• Organizácia vyučovania od 3.5.2021

     • Podľa aktuálneho REGIONÁLNEHO COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU s účinnosťou od 3.5. 2021 prechádza okres Čadca do III. stupňa varovania - červený okres. Vyučovanie v školách sa obnovuje vo všetkých ročníkoch ZŠ.

      Základná škola Oščadnica - Ústredie obnovuje prezenčné vyučovanie

      na 1. aj 2. stupni podľa pôvodného rozvrhu z 2.septembra 2020. 

      Školská jedáleň je v prevádzke pre všetkých žiakov zúčastňujúcich sa prezenčného vyučovania. Žiakov 5.-7. ročníka je potrebné nahlásiť na stravovanie do 30.4.2021 do 13.00 hod. pani Gilániovej (0911550834) alebo prostredníctvom aplikácie.

      Vyjadrenie ministra školstva SR:

      ,,Od štvrtka 29.4.2021 sa v okresoch s II. a III. stupňom varovania žiaci ZŠ a SŠ nepreukazujú negatívnym testom, ani jeho zákonný zástupca. Testovanie sa od budúceho týždňa mení na intervenčné, to znamená, ak sa objaví v škole pozitívny prípad, škola môže dať preventívne otestovať žiakov."

      Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov školy upravuje Vyhláška 197/2021, podľa ktorej sa umožňuje žiakom vstup do škôl a školských zariadení bez testu.

      Zamestnanci škôl sa preukážu negatívnym 14-dňovým testom.

      Zákonní zástupcovia a iné osoby vstupujúce do vnútorných a vonkajších priestorov školy sa preukazujú potvrdením o negatívnom teste alebo výnimkami z testovania. (vyhláška RUVZSR 197/2021, ods.2).

      Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov školy predloženie príslušného dokladu k nahliadnutiu (vyhláška RUVZSR 197/2021 ods.3)

      V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne  nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo  príslušným regionálnym hygienikom.

      Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup, trpezlivosť a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. Mimoriadna situácia výrazným spôsobom ovplyvnila výchovno-vzdelávací proces a všetkým Vám patrí poďakovanie za úsilie, ktoré vynakladáte aby sme túto situáciu zvládli čo najlepšie.

      V Oščadnici, dňa 29.4.2021

      Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka školy

     • Oznam o organizácii vyučovania od 19.4.2021

     • V súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.4.2021 bude škola  pokračovať v prezenčnom vyučovani pre žiakov I. stupňa a 8. a 9. ročník II. stupňa ZŠ.

      Okres Čadca je od 19.4.2021 podľa nariadení MZ SR (zo dňa 13.4.2021) zaradený podľa COVID automatu do III. stupňa varovania. Z zmysle uznesenia vlády, vyhlášky č. 132/2021 UVZ-SR a usmernenia MŠVVaŠ (Návrat do škôl) zo dňa 12.4.2021 k otváraniu škôl je potrebné pri obnovení prezenčnej výučby dodržať podmienku testovania sa rodičov (zákonných zástupcov) a žiakov 8. a 9. ročníka pri prezenčnej výučbe. Platnosť testu pre školy a  školské zariadenia je 7 dní.

      Vážení rodičia, dovoľujeme si pripomenúť, že pri nástupe detí a žiakov do školy stále  platí:

      • Predloženie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti  príloha 11/a  (príslušné vyhlásenie je možné odovzdať cez rodičovské konto Edupage do nedele 18.4.2021 do 22.00 hod, alebo v papierovej podobe pri nástupe žiaka/dieťaťa do školy). 
      • Predloženie (k nahliadnutiu) negatívneho výsledku testu jedného zákonného zástupcu dieťaťa na COVID 19 nie starší ako 7 dní, resp. potvrdenie o výnimke.
      • Predloženie  (k nahlaidnutiu) negatívneho výsledku testu žiaka 8. alebo 9. ročníka (možnosti testov - kloktací test, antigénový test, PCR test) , resp. potvrdenie o výnimke.

      Informácie k testovaniu žiakov 8. a 9. ročníka

      Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 12.4.2021, ktorým sa obnovuje vyučovanie žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ s dátumom od pondelka 19. 4. 2021 (v súlade s regionálnym COVID automatom), oznamujeme žiakom a rodičom dotknutých tried, že majú možnosť testovania v mobilných odberových miestach v obci Oščadnica. Rodičia, ktorí súhlasili s pretestovaním žiakov kloktacími PCR testami, budú testovaní dňa 15.4.2021.

      Podmienku stanovujú príslušné nariadenia kompetentných orgánov a jej splnenie je potrebné k tomu, aby žiaci mohli nastúpiť na prezenčnú výučbu.  

      1. Žiaci 1. až 4. ročníka v zmysle rozhodnutia ministra nastupujú prezenčne podľa rozvrhu.
      2. Žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa zúčastnili testovania alebo majú potvrdenie o výnimke v zmysle príslušných nariadení nastupujú prezenčne podľa rozvrhu zohľadňujúceho metodické usmernenia pre návrat žiakov do škôl.
      3. Žiaci 5. až 7. ročníka pokračujú dištančne.

      Školská jedáleň je v prevádzke pre všetkých žiakov zúčastňujúcich sa prezenčného vyučovania. Žiakov 8. a 9. ročníka je potrebné prihlásiť (odhlásiť) do piatka 16.4.2021 do 13.00 hod. pani Gilániovej (0911550834) alebo prostredníctvom aplikácie.

      Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup, trpezlivosť a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. Mimoriadna situácia výrazným spôsobom ovplyvnila výchovno-vzdelávací proces a všetkým Vám patrí poďakovanie za úsile, ktoré vynakladáte aby sme túto situáciu zvládli čo najlepšie.

      Ďalšie informácie:

      1. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo  príslušným regionálnym hygienikom.
      2. Žiaci prvého stupňa aj keď dosiahli vek 10 rokov sa netestujú.
      3. Stále platia aktuálne hygienické opatrenia pre prezenčné vyučovanie v škole.
      4. ŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA: V prípade, ak zákonný zástupca žiaka a žiak 5.-9.ročníka neabsolvuje testovanie, a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      - 1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka  a žiaka 5.-9. ročníka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      - 2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      - 3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak: • im bola nariadená karanténa/izolácia, • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno, • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

      1. Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/19216.pdf

      Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám pravidelne sledovať stránku školy a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom svojich kont Edupage.

     • Prezenčné vyučovanie od 12.4.2021

     • Pokračovanie v prezenčnom vyučovaní

      Podľa Usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 8.4.2021 bude od 12.4.2021 pokračovať prezenčne vyučovanie pre žiakov  I. stupňa.

      Aj naďalej podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania jedného zákonného zástupcu. Pri nástupe žiaka na prezenčnú formu vyučovania zákonný zástupca predkladá:

      • Predloženie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti:  Cestne_vyhlasenie__Priloha_11a.docx
      • Súčasťou Čestného vyhlásenia je negatívny výsledok testu jedného zákonného zástupcu dieťaťa na COVID 19 nie starší ako 7 dní, resp. Potvrdenie o výnimke.
      • Uvedené dokumenty je možné predložiť elektronicky prostredníctvom rodičovského konta Edupage do nedele 11.4.2021 do 22.00 hod., alebo v papierovej podobe pri nástupe žiaka do školy.
      • Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverení zamestnanci (triedni učitelia) overujú splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

      Žiaci II. stupňa pokračujú dištančne - online.

      Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup, trpezlivosť a dodržiavanie opatrení kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19.

      Vzhľadom na to, že organizácia vyučovania sa v odôvodnených prípadoch môže veľmi rýchlo zmeniť, odporúčame Vám pravidelne sledovať stránku školy a oznamy od triednych učiteľov prostredníctvom svojich kont Edupage.

      MŠVVaŠ ďalej uvádza, že ďalšie informácie budú prezentované v pondelok 12. apríla 2021, kedy ministerstvo školstva oznámi, ako budú fungovať školy od 19. apríla 2021.

      Ďalšie informácie:

      V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo  príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      V Oščadnici, dňa 9.4.2021

      Mgr. Veronika Mačuhová

   • Kontakty

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
    • 0414382130 0414382970
    • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica 02301 Oščadnica Slovakia
    • kmasarykova@zsoscadnicau.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje