• Zápis do 1. ročníka

     • Základná škola Oščadnica – Ústredie

      OZNAM o zápise detí do 1. ročníka

      Dňa 16. - 17.4. 2020

             bude prebiehať  zápis detí do 1. ročníka ZŠ

          elektronickou formou     

      klik:  Elektronická prihláška 

      (elektronicky vyplnenú prihlášku bude evidovať škola, nemusíte ju vytlačiť)

      PROSÍME O POZORNÉ PREČÍTANIE CELÉHO OZNAMU

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podľa zákona 245/2008 Z.z. prihlásiť  dieťa,  ktoré dovŕši 6. rok veku k  31. 8. 2020, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

      Pri evidencii údajov v elektronickej prihláške si skontrolujte údaje s nasledovnými dokumentami:  

      rodný list dieťaťa a občianske preukazy zákonných zástupcov

      UPOZORNENIE: dbajte prosím na správnu diakritiku

      Overovanie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      POZOR! V prípade odkladu povinnej školskej dochádzky je potrebné zaslať na adresu školy po vybavení nasledovné dokumenty:

      - žiadosť zákonného zástupcu o odklad povinnej školskej dochádzky,

            klik:   Ziadost_o_odklad_skolskej_dochadzky.pdf

      - lekárske potvrdenie detského pediatra (v súvislosti s mimoriadnou situáciou je možné doručiť najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia škol. vyučovania)

      - záver z vyšetrenia v CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologickej poradenstva a prevencie)

      Adresa školy: ZŠ Oščadnica Ústredie, Ústredie 760, 023 01 Oščadnica

      Pomôcky:

      Škola zabezpečí zakúpenie sady  nasledovných povinných pracovných zošitov do 1.ročníka:

      Produkty vydavateľstva AITEC

      1. Písanie pre 1. ročník ZŠ –  sada 8  zošitov na nácvik písania

      2. Matematika pre prvákov – 1. časť, 2. časť, zbierka úloh, zošit na nácvik písania čísel

      SPOLU: 12 kusov v hodnote 12 eur – prosíme uhradiť pri nástupe do školy v septembri.

       

      Taktiež  Vám ponúkame sadu pomôcok a zošitov, ktoré Vám  zabezpečí škola v hodnote  6 eur na žiaka. Záujem vyplňte v elektronickej prihláške. Tieto pomôcky budú pripravené pri nástupe do školy a prevezmete si ich od triednych učiteľov.

       

      Naša škola ponúka žiakom:

      • vyučovanie cudzích jazykov  (anglický, nemecký, ruský)
      • prácu s nadanými deťmi v rôznych oblastiach športu a kultúry
      • vytváranie podmienok pre vzdelávanie a prácu s integrovanými deťmi                                 (pôsobenie školského špeciálneho pedagóga)
      • vyučovanie prostredníctvom  nových inovačných a netradičných metód a foriem  (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, interaktívne vyučovanie, učenie v prírode...)
      • zapájanie detí  do rôznych krúžkov a voľnočasových aktivít
      • organizovanie školských aktivít  v spolupráci deti a učitelia ( školský  parlament)
      • spoluprácu so základnou umeleckou školou (odbor hudobný) a jazykovou školou GLOBE
      • zverejňovanie výsledkov práce s deťmi  (vydávanie  školského časopisu)
      • elektronickú žiacku knižku a elektronický školský informačný systém

      Rodičia sa môžu informovať  o  výchovno-vzdelávacích   výsledkoch   žiakov prostredníctvom konzultačných hodín, dní otvorených dverí a školskej internetovej stránky.

                                                                                                         

                                                                                                                      Mgr. Veronika Mačuhová

                                                                                                                             riaditeľka školy

       

     • Prerušenia vyučovania a prezenčnej výučby

     • Ministerstvo školstva spustilo web Učíme na diaľku. 

      Sú na ňom všetky informácie o termínoch a aj nápady pre rodičov a učiteľov, ako vzdelávať doma. 

      Stránka sústreďuje všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby disponovali jasnými a jednoznačnými informáciami.

      Viac na: Ucimenadialku.sk

     • Sme doma, učíme sa doma

     • Zopár inšpirácii na trávenie voľného času 😊 Všetky tieto stránky sú momentálne sprístupnené bezplatne.

      https://www.matika.in/sk/

      https://www.viemematiku.sk/

      https://www.viemeposlovensky.sk/

      https://www.viemepoanglicky.sk/

      https://www.viemeponemecky.sk/

      https://www.viemeprogramovat.sk/

      https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika

      https://www.gramar.in/sk/

      http://www.supermatematika.wbl.sk/Interaktivne-cvicenia.html

      http://www.slovencina.vselico.com/monitor/index.html

      http://matematika.truni.sk/cvicenia

      http://palivamto.sk/category/hlavolamy/matematicke-priklady-a-ulohy/

      http://www.testpark.cz/testy/matematika

      http://www.otestujsa.sk/

      https://www.veselerozpravky.sk/

      www.kozmix.sk

      www.fenomenysveta.sk

     • Tretie usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

     • 10.03.2020  (Usmernenie č. 3 celé znenie)

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 3. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

      RUŠIA SA:

      1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov lyžiarske zájazdy, školské výlety, exkurzie,

      2. okresné, krajské celoštátne kolá súťaže detí.

      3. športové podujatia v priestoroch školy.

      Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

      MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti alebo oni sami vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby aj so svojimi detmi dodržali 14-dňovú domácu izoláciu(Vyhláška č. SHHSRVSU/2448/2020 rozhodnutie-verejna-vyhlaska-izolacia-v-domacom-prostredi.pdf)

      Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ, resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. s Úradom verejného zdravotníctva SR.

      V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom, aby deti nechali doma.

      Ak sa rozhodnete nedať dieťa do školy z uvedených dôvodov, oznámte to triednym učiteľom a jeho neprítomnosť ospravedlníme.

      Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

      - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

      - v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,

      - v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,

      Preventívne ochranné opatrenia:

      - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,

      - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

      - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

      - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      Nariaďuje sa:

      Dodržiavať Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva č. SHHSRVSU/2448/2020 (rozhodnutie o izolácii v domácom prostredí)

      rozhodnutie-verejna-vyhlaska-izolacia-v-domacom-prostredi.pdf

      Dôležité kontakty:

     • TESTOVANIE 9 - 2020

     • Celoslovenské testovanie žiakov  9. ročníka T9-2020 sa uskutoční dňa 1. apríla 2020 (streda).

      Testovanie 9 je určené žiakom 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

      Cieľom testovania je:

      • získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2) a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3),
      • porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,
      • poskytnúť školám, riadiacim orgánom a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

      Podrobnejšie informácie >>>TU<<<

       

   • Kontakty

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk
    • 0414382130 0414382970
    • Oščadnica 760 023 01 Oščadnica 02301 Oščadnica Slovakia
    • kmasarykova@zsoscadnicau.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje