• Noc výskumníkov

    • 30. 9. 2021
    • Naša škola sa zapojila do celoeurópskeho programu Noc výskumníkov, vďaka ktorému mali naši najstarší žiaci možnosť vyskúšať si niektoré forenzné vedecké pokusy. V pokuse "nie je čierna ako čierna" sa nám podarilo odhaliť v čiernych fixkách aj iné farby. V ďalšom pokuse žiaci pomocou jednoduchých chemikálií zvýraznili svoj odtlačok prsta na bielom papieri. Posledný pokus nám zreteľne ukázal, že podľa slín dokážeme určiť nielen to, či niekto fajčí, ale aj to, aký silný fajčiar je. Nasimulovali sme množstvo SCN- (tiokyanátanového aniónu) v slinách silného fajčiara, priemerného fajčiara a nefajčiara a nakoniec otestovali aj svoje vlastné sliny a porovnali ich.

    • Vedecký kuriér Fyzika

    • 30. 9. 2021
    • Vedecký kuriér Fyzika je aktivitou realizovanou v rámci Európskej noci výskumníkov 2021, ktorej cieľom je ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum.  

     V rámci tejto aktivity si žiaci vyskúšali na hodinách fyziky pokusy z oblasti magnetizmu, kde sledovali  magnety a ich siločiary, silu magnetu, vytvorili si kompas. Zoznámili sa aj s elektrickým nábojom, tlakom vzduchu a elektromagnetom. Z kvapalín vytvorili farebné poschodie, naučili plastelínu plávať a zistili, ako sa správajú predmety z rôznych materiálov v kvapalinách. Zo striekačiek a hadičky vyrobili vodováhu. Fyzikálne pokusy sa žiakom  veľmi páčili.

    • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022

    • 31. 8. 2021
    • Milí rodičia,

     slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 o 9:00 hod. na školskom dvore ZŠ Oščadnica - Ústredie. V prípade veľmi nepriaznivého počasia (dážď) bude otvorenie realizované prostredníctvom rozhlasu zvlášť v budove 1.-4. roč. o 9:00 hod. a v budove 5.-9. roč. o 9:30 hod. Nakoľko sa jedná o hromadné podujatie, prosíme všetkých o dodržanie opatrenia – rúško.

     Slávnostná svätá omša pri príležitosti začiatku nového školského roka bude o 8:00 hod.

     Školský klub detí bude otvorený od 3. septembra (piatok).

      

     Základné informácie pre rodičov žiakov základnej školy

     Školský rok začína od 2.9.2021. Žiaci 1. až 4. ročníka idú po slávnostnom otvorení šk. roka do tried.

     Žiaci 5. až 9. ročníka idú po slávnostnom otvorení šk. roka  a po pokynoch triednych vyučujúcich domov.

     Rodičia žiakov 1. ročníka zostávajú vonku pred školou, kde od triednych vyučujúcich dostanú všetky potrebné informácie. Do tried pôjdu iba žiaci spolu s dozorkonajúcimi vyučujúcimi.

     V piatok 3. septembra začína vyučovanie 7:30 hod v triedach pre všetkých žiakov.

      

     Všeobecné opatrenia

     Rodičia žiakov pred nástupom do školy prostredníctvom konta Edupage potvrdia vyhlásenie o bezpríznakovosti alebo prostredníctvom tlačiva (Vyhlásenie).

     Na základe vyhlášky UVZ SR je vo vnútorných priestoroch základnej školy prekrytie horných dýchacích ciest povinné (rúško, šál, šatka a pod.).

     Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca opätovne Vyhlásenie o bezpríznakovosti buď prostredníctvom konta Edupage, alebo prostredníctvom vyplneného tlačiva.

     Na základe informácií KŠÚ Žilina ohľadom samostestovania prostredníctvom Ag testov Vás budeme informovať po obdržaní informácií o spôsobe a distribúcii testov z uvedených inštitúcií. V súčasnosti čakáme na informácie a dodanie príslušného množstva testov.

      

     Ďalšie informácie o prijatých opatreniach na základe usmernení MŠVVaŠ pre rodičov žiakov a detí

     Zákonný zástupca:

     • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy, resp. školského klubu detí.
     • Zabezpečí pre svoje dieťa (iba žiaci ZŠ) každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
     • V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom.

     Všetkým Vám prajeme úspešný štart do nového školského roka 2021/2022.

     Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka základnej školy Oščadnica - Ústredie

      

    • Výchovný koncert LETart

    • 28. 6. 2021
    • Dňa 28.6.2021 sa uskutočnil veselý a poučný detský koncert HRAVO-ZDRAVO. Bol plný pesničiek o zdravom životnom štýle a so zaujímavým kvízom. 

    • OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

    • 14. 6. 2021
    • Obec Oščadnica podľa ustanovení § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

     v y h l a s u j e

     výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľ/riaditeľka  Základnej školy,

     Ústredie 760, Oščadnica.

     Požiadavky:  

     • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  
     • prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
     • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania,
     • práca s počítačom (internet, word, excel),
     • občianska a morálna bezúhonnosť, znalosť príslušnej legislatívy,
     • riadiace a organizačné schopnosti, 
     • základná znalosť práce s rozpočtom v rozpočtovej organizácii. 

     Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:  

     • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
     • overené doklady o vzdelaní,
     • profesijný štruktúrovaný životopis,
     • návrh koncepcie rozvoja základnej školy (cca 4 strany),
     • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie,
     • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
     • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa 15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
     • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z . z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § kópie dokladov o absolvovanom vzdelávaní-profesijný rozvoj podľa zákona 138/2019.   Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

     Prihlášku do výberového konania a požadované doklady zašlite  na adresu: Obecný úrad  Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica alebo doručte osobne do podateľne Obecného úradu v Oščadnici  do 29. júna 2021 do 12:00 hod.           

     Obálku označte heslom „ VK - riaditeľ ZŠ Ústredie 760, Oščadnica –„ NEOTVÁRAŤ„  s uvedením odosielateľa.                                                                                                                                                      

     Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania. 

     Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

     Ďalšie informácie: Obec Oščadnica, č.t. 041/7079460, e-mail: oscadnica@oscadnica.sk    

      

     V Oščadnici 7.6.2021 

                                                                                                         Ing. Marián Plevko, v. r. 

                                                 starosta obce

    • Organizácia vyučovania od 3.5.2021

    • 29. 4. 2021
    • Podľa aktuálneho REGIONÁLNEHO COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU s účinnosťou od 3.5. 2021 prechádza okres Čadca do III. stupňa varovania - červený okres. Vyučovanie v školách sa obnovuje vo všetkých ročníkoch ZŠ.

     Základná škola Oščadnica - Ústredie obnovuje prezenčné vyučovanie

     na 1. aj 2. stupni podľa pôvodného rozvrhu z 2.septembra 2020. 

     Školská jedáleň je v prevádzke pre všetkých žiakov zúčastňujúcich sa prezenčného vyučovania. Žiakov 5.-7. ročníka je potrebné nahlásiť na stravovanie do 30.4.2021 do 13.00 hod. pani Gilániovej (0911550834) alebo prostredníctvom aplikácie.

     Vyjadrenie ministra školstva SR:

     ,,Od štvrtka 29.4.2021 sa v okresoch s II. a III. stupňom varovania žiaci ZŠ a SŠ nepreukazujú negatívnym testom, ani jeho zákonný zástupca. Testovanie sa od budúceho týždňa mení na intervenčné, to znamená, ak sa objaví v škole pozitívny prípad, škola môže dať preventívne otestovať žiakov."

     Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov školy upravuje Vyhláška 197/2021, podľa ktorej sa umožňuje žiakom vstup do škôl a školských zariadení bez testu.

     Zamestnanci škôl sa preukážu negatívnym 14-dňovým testom.

     Zákonní zástupcovia a iné osoby vstupujúce do vnútorných a vonkajších priestorov školy sa preukazujú potvrdením o negatívnom teste alebo výnimkami z testovania. (vyhláška RUVZSR 197/2021, ods.2).

     Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov školy predloženie príslušného dokladu k nahliadnutiu (vyhláška RUVZSR 197/2021 ods.3)

     V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne  nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo  príslušným regionálnym hygienikom.

     Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup, trpezlivosť a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. Mimoriadna situácia výrazným spôsobom ovplyvnila výchovno-vzdelávací proces a všetkým Vám patrí poďakovanie za úsilie, ktoré vynakladáte aby sme túto situáciu zvládli čo najlepšie.

     V Oščadnici, dňa 29.4.2021

     Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka školy

    • Oznam o organizácii vyučovania od 19.4.2021

    • 15. 4. 2021
    • V súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.4.2021 bude škola  pokračovať v prezenčnom vyučovani pre žiakov I. stupňa a 8. a 9. ročník II. stupňa ZŠ.

     Okres Čadca je od 19.4.2021 podľa nariadení MZ SR (zo dňa 13.4.2021) zaradený podľa COVID automatu do III. stupňa varovania. Z zmysle uznesenia vlády, vyhlášky č. 132/2021 UVZ-SR a usmernenia MŠVVaŠ (Návrat do škôl) zo dňa 12.4.2021 k otváraniu škôl je potrebné pri obnovení prezenčnej výučby dodržať podmienku testovania sa rodičov (zákonných zástupcov) a žiakov 8. a 9. ročníka pri prezenčnej výučbe. Platnosť testu pre školy a  školské zariadenia je 7 dní.

     Vážení rodičia, dovoľujeme si pripomenúť, že pri nástupe detí a žiakov do školy stále  platí:

     • Predloženie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti  príloha 11/a  (príslušné vyhlásenie je možné odovzdať cez rodičovské konto Edupage do nedele 18.4.2021 do 22.00 hod, alebo v papierovej podobe pri nástupe žiaka/dieťaťa do školy). 
     • Predloženie (k nahliadnutiu) negatívneho výsledku testu jedného zákonného zástupcu dieťaťa na COVID 19 nie starší ako 7 dní, resp. potvrdenie o výnimke.
     • Predloženie  (k nahlaidnutiu) negatívneho výsledku testu žiaka 8. alebo 9. ročníka (možnosti testov - kloktací test, antigénový test, PCR test) , resp. potvrdenie o výnimke.

     Informácie k testovaniu žiakov 8. a 9. ročníka

     Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 12.4.2021, ktorým sa obnovuje vyučovanie žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ s dátumom od pondelka 19. 4. 2021 (v súlade s regionálnym COVID automatom), oznamujeme žiakom a rodičom dotknutých tried, že majú možnosť testovania v mobilných odberových miestach v obci Oščadnica. Rodičia, ktorí súhlasili s pretestovaním žiakov kloktacími PCR testami, budú testovaní dňa 15.4.2021.

     Podmienku stanovujú príslušné nariadenia kompetentných orgánov a jej splnenie je potrebné k tomu, aby žiaci mohli nastúpiť na prezenčnú výučbu.  

     1. Žiaci 1. až 4. ročníka v zmysle rozhodnutia ministra nastupujú prezenčne podľa rozvrhu.
     2. Žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa zúčastnili testovania alebo majú potvrdenie o výnimke v zmysle príslušných nariadení nastupujú prezenčne podľa rozvrhu zohľadňujúceho metodické usmernenia pre návrat žiakov do škôl.
     3. Žiaci 5. až 7. ročníka pokračujú dištančne.

     Školská jedáleň je v prevádzke pre všetkých žiakov zúčastňujúcich sa prezenčného vyučovania. Žiakov 8. a 9. ročníka je potrebné prihlásiť (odhlásiť) do piatka 16.4.2021 do 13.00 hod. pani Gilániovej (0911550834) alebo prostredníctvom aplikácie.

     Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup, trpezlivosť a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. Mimoriadna situácia výrazným spôsobom ovplyvnila výchovno-vzdelávací proces a všetkým Vám patrí poďakovanie za úsile, ktoré vynakladáte aby sme túto situáciu zvládli čo najlepšie.

     Ďalšie informácie:

     1. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo  príslušným regionálnym hygienikom.
     2. Žiaci prvého stupňa aj keď dosiahli vek 10 rokov sa netestujú.
     3. Stále platia aktuálne hygienické opatrenia pre prezenčné vyučovanie v škole.
     4. ŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA: V prípade, ak zákonný zástupca žiaka a žiak 5.-9.ročníka neabsolvuje testovanie, a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

     - 1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka  a žiaka 5.-9. ročníka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

     - 2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

     - 3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak: • im bola nariadená karanténa/izolácia, • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno, • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

     1. Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/19216.pdf

     Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám pravidelne sledovať stránku školy a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom svojich kont Edupage.