• Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roka 2020/2021

    • 27. 8. 2020
    •  

               Základná škola Oščadnica – Ústredie 760, 023 01 Oščadnica

     ·  Počas obdobia od 2.9. do 14.9.2020 - nad rámec zelenej fázy (SEMAFOR)

      

     V Základnej škole Oščadnica - Ústredie prebieha od 2.9.2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. Základná škola informuje rodičov o aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach v základnej škole a celkovej organizácii chodu zariadenia na webovom sídle školy https://zsoscadnicau.edupage.org.

     Organizácia otvorenia školského roka 2.9.2020:

     • Prvý ročník: uskutoční sa v triedach prvého ročníka s dostatočným odstupom a rúškami a výhradne len v sprievode jedného zákonného zástupcu. Zákonný zástupcovia pred vstupom do školy použijú stojan na dezinfekciu rúk.
     • Nástup žiakov 1.ročníka je o 9.00 v budove Základnej školy s materskou školou pri zdravotnom stredisku.
     • Ostatné triedy 2. - 9. ročníka  majú otvorenie školského roka bez prítomnosti rodičov o 9.00 hod.  vo svojej triede, kde budú informovaní triednymi učiteľmi o hygienicko-epidemiologických opatreniach v škole a o organizácii šk.roka 2020/2021.
     • Slávnostné otvorenie školského roka bude prebiehať v triedach prostredníctvom rozhlasu v čase od 9.00 hod.
     • V tento deň – 2.9.2020 odovzdajú žiaci vyplnené a zákonným zástupcom podpísané tieto 2 vyhlásenia:   → DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
     • 1.   zdravotny_dotaznik_a_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_dietata_pred_zaciatkom_noveho_skol._roka_202.docx

                 2. vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.docx

     Tieto dokumenty nájdete vytlačené aj  vo vstupe do kostola v obci Oščadnica.

     Nástup žiakov do školy od 3.9.2020 je v tomto časovom  intervale:

     • od 7:00 do 7:30 hod. 
     • 1.stupeň + 2.stupeň spojený s ranným filtrom a dezinfekciou rúk.

     Od 3.9.2020 je prevádzka školy v prvom týždni následovná:

     Žiaci 1. stupňa majú vyučovanie do 11.00.

     Žiaci 2.stupňa majú vyučovanie do 11.50.

     V nasledujúcich týždňoch pokračujú podľa rozvrhu s upravenými podmienkami.

      

     • Žiakom bude priebežne meraná teplota:

     Ak je žiakovi nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 °C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja ešte 2 krát,  ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 °C, nebude žiakovi umožnené zúčastniť sa vyučovania. Ak nie je pri meraní teploty prítomný zákonný zástupca, dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si dieťa bezodkladne vyzdvihne.

     Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Po upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do školy a pri nástupe predkladá Prehlásenie o bezinfekčnosti  podpísané rodičom

     Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.

     Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.

     • Pri vstupe budú žiaci do budovy prichádzať priebežne, dodržujú pokyny pedagogického dozoru, prezujú sa vo vestibule školy a topánky si odnesú k svojej triede.
     • Všetci žiaci si prezuvky každý deň nosia domov!
     • Žiak si po odložení vrchného odevu a náhradného rúška odchádza umyť ruky pod tečúcou vodou s použitím tekutého mydla po dobu najmenej 20 sekúnd.
     • Žiaci 1.stupňa, ktorí nenavštevujú školský klub detí, odchádzajú po skončení vyučovania domov so zákonným zástupcom, alebo po písomnom potvrdení  rodiča prostredníctvom aplikácie Edupage, samé.

     Dezinfekcia:

     • Žiaci si pri vstupe do školy, do jedálne, na WC a kedykoľvek je potreba,  dezinfikujú alebo umývajú ruky. V prípade alergie na dezinfekčné prostriedky si zákonný zástupca  zabezpečí individuálnu dezinfekciu žiaka, ktorú si bude žiak nosiť zo sebou.
     • Pravidelnú dezinfekciu pre potreby žiakov a priestorov školy zabezpečí škola na vlastné náklady.
     • Dezinfekcia dotykových plôch a celkovej plochy školy bude prebiehať 3x denne. Ráno po nástupe žiakov do školy, cez obed a po vyučovaní.
     • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky, ktoré si žiak odloží do skrinky.

     Ochrana tváre, rúško:

     • Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, žiaci 2.stupňa povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.
     • Žiakovi, ktorý si rúško zabudne, bude poskytnuté školou. Žiak oznámi túto skutočnosť dozoru pri vstupe do školy.
     • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec bude nosiť rúško alebo ochranný štít v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

     Pohyb žiakov a zákonných zástupcov v škole:

     • Pohyb zákonných zástupcov v priestoroch školy je obmedzený, pri vstupe je potrebné zvoniť na zvončeky pri dverách do budovy.
     • Iba v prípade potreby (žiak ťažko znáša odlúčenie od rodiča) budú mať zákonní zástupcovia žiakov 1.ročníka povolené (na podnet školskej  psychologičky alebo triedneho učiteľa) sprevádzať svoje dieťa do triedy, za dodržania prísnych epidemiologických opatrení. Rodičia môžu sprevádzať žiakov 1.ročníka najneskôr do 11.9.2020. Rodič po odovzdaní dieťaťa do triedy neodkladne odchádza.
     • Rôzne aktivity sa budú organizovať tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku, či už v areáli školy alebo mimo neho, podľa klimatických podmienok.
     • Minimálne do 14.9.2020 sa žiaci nebudú miešať s ostatnými spolužiakmi školy, budú sa pohybovať v skupinách/triedach.

     Presun skupín/tried žiakov, pohyb po chodbách, návšteva zariadení osobnej hygieny (WC), spoločných priestorov je organizačne zabezpečená nasledovne:

     • Pedagogickí pracovníci umožnia žiakom využívanie zariadení na osobnú hygienu počas vyučovacích hodín, pričom budú dohliadať, aby sa žiaci nestretávali a nezotrvávali v zariadeniach. Z triedy/skupiny púšťajú na WC jedného až dvoch žiakov naraz, ďalší žiaci môžu ísť až po vrátení žiakov do triedy.
     • V triedach sa bude stále vetrať, minimálne počas prestávky a pokiaľ to dovolia povetrnostné podmienky vetrať aj počas vyučovania.
     • Vyučujúci v triede poskytne žiakom počas vyučovania primeraný čas na oddych a aj na občerstvenie, bez toho aby žiaci opúšťali kmeňovú triedu.
     • Žiaci na 1. aj 2.stupni sa budú vyučovať vo svojich kmeňových triedach (nepresúvajú sa do odborných učební).
     • Telesná výchova sa bude realizovať jedine v exteriéri.  Telocvičňa sa do 20.9. 2020 nebude využívať.

     Školský klub detí:

     • Prevádzka ŠKD je od 11.00 do 16.30 hod.
     • Po skončení vyučovania pokračujú prihlásení žiaci 1.stupňa pobytom v ŠKD, kde budú podľa možnosti v kmeňových triedach alebo v exteriéri, až do odchodu domov.
     • Bližšie usmernenia vydá školský klub, ktorý spadá pod inú základnú školu.

     Stravovanie:

     • Nahlasovanieodhlasovanie obedov je v kompetencii rodiča.
     • Ak by žiak vyžadoval osobitné stravovanie podľa posúdenia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, preukáže zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť potvrdením od lekára alebo čestným vyhlásením. Takémuto žiakovi bude zákonný zástupca zabezpečovať individuálne donášanie stravy do školskej jedálne. Školská jedáleň zabezpečí prechodné uskladnenie stravy a jej vydanie žiakovi prostredníctvom personálu školskej jedálne.
     • Pri vstupe do školskej jedálne bude pripravená dezinfekcioa, kde si žiaci aj zamestnanci vydezinfikujú ruky. Ďalší dávkovač na dezinfekciu sa nachádza v priestoroch kuchyne.
     • V jedálni sa budú stravovať žiaci po triedach tak, aby sa jednotlivé triedy nemiešali. Obedy môžu prebiehať aj v triedach.
     • Počas prítomnosti v školskej jedálni si deti prekrývajú horné dýchacie cesty rúškom, ktoré je možné zložiť počas konzumácie obeda.
     • Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do dvoch hodín od jeho prípravy v záujme dodržania epidemiologickej bezpečnosti. 
     • Stravu vydáva personál jedálne tak, že ju pripraví žiakovi na stôl spolu s čistým hygienicky baleným príborom.
     • Žiaci si jedlo a nápoje sami neodoberajú, budú ho mať pripravené na stole.
     • Po naobedovaní skupiny kuchárky odnesú riad a vydezinfikujú stoly. Až potom nastúpi ďalšia skupina.

     Zákonný zástupca v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

     Od 16.9.2020 sa škola bude riadiť podľa nariadenia MŠVaV pod názvom SEMAFOR https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/ a usmernením vydaným riaditeľkou školy.

      

                        Ďakujem za pochopenie, ostávam s pozdravom,

                           riaditeľka školy, Mgr. Veronika Mačuhová.

    • Organizácia vyučovania od 22.6. 2020

    • 26. 5. 2020
    •  

     Informácie pre zákonných zástupcov, ktorí prihlásili svoje dieťa na prezenčnú formu plnenia povinnej školskej dochádzky s nástupom od 22.6.2020

     Rozhodnutím ministra školstva sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch základnej školy.

      

     1. Vyučovanie sa bude realizovať v oboch  budovách Základnej školy Oščadnica – Ústredie,

                                     1. - 4. ročník - budova ZŠ s MŠ, 5. - 9. roč. - budova Ústredie 760 

     2. Školský klub  v budove ZŠ s MŠ v učebnich 4.A, 4.B, 3.B a v školskom klube

     3. Stravovanie  bude zabezpečené pre prihlásených žiakov

     NÁSTUP NA VYUČOVANIE →

     Pri prvom nástupe žiaka do základnej školy (žiaci 1. - 5. roč., ktorí doteraz nenavštevovali školu a žiaci 6. - 9. ročníka), alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie → Vyhlasenie.docx

     Ranný filter: od 7.00 hod. do 7.30 dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy,  príp. kontrolné meranie teploty

     Pravidelná dezinfekcia priestorov školy  – zabezpečia poverení nepedagogickí zamestnanci školy

     Začiatok vyučovania : 7.30 hod.

     Koniec vyučovania:  1.-4.ročník o 11.00 hod. ,    5. - 9.  ročník o 11.50 hod.

     Stravovanie:  pre prihlásených je stravovanie zabezpečené v školskej jedálni

     Školský klub: po ukončení vyučovania si prihlásených žiakov prevezmú vychovávateľky školského klubu, ktoré ich budú sprevádzať aj v školskej jedálni

     Povinnosti zákonných zástupcov

     - Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

     · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň  rúško a  papierové jednorazové vreckovky (Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.)

     · Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.

     · Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.Vyhlasenie.docx

     · V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

    • Hodnotenie žiakov v 2. polroku 2019/2020

    • 10. 6. 2020
    • Informácie k záverečnému hodnoteniu a klasifikácii žiakov

      

     Riaditeľstvo ZŠ  Oščadnica – Ústredie  upozorňuje žiakov a rodičov, že obdobie prerušenia vyučovania počas mimoriadnej situácie nie je obdobím školských prázdnin. Vyučovanie prebieha osobitnou formou – vyučovanie na diaľku (edupage, bezkriedy.sk, konferenčné videosystémy a ďalšie spôsoby po dohode s príslušným učiteľom). Žiaci sú povinní  vypracovávať úlohy, ktoré im zadávajú jednotliví vyučujúci a sú súčasťou ich hodnotenia. Pri záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.

      

     Priebežné hodnotenie 

     O priebežnom hodnotení sme vás informovali v správe dňa 15.4.2020.

     Záverečné hodnotenie

     Podklady na záverečné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov budú tvoriť známky získané do 12.3.2020. a  od 13.3. 2020 (mimoriadne prerušenie školského vyučovania až do odvolania) získava učiteľ podklady udeľovaním slovného hodnotenia a spätnej väzby a sebahodnotenia žiaka z portfólií žiackych prác (pracovné listy, projektová práce, online výučbové testy, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka) z aktivity na videokonferenčnom vyučovaní a z rozhovorov so žiakmi, príp. z konzultácii s rodičmi.

     Postup do vyššieho ročníka:

     A. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v odseku B.

     B. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

     C. Žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky pred začiatkom nasledujúceho školského roka.

     D. V prípade, ak žiak pri preskúšaní alebo pri komisionálnej skúške nepreukáže aspoň vedomosti zodpovedajúce stupňu dostatočný, môže byť hodnotený stupňom „nedostatočný“ – môže opakovať ročník.

      

     Pedagogická rada po prerokovaní schválila nasledovné záverečné hodnotenie v 2. polroku školského roka 2019/2020

     1. stupeň

     Prvý ročník: záverečné hodnotenie  sa realizuje formou slovného hodnotenia.

     Druhý ročník: Predmety SJL, MAT, ANJ, PVO sa budú klasifikovať známkou,

                             ostatné predmety: absolvoval/neabsolvoval.

      Tretí ročník: Predmety SJL, MAT, ANJ, VLA, PDA  sa budú klasifikovať známkou,

                           ostatné predmety: absolvoval/neabsolvoval

     Štvrtý ročník: Predmety SJL, MAT, ANJ, VLA, PDA  sa budú klasifikovať známkou

                            ostatné predmety: absolvoval/neabsolvoval.

     2. stupeň

     ročníkoch 5. až 9. budú predmety hodnotené nasledovne:

     SJL, MAT, ANJ, NEJ,  BIO, FYZ, CHE, GEG, DEJ, OBN  sa budú klasifikovať známkou,

     RGV, HUV,VYV, NBV, INF ,THD, TSV: absolvoval/neabsolvoval.

      

     Žiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou, nedostanú vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, že žiak v niektorom predmete nesplnil stanovené kritériá. zároveň mu oznámi termín preskúšania, ktorý sa môže konať do 31.8.2020.

      

     Prerokované a schválené pedagogickou radou: 27.5.2020

                                                                                                         Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka ZŠ

    • Školské pomôcky na školský rok 2020/2021

    • 27. 4. 2020
    • Milí rodičia a žiaci!

     Tak ako každý rok, aj tento vám ponúkame možnosť nákupu školských pomôcok pre jednotlivé ročníky za zvýhodnené ceny. Ponuka obsahuje sadu zošitov, výkresov a doplnkový tovar presne určený pre konkrétny ročník. V prípade záujmu navštívte papiernictvo ŠKOLÁČIK (Námestie M. Bernáta, Oščadnica) do 31.5.2020. Tam si vypíšete objednávkový lístok,  dohodnete sa na spôsobe úhrady a prevzatia objednávky. 

    • Zápis do 1. ročníka

    • 12. 3. 2020
    • Základná škola Oščadnica – Ústredie

     OZNAM o zápise detí do 1. ročníka

     Dňa 16. - 17.4. 2020

            bude prebiehať  zápis detí do 1. ročníka ZŠ

         elektronickou formou     

     klik:  Elektronická prihláška 

     (elektronicky vyplnenú prihlášku bude evidovať škola, nemusíte ju vytlačiť)

     PROSÍME O POZORNÉ PREČÍTANIE CELÉHO OZNAMU

     Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podľa zákona 245/2008 Z.z. prihlásiť  dieťa,  ktoré dovŕši 6. rok veku k  31. 8. 2020, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

     Pri evidencii údajov v elektronickej prihláške si skontrolujte údaje s nasledovnými dokumentami:  

     rodný list dieťaťa a občianske preukazy zákonných zástupcov

     UPOZORNENIE: dbajte prosím na správnu diakritiku

     Overovanie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

     POZOR! V prípade odkladu povinnej školskej dochádzky je potrebné zaslať na adresu školy po vybavení nasledovné dokumenty:

     - žiadosť zákonného zástupcu o odklad povinnej školskej dochádzky,

           klik:   Ziadost_o_odklad_skolskej_dochadzky.pdf

     - lekárske potvrdenie detského pediatra (v súvislosti s mimoriadnou situáciou je možné doručiť najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia škol. vyučovania)

     - záver z vyšetrenia v CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologickej poradenstva a prevencie)

     Adresa školy: ZŠ Oščadnica Ústredie, Ústredie 760, 023 01 Oščadnica

     Pomôcky:

     Škola zabezpečí zakúpenie sady  nasledovných povinných pracovných zošitov do 1.ročníka:

     Produkty vydavateľstva AITEC

     1. Písanie pre 1. ročník ZŠ –  sada 8  zošitov na nácvik písania

     2. Matematika pre prvákov – 1. časť, 2. časť, zbierka úloh, zošit na nácvik písania čísel

     SPOLU: 12 kusov v hodnote 12 eur – prosíme uhradiť pri nástupe do školy v septembri.

      

     Taktiež  Vám ponúkame sadu pomôcok a zošitov, ktoré Vám  zabezpečí škola v hodnote  6 eur na žiaka. Záujem vyplňte v elektronickej prihláške. Tieto pomôcky budú pripravené pri nástupe do školy a prevezmete si ich od triednych učiteľov.

      

     Naša škola ponúka žiakom:

     • vyučovanie cudzích jazykov  (anglický, nemecký, ruský)
     • prácu s nadanými deťmi v rôznych oblastiach športu a kultúry
     • vytváranie podmienok pre vzdelávanie a prácu s integrovanými deťmi                                 (pôsobenie školského špeciálneho pedagóga)
     • vyučovanie prostredníctvom  nových inovačných a netradičných metód a foriem  (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, interaktívne vyučovanie, učenie v prírode...)
     • zapájanie detí  do rôznych krúžkov a voľnočasových aktivít
     • organizovanie školských aktivít  v spolupráci deti a učitelia ( školský  parlament)
     • spoluprácu so základnou umeleckou školou (odbor hudobný) a jazykovou školou GLOBE
     • zverejňovanie výsledkov práce s deťmi  (vydávanie  školského časopisu)
     • elektronickú žiacku knižku a elektronický školský informačný systém

     Rodičia sa môžu informovať  o  výchovno-vzdelávacích   výsledkoch   žiakov prostredníctvom konzultačných hodín, dní otvorených dverí a školskej internetovej stránky.

                                                                                                        

                                                                                                                     Mgr. Veronika Mačuhová

                                                                                                                            riaditeľka školy

      

    • Prerušenia vyučovania a prezenčnej výučby

    • 26. 3. 2020
    • Ministerstvo školstva spustilo web Učíme na diaľku. 

     Sú na ňom všetky informácie o termínoch a aj nápady pre rodičov a učiteľov, ako vzdelávať doma. 

     Stránka sústreďuje všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby disponovali jasnými a jednoznačnými informáciami.

     Viac na: Ucimenadialku.sk

    • Sme doma, učíme sa doma

    • 16. 3. 2020
    • Zopár inšpirácii na trávenie voľného času 😊 Všetky tieto stránky sú momentálne sprístupnené bezplatne.

     https://www.matika.in/sk/

     https://www.viemematiku.sk/

     https://www.viemeposlovensky.sk/

     https://www.viemepoanglicky.sk/

     https://www.viemeponemecky.sk/

     https://www.viemeprogramovat.sk/

     https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika

     https://www.gramar.in/sk/

     http://www.supermatematika.wbl.sk/Interaktivne-cvicenia.html

     http://www.slovencina.vselico.com/monitor/index.html

     http://matematika.truni.sk/cvicenia

     http://palivamto.sk/category/hlavolamy/matematicke-priklady-a-ulohy/

     http://www.testpark.cz/testy/matematika

     http://www.otestujsa.sk/

     https://www.veselerozpravky.sk/

     www.kozmix.sk

     www.fenomenysveta.sk

   • Čitateľský oriešok
    • Tretie usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

    • 11. 3. 2020
    • 10.03.2020  (Usmernenie č. 3 celé znenie)

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 3. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

     RUŠIA SA:

     1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov lyžiarske zájazdy, školské výlety, exkurzie,

     2. okresné, krajské celoštátne kolá súťaže detí.

     3. športové podujatia v priestoroch školy.

     Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

     MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti alebo oni sami vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby aj so svojimi detmi dodržali 14-dňovú domácu izoláciu(Vyhláška č. SHHSRVSU/2448/2020 rozhodnutie-verejna-vyhlaska-izolacia-v-domacom-prostredi.pdf)

     Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ, resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. s Úradom verejného zdravotníctva SR.

     V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom, aby deti nechali doma.

     Ak sa rozhodnete nedať dieťa do školy z uvedených dôvodov, oznámte to triednym učiteľom a jeho neprítomnosť ospravedlníme.

     Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

     - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

     - v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,

     - v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,

     Preventívne ochranné opatrenia:

     - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,

     - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

     - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

     - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

     Nariaďuje sa:

     Dodržiavať Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva č. SHHSRVSU/2448/2020 (rozhodnutie o izolácii v domácom prostredí)

     rozhodnutie-verejna-vyhlaska-izolacia-v-domacom-prostredi.pdf

     Dôležité kontakty:

    • TESTOVANIE 9 - 2020

    • 11. 3. 2020
    • Celoslovenské testovanie žiakov  9. ročníka T9-2020 sa uskutoční dňa 1. apríla 2020 (streda).

     Testovanie 9 je určené žiakom 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

     Cieľom testovania je:

     • získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2) a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3),
     • porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,
     • poskytnúť školám, riadiacim orgánom a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

     Podrobnejšie informácie >>>TU<<<

      

    • Lyžiarsky výcvik

    • 18. 2. 2020
    • Dňa 10.2.-14.2. 2020 sa žiaci 7.A, 7.B zúčastnili lyžiarskeho výcviku v blízkosti našej základnej školy, a to v krásnom prostredí lyžiarskeho strediska ŠPORTCENTRUM, ktoré sa nachádza priamo v strede obce Oščadnica. Počas lyžiarskeho výcviku sa žiaci  každý deň zoznamovali s metodickým radom zjazdového lyžovania - chôdza, obraty, výstupy, pády, základný zjazdový postoj, zjazd po spádnici, obojstranný prívrat po spádnici, zastavenie v obojstrannom prívrate, oblúky v obojstrannom prívrate. Lyžiarsky výcvik poskytol i možnosť, aby si žiaci upevnili i priateľské vzťahy, spolupatričnosť a pomoc, ktorá sa prejavovala nielen pri snahe o pomoc pri páde, ale tiež spolužiaka niečo naučiť, zdokonaliť. Správanie žiakov bolo na dobrej úrovni, žiaci prejavili záujem o športovanie, do ktorého lyžovanie určite zaradia. Môžeme spokojne konštatovať, že všetci žiaci zvládli základy lyžiarskeho výcviku i za každého počasia (slniečko, sneženie, dážď, búrka i snehová búrka).

    • Ako zimujú naše zvieratá

    • 18. 2. 2020
    • Žiaci 4. a 5. ročníka sa dňa 13.2.2020 zúčastnili na súťaži organizovanej Centrom voľného času v Čadci. Súžaž "Ako zimujú naše zvieratá" pozostávala z testu a poznávania jednotlivých živočíchov. Žiakom sa súťaž pačila, zaujala ich najmä poznávacia časť. Keďže sa súťaže zúčastnili prvýkrát, boli vysoko motivovaní a odniesli si mnohé zážitky. Skupina štvrtákov sa umiestnila na krásnom 4. mieste. Dievčenský tím mal silnejšiu konkurenciu, ale aj napriek nižšiemu umiestneniu boli dievčatá so svojim výkonom spokojné. Obom tímom ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

    • Krása slova - obvodové kolo

    • 18. 2. 2020
    • Dňa 13.2. 2020 sa konalo obvodové kolo recitačnej súťaže Krása slova v Krásne nad Kysucou. Pre našu školu to bol mimoriadne úspešný deň, pretože všetci súťažiaci, ktorí postúpili do obvodového kola, postúpili aj do okresného kola. Našu školu reprezentovali v 1. kategórii T. Matejíčková - 1. miesto (próza) a M. Zagrapan - 1.miesto (poézia); v 2. kategórii A. Vajčovec - 1. miesto (próza); v 3. kategórii V. Pechalová - 1. miesto (poézia) a A. Gilániová - 2.miesto (próza). Súťažiacim srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

    • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

    • 18. 2. 2020
    • Už sa stalo tradíciou, že sa v rámci vyučovacieho procesu zapájame do rôznych súťaží a olympiád, kde si žiaci majú možnosť otestovať svoje vedomosti a poznatky z rôznych vzdelávacích oblastí. Ovládanie cudzieho jazyka je v dnešnej dobe veľmi dôležité. No nie každému ide učenie jazykov ľahko. Nájdu sa však aj výnimky, ktorým to ide takpovediac ako po masle. Michal Gavlák z 9.A a Viliam Lipták zo 6.B sú toho príkladom. Každoročne sa im podarí prebojovať a uspieť na krajskom kole tejto postupovej súťaže. Okrem výborného umiestnenia v okresnom kole, kde obaja postúpili z prvého miesta, sa v krajskom kole umiestnili na krásnych miestach. Michal Gavlák sa v kategórii 1B umiestnil  na peknom 3. mieste. Viliam Lipták sa so stratou 6 bodov z celkového počtu 100 bodov stal víťazom tohto kola a postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 23.3.2020 v Bratislave. Gratulujeme k postupu a držíme mu palce. 

    • Valentínsky ples

    • 18. 2. 2020
    • Plesová sezóna je v plnom prúde. Aj v našej škole sme plesali na školskom Valentínskom plese. O organizáciu a celkový priebeh celej zábavy sa postarali žiaci a učitelia zo školského parlamentu. Ples otvorila pani riaditeľka a v slávnostnom valčíku roztancovali dievčatá a chlapci náš učiteľský zbor. Okrem voľnej tanečnej zábavy sa žiaci zapájali aj do tanečných súťaží - novinový, balónový, stoličkový tanec. Program spestrili aj dievčatá skvelým tanečným vystúpením. Ako na každom plese, aj na našom sme si pomaškrtili na výbornom občerstvení, ktoré pripravili žiaci spolu s rodičmi. Spomedzi všetkých tancujúcich si žiaci zvolili kráľa a kráľovnú školského plesu. Ples sme ukončili bohatou tombolou a malou odmenou pre každého účastníka.

    • JA O 10 ROKOV

    • 5. 2. 2020
    • Na hodinách občianskej náuky žiaci 6.B premýšľali o svojich snoch. Čím by chceli byť? Kde by chceli bývať? Čo bude napĺňať ich život o 10 rokov? Všetko to zhrnuli do jedného krátkeho listu, ktorý si otvoria až o 10 rokov. Držíme palce, aby sa im sny splnili :)

   • Krása slova - školské kolo
    • Krása slova - školské kolo

    • 4. 2. 2020
    • Dňa 29.1. 2020 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy mladších žiakov.

      

     Umiestnenie žiakov

     Próza:

     1.miesto: Terézia Matejičková, 4.B

     2.miesto: Samuel Škarupa, 4.B

     3.miesto: -

     Poézia:

     1.miesto: Matej Zagrapan, 4.B

     2.miesto: Kristián Švaňa, 2.B

     3.miesto: Simona Romanová, 2.B

     Srdečne blahoželáme!

   • Kontakt

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • ŠKOLSKÝ EMAIL: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk, vmacuhova@zsoscadnicau.sk
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 041/4382130 041/4382970
    • Ústredie 760 02301 Oščadnica Slovakia
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 37811487
    • 041/4382130
   • Prihlásenie