• Učebný plán - Školský vzdelávací program ISCED 1

    • inovovaný Školský vzdelávací program

     školský rok 2021/2022

      

      

     1. – 4 . ročník

     primárne vzdelávanie

     Vzdelávacia oblasť

     Predmet/ročník

     1.ročník

     2.ročník

     3.ročník

     4.ročník

     SPOLU

     Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

     9+1

     8+1

     7+1

     7

     31 + 3

     Anglický jazyk

     0+1

     0+1

     3

     3

     6 + 2

     Matematika a práca s informáciami

     Matematika

     4

     4+1

     4

     4

     16 + 1

     Informatika

     -

     -

     1

     1

     2

     Človek a príroda

     Prvouka

     1

     2

     -

     -

     3

     Prírodoveda

     -

     -

     1

     2

     3

     Človek a spoločnosť

     Vlastiveda

     -

     -

     1

     2

     3

     Človek a hodnoty

     Náboženská výchova/ Etická výchova

     1

     1

     1

     1

     4

     Človek a svet práce

     Pracovné vyučovanie

     -

     -

     1

     1

     2

     Umenie a kultúra

     Hudobná výchova

     1

     1

     1

     1

     4

     Výtvarná výchova

     2

     2

     1+1

     1+1

     6 + 2

     Zdravie a pohyb

     Telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     2

     8

     SPOLU

      

     20+2

     20+3

     23+2

     25+1

     88 + 8

     Počet vyučovacích hodín v týždni

      

     22

     23

     25

     26

     96

      

     Inovovaný školský vzdelávací program bol prerokovaný  pedagogickou radou a schválený riaditeľkou školy na pedagogickej rade dňa 27.8.2021

      

   • Kontakt

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • ŠKOLSKÝ EMAIL: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk, vmacuhova@zsoscadnicau.sk
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 041/4382130 041/4382970
    • Ústredie 760 02301 Oščadnica Slovakia
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 37811487
    • 041/4382130
   • Prihlásenie