• Organizácia vyučovania od 22.6. 2020

     •  

      Informácie pre zákonných zástupcov, ktorí prihlásili svoje dieťa na prezenčnú formu plnenia povinnej školskej dochádzky s nástupom od 22.6.2020

      Rozhodnutím ministra školstva sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch základnej školy.

       

      1. Vyučovanie sa bude realizovať v oboch  budovách Základnej školy Oščadnica – Ústredie,

                                      1. - 4. ročník - budova ZŠ s MŠ, 5. - 9. roč. - budova Ústredie 760 

      2. Školský klub  v budove ZŠ s MŠ v učebnich 4.A, 4.B, 3.B a v školskom klube

      3. Stravovanie  bude zabezpečené pre prihlásených žiakov

      NÁSTUP NA VYUČOVANIE →

      Pri prvom nástupe žiaka do základnej školy (žiaci 1. - 5. roč., ktorí doteraz nenavštevovali školu a žiaci 6. - 9. ročníka), alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie → Vyhlasenie.docx

      Ranný filter: od 7.00 hod. do 7.30 dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy,  príp. kontrolné meranie teploty

      Pravidelná dezinfekcia priestorov školy  – zabezpečia poverení nepedagogickí zamestnanci školy

      Začiatok vyučovania : 7.30 hod.

      Koniec vyučovania:  1.-4.ročník o 11.00 hod. ,    5. - 9.  ročník o 11.50 hod.

      Stravovanie:  pre prihlásených je stravovanie zabezpečené v školskej jedálni

      Školský klub: po ukončení vyučovania si prihlásených žiakov prevezmú vychovávateľky školského klubu, ktoré ich budú sprevádzať aj v školskej jedálni

      Povinnosti zákonných zástupcov

      - Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

      · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň  rúško a  papierové jednorazové vreckovky (Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.)

      · Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.

      · Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.Vyhlasenie.docx

      · V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

   • Kontakty

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
    • 0414382130 0414382970
    • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje