.2.2021 do 12.00 hod! Prihlasovanie/odhlasovanie prostredníctvom portálu školskej jedálne alebo sms správou na tel.: 0904 540 943 (p. Šulganová).

     V prípade, že sa rodič nezúčastní na testovaní a žiak nenastúpi na prezenčnú formu vyučovania v škole, pokračuje v dištančnom spôsobe vyučovania, ktoré však bude vo forme a miere, akú dokáže zabezpečiť škola (bez online hodín, formou písomných zadaní a domácich úloh). Je potrebné, aby si žiaci aj rodičia sledovali svoje kontá Edupage, kde budú priebežne posielané informácie, úlohy a zadania pre žiakov.

     Vyučovanie pre žiakov II. stupňa: Prebieha (pokračuje) dištančné vyučovanie (online) podľa upraveného rozvrhu.

     Pokyny pre rodičov

     1. V zmysle aktuálne daných usmernení platí, že sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre deti MŠ, a žiakov prvého až štvrtého ročníka základnej školy, pri dodržaní platných nariadení od 8.2.2021 (pondelok)
     2. Testovania sa musí zúčastniť aspoň jeden zákonný zástupca žiaka prezenčného vyučovania, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
     3. Pri nástupe do ZŠ a MŠ je potrebné predložiť čestné vyhlásenie o bezinfečnosti (formulár - tlačivo sme rodičom posielali prostredníctvom edupage správy a je k dispozícii aj vo vstupnom priestore do kostola v Oščadnici)). 
     4. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov  (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania). 
     5. Žiaci prvého stupňa aj keď dosiahli vek 10 rokov sa netestujú.
     6. Stále platia aktuálne hygienické opatrenia pre prezenčné vyučovanie v škole: ranný filter, dezinfekcia, nosenie rúšok

     Ďakujeme Vám za zodpovedný prístup a dodržiavanie opatrení kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. 

     Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám pravidelne sledovať stránku školy (www.zsoscadnicu.sk) a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom svojich kont Edupage.

     Zdroje: MŠVVaŠ: 

     Prílohy:

     Návrat do škôl od 8.2.2021

     Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8.2.2021 

     Metodické usmernenie k organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu na školách s účinnosťou od 8.2.2021

     V Oščadnici, dňa 06.02.2021.

     Mgr. Veronika Mačuhová

     riaditeľka  školy

    • Predbežná informácia o otvorení MŠ a ZŠ pre žiakov I. stupňa

    • 4. 2. 2021
    • Informácie k otvoreniu MŠ a ZŠ od 8.2.2021

     Na základe informácií MŠVVaŠ bude so súhlasom zriaďovateľa a v súlade s Covid automatom a rozhodnutiami epidemiológov otvára Základná škola Oščadnica – Ústredie 1. stupeň ZŠ od 8.2.2021 (pondelok) a Základná škola s materskou školou Oščadnica – Nižný koniec materskú školu, školský klub detí a jedáleň.

      

     Podmienky nástupu boli prezentované MŠVVaŠ dňa 3.2.2021. Na základe uvedených informácií testovanie mladších žiakov nebude povinné, otestovaný musí byť jeden zákonný zástupca. Ak zákonný zástupca prekonal v predchádzajúcich troch mesiacoch ochorenie COVID-19 testovania sa zúčastniť nemusí.

      

     Pri nástupe do školy sa žiak v pondelok ráno preukáže dokladmi, ktoré musí vypísať rodič. Dokumenty Vám pošleme v piatok 5.2.2021 prostredníctvom edupage správy alebo ich nájdete v hlavnom vstupe do kostola v Oščadnici.

      

     Testovanie zákonných zástupcov sa bude konať v mobilnom odberovom mieste Medmedical Klinik v obci Oščadnica, ktoré bude výhradne otvorené pre zákonných zástupcov žiakov ZŠ, detí MŠ a zamestnancov školy aj počas víkendových dní, dňa 6.2.2021 (sobota) a 7.2.2021 (nedeľa)  v čase, ktorý vám po dohode so zriaďovateľom upresníme. 

      

     V prípade, že sa rodič nezúčastní na testovaní a žiak nenastúpi na prezenčnú formu vyučovania v škole, pokračuje v dištančnom spôsobe vyučovania, ktoré však bude vo forme a miere, akú dokáže zabezpečiť škola (bez online hodín, formou písomných zadaní a domácich úloh).

      

     Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom spôsobe (online) vyučovania, podľa nastavených rozvrhov.

     Školský klub bude k dispozícii iba pre žiakov, ktorí sa zúčastnia prezenčnej formy vyučovania.

     Školská jedáleň bude poskytovať stravu iba pre deti MŠ a žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastnia na vyučovaní. Na obedy je potrebné sa prihlásiť najneskôr do soboty, 6.2.2021 do 12.00 hod! Prihlasovanie/odhlasovanie prostredníctvom portálu školskej jedálne alebo sms správou na tel.: 0904 540 943 (p. Šulganová).

      

     Vážení rodičia, ďakujeme Vám za spoluprácu a trpezlivosť.

      

     V Oščadnici, dňa 4.2.2021.

     Mgr. Veronika Mačuhová,  riaditeľka školy

      

      

    • Materské školy a školský klub detí od pondelka 25.01.2021

    • 21. 1. 2021
    • Informácie pre rodičov

     Materské školyprevádzka len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry ( zdravotnícky pracovník, policajt, vojak, hasič) a pre deti rodičov, ktorí na základe nariadenia zamestnávateľa musia chodiť do práce, nemôžu pracovať z domu.

     Školský klub detí môže byť v prevádzke od 7.30 do 15.30 len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry ( zdravotnícky pracovník, policajt, vojak, hasič) a pre deti rodičov, ktorí na základe nariadenia zamestnávateľa musia chodiť do práce, nemôžu pracovať z domu.

     Prosíme rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu na základe nariadenia zamestnávateľa, aby záväzný záujem o umiestnenie dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí  od 25.01.2021 nahlásili SMS – správou,resp.osobne do nedele 24.01.2021 do 12.00 hod..

     Telefónne kontakty:

     Materská škola-Ústredie + Materská škola-Rovne:  0908922959

     Materská škola – Píla:        0908922960

     Školský klub detí – Ústredie: 0901722443

     Školský klub detí – Nižný koniec: 0911822443

     Pripomíname, že je potrebné prihlásiť dieťa aj na stravu u p.vedúcej ŠJ.

     O aktuálnych  zmenách vás budeme informovať.

     Ďakujeme za pochopenie, Mgr. Anna Jarabicová, riaditeľka školy Oščadnica Nižný koniec

      

    • Oznam o otváraní škôl od 18.1.2021 zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ

    • 15. 1. 2021
    • Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v online režime, ako doteraz.  

     Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň. „V týždni od 18. 1. budeme opätovne informovať, ako bude vyučovanie vyzerať od ďalšieho pondelka, 25. januára,“  informuje minister školstva B. Gröhling. 

    • Vzdelávanie žiakov od 11.1.2021

    • 7. 1. 2021
    • Aktualizácia dňa 7.1.2021

     Vážení rodičia,

     dňom 11.1.2021 sa bude v našej základnej škole  realizovať vyučovací proces dištančnou formou

     na 1. aj 2. stupni.

     Aktuálne informácie nájdete tu :  → Organizacia vyucovania na ZS od 11.1.2021.pdf

     Analyzujeme všetky informácie uverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a RÚVZ (viď odkaz dole) a ihneď, ako budú známe podrobnosti, budeme Vás informovať prostredníctvom Edupage. 

     Vyjadrenie ministra školstva

     Rozhodnutie_ministra_skolstva_4.1.2021.pdf

     Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup a dodržiavanie opatrení, ktoré rešpektujeme v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19.

     V Oščadnici, dňa 7.1.2021

     Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka školy

    • STREETDANCE WORKSHOP

    • 18. 12. 2020
    • V spolupráci s občianskym združením

     CULTURA HUMANA  

     prinášame všetkým mladým  nadšencom pohybu a tanca sériu online workshopov. 

     Workshop 1 - naučíš sa prvé tanečné kroky STREETDANCE  v 3 úrovniach

     Workshop 2 - tutorial krátkej STREETDANCE choreografie

     s tanečníkom  Norbertom Norom Grofčíkom

    • Vianočná pošta pre neznámych starkých do domovov a list Ježiškovi

    • 8. 12. 2020
    • Nech na Vianoce nie je nikto sám ... Tieto slová nie sú cudzie ani deťom našej školy. Tento rok sme sa zapojili do projektu Vianočná pošta pre neznámych starkých. Deti vytvorili milé pozdravy s krásnymi prianiami a potešili babky a dedkov v domovoch dôchodcov.

    • Aktualizované opatrenia od 10.11.2020

    • 9. 11. 2020
    • Organizačné pokyny

     Aktualizované opatrenia od 10.11.2020

     Na základe Usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 8.11.2020 v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a Uznesenie vlády SR č. 704/2020 zo dňa 4. novembra 2020,  vyhlášku č. 20 zo dňa 6. novembra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 20“) a č. 21 zo dňa 6. novembra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 21“) vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“.

      

     A: Organizácia pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ (základné informácie)

     Vyučovania pre žiakov I. stupňa: Prebieha prezenčné vyučovanie, v škole.

     Vyučovania pre žiakov II. stupňa: Prebieha dištančné vyučovanie (online).

      

     B: Pokyny pre rodičov

     1. V zmysle aktuálne daných usmernení platí, že deti MŠ,  žiaci nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školy majú podľa § 1 ods.2 písm. g) a u) vyhlášky č. 20 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Žiaci, ktorí majú viac ako 10 rokov predkladajú negatívny test. Rodičia môžu podľa usmernenia MŠVVaŠ ospravedlniť svoje dieťa (žiaka) na päť po sebe idúcich pracovných dní.
     2. Vzhľadom na to, že boli jesenné prázdniny pri návrate do školy zákonný zástupca opätovne predkladá  vyhlásenie o bezinfekčnosti 
     3. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára. Vzhľadom na to, že vyučovanie na I. stupni prebieha iba v prezenčnej podobe, žiak si domáce úlohy môže sledovať prostredníctvom svojho konta Edupage. Škola eviduje žiaka ako neprítomného na prezenčnej forme vyučovania.
     4. Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 20 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca Vyhlásenie o bezinfekčnosti.
     5. V prípade, že niekto z rodinných príslušníkov dieťaťa žijúcim v spoločnej domácnosti má pozitívne výsledky, zostáva aj dieťa v povinnej desaťdňovej karanténe. Po uplynutí karanténneho obdobia sa dieťa môže vrátiť do škôlky, rodič podpisuje taktiež vyhlásenie o bezinfekčnosti .

     Návod na vyplnenie Vyhlásenia o bezinfekčnosti, elektronicky a online. www.help.edupage.org

      Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19.

     Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám pravidelne sledovať stránku školy (www.zsoscadnicau.edupage.org) a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom svojich kont Edupage.

     V Oščadnici, dňa 9.11.2020.

     Zdroje: Usmernenie MŠVVaŠ

     Mgr. Veronika Mačuhová

      

    • Aktualizované opatrenia s platnosťou od 12.10.2020

    • 12. 10. 2020
    • Aktualizované opatrenia 12.10.2020

     Na základe usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 11.10.2020

      

     A: Organizácia pre žiakov ZŠ (základné informácie)

     Na základe usmernení MŠVVaŠ zo dňa 11.10.2020 bude vyučovanie prebiehať vyučovanie pre žiakov základnej školy v prezenčnej podobe pri dodržiavaní potrebných hygienických opatrení

     1. Hlavný vchod základnej školy je otvorený v čase od 7.00 hod do 7.30 hod kedy sa uskutočňuje ranný filter. Po tomto čase sa hlavný vchod školy zamyká. Odporúčame rodičom a žiakom, aby žiaci prichádzali včas pred zvonením na prvú hodinu a to najneskôr do 7.30 hod.
     2. Do budovy môžu vchádzať hneď, aby nedochádzalo k zhromažďovaniu v areáli školy.
     3. Žiaci prichádzajú (odchádzajú) zo školy iba s osobami, ktoré so žiakmi žijú v spoločnej domácnosti.
     4. Ráno pri vchode bude zabezpečený zdravotný filter (dezinfekcia, meranie teploty žiakom pri vstupe do školy).
     5. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín.
     6. Po skončení vyučovania žiaci prihlásení na obed pôjdu podľa dohodnutého harmonogramu    
     7. Školské družiny budú pokračovať za prísnych opatrení.
     8. Krúžková činnosť sa od 12.10.2020 ruší do odvolania.
     9. Zrušené sú všetky výlety, lyžiarske, školy v prírode a plavecké kurzy.

     B: Povinnosti zákonného zástupcu

     1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov pred vstupom do školy, dezinfekcia rúk).
     2. Zabezpečí pre svoje dieťa (žiaka) každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
     3. Od 12.10.2020 je podľa opatrení MŠVVaŠ povinné rúško pre žiakov I. aj II. stupňa.
     4. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2020/2021.  
     5. Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predloží písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vyhlásenie o bezinfekčnosti je možné podať aj prostredníctvom rodičovského edupage konta aj prostredníctvom aplikácie v mobilnom zariadení. Už nie je potrebné vypisovať tlačivo, stačí  pridať žiadosť cez mobilnú aplikáciu EduPage → Žiadosti/vyhlásenia → Pridať žiadosť) → návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1132
     6. Pri prerušení v trvaní viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje cez triedneho učiteľa školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      C: Organizácia vyučovacieho procesu

     1. Žiaci po prechode ranným filtrom vstupujú do svojej triedy.
     2. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by zodpovedali príznakom COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, strata chuti, čuchu, hnačka) nesmie vstúpiť do budovy školy. Ak žiak vykazuje uvedené príznaky dozor kontaktuje zákonného zástupcu (nebude mu umožnený vstup do školy, alebo v prípade že už je na vyučovaní bude odvedený do vyhradenej miestnosti).
     3. V priestoroch školy a aj vo svojej triede sa pohybujú s rúškom.
     4. Rezervné rúško si žiak nosí so sebou v taške zabalené vo vrecúšku.
     5. V miestnosti kde prebieha výchovno-vzdelávací proces je pre žiakov podľa pokynov MŠVVaŠ I. aj II. stupňa rúško povinné (Výnimka z nosenia rúšok bude platiť pre nepočujúcich, autistické deti či deti s mentálnymi poruchami.).

     Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. K dnešnému dňu (12.10.2020)  škola neeviduje žiadneho potvrdeného pozitívneho žiaka či zamestnanca a postupuje podľa manuálu odporúčaní na úrovni zelenej fázy. 

      

     V Oščadnici, dňa 12.10.2020

     Mgr. Veronika Mačuhová, riad. školy

     zdroj:

    • Škola v prírode

    • 7. 10. 2020
    • Žiaci piatych ročníkov sa v dňoch od 14. septembra do 18.septembra 2020 zúčastnili školy v prírode. Ubytovaní boli v penzióne Altán, v kúpeľnom mestečku Rajecké Teplice.

     Počas pobytu žiaci zažili veľa zábavy. Tvorili, vyrábali, športovali a spoznávali okolitú prírodu. Malebné domčeky žiaci navštívili v dedinke Čičmany. Dedinka je známa starobylou a unikátnou architektúrou – maľovanými zrubovými domčekmi. Najväčší pohyblivý betlehem v Európe si žiaci pozreli v Rajeckej Lesnej. Dopravné múzeum na stanici v Rajeckých Tepliciach  bolo zaujímavým vstupom pre žiakov do histórie našej dopravy.

     Každodenné prechádzky po okolí  výrazne prispievali k dobrej nálade ako aj pohybovej aktivite detí. Pri jazierku v parku si našli kamarátku labuť, ktorú chodili kŕmiť a vždy sa na ňu tešili.

     Počas dňa sa žiaci venovali rôznym zaujímavým aktivitám. Vyrábali si tričká a šiltovky pomocou textilných farieb.  Atramentom a zmizíkom nakreslili domčeky s ľudovými motívmi na malé tanieriky.

     V škole v prírode sa žiaci aj vzdelávali. Zopakovali si matematiku, ale aj slovenský jazyk. Pomocou spirometra si zistili vlastnú vitálnu kapacitu pľúc. Dokonca si vyrobili dýchaciu sústavu s funkčnými pľúcami. Zistili, ako  ďaleko je od nás búrkový mrak pomocou jednoduchej násobilky. Zoznámili sa so starými jednotkami dĺžky, kde používali časti svojho tela.  

     Prvý deň si vytvorili obálky a vzájomne si písali poštu, na ktorú potom kamarátovi odpovedali. Každý večer si písali denník, aby vedeli svojim blízkym porozprávať, čo všetko zažili.

     Žiaci si domov odniesli veľa pekných zážitkov a nových skúseností. Spoznali lepšie svojich kamarátov a spolužiakov.

    • BIELA PASTELKA

    • 17. 9. 2020
    • 18.9.2020   - zbierka v našej škole

     Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

     Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

     Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

      

     Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

      

     Za akúkoľvek podporu od vás ďakujeme.

    • Aktualizácia opatrení

    • 16. 9. 2020
    • MŠVVaŠ v súčinnosti  ÚVZ SR pre školy vydalo nové usmernenie platné od 14. septembra 2020 pre nosenie rúšok na školách.

     Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

     Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci vyučovania. Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame).Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

     Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

     Podrobné informácie o tom, prečo má nosenie tvárových rúšok význam, ako rúškami vybaviť žiakov do školy či ako správne používať rúško nájdete na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.

   • Kontakt

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • ŠKOLSKÝ EMAIL: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk, vmacuhova@zsoscadnicau.sk
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 041/4382130 041/4382970
    • Ústredie 760 02301 Oščadnica Slovakia
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 37811487
    • 041/4382130
   • Prihlásenie