• Ako vzniká hmla, dážď, ľad a sneh?

    • 5. 10. 2021
    • Odpoveď na túto otázku, a veľa ďalších, sa deti dozvedajú na hodinách prírodovedy realizáciou výskumných aktivít. Šikovní výskumníci z 3.A vytvárajú situácie podobné tým, ktoré vznikajú v prírode - hmla, dážď a sneh. Bádateľský spôsob výučby poskytuje deťom príležitosť pracovať s rôznymi materiálmi a s rôznymi nástrojmi, spoliehať sa na svoje vedomosti a naučiť sa spolupracovať. Deti takéto aktivity veľmi zaujímajú, zabávajú sa pri nich a zároveň sa názorným spôsobom učia. 

    • Čitateľský kútik

    • 1. 10. 2021
    • Tretiaci si urobili domácu pohodu a v jesenných chladných dňoch si spríjemňujú prestávky s kamarátkou knižkou. 

    • Noc výskumníkov

    • 30. 9. 2021
    • Naša škola sa zapojila do celoeurópskeho programu Noc výskumníkov, vďaka ktorému mali naši najstarší žiaci možnosť vyskúšať si niektoré forenzné vedecké pokusy. V pokuse "nie je čierna ako čierna" sa nám podarilo odhaliť v čiernych fixkách aj iné farby. V ďalšom pokuse žiaci pomocou jednoduchých chemikálií zvýraznili svoj odtlačok prsta na bielom papieri. Posledný pokus nám zreteľne ukázal, že podľa slín dokážeme určiť nielen to, či niekto fajčí, ale aj to, aký silný fajčiar je. Nasimulovali sme množstvo SCN- (tiokyanátanového aniónu) v slinách silného fajčiara, priemerného fajčiara a nefajčiara a nakoniec otestovali aj svoje vlastné sliny a porovnali ich.

    • Vedecký kuriér Fyzika

    • 30. 9. 2021
    • Vedecký kuriér Fyzika je aktivitou realizovanou v rámci Európskej noci výskumníkov 2021, ktorej cieľom je ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum.  

     V rámci tejto aktivity si žiaci vyskúšali na hodinách fyziky pokusy z oblasti magnetizmu, kde sledovali  magnety a ich siločiary, silu magnetu, vytvorili si kompas. Zoznámili sa aj s elektrickým nábojom, tlakom vzduchu a elektromagnetom. Z kvapalín vytvorili farebné poschodie, naučili plastelínu plávať a zistili, ako sa správajú predmety z rôznych materiálov v kvapalinách. Zo striekačiek a hadičky vyrobili vodováhu. Fyzikálne pokusy sa žiakom  veľmi páčili.

    • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022

    • 31. 8. 2021
    • Milí rodičia,

     slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 o 9:00 hod. na školskom dvore ZŠ Oščadnica - Ústredie. V prípade veľmi nepriaznivého počasia (dážď) bude otvorenie realizované prostredníctvom rozhlasu zvlášť v budove 1.-4. roč. o 9:00 hod. a v budove 5.-9. roč. o 9:30 hod. Nakoľko sa jedná o hromadné podujatie, prosíme všetkých o dodržanie opatrenia – rúško.

     Slávnostná svätá omša pri príležitosti začiatku nového školského roka bude o 8:00 hod.

     Školský klub detí bude otvorený od 3. septembra (piatok).

      

     Základné informácie pre rodičov žiakov základnej školy

     Školský rok začína od 2.9.2021. Žiaci 1. až 4. ročníka idú po slávnostnom otvorení šk. roka do tried.

     Žiaci 5. až 9. ročníka idú po slávnostnom otvorení šk. roka  a po pokynoch triednych vyučujúcich domov.

     Rodičia žiakov 1. ročníka zostávajú vonku pred školou, kde od triednych vyučujúcich dostanú všetky potrebné informácie. Do tried pôjdu iba žiaci spolu s dozorkonajúcimi vyučujúcimi.

     V piatok 3. septembra začína vyučovanie 7:30 hod v triedach pre všetkých žiakov.

      

     Všeobecné opatrenia

     Rodičia žiakov pred nástupom do školy prostredníctvom konta Edupage potvrdia vyhlásenie o bezpríznakovosti alebo prostredníctvom tlačiva (Vyhlásenie).

     Na základe vyhlášky UVZ SR je vo vnútorných priestoroch základnej školy prekrytie horných dýchacích ciest povinné (rúško, šál, šatka a pod.).

     Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca opätovne Vyhlásenie o bezpríznakovosti buď prostredníctvom konta Edupage, alebo prostredníctvom vyplneného tlačiva.

     Na základe informácií KŠÚ Žilina ohľadom samostestovania prostredníctvom Ag testov Vás budeme informovať po obdržaní informácií o spôsobe a distribúcii testov z uvedených inštitúcií. V súčasnosti čakáme na informácie a dodanie príslušného množstva testov.

      

     Ďalšie informácie o prijatých opatreniach na základe usmernení MŠVVaŠ pre rodičov žiakov a detí

     Zákonný zástupca:

     • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy, resp. školského klubu detí.
     • Zabezpečí pre svoje dieťa (iba žiaci ZŠ) každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
     • V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom.

     Všetkým Vám prajeme úspešný štart do nového školského roka 2021/2022.

     Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka základnej školy Oščadnica - Ústredie

      

    • Výchovný koncert LETart

    • 28. 6. 2021
    • Dňa 28.6.2021 sa uskutočnil veselý a poučný detský koncert HRAVO-ZDRAVO. Bol plný pesničiek o zdravom životnom štýle a so zaujímavým kvízom. 

    • OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

    • 14. 6. 2021
    • Obec Oščadnica podľa ustanovení § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

     v y h l a s u j e

     výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľ/riaditeľka  Základnej školy,

     Ústredie 760, Oščadnica.

     Požiadavky:  

     • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  
     • prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
     • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania,
     • práca s počítačom (internet, word, excel),
     • občianska a morálna bezúhonnosť, znalosť príslušnej legislatívy,
     • riadiace a organizačné schopnosti, 
     • základná znalosť práce s rozpočtom v rozpočtovej organizácii. 

     Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:  

     • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
     • overené doklady o vzdelaní,
     • profesijný štruktúrovaný životopis,
     • návrh koncepcie rozvoja základnej školy (cca 4 strany),
     • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie,
     • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
     • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa 15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
     • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z . z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § kópie dokladov o absolvovanom vzdelávaní-profesijný rozvoj podľa zákona 138/2019.   Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

     Prihlášku do výberového konania a požadované doklady zašlite  na adresu: Obecný úrad  Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica alebo doručte osobne do podateľne Obecného úradu v Oščadnici  do 29. júna 2021 do 12:00 hod.           

     Obálku označte heslom „ VK - riaditeľ ZŠ Ústredie 760, Oščadnica –„ NEOTVÁRAŤ„  s uvedením odosielateľa.                                                                                                                                                      

     Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania. 

     Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

     Ďalšie informácie: Obec Oščadnica, č.t. 041/7079460, e-mail: oscadnica@oscadnica.sk    

      

     V Oščadnici 7.6.2021 

                                                                                                         Ing. Marián Plevko, v. r. 

                                                 starosta obce