• Hodnotenie žiakov v 2. polroku 2019/2020

     • Informácie k záverečnému hodnoteniu a klasifikácii žiakov

       

      Riaditeľstvo ZŠ  Oščadnica – Ústredie  upozorňuje žiakov a rodičov, že obdobie prerušenia vyučovania počas mimoriadnej situácie nie je obdobím školských prázdnin. Vyučovanie prebieha osobitnou formou – vyučovanie na diaľku (edupage, bezkriedy.sk, konferenčné videosystémy a ďalšie spôsoby po dohode s príslušným učiteľom). Žiaci sú povinní  vypracovávať úlohy, ktoré im zadávajú jednotliví vyučujúci a sú súčasťou ich hodnotenia. Pri záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.

       

      Priebežné hodnotenie 

      O priebežnom hodnotení sme vás informovali v správe dňa 15.4.2020.

      Záverečné hodnotenie

      Podklady na záverečné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov budú tvoriť známky získané do 12.3.2020. a  od 13.3. 2020 (mimoriadne prerušenie školského vyučovania až do odvolania) získava učiteľ podklady udeľovaním slovného hodnotenia a spätnej väzby a sebahodnotenia žiaka z portfólií žiackych prác (pracovné listy, projektová práce, online výučbové testy, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka) z aktivity na videokonferenčnom vyučovaní a z rozhovorov so žiakmi, príp. z konzultácii s rodičmi.

      Postup do vyššieho ročníka:

      A. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v odseku B.

      B. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      C. Žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky pred začiatkom nasledujúceho školského roka.

      D. V prípade, ak žiak pri preskúšaní alebo pri komisionálnej skúške nepreukáže aspoň vedomosti zodpovedajúce stupňu dostatočný, môže byť hodnotený stupňom „nedostatočný“ – môže opakovať ročník.

       

      Pedagogická rada po prerokovaní schválila nasledovné záverečné hodnotenie v 2. polroku školského roka 2019/2020

      1. stupeň

      Prvý ročník: záverečné hodnotenie  sa realizuje formou slovného hodnotenia.

      Druhý ročník: Predmety SJL, MAT, ANJ, PVO sa budú klasifikovať známkou,

                              ostatné predmety: absolvoval/neabsolvoval.

       Tretí ročník: Predmety SJL, MAT, ANJ, VLA, PDA  sa budú klasifikovať známkou,

                            ostatné predmety: absolvoval/neabsolvoval

      Štvrtý ročník: Predmety SJL, MAT, ANJ, VLA, PDA  sa budú klasifikovať známkou

                             ostatné predmety: absolvoval/neabsolvoval.

      2. stupeň

      ročníkoch 5. až 9. budú predmety hodnotené nasledovne:

      SJL, MAT, ANJ, NEJ,  BIO, FYZ, CHE, GEG, DEJ, OBN  sa budú klasifikovať známkou,

      RGV, HUV,VYV, NBV, INF ,THD, TSV: absolvoval/neabsolvoval.

       

      Žiaci, ktorí zo subjektívnych dôvodov nesplnili podmienky stanovené školou, nedostanú vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľa školy, že žiak v niektorom predmete nesplnil stanovené kritériá. zároveň mu oznámi termín preskúšania, ktorý sa môže konať do 31.8.2020.

       

      Prerokované a schválené pedagogickou radou: 27.5.2020

                                                                                                          Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka ZŠ

   • Kontakty

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
    • 0414382130 0414382970
    • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje