• Výchovný koncert LETart

    • 28. 6. 2021
    • Dňa 28.6.2021 sa uskutočnil veselý a poučný detský koncert HRAVO-ZDRAVO. Bol plný pesničiek o zdravom životnom štýle a so zaujímavým kvízom. 

    • OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

    • 14. 6. 2021
    • Obec Oščadnica podľa ustanovení § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

     v y h l a s u j e

     výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľ/riaditeľka  Základnej školy,

     Ústredie 760, Oščadnica.

     Požiadavky:  

     • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  
     • prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
     • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania,
     • práca s počítačom (internet, word, excel),
     • občianska a morálna bezúhonnosť, znalosť príslušnej legislatívy,
     • riadiace a organizačné schopnosti, 
     • základná znalosť práce s rozpočtom v rozpočtovej organizácii. 

     Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:  

     • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
     • overené doklady o vzdelaní,
     • profesijný štruktúrovaný životopis,
     • návrh koncepcie rozvoja základnej školy (cca 4 strany),
     • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie,
     • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
     • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa 15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
     • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z . z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § kópie dokladov o absolvovanom vzdelávaní-profesijný rozvoj podľa zákona 138/2019.   Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

     Prihlášku do výberového konania a požadované doklady zašlite  na adresu: Obecný úrad  Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica alebo doručte osobne do podateľne Obecného úradu v Oščadnici  do 29. júna 2021 do 12:00 hod.           

     Obálku označte heslom „ VK - riaditeľ ZŠ Ústredie 760, Oščadnica –„ NEOTVÁRAŤ„  s uvedením odosielateľa.                                                                                                                                                      

     Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania. 

     Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

     Ďalšie informácie: Obec Oščadnica, č.t. 041/7079460, e-mail: oscadnica@oscadnica.sk    

      

     V Oščadnici 7.6.2021 

                                                                                                         Ing. Marián Plevko, v. r. 

                                                 starosta obce