• Aktualizované opatrenia s platnosťou od 12.10.2020

     • Aktualizované opatrenia 12.10.2020

      Na základe usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 11.10.2020

       

      A: Organizácia pre žiakov ZŠ (základné informácie)

      Na základe usmernení MŠVVaŠ zo dňa 11.10.2020 bude vyučovanie prebiehať vyučovanie pre žiakov základnej školy v prezenčnej podobe pri dodržiavaní potrebných hygienických opatrení

      1. Hlavný vchod základnej školy je otvorený v čase od 7.00 hod do 7.30 hod kedy sa uskutočňuje ranný filter. Po tomto čase sa hlavný vchod školy zamyká. Odporúčame rodičom a žiakom, aby žiaci prichádzali včas pred zvonením na prvú hodinu a to najneskôr do 7.30 hod.
      2. Do budovy môžu vchádzať hneď, aby nedochádzalo k zhromažďovaniu v areáli školy.
      3. Žiaci prichádzajú (odchádzajú) zo školy iba s osobami, ktoré so žiakmi žijú v spoločnej domácnosti.
      4. Ráno pri vchode bude zabezpečený zdravotný filter (dezinfekcia, meranie teploty žiakom pri vstupe do školy).
      5. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín.
      6. Po skončení vyučovania žiaci prihlásení na obed pôjdu podľa dohodnutého harmonogramu    
      7. Školské družiny budú pokračovať za prísnych opatrení.
      8. Krúžková činnosť sa od 12.10.2020 ruší do odvolania.
      9. Zrušené sú všetky výlety, lyžiarske, školy v prírode a plavecké kurzy.

      B: Povinnosti zákonného zástupcu

      1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov pred vstupom do školy, dezinfekcia rúk).
      2. Zabezpečí pre svoje dieťa (žiaka) každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      3. Od 12.10.2020 je podľa opatrení MŠVVaŠ povinné rúško pre žiakov I. aj II. stupňa.
      4. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2020/2021.  
      5. Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predloží písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vyhlásenie o bezinfekčnosti je možné podať aj prostredníctvom rodičovského edupage konta aj prostredníctvom aplikácie v mobilnom zariadení. Už nie je potrebné vypisovať tlačivo, stačí  pridať žiadosť cez mobilnú aplikáciu EduPage → Žiadosti/vyhlásenia → Pridať žiadosť) → návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1132
      6. Pri prerušení v trvaní viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

       V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje cez triedneho učiteľa školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       C: Organizácia vyučovacieho procesu

      1. Žiaci po prechode ranným filtrom vstupujú do svojej triedy.
      2. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by zodpovedali príznakom COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, strata chuti, čuchu, hnačka) nesmie vstúpiť do budovy školy. Ak žiak vykazuje uvedené príznaky dozor kontaktuje zákonného zástupcu (nebude mu umožnený vstup do školy, alebo v prípade že už je na vyučovaní bude odvedený do vyhradenej miestnosti).
      3. V priestoroch školy a aj vo svojej triede sa pohybujú s rúškom.
      4. Rezervné rúško si žiak nosí so sebou v taške zabalené vo vrecúšku.
      5. V miestnosti kde prebieha výchovno-vzdelávací proces je pre žiakov podľa pokynov MŠVVaŠ I. aj II. stupňa rúško povinné (Výnimka z nosenia rúšok bude platiť pre nepočujúcich, autistické deti či deti s mentálnymi poruchami.).

      Milí rodičia, ďakujeme Vám za zodpovedný prístup a dodržiavanie opatrení, ktoré sme nastavili v našej škole kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. K dnešnému dňu (12.10.2020)  škola neeviduje žiadneho potvrdeného pozitívneho žiaka či zamestnanca a postupuje podľa manuálu odporúčaní na úrovni zelenej fázy. 

       

      V Oščadnici, dňa 12.10.2020

      Mgr. Veronika Mačuhová, riad. školy

      zdroj:

     • Škola v prírode

     • Žiaci piatych ročníkov sa v dňoch od 14. septembra do 18.septembra 2020 zúčastnili školy v prírode. Ubytovaní boli v penzióne Altán, v kúpeľnom mestečku Rajecké Teplice.

      Počas pobytu žiaci zažili veľa zábavy. Tvorili, vyrábali, športovali a spoznávali okolitú prírodu. Malebné domčeky žiaci navštívili v dedinke Čičmany. Dedinka je známa starobylou a unikátnou architektúrou – maľovanými zrubovými domčekmi. Najväčší pohyblivý betlehem v Európe si žiaci pozreli v Rajeckej Lesnej. Dopravné múzeum na stanici v Rajeckých Tepliciach  bolo zaujímavým vstupom pre žiakov do histórie našej dopravy.

      Každodenné prechádzky po okolí  výrazne prispievali k dobrej nálade ako aj pohybovej aktivite detí. Pri jazierku v parku si našli kamarátku labuť, ktorú chodili kŕmiť a vždy sa na ňu tešili.

      Počas dňa sa žiaci venovali rôznym zaujímavým aktivitám. Vyrábali si tričká a šiltovky pomocou textilných farieb.  Atramentom a zmizíkom nakreslili domčeky s ľudovými motívmi na malé tanieriky.

      V škole v prírode sa žiaci aj vzdelávali. Zopakovali si matematiku, ale aj slovenský jazyk. Pomocou spirometra si zistili vlastnú vitálnu kapacitu pľúc. Dokonca si vyrobili dýchaciu sústavu s funkčnými pľúcami. Zistili, ako  ďaleko je od nás búrkový mrak pomocou jednoduchej násobilky. Zoznámili sa so starými jednotkami dĺžky, kde používali časti svojho tela.  

      Prvý deň si vytvorili obálky a vzájomne si písali poštu, na ktorú potom kamarátovi odpovedali. Každý večer si písali denník, aby vedeli svojim blízkym porozprávať, čo všetko zažili.

      Žiaci si domov odniesli veľa pekných zážitkov a nových skúseností. Spoznali lepšie svojich kamarátov a spolužiakov.

   • Kontakty

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
    • 0414382130 0414382970
    • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica 02301 Oščadnica Slovakia
    • kmasarykova@zsoscadnicau.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje