• Jarné prázdniny 2021

    • 10. 2. 2021
    • Riaditeľstvo Základnej školy Oščadnica - Ústredie oznamuje žiakom a rodičom našej školy, že v termíne

     od 15.2. 2021 do 19.2.2021   budú  jarné prázdniny. 

     O organizácii prevádzky ZŠ po jarných prázdninách Vás budeme informovať 

     v priebehu budúceho týždňa na základe epidemiologickej situácie

     a na základe odporúčania príslušného RUVZ.

      

     V Oščadnici, dňa 10.2.2021

     Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka školy

    • Organizačné pokyny pri nástupe do školy od 8.2.2021

    • 7. 2. 2021
    • Aktualizované opatrenia od 08.02.2021

     V SOBOTU 06.02.2021 A V NEDEĽU 07.02.2021 zabezpečí obec Oščadnica rozšírenie možnosti dať sa otestovať na odbernom mieste:

     MEDMEDICAL KLINIK a. s., Oščadnica č. 236 (oproti Trojičky), od 08:00 hod. do 19:00 hod. (prestávka od 13:00 hod. – 14:00  hod., posledný odber 18:40 hod.). Toto miesto je prioritne určené pre obyvateľov obce Oščadnica (rodičia všetkých žiakov; zamestnanci škôl; zamestnanci, ktorí potrebujú negatívny test do práce a bývajú v obci Oščadnica.)

     Toto miesto bude fungovať bez systému objednávania.

     Touto cestou Vás chceme požiadať o trpezlivosť a zhovievavosť počas celého priebehu testovania.

      

     Organizácia pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ (základné informácie)

     Vyučovanie pre žiakov I. stupňa: Prebieha prezenčné vyučovanie, v škole podľa rozvrhu.

     Školský klub je v prevádzke pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vyučovania.

     Školská jedáleň bude poskytovať stravu iba pre deti MŠ a žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastnia na vyučovaní. Na obedy je potrebné sa prihlásiť najneskôr do soboty, 6.2.2021 do 12.00 hod! Prihlasovanie/odhlasovanie prostredníctvom portálu školskej jedálne alebo sms správou na tel.: 0904 540 943 (p. Šulganová).

     V prípade, že sa rodič nezúčastní na testovaní a žiak nenastúpi na prezenčnú formu vyučovania v škole, pokračuje v dištančnom spôsobe vyučovania, ktoré však bude vo forme a miere, akú dokáže zabezpečiť škola (bez online hodín, formou písomných zadaní a domácich úloh). Je potrebné, aby si žiaci aj rodičia sledovali svoje kontá Edupage, kde budú priebežne posielané informácie, úlohy a zadania pre žiakov.

     Vyučovanie pre žiakov II. stupňa: Prebieha (pokračuje) dištančné vyučovanie (online) podľa upraveného rozvrhu.

     Pokyny pre rodičov

     1. V zmysle aktuálne daných usmernení platí, že sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre deti MŠ, a žiakov prvého až štvrtého ročníka základnej školy, pri dodržaní platných nariadení od 8.2.2021 (pondelok)
     2. Testovania sa musí zúčastniť aspoň jeden zákonný zástupca žiaka prezenčného vyučovania, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
     3. Pri nástupe do ZŠ a MŠ je potrebné predložiť čestné vyhlásenie o bezinfečnosti (formulár - tlačivo sme rodičom posielali prostredníctvom edupage správy a je k dispozícii aj vo vstupnom priestore do kostola v Oščadnici)). 
     4. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov  (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania). 
     5. Žiaci prvého stupňa aj keď dosiahli vek 10 rokov sa netestujú.
     6. Stále platia aktuálne hygienické opatrenia pre prezenčné vyučovanie v škole: ranný filter, dezinfekcia, nosenie rúšok

     Ďakujeme Vám za zodpovedný prístup a dodržiavanie opatrení kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. 

     Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám pravidelne sledovať stránku školy (www.zsoscadnicu.sk) a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom svojich kont Edupage.

     Zdroje: MŠVVaŠ: 

     Prílohy:

     Návrat do škôl od 8.2.2021

     Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8.2.2021 

     Metodické usmernenie k organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu na školách s účinnosťou od 8.2.2021

     V Oščadnici, dňa 06.02.2021.

     Mgr. Veronika Mačuhová

     riaditeľka  školy

    • Predbežná informácia o otvorení MŠ a ZŠ pre žiakov I. stupňa

    • 4. 2. 2021
    • Informácie k otvoreniu MŠ a ZŠ od 8.2.2021

     Na základe informácií MŠVVaŠ bude so súhlasom zriaďovateľa a v súlade s Covid automatom a rozhodnutiami epidemiológov otvára Základná škola Oščadnica – Ústredie 1. stupeň ZŠ od 8.2.2021 (pondelok) a Základná škola s materskou školou Oščadnica – Nižný koniec materskú školu, školský klub detí a jedáleň.

      

     Podmienky nástupu boli prezentované MŠVVaŠ dňa 3.2.2021. Na základe uvedených informácií testovanie mladších žiakov nebude povinné, otestovaný musí byť jeden zákonný zástupca. Ak zákonný zástupca prekonal v predchádzajúcich troch mesiacoch ochorenie COVID-19 testovania sa zúčastniť nemusí.

      

     Pri nástupe do školy sa žiak v pondelok ráno preukáže dokladmi, ktoré musí vypísať rodič. Dokumenty Vám pošleme v piatok 5.2.2021 prostredníctvom edupage správy alebo ich nájdete v hlavnom vstupe do kostola v Oščadnici.

      

     Testovanie zákonných zástupcov sa bude konať v mobilnom odberovom mieste Medmedical Klinik v obci Oščadnica, ktoré bude výhradne otvorené pre zákonných zástupcov žiakov ZŠ, detí MŠ a zamestnancov školy aj počas víkendových dní, dňa 6.2.2021 (sobota) a 7.2.2021 (nedeľa)  v čase, ktorý vám po dohode so zriaďovateľom upresníme. 

      

     V prípade, že sa rodič nezúčastní na testovaní a žiak nenastúpi na prezenčnú formu vyučovania v škole, pokračuje v dištančnom spôsobe vyučovania, ktoré však bude vo forme a miere, akú dokáže zabezpečiť škola (bez online hodín, formou písomných zadaní a domácich úloh).

      

     Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom spôsobe (online) vyučovania, podľa nastavených rozvrhov.

     Školský klub bude k dispozícii iba pre žiakov, ktorí sa zúčastnia prezenčnej formy vyučovania.

     Školská jedáleň bude poskytovať stravu iba pre deti MŠ a žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastnia na vyučovaní. Na obedy je potrebné sa prihlásiť najneskôr do soboty, 6.2.2021 do 12.00 hod! Prihlasovanie/odhlasovanie prostredníctvom portálu školskej jedálne alebo sms správou na tel.: 0904 540 943 (p. Šulganová).

      

     Vážení rodičia, ďakujeme Vám za spoluprácu a trpezlivosť.

      

     V Oščadnici, dňa 4.2.2021.

     Mgr. Veronika Mačuhová,  riaditeľka školy

      

      

    • Materské školy a školský klub detí od pondelka 25.01.2021

    • 21. 1. 2021
    • Informácie pre rodičov

     Materské školyprevádzka len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry ( zdravotnícky pracovník, policajt, vojak, hasič) a pre deti rodičov, ktorí na základe nariadenia zamestnávateľa musia chodiť do práce, nemôžu pracovať z domu.

     Školský klub detí môže byť v prevádzke od 7.30 do 15.30 len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry ( zdravotnícky pracovník, policajt, vojak, hasič) a pre deti rodičov, ktorí na základe nariadenia zamestnávateľa musia chodiť do práce, nemôžu pracovať z domu.

     Prosíme rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu na základe nariadenia zamestnávateľa, aby záväzný záujem o umiestnenie dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí  od 25.01.2021 nahlásili SMS – správou,resp.osobne do nedele 24.01.2021 do 12.00 hod..

     Telefónne kontakty:

     Materská škola-Ústredie + Materská škola-Rovne:  0908922959

     Materská škola – Píla:        0908922960

     Školský klub detí – Ústredie: 0901722443

     Školský klub detí – Nižný koniec: 0911822443

     Pripomíname, že je potrebné prihlásiť dieťa aj na stravu u p.vedúcej ŠJ.

     O aktuálnych  zmenách vás budeme informovať.

     Ďakujeme za pochopenie, Mgr. Anna Jarabicová, riaditeľka školy Oščadnica Nižný koniec

      

    • Oznam o otváraní škôl od 18.1.2021 zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ

    • 15. 1. 2021
    • Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v online režime, ako doteraz.  

     Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň. „V týždni od 18. 1. budeme opätovne informovať, ako bude vyučovanie vyzerať od ďalšieho pondelka, 25. januára,“  informuje minister školstva B. Gröhling. 

    • Vzdelávanie žiakov od 11.1.2021

    • 7. 1. 2021
    • Aktualizácia dňa 7.1.2021

     Vážení rodičia,

     dňom 11.1.2021 sa bude v našej základnej škole  realizovať vyučovací proces dištančnou formou

     na 1. aj 2. stupni.

     Aktuálne informácie nájdete tu :  → Organizacia vyucovania na ZS od 11.1.2021.pdf

     Analyzujeme všetky informácie uverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a RÚVZ (viď odkaz dole) a ihneď, ako budú známe podrobnosti, budeme Vás informovať prostredníctvom Edupage. 

     Vyjadrenie ministra školstva

     Rozhodnutie_ministra_skolstva_4.1.2021.pdf

     Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup a dodržiavanie opatrení, ktoré rešpektujeme v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19.

     V Oščadnici, dňa 7.1.2021

     Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka školy

    • STREETDANCE WORKSHOP

    • 18. 12. 2020
    • V spolupráci s občianskym združením

     CULTURA HUMANA  

     prinášame všetkým mladým  nadšencom pohybu a tanca sériu online workshopov. 

     Workshop 1 - naučíš sa prvé tanečné kroky STREETDANCE  v 3 úrovniach

     Workshop 2 - tutorial krátkej STREETDANCE choreografie

     s tanečníkom  Norbertom Norom Grofčíkom

    • Vianočná pošta pre neznámych starkých do domovov a list Ježiškovi

    • 8. 12. 2020
    • Nech na Vianoce nie je nikto sám ... Tieto slová nie sú cudzie ani deťom našej školy. Tento rok sme sa zapojili do projektu Vianočná pošta pre neznámych starkých. Deti vytvorili milé pozdravy s krásnymi prianiami a potešili babky a dedkov v domovoch dôchodcov.

    • Aktualizované opatrenia od 10.11.2020

    • 9. 11. 2020
    • Organizačné pokyny

     Aktualizované opatrenia od 10.11.2020

     Na základe Usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 8.11.2020 v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a Uznesenie vlády SR č. 704/2020 zo dňa 4. novembra 2020,  vyhlášku č. 20 zo dňa 6. novembra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 20“) a č. 21 zo dňa 6. novembra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 21“) vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“.

      

     A: Organizácia pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ (základné informácie)

     Vyučovania pre žiakov I. stupňa: Prebieha prezenčné vyučovanie, v škole.

     Vyučovania pre žiakov II. stupňa: Prebieha dištančné vyučovanie (online).

      

     B: Pokyny pre rodičov

     1. V zmysle aktuálne daných usmernení platí, že deti MŠ,  žiaci nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školy majú podľa § 1 ods.2 písm. g) a u) vyhlášky č. 20 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Žiaci, ktorí majú viac ako 10 rokov predkladajú negatívny test. Rodičia môžu podľa usmernenia MŠVVaŠ ospravedlniť svoje dieťa (žiaka) na päť po sebe idúcich pracovných dní.
     2. Vzhľadom na to, že boli jesenné prázdniny pri návrate do školy zákonný zástupca opätovne predkladá  vyhlásenie o bezinfekčnosti 
     3. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára. Vzhľadom na to, že vyučovanie na I. stupni prebieha iba v prezenčnej podobe, žiak si domáce úlohy môže sledovať prostredníctvom svojho konta Edupage. Škola eviduje žiaka ako neprítomného na prezenčnej forme vyučovania.
     4. Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 20 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca Vyhlásenie o bezinfekčnosti.
     5. V prípade, že niekto z rodinných príslušníkov dieťaťa žijúcim v spoločnej domácnosti má pozitívne výsledky, zostáva aj dieťa v povinnej desaťdňovej karanténe. Po uplynutí karanténneho obdobia sa dieťa môže vrátiť do škôlky, rodič podpisuje taktiež vyhlásenie o bezinfekčnosti .

     Návod na vyplnenie Vyhlásenia o bezinfekčnosti, elektronicky a online. www.help.edupage.org

      Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19.

     Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám pravidelne sledovať stránku školy (www.zsoscadnicau.edupage.org) a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom svojich kont Edupage.

     V Oščadnici, dňa 9.11.2020.

     Zdroje: Usmernenie MŠVVaŠ

     Mgr. Veronika Mačuhová

      

    • Aktualizované opatrenia s platnosťou od 12.10.2020

    • 12. 10. 2020
    • Aktualizované opatrenia 12.10.2020

     Na základe usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 11.10.2020

      

     A: Organizácia pre žiakov ZŠ (základné informácie)

     Na základe usmernení MŠVVaŠ zo dňa 11.10.2020 bude vyučovanie prebiehať vyučovanie pre žiakov základnej školy v prezenčnej podobe pri dodržiavaní potrebných hygienických opatrení

     1. Hlavný vchod základnej školy je otvorený v čase od 7.00 hod do 7.30 hod kedy sa uskutočňuje ranný filter. Po tomto čase sa hlavný vchod školy zamyká. Odporúčame rodičom a žiakom, aby žiaci prichádzali včas pred zvonením na prvú hodinu a to najneskôr do 7.30 hod.
     2. Do budovy môžu vchádzať hneď, aby nedochádzalo k zhromažďovaniu v areáli školy.
     3. Žiaci prichádzajú (odchádzajú) zo školy iba s osobami, ktoré so žiakmi žijú v spoločnej domácnosti.
     4. Ráno pri vchode bude zabezpečený zdravotný filter (dezinfekcia, meranie teploty žiakom pri vstupe do školy).
     5. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín.
     6. Po skončení vyučovania žiaci prihlásení na obed pôjdu podľa dohodnutého harmonogramu    
     7. Školské družiny budú pokračovať za prísnych opatrení.
     8. Krúžková činnosť sa od 12.10.2020 ruší do odvolania.
     9. Zrušené sú všetky výlety, lyžiarske, školy v prírode a plavecké kurzy.

     B: Povinnosti zákonného zástupcu

     1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov pred vstupom do školy, dezinfekcia rúk).
     2. Zabezpečí pre svoje dieťa (žiaka) každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
     3. Od 12.10.2020 je podľa opatrení MŠVVaŠ povinné rúško pre žiakov I. aj II. stupňa.
     4. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2020/2021.  
     5. Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predloží písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vyhlásenie o bezinfekčnosti je možné podať aj prostredníctvom rodičovského edupage konta aj prostredníctvom aplikácie v mobilnom zariadení. Už nie je potrebné vypisovať tlačivo, stačí  pridať žiadosť cez mobilnú aplikáciu EduPage → Žiadosti/vyhlásenia → Pridať žiadosť) → návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1132
     6. Pri prerušení v trvaní viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje cez triedneho učiteľa školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      C: Organizácia vyučovacieho procesu

     1. Žiaci po prechode ranným filtrom vstupujú do svojej triedy.
     2. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by zodpovedali príznakom COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, strata chuti, čuchu, hnačka) nesmie vstúpiť do budovy školy. Ak žiak vykazuje uvedené príznaky dozor kontaktuje zákonného zástupcu (nebude mu umožnený vstup do školy, alebo v prípade že už je na vyučovaní bude odvedený do vyhradenej miestnosti).
     3. V priestoroch školy a aj vo svojej triede sa pohybujú s rúškom.
     4. Rezervné rúško si žiak nosí so sebou v taške zabalené vo vrecúšku.
     5. V miestnosti kde prebieha výchovno-vzdelávací proces je pre žiakov podľa pokynov MŠVVaŠ I. aj II. stupňa rúško povinné (Výnimka z nosenia rúšok bude platiť pre nepočujúcich, autistické deti či deti s mentálnymi poruchami.).

     Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. K dnešnému dňu (12.10.2020)  škola neeviduje žiadneho potvrdeného pozitívneho žiaka či zamestnanca a postupuje podľa manuálu odporúčaní na úrovni zelenej fázy. 

      

     V Oščadnici, dňa 12.10.2020

     Mgr. Veronika Mačuhová, riad. školy

     zdroj:

    • Škola v prírode

    • 7. 10. 2020
    • Žiaci piatych ročníkov sa v dňoch od 14. septembra do 18.septembra 2020 zúčastnili školy v prírode. Ubytovaní boli v penzióne Altán, v kúpeľnom mestečku Rajecké Teplice.

     Počas pobytu žiaci zažili veľa zábavy. Tvorili, vyrábali, športovali a spoznávali okolitú prírodu. Malebné domčeky žiaci navštívili v dedinke Čičmany. Dedinka je známa starobylou a unikátnou architektúrou – maľovanými zrubovými domčekmi. Najväčší pohyblivý betlehem v Európe si žiaci pozreli v Rajeckej Lesnej. Dopravné múzeum na stanici v Rajeckých Tepliciach  bolo zaujímavým vstupom pre žiakov do histórie našej dopravy.

     Každodenné prechádzky po okolí  výrazne prispievali k dobrej nálade ako aj pohybovej aktivite detí. Pri jazierku v parku si našli kamarátku labuť, ktorú chodili kŕmiť a vždy sa na ňu tešili.

     Počas dňa sa žiaci venovali rôznym zaujímavým aktivitám. Vyrábali si tričká a šiltovky pomocou textilných farieb.  Atramentom a zmizíkom nakreslili domčeky s ľudovými motívmi na malé tanieriky.

     V škole v prírode sa žiaci aj vzdelávali. Zopakovali si matematiku, ale aj slovenský jazyk. Pomocou spirometra si zistili vlastnú vitálnu kapacitu pľúc. Dokonca si vyrobili dýchaciu sústavu s funkčnými pľúcami. Zistili, ako  ďaleko je od nás búrkový mrak pomocou jednoduchej násobilky. Zoznámili sa so starými jednotkami dĺžky, kde používali časti svojho tela.  

     Prvý deň si vytvorili obálky a vzájomne si písali poštu, na ktorú potom kamarátovi odpovedali. Každý večer si písali denník, aby vedeli svojim blízkym porozprávať, čo všetko zažili.

     Žiaci si domov odniesli veľa pekných zážitkov a nových skúseností. Spoznali lepšie svojich kamarátov a spolužiakov.

    • BIELA PASTELKA

    • 17. 9. 2020
    • 18.9.2020   - zbierka v našej škole

     Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

     Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

     Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

      

     Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

      

     Za akúkoľvek podporu od vás ďakujeme.

    • Aktualizácia opatrení

    • 16. 9. 2020
    • MŠVVaŠ v súčinnosti  ÚVZ SR pre školy vydalo nové usmernenie platné od 14. septembra 2020 pre nosenie rúšok na školách.

     Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

     Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci vyučovania. Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame).Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

     Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

     Podrobné informácie o tom, prečo má nosenie tvárových rúšok význam, ako rúškami vybaviť žiakov do školy či ako správne používať rúško nájdete na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.

    • Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roka 2020/2021

    • 27. 8. 2020
    •  

               Základná škola Oščadnica – Ústredie 760, 023 01 Oščadnica

     ·  Počas obdobia od 2.9. do 14.9.2020 - nad rámec zelenej fázy (SEMAFOR)

      

     V Základnej škole Oščadnica - Ústredie prebieha od 2.9.2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. Základná škola informuje rodičov o aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach v základnej škole a celkovej organizácii chodu zariadenia na webovom sídle školy https://zsoscadnicau.edupage.org.

     Organizácia otvorenia školského roka 2.9.2020:

     • Prvý ročník: uskutoční sa v triedach prvého ročníka s dostatočným odstupom a rúškami a výhradne len v sprievode jedného zákonného zástupcu. Zákonný zástupcovia pred vstupom do školy použijú stojan na dezinfekciu rúk.
     • Nástup žiakov 1.ročníka je o 9.00 v budove Základnej školy s materskou školou pri zdravotnom stredisku.
     • Ostatné triedy 2. - 9. ročníka  majú otvorenie školského roka bez prítomnosti rodičov o 9.00 hod.  vo svojej triede, kde budú informovaní triednymi učiteľmi o hygienicko-epidemiologických opatreniach v škole a o organizácii šk.roka 2020/2021.
     • Slávnostné otvorenie školského roka bude prebiehať v triedach prostredníctvom rozhlasu v čase od 9.00 hod.
     • V tento deň – 2.9.2020 odovzdajú žiaci vyplnené a zákonným zástupcom podpísané tieto 2 vyhlásenia:   → DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
     • 1.   zdravotny_dotaznik_a_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_dietata_pred_zaciatkom_noveho_skol._roka_202.docx

                 2. vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.docx

     Tieto dokumenty nájdete vytlačené aj  vo vstupe do kostola v obci Oščadnica.

     Nástup žiakov do školy od 3.9.2020 je v tomto časovom  intervale:

     • od 7:00 do 7:30 hod. 
     • 1.stupeň + 2.stupeň spojený s ranným filtrom a dezinfekciou rúk.

     Od 3.9.2020 je prevádzka školy v prvom týždni následovná:

     Žiaci 1. stupňa majú vyučovanie do 11.00.

     Žiaci 2.stupňa majú vyučovanie do 11.50.

     V nasledujúcich týždňoch pokračujú podľa rozvrhu s upravenými podmienkami.

      

     • Žiakom bude priebežne meraná teplota:

     Ak je žiakovi nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 °C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja ešte 2 krát,  ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 °C, nebude žiakovi umožnené zúčastniť sa vyučovania. Ak nie je pri meraní teploty prítomný zákonný zástupca, dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si dieťa bezodkladne vyzdvihne.

     Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Po upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do školy a pri nástupe predkladá Prehlásenie o bezinfekčnosti  podpísané rodičom

     Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.

     Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.

     • Pri vstupe budú žiaci do budovy prichádzať priebežne, dodržujú pokyny pedagogického dozoru, prezujú sa vo vestibule školy a topánky si odnesú k svojej triede.
     • Všetci žiaci si prezuvky každý deň nosia domov!
     • Žiak si po odložení vrchného odevu a náhradného rúška odchádza umyť ruky pod tečúcou vodou s použitím tekutého mydla po dobu najmenej 20 sekúnd.
     • Žiaci 1.stupňa, ktorí nenavštevujú školský klub detí, odchádzajú po skončení vyučovania domov so zákonným zástupcom, alebo po písomnom potvrdení  rodiča prostredníctvom aplikácie Edupage, samé.

     Dezinfekcia:

     • Žiaci si pri vstupe do školy, do jedálne, na WC a kedykoľvek je potreba,  dezinfikujú alebo umývajú ruky. V prípade alergie na dezinfekčné prostriedky si zákonný zástupca  zabezpečí individuálnu dezinfekciu žiaka, ktorú si bude žiak nosiť zo sebou.
     • Pravidelnú dezinfekciu pre potreby žiakov a priestorov školy zabezpečí škola na vlastné náklady.
     • Dezinfekcia dotykových plôch a celkovej plochy školy bude prebiehať 3x denne. Ráno po nástupe žiakov do školy, cez obed a po vyučovaní.
     • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky, ktoré si žiak odloží do skrinky.

     Ochrana tváre, rúško:

     • Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, žiaci 2.stupňa povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.
     • Žiakovi, ktorý si rúško zabudne, bude poskytnuté školou. Žiak oznámi túto skutočnosť dozoru pri vstupe do školy.
     • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec bude nosiť rúško alebo ochranný štít v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

     Pohyb žiakov a zákonných zástupcov v škole:

     • Pohyb zákonných zástupcov v priestoroch školy je obmedzený, pri vstupe je potrebné zvoniť na zvončeky pri dverách do budovy.
     • Iba v prípade potreby (žiak ťažko znáša odlúčenie od rodiča) budú mať zákonní zástupcovia žiakov 1.ročníka povolené (na podnet školskej  psychologičky alebo triedneho učiteľa) sprevádzať svoje dieťa do triedy, za dodržania prísnych epidemiologických opatrení. Rodičia môžu sprevádzať žiakov 1.ročníka najneskôr do 11.9.2020. Rodič po odovzdaní dieťaťa do triedy neodkladne odchádza.
     • Rôzne aktivity sa budú organizovať tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku, či už v areáli školy alebo mimo neho, podľa klimatických podmienok.
     • Minimálne do 14.9.2020 sa žiaci nebudú miešať s ostatnými spolužiakmi školy, budú sa pohybovať v skupinách/triedach.

     Presun skupín/tried žiakov, pohyb po chodbách, návšteva zariadení osobnej hygieny (WC), spoločných priestorov je organizačne zabezpečená nasledovne:

     • Pedagogickí pracovníci umožnia žiakom využívanie zariadení na osobnú hygienu počas vyučovacích hodín, pričom budú dohliadať, aby sa žiaci nestretávali a nezotrvávali v zariadeniach. Z triedy/skupiny púšťajú na WC jedného až dvoch žiakov naraz, ďalší žiaci môžu ísť až po vrátení žiakov do triedy.
     • V triedach sa bude stále vetrať, minimálne počas prestávky a pokiaľ to dovolia povetrnostné podmienky vetrať aj počas vyučovania.
     • Vyučujúci v triede poskytne žiakom počas vyučovania primeraný čas na oddych a aj na občerstvenie, bez toho aby žiaci opúšťali kmeňovú triedu.
     • Žiaci na 1. aj 2.stupni sa budú vyučovať vo svojich kmeňových triedach (nepresúvajú sa do odborných učební).
     • Telesná výchova sa bude realizovať jedine v exteriéri.  Telocvičňa sa do 20.9. 2020 nebude využívať.

     Školský klub detí:

     • Prevádzka ŠKD je od 11.00 do 16.30 hod.
     • Po skončení vyučovania pokračujú prihlásení žiaci 1.stupňa pobytom v ŠKD, kde budú podľa možnosti v kmeňových triedach alebo v exteriéri, až do odchodu domov.
     • Bližšie usmernenia vydá školský klub, ktorý spadá pod inú základnú školu.

     Stravovanie:

     • Nahlasovanieodhlasovanie obedov je v kompetencii rodiča.
     • Ak by žiak vyžadoval osobitné stravovanie podľa posúdenia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, preukáže zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť potvrdením od lekára alebo čestným vyhlásením. Takémuto žiakovi bude zákonný zástupca zabezpečovať individuálne donášanie stravy do školskej jedálne. Školská jedáleň zabezpečí prechodné uskladnenie stravy a jej vydanie žiakovi prostredníctvom personálu školskej jedálne.
     • Pri vstupe do školskej jedálne bude pripravená dezinfekcioa, kde si žiaci aj zamestnanci vydezinfikujú ruky. Ďalší dávkovač na dezinfekciu sa nachádza v priestoroch kuchyne.
     • V jedálni sa budú stravovať žiaci po triedach tak, aby sa jednotlivé triedy nemiešali. Obedy môžu prebiehať aj v triedach.
     • Počas prítomnosti v školskej jedálni si deti prekrývajú horné dýchacie cesty rúškom, ktoré je možné zložiť počas konzumácie obeda.
     • Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do dvoch hodín od jeho prípravy v záujme dodržania epidemiologickej bezpečnosti. 
     • Stravu vydáva personál jedálne tak, že ju pripraví žiakovi na stôl spolu s čistým hygienicky baleným príborom.
     • Žiaci si jedlo a nápoje sami neodoberajú, budú ho mať pripravené na stole.
     • Po naobedovaní skupiny kuchárky odnesú riad a vydezinfikujú stoly. Až potom nastúpi ďalšia skupina.

     Zákonný zástupca v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

     Od 16.9.2020 sa škola bude riadiť podľa nariadenia MŠVaV pod názvom SEMAFOR https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/ a usmernením vydaným riaditeľkou školy.

      

                        Ďakujem za pochopenie, ostávam s pozdravom,

                           riaditeľka školy, Mgr. Veronika Mačuhová.

    • Organizácia vyučovania od 22.6. 2020

    • 26. 5. 2020
    •  

     Informácie pre zákonných zástupcov, ktorí prihlásili svoje dieťa na prezenčnú formu plnenia povinnej školskej dochádzky s nástupom od 22.6.2020

     Rozhodnutím ministra školstva sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch základnej školy.

      

     1. Vyučovanie sa bude realizovať v oboch  budovách Základnej školy Oščadnica – Ústredie,

                                     1. - 4. ročník - budova ZŠ s MŠ, 5. - 9. roč. - budova Ústredie 760 

     2. Školský klub  v budove ZŠ s MŠ v učebnich 4.A, 4.B, 3.B a v školskom klube

     3. Stravovanie  bude zabezpečené pre prihlásených žiakov

     NÁSTUP NA VYUČOVANIE →

     Pri prvom nástupe žiaka do základnej školy (žiaci 1. - 5. roč., ktorí doteraz nenavštevovali školu a žiaci 6. - 9. ročníka), alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie → Vyhlasenie.docx

     Ranný filter: od 7.00 hod. do 7.30 dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy,  príp. kontrolné meranie teploty

     Pravidelná dezinfekcia priestorov školy  – zabezpečia poverení nepedagogickí zamestnanci školy

     Začiatok vyučovania : 7.30 hod.

     Koniec vyučovania:  1.-4.ročník o 11.00 hod. ,    5. - 9.  ročník o 11.50 hod.

     Stravovanie:  pre prihlásených je stravovanie zabezpečené v školskej jedálni

     Školský klub: po ukončení vyučovania si prihlásených žiakov prevezmú vychovávateľky školského klubu, ktoré ich budú sprevádzať aj v školskej jedálni

     Povinnosti zákonných zástupcov

     - Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

     · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň  rúško a  papierové jednorazové vreckovky (Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.)

     · Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.

     · Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.Vyhlasenie.docx

     · V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

    • Hodnotenie žiakov v 2. polroku 2019/2020

    • 10. 6. 2020
    • Informácie k záverečnému hodnoteniu a klasifikácii žiakov

      

     Riaditeľstvo ZŠ  Oščadnica – Ústredie  upozorňuje žiakov a rodičov, že obdobie prerušenia vyučovania počas mimoriadnej situácie nie je obdobím školských prázdnin. Vyučovanie prebieha osobitnou formou – vyučovanie na diaľku (edupage, bezkriedy.sk, konferenčné videosystémy a ďalšie spôsoby po dohode s príslušným učiteľom). Žiaci sú povinní  vypracovávať úlohy, ktoré im zadávajú jednotliví vyučujúci a sú súčasťou ich hodnotenia. Pri záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.

      

     Priebežné hodnotenie 

     O priebežnom hodnotení sme vás informovali v správe dňa 15.4.2020.

     Záverečné hodnotenie

     Podklady na záverečné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov budú tvoriť známky získané do 12.3.2020. a  od 13.3. 2020 (mimoriadne prerušenie školského vyučovania až do odvolania) získava učiteľ podklady udeľovaním slovného hodnotenia a spätnej väzby a sebahodnotenia žiaka z portfólií žiackych prác (pracovné listy, projektová práce, online výučbové testy, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka) z aktivity na videokonferenčnom vyučovaní a z rozhovorov so žiakmi, príp. z konzultácii s rodičmi.

     Postup do vyššieho ročníka:

     A. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v odseku B.

     B. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

     C. Žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky pred začiatkom nasledujúceho školského roka.

     D. V prípade, ak žiak pri preskúšaní alebo pri komisionálnej skúške nepreukáže aspoň vedomosti zodpovedajúce stupňu dostatočný, môže byť hodnotený stupňom „nedostatočný“ – môže opakovať ročník.

      

     Pedagogická rada po prerokovaní schválila nasledovné záverečné hodnotenie v 2. polroku školského roka 2019/2020

     1. stupeň

     Prvý ročník: záverečné hodnotenie  sa realizuje formou slovného hodnotenia.

     Druhý ročník: Predmety SJL, MAT, ANJ, PVO sa budú klasifikovať známkou,

                             ostatné predmety: absolvoval/neabsolvoval.

      Tretí ročník: Predmety SJL, MAT, ANJ, VLA, PDA  sa budú klasifikovať známkou,

                           ostatné predmety: absolvoval/neabsolvoval

     Štvrtý ročník: Predmety SJL, MAT, ANJ, VLA, PDA  sa budú klasifikovať známkou

                            ostatné predmety: absolvoval/neabsolvoval.

     2. stupeň

     ročníkoch 5. až 9. budú predmety hodnotené nasledovne:

     SJL, MAT, ANJ, NEJ,  BIO, FYZ, CHE, GEG, DEJ, OBN  sa budú klasifikovať známkou,

     RGV, HUV,VYV, NBV, INF ,THD, TSV: absolvoval/neabsolvoval.

      

     Žiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou, nedostanú vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, že žiak v niektorom predmete nesplnil stanovené kritériá. zároveň mu oznámi termín preskúšania, ktorý sa môže konať do 31.8.2020.

      

     Prerokované a schválené pedagogickou radou: 27.5.2020

                                                                                                         Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka ZŠ

   • Kontakt

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • ŠKOLSKÝ EMAIL: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk, vmacuhova@zsoscadnicau.sk
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 041/4382130 041/4382970
    • Ústredie 760 02301 Oščadnica Slovakia
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 37811487
    • 041/4382130
   • Prihlásenie