• Výchovný koncert LETart

     • Dňa 28.6.2021 sa uskutočnil veselý a poučný detský koncert HRAVO-ZDRAVO. Bol plný pesničiek o zdravom životnom štýle a so zaujímavým kvízom. 

     • OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

     • Obec Oščadnica podľa ustanovení § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

      v y h l a s u j e

      výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľ/riaditeľka  Základnej školy,

      Ústredie 760, Oščadnica.

      Požiadavky:  

      • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  
      • prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
      • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania,
      • práca s počítačom (internet, word, excel),
      • občianska a morálna bezúhonnosť, znalosť príslušnej legislatívy,
      • riadiace a organizačné schopnosti, 
      • základná znalosť práce s rozpočtom v rozpočtovej organizácii. 

      Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:  

      • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
      • overené doklady o vzdelaní,
      • profesijný štruktúrovaný životopis,
      • návrh koncepcie rozvoja základnej školy (cca 4 strany),
      • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie,
      • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
      • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa 15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
      • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z . z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § kópie dokladov o absolvovanom vzdelávaní-profesijný rozvoj podľa zákona 138/2019.   Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

      Prihlášku do výberového konania a požadované doklady zašlite  na adresu: Obecný úrad  Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica alebo doručte osobne do podateľne Obecného úradu v Oščadnici  do 29. júna 2021 do 12:00 hod.           

      Obálku označte heslom „ VK - riaditeľ ZŠ Ústredie 760, Oščadnica –„ NEOTVÁRAŤ„  s uvedením odosielateľa.                                                                                                                                                      

      Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania. 

      Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

      Ďalšie informácie: Obec Oščadnica, č.t. 041/7079460, e-mail: oscadnica@oscadnica.sk    

       

      V Oščadnici 7.6.2021 

                                                                                                          Ing. Marián Plevko, v. r. 

                                                  starosta obce

   • Kontakty

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
    • 0414382130 0414382970
    • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica 02301 Oščadnica Slovakia
    • kmasarykova@zsoscadnicau.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje