• Učebný plán - Školský vzdelávací program ISCED 2

    • Inovovaný Školský vzdelávací program

     školský rok 2021/2022

      

      

      

     5. – 9. ročník

     nižšie stredné vzdelávanie              

     Vzdelávacia oblasť

     Predmet/ročník

     5.ročník

     6.ročník

     7.ročník

     8.ročník

     9.ročník

     SPOLU

     Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

     5 + 1

     5

     4 + 1

     5

     5 + 1

     24 + 3

     Prvý cudzí jazyk

     3

     3

     3

     3

     3

     15

     Druhý cudzí jazyk

     -

     -

     0 + 2

     0 + 2

     0 + 2

     0 + 6

     Matematika a práca s informáciami

     Matematika

     4 + 1

     4 + 1

     4 + 1

     4 + 1

     5

     21 + 4

     Informatika

     1

     1

     1

     1

     -

     4

     Človek a príroda

     Fyzika

     -

     2

     1

     2

     1 + 1

     6 + 1

     Chémia

     -

     -

     2

     2

     1 + 1

     5  + 1

     Biológia

     2

     1 + 1

     2

     1

     1

     7 + 1

     Človek a spoločnosť

     Dejepis

     1

     1

     1

     1

     2

     6

     Geografia

     2

     1 + 1

     1

     1

     1

     6 + 1

     Občianska náuka

     -

     1

     1

     1

     1

     4

     Človek a hodnoty

     Náboženská výchova/ Etická výchova

     1

     1

     1

     1

     1

     5

     Človek a svet práce

     Technika

     1

     1

     1

     1

     1

     5

     Umenie a kultúra

     Hudobná výchova

     1

     1

     1

     1

     -

      

     Výtvarná výchova

     1

     1

     1

     1

     1

     5

     Regionálna výchova

     0 + 1

     0 + 1

     -

     -

     -

     0 + 2

     Zdravie a pohyb

     Telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     2

     2

     10

     SPOLU

      

     24 + 3

     25+ 4

     26 + 4

     27+3

     25 + 5

     127 + 19

     Počet vyučovacích hodín v týždni

      

     27

     29

     30

     30

     30

     146

     Inovovaný školský vzdelávací program bol prerokovaný  pedagogickou radou a schválený riaditeľkou školy na pedagogickej rade dňa 27.8.2021                

      

   • Kontakt

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • ŠKOLSKÝ EMAIL: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk, vmacuhova@zsoscadnicau.sk
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 041/4382130 041/4382970
    • Ústredie 760 02301 Oščadnica Slovakia
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 37811487
    • 041/4382130
   • Prihlásenie