• Koordinátor prevencie

    • Mgr. Marta Zagrapanová 

      Program prevencie, riešenie šikanovania, násilia, závislostí, diskriminácie a sociálno-patologických javov žiakov v škole v súlade s Metodickým usmernením č. 7/2006 -R z 28. marca 2006

     Obsah:

     1.  Charakteristika pojmov
     2.  Podstatné znaky šikanovania
     3.  Prejavy šikanovania
     4.  Zodpovednosť školy
     5.  Priestupková a trestnoprávna zodpovednosť
     6.  Postup v prípade zistenia šikanovania
     7.  Metódy riešenia šikanovania
     8.  Opatrenia na riešenie situácie AJ Opatrenia pre obete

     В/ Opatrenia pre agresorov

     1.  Spolupráca školy so zákonným zástupcom žiakov
     2.  Postup pri podozrení zo zneužívania návykových látok AJ Tabakové výrobky - konzumácia v škole

     В/ Alkohol - konzumácia v škole С/ Alkohol - nález v škole

     D/ Omamné a psychotropné látky - konzumácia v škole E/ Omamné a psychotropné látky - distribúcia

     1.  Navrhované opatrenia školy v rámci prevencie sociálno - patologických javov

     Tento pokyn sa vydáva za účelom prevencie a riešenia šikanovania, násilia, drogových závislostí a sociálno - patologických javov žiakov v škole. Je všeobecne známym faktom, že prevencia má svoje nespochybniteľné pozitíva - je jednoduchšia, účinnejšia a lacnejšia, než „liečba“ či odstraňovanie už rozvinutého šikanovania, násilia, závislostí.

     Základným predpokladom úspechu je to, že zameranie na prevenciu musí byť obsiahnuté v celom výchovno-vzdelávacom procese školy a prijaté všetkými pracovníkmi školy.

     Každý pedagogický zamestnanec školy - má nespochybniteľné kľúčové postavenie pri vytváraní sociálne pozitívnej klímy školy/triedy, ktorá sa odráža vo vzťahu k žiakovi, k jeho vzdelávaniu a výchove a správnom prístupe k rodičom. Okrem pedagogického majstrovstva pri vzdelávaní, s využívaním celého spektra overených, efektívnych a pokiaľ sa dá príťažlivých metód, podstata prevencie spočíva v kombinácii a rovnováhe prirodzenej autority učiteľa a posilnení demokracie a kooperácie v triede/škole.

     Každý žiak školy - musí vedieť, že škola je tu preto, aby mu čo najviac pomohla k úspešnému a spokojnému životu, aby mu ukázala, čo dokáže a nie dokázala, čo nevie. Potrebuje jasne a zrozumiteľne definované pravidlá, platné pre všetkých bez rozdielu - (s odmenami a trestami) nielen deklarované. Na zabezpečenie akceptácie týchto pravidiel by sa mal zúčastniť na ich tvorbe.

     Každý rodič žiaka školy - má pochopiť prostredníctvom ubezpečenia školy, že jeho cieľ a cieľ školy je rovnaký - rozvoj dieťaťa a najlepšou zárukou dosiahnutia tohto cieľa je vzájomná spolupráca a dôvera .

     1. Charakteristika pojmov

     Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorého zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie, alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví.

     Drogová prevencia sa definuje ako iniciatívy, aktivity a stratégie určené na to, aby sa predchádzalo zneužívaniu návykových látok, oddialil sa prvý kontakt s nimi, aby sa zamedzilo negatívnym dôsledkom spojeným so zneužívaním legálnych a nelegálnych drog. Školská prevencia obsahuje všetky vyššie uvedené aspekty, obmedzuje sa ale na školské prostredie. Zahrňuje prevenciu zneužívania drog a pravidlá a predpisy týkajúce sa drog, pomoc pri vyhľadávaní a poskytovaní starostlivosti pre ohrozených žiakov v odborných poradenských zariadeniach a službách a akékoľvek ďalšie aktivity a stratégie týkajúce sa zneužívania drog v škole.

     Pod pojmom primárna prevencia rozumieme stratégie a aktivity určené na predchádzaniu prvému užitiu drogy, k vlastnému začiatku užívaniu drogy.

     Sekundárna prevencia zahrňuje programy, stratégie a aktivity zamerané na prevenciu vlastného zneužívania drog, včasnú identifikáciu a liečbu užívateľov drog s cieľom zabrániť vzniku závislosti na drogách (deti, ktoré už prvý kontakt, experimenty majú za „sebou").

     1.  Podstatné znaky šikanovania
     1.  úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,
     2.  agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,
     3.  opakované útoky,
     4.  nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou,
     5.  urážlivé nadávky, posmech,
     6.  odcudzenie vecí atď.
     1.  Prejavy šikanovania
     1.  Priama podoba:
     1.  fyzické útoky,
     2.  urážlivé prezývky,
     3.  nadávky,
     4.  posmech,
     5.  tvrdé príkazy agresora vykonať určitú vec proti vôle obete,
     6.  odcudzenie veci atď.
     1.  Nepriama podoba:
     1.  zhoršenie vzťahov v triede,
     2.  vtieravé správanie agresora,
     3.  utiahnuté správanie obete,
     4.  stráž pri dverách,
     5.  žiak čaká, kým odídu ostatní zo školy,
     6.  obeť stojí cez prestávku pri kabinete,
     7.  obeť sa bojí počas prestávky ísť na WC,
     8.  zhoršenie správania obete,
     9.  zhoršenie prospechu obete,
      j) zvýšená chorľavosť,

     k) zákonní zástupcovia vyslovia obavy zo šikanovania,

     1) obeť máva „náhodné“ zranenia, m) veci obete sú zrazu v neporiadku.

     1. Zodpovednosť školy Ciele školy:
     •  snažiť sa vytvoriť prostredie obmedzujúce vznik šikanovania -snažíme sa byť školou, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách,
     •  vhodnými prostriedkami zabrániť jeho trvaniu, systematická preventívna činnosť,
     •  vytvárať pozitívnu sociálnu klímu v škole, v triede, bezpečné prostredie v celej škole - budovať priateľské a bezpečné medziľudské vzťahy, zodpovednosť za správanie, uvedomovanie si dôsledkov správania,
     •  podporovať zdravie jednotlivcov i skupín, participovať na zdravom životnom štýle,
     •  vytvárať podmienky pre rozvoj postojov žiakov odmietajúcich drogy,
     •  v rámci primárnej prevencie informovať žiakov (primerane veku) o návykových látkach, ich účinkoch a rizikách,
     •  realizovať osobnostný a sociálny rozvoj, podporovať rozvoj sociálnych komunikatívnych zručností,
     •  podnecovať vzájomnú neformálnu komunikáciu so žiakmi, medzi žiakmi a zamestnancami školy, budovanie vzájomnej dôvery,
     •  zapájať zákonných zástupcov i odbornú komunitu do diania v škole, pravidelne ich informovať o dianí v škole,
     •  vytvárať vhodné podmienky pre zmysluplné využívanie voľného času.
     1. Škola zodpovedá za žiakov v čase školského vyučovania a školských akcií v súlade s právnymi normami - školským zákonom, Dohovorom o právach dieťaťa a školským poriadkom.
     2.  Za povinnosť uvedenú v predchádzajúcom bode sú zodpovední všetci pedagogickí a odborní zamestnanci školy,
     1. ktorí vykonávajú pedagogický dozor na chodbách a v školskej jedálni,
     2.  ktorí vykonávajú pedagogický dozor počas školských akcií (školské výlety, kurzy, exkurzie, kultúrne podujatia, športové podujatia a ďalšie školské podujatia),
     3.  ktorí vykonávajú pedagogický dozor počas realizácie záujmového vzdelávania.
     1.  Škola zodpovedá aj za škodu, ktorú v čase vyučovania, resp. v dobe vykonávania tzv. prechodného dohľadu spôsobí žiak, pokiaľ ten, kto je povinný vykonávať dohľad nepreukáže, že náležitý dohľad nezanedbal (§ 422 Občianskeho zákonníka).
     2.  Šikanovanie, resp. jeho náznaky, nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere akceptované. Pedagogický zamestnanec musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc. Je povinný ihneď túto skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi agresora a obete, koordinátorovi prevencie a vedeniu školy.
     1. Priestupková a trestnoprávna zodpovednosť
     1.  Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať skutkovú podstatu priestupkov v zmysle zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Ide predovšetkým o priestupky:
     1.  proti občianskemu spolunažívaniu,
     2.  proti majetku.
     1.  Zodpovedným za priestupky je ten, kto v čase spáchania priestupku dovŕšil pätnásty rok svojho veku. Ak v čase spáchania priestupku dovŕšil pätnásty rok a neprekročil osemnásty rok svojho veku, zaraďuje sa do kategórie „mladistvých“.
     2.  Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať aj skutkovú podstatu trestných činov v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. -Trestný zákon. Ide najmä o trestný čin:
     1.  ohovárania,
     2.  nebezpečného vyhrážania,
     3.  ublíženia na zdraví,
     4.  obmedzovania osobnej slobody,
     5.  nátlaku,
     6.  vydierania,
     7.  lúpeže,
     8.  hrubého nátlaku,
     9.  krádeže,

     j) poškodzovania cudzej veci, k) neoprávneného užívania cudzej veci.

     1.  Páchateľom trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Za spolupáchateľstvo trestného činu sa považuje, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb.
     2.  Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil štrnásty rok svojho veku. Žiaci, ktorí v čase spáchania trestného činu dovŕšili štrnásty rok a neprekročili osemnásty rok svojho veku sa podľa trestného zákona zaraďujú do kategórie „mladistvých“.
     3.  Pedagogický zamestnanec školy, ktorý sa dozvie o prípade šikanovania a neprijme v tomto smere žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku trestného postihu.
     4.  Konaním podľa predchádzajúceho bodu môže pedagogický zamestnanec napĺňať i skutkovú podstatu trestného činu neprekazenia trestného činu, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženú mu podľa zákona.
     1. Postup v prípade zistenia šikanovania
     1.  prípade, že sa v priestoroch budovy počas školského vyučovania a na školských akciách zistí prípad šikanovania, je každý pedagogický i nepedagogický zamestnanec povinný postupovať nasledovne:
     1.  Zamestnanec, ktorý zistí šikanovanie, informuje o tejto skutočnosti triedneho učiteľa agresora a obete (predtým si zistí meno a priezvisko žiakov a triedu, ktorú navštevujú), výchovného poradcu, koordinátora prevencie a člena vedenia školy.
     2.  Triedni učitelia si na vyšetrenie prizvú daných žiakov, zamestnanca školy, ktorý skutočnosť oznámil ,výchovného poradcu, koordinátora prevencie (pri zachovaní dôvernosti). O danom vyšetrení spíšu zápis, pričom tento odovzdajú v jednom vyhotovení:
     1.  členovi vedenia školy,
     2.  koordinátorovi prevencie.
     1.  zápise popíšu skutočnosť, vyjadrenia agresora a obete a navrhnú opatrenia na riešenie.
     1.  Triedni učitelia agresora a obete v spolupráci s koordinátorom prevencie si pozvú na pohovor zákonných zástupcov týchto žiakov. Aj o tomto stretnutí spíšu zápis (pri zachovaní dôvernosti).

     K pohovoru prizvú aj člena vedenia školy.

     1.  Po písomnom uzavretí celého prípadu, zvážení návrhov na opatrenia, vyjadrení agresora a obete, rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov riaditeľka školy rozhodne o ďalšom postupe v súlade so školským poriadkom školy, pracovným poriadkom školy, resp. zákonom č. 300/2005 Z. z. -Trestný zákon a zákonom č. 372/1990 Z. z. zákona o priestupkoch.
     2.  Nakoľko šikanovanie je závažným negatívnym spoločenským javom, celý prípad vyšetrenia šikanovania sa bude realizovať pri zachovaní dôvernosti až do vyriešenia daného prípadu. Týmto postupom nie je dotknutá informačná povinnosť školy.
     3. V prípade, že tento negatívny jav zistí žiak školy, je povinný okamžite o tejto skutočnosti informovať svojho triedneho učiteľa, koordinátora prevencie, výchovného poradcu, v ich neprítomnosti člena vedenia školy.
     1. Metódy riešenia šikanovania

     Pre vyšetrovanie šikanovania sa odporúča nasledovná stratégia:

     1.  zaistenie ochrany obetiam,
     2.  rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi, s každým zvlášť,
     3.  nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami (nikdy nekonfrontovať obete a agresorov),
     4.  kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov obete aj agresora) príp. kontaktovanie CPPP a P,
     5.  využitie anonymnej dotazníkovej metódy.

     Pri výskyte skupinového násilia voči obeti sa odporúča nasledovný postup:

     1.  okamžitá pomoc obeti,
     2.  dohoda riaditeľa školy s pedagogickými zamestnancami na postupe vyšetrovania,
     3.  vlastné vyšetrovanie,
     4.  zabránenie možnej krivej výpovede agresorov, ich izolácia bez možnosti dohodnúť sa naspoločnej výpovedi,
     5.  nahlásenie prípadu polícii,
     6.  kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov.

     Rozhovor s obeťou

     •  necháme dieťa samostatne hovoriť, citlivo ho povzbudzujeme, aby hovorilo čo najviac
     •  po spontánnej výpovedi sa začneme pýtať na všetky podrobnosti
     •  otázky: "Čo sa stalo? Kde sa to stalo? Kto čo urobil? Ako sa správali ostatní prítomní?"
     •  obeť uistíme o svojej ochrane
     •  môžeme dieťa požiadať, aby celý incident napísalo
     •  ak je viditeľné zranenie, upovedomíme lekára, prípadne políciu
     •  upovedomíme rodičov
     •  na otvorenú konfrontáciu dieťa neprehovárame, iba mu to navrhneme, ak nesúhlasí, znovu ho ubezpečíme o ochrane
     •  pozor na falošné obvinenia

     Rozhovor s agresorom

     •  skôr ako začneme naostro vyšetrovať, zvážime, aká je možnosť agresora usvedčiť,
     •  ak je táto možnosť veľmi malá, hlavne v prípade strachu a obáv obete, musíme sa uspokojiť s tým, že urobíme všetko pre ochranu obete,
     •  otvorene povieme o obvinení a sledujeme reakcie ( chránime obeť i svedkov), jednáme pokojne, neoddávajme sa prípadnému hnevu,
     •  necháme samostatne hovoriť agresora, prípadne mu dáme celú situáciu napísať
     •  kladieme mu jasné a presné otázky,
     •  kým prípad nie je vyriešený, neodsudzujeme,
     •  aj v prípade vyriešeného problému odsúdime čin, nie celú osobnosť ( ako človek má šancu na nápravu),
     •  informujeme o možných sankciách a ďalšom postupe.

     Rozhovor so svedkami

     •  individuálne rozhovory,
     •  kladieme konkrétne otázky ( kto, kedy, ako),
     •  v prípade, že sa nám nedarí, použijeme takú otázku, z ktorej sa už predpokladá, že dieťa určitú vec videlo "Kde si bol keď ..." namiesto "Ublížil X žiak žiakovi Y",
     •  dobré sú otázky, na ktoré sa nedá odpovedať áno - nie - neviem,
     •  musíme čeliť výhovorkám.

     Rozhovor s rodičmi obete

     •  informujeme ich o celom priebehu vyšetrovania,
     •  ubezpečíme ich o ochrane ich dieťaťa,
     •  snažíme sa dohodnúť na spolupráci.

     Rozhovor s rodičmi agresora

     •  rodičov pozveme na rozhovor,
     •  oboznámime ich o priebehu vyšetrovania, o podstate činu i o celkovom správaní sa dieťaťa v škole,
     •  u týchto rodičov, ktorí nemajú záujem spolupracovať, a ktorí priamo negatívne ovplyvnili správanie svojho dieťaťa, rozhovor zbytočne nepredlžujeme. Oboznámime ich o možných sankciách a o ďalšom postupe.
     •  zápis z jednania im dáme podpísať.

     Oboznámenie triedy

     •  oznámime spolužiakom, či a ako budú vinníci potrestaní,
     •  vo vážnejších prípadoch by mal toto jednanie viesť riaditeľ školy,
     •  v prípade obáv o bezpečnosť obete od tohto kroku upustíme.
     1. Opatrenia na riešenie situácie А/ Opatrenia pre obete :
     •  odporučenie rodičom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť CPPP a P zorganizovať skupinový intervenčný program v spolupráci so CPPP a P- informovanie a odborné poradenstvo pre zákonných zástupcov obetí.

     В/ Opatrenia pre agresorov

     •  odporučenie rodičom agresorov vyhľadať odbornú starostlivosť CVPP a P
     •  návrh na výchovné opatrenia v súlade so školským poriadkom.

     С/ Opatrenia v mimoriadnych prípadoch:

     •  odporúčanie zákonným zástupcom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt, prípadne do liečebno - výchovného sanatória,
     •  oznámenie príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sociálno-právna ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov,
     •  oznámenie príslušnému útvaru Policajného zboru SR (PZ SR), ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin.
     1. Spolupráca školy so zákonnými zástupcami žiakov

     Pri podozrení na šikanovanie žiaka je potrebná spolupráca vedenia školy, koordinátora prevencie, výchovného poradcu a ďalších pedagogických zamestnancov s rodinou obete, ako aj s rodinou agresora. Nedá sa však predpokladať, že rodičia budú vždy hodnotiť situáciu objektívne, preto sa odporúča upozorniť ich na to, aby si všímali možné príznaky šikanovania a ponúknuť im pomoc. Pri pohovore so zákonnými zástupcami žiakov majú dbať pedagogickí zamestnanci na taktný prístup a najmä na zachovanie dôvernosti informácií. Pri podozrení na šikanovanie žiaka sú koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno - patologických javov, výchovný poradca, ale hlavne triedni učitelia sú povinní upozorniť zákonných zástupcov:

     a/ aby si sledovali možné príznaky šikanovania,

     b/ a súčasne im ponúknuť pomoc.

     1. Postup pri podozrení zo zneužívania návykových látok А/ Tabakové výrobky - konzumácia v škole
     1.  odobratie a zaistenie výrobku
     2.  spísanie záznamu s vyjadrením žiaka
     3.  oznámenie rodičom - komunikácia s nimi
     4.  výchovné opatrenie v súlade so školským poriadkom.
     5.  oboznámenie ostatných pedagógov, žiakov v kolektíve

     В/ Alkohol - konzumácia v škole

     1.  odobratie a zaistenie výrobku
     2.  pri ohrození zdravia, života škola zabezpečí potrebnú pomoc a volá lekársku pomoc,
     3.  ak nehrozí akútne nebezpečenstvo, spísanie záznamu s vyjadrením žiaka,
     4.  vyrozumenie zákonného zástupcu a ten si žiaka vyzdvihne,
     5.  komunikácia s rodičom
     6.  výchovné opatrenie v súlade so školským poriadkom/uvedené v bode VI. Hodnotenie prospechu a správania: VI.6./
     7.  oboznámenie ostatných pedagógov, žiakov v kolektíve
     8.  kontaktovať odbor sociálnych vecí príslušného úradu pri opakovaní sa situácie a v závažných prípadoch.

     С/ Alkohol - nález v škole

     1.  odobratie a zaistenie výrobku,
     2.  okamžite informovať vedenie školy,
     3.  spísanie záznamu s vyjadrením žiaka, ak bol nájdený u neho - oznámenie rodičom, komunikácia s nimi,
     4.  výchovné opatrenie v súlade so školským poriadkom,
     5.  oboznámenie ostatných pedagógov, žiakov v kolektíve.

     D/ Omamné a psychotropné látky - konzumácia v škole

     1.  odobratie a zaistenie výrobku
     2.  pri ohrození zdravia, života škola zabezpečí potrebnú pomoc a volá lekársku pomoc
     3.  ak nehrozí akútne nebezpečenstvo, spísanie záznamu s vyjadrením žiaka
     4.  vyrozumenie zákonného zástupcu a ten si žiaka vyzdvihne
     5.  otvorená komunikácia so zákonným zástupcom
     6.  výchovné opatrenie v súlade so školským poriadkom /uvedené v bode VI. Hodnotenie prospechu a správania: VI.7./
     7.  oboznámenie ostatných pedagógov, žiakov v kolektíve
     8.  kontaktovať odbor sociálnych veci príslušného úradu pri opakovaní sa situácie a v závažných prípadoch.

     Е/ Omamné a psychotropné látky - distribúcia

     1. pri podozrení na distribúciu musí škola vždy informovať PZ SR

     Omamné a psychotropné látky - nález

     1.  odobratie a zaistenie látky,
     2.  netestujeme chemické zloženie,
     3.  spísanie záznamu,
     4.  ak bola látka nájdená u žiaka, ten sa k tomu písomne vyjadrí,
     5.  za prítomnosti svedka je látka vložená do obálky, zapíše sa dátum,

     čas a miesto nálezu, obálka sa zapečatí (prelepiť s pečiatkou školy) a uschová sa,

     1.  škola vyrozumie PZ SR, tá látku identifikuje a zaistí,
     2.  výchovné opatrenie v súlade so školským poriadkom.
     1. Navrhované opatrenia školy v rámci prevencie sociálno-patologických javov (SPJ)

     A / zvyšovanie odbornej úrovne pedagógov v oblasti prevencie SP J,

     B / pravidelné oboznamovanie žiakov so školským poriadkom,

     C / dodržiavanie pravidiel - otvorená diskusia, kontrola zo strany pedagógov, ale aj žiakov,

     D / pri porušovaní pravidiel - postihnutie vinníka,

     E / budovanie dobrého vzťahu a dôvery medzi triednym učiteľom a žiakmi v triede,

     F/ zlepšovanie spolupráce medzi triednym učiteľom a rodičmi,

     G/ podpora zdravotnej, osobnostnej a sociálnej výchovy,

     H / systematická preventívna činnosť, (tvorivé dielne, besedy, predstavenia...), podpora zdravého životného štýlu.

     Užitočné stránky pre žiakov:

     Pedagogicko-psychologické poradne

     Adresy na najbližšie pedagogicko-psychologické poradne v mieste vášho bydliska nájdete na intemetovej adrese www.sikana.eu.

     Centrá výchovnej a psychologickej prevencie

     Takisto adresy na najbližšie centrá výchovnej a psychologickej prevencie v mieste vášho bydliska nájdete na stránke www.sikana.eu.

     Linka detskej istoty www.idi.sk

     Obrátiť sa môžete aj na telefonickú Linku detskej istoty. Na bezplatné číslo Linky detskej istoty 116 111 môže zavolať každý, kto potrebuje pomoc alebo chce pomôcť v otázke šikanovania. Teda aj dieťa, aj dospelý.

     Linka sa špecializuje na problematiku detí a mládeže. Ako jediná pracuje v nepretržitej prevádzke vrátane víkendov a sviatkov. Je bezplatná, anonymná a odborne garantovaná.

     Takisto môžete poslať podnet mailom na adresu sikana@sikana.eu alebo pomoc@sikana.eu.

     Webstránky o šikane: www.sikana.eu,www.prevenciasikanovania.sk

      

     1. stupeň

     OBSAH PLÁNU PREVENCIE ZÁVISLOSTÍ

     A Aktivity v rámci prevencie závislostí a javov sociálnej patológie

     v Prieskum drogovej scény na škole pomocou dotazníka

     v Prieskum zameraný na identifikáciu javov sociálnej patológie – šikanovanie

     v Prieskum zameraný na identifikáciu javov sociálnej patológie – domáce násilia

     v Tvorba plagátov a výtvarných prác

     v Realizovanie prevencie na triednických hodinách a na iných vyučovacích hodinách v rámci medzipredmetových vzťahov

     v Spolupráca s PPP, s pracovníkmi Policajného zboru v Čadci a v Oščadnici

     iv Využívanie videoprogramov s programom prevencie

     v Využívanie zážitkových foriem práce so študentmi, ktoré sú zamerané na formovanie,

     či zmenu postoja k drogám a sociálno-patologických javov

     v Informovanie rodičov o rizikách závislosti a sociálnej patológie

     v Využívanie tvorby násteniek, schránky dôvery

      

     Časový harmonogram

      

     Mesiac

      

     Téma

     Zodpovední            za akciu

     September

     Oboznámiť žiakov s vnútorným poriadkom školy.

      

     Propagácia práce záujmových krúžkov.

      

     Nábor žiakov do záujmových krúžkov

     27.9. Svetový deň mlieka – zamerať sa na zdravý životný štýl

      

      Prečo je mlieko zdravé?    Vitamíny z mlieka prospešné nášmu         zdraviu. Výrobky z mlieka – jogurty, syry..... Výstavka mliečnych výrobkov.  

                                  

      

      

     triedni učitelia

      

     vedúci záujm. krúžkov

      

     vedúci záujm. krúžkov

      

     triedni učitelia

      

     triedni učitelia

      

     všetci učitelia,

     koordinátor

     Október

      

     04.10   Beseda: o zdravom psychickom, fyzickom a sociálnom vývine žiaka (prednáška zameraná na odstránenie šikany medzi žiakmi) – Na svete nie si sám

     „Tancujeme pre zdravie“

     16. 10. – 20. 10. Týždeň zdravej výživy

     Pondelok – Deň zdravej výživy

     Utorok – Deň spolupráce a duševného zdravia

     Streda – Deň bez sladkostí

     Štvrtok – Deň byliniek

     Piatok – Deň jabĺk - formou zážitkového učenia si pripomenúť význam tohto chutného ovocia

     Deň starých rodičov – starí rodičia symbolizujú jeseň života. Cieľom je, aby si žiaci uvedomili vplyv starých rodičov na ich životy a spoločnosť, výroba darčekov pre seniorov v Domove dôchodcov.

      

      

      

     všetci učitelia, koordinátor

      

      

     koordinátor

     triedni učitelia

      

      

      

     koordinátor, triedni učitelia

     November

     17. 11. Deň boja za demokraciu – beseda s triednymi učiteľmi

     Európsky týždeň boja proti drogám – úvaha na tému „ Prečo nebrať drogy“

     Ako trávim voľný čas? – diskusia o správnom využívaní voľného času

     23. 11. Beseda so športovcom Matejom Tóthom

     Dotazník určený k zisťovaniu miery šikanovania na školách

     učitelia SJL, THF, TEV, DEJ

      

     koordinátor

     koordinátor, triedni učitelia

      

     koordinátor, uč. I. stupňa

     December

     Z rozprávky do rozprávky – spoločné divadlo 1. stupňa na tému O dvanástich mesiačikoch (spolupráca, utužovanie priateľstva, zapájane sa do čitateľských aktivít)

     5. 12. Výchovný koncert Let Art

     6. 12. Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí (beseda)

     Vianočná besiedka, výroba vianočných darčekov (vianočné trhy)

     21. 12. Vianočná akadémia

      

     koordinátor, žiaci 7.- 9.r.

     triedni učitelia

      

     učitelia VYV

     koordinátor

      

      

     všetci učitelia

     Január

     Beseda o nástrahách internetu

     Uvedomenie si správnych hodnôt života (1.- 4.. ročník)

     Vytvorenie násteniek na tému – Každý iný, všetci rovní

     Zisťovanie medziľudských vzťahov triedach – dotazník, triedne besedy

     Učitelia IFV, triedni učitelia

     koordinátor

      

     Február

     Karneval

     Valentínsky ples

     Moja kľukatá cesta – závislosti verzus kriminalita, protidrogová prevencia (sebareflexia a vlastný pohľad k otázke návykovosti a zneužívania psychotropných látok), beseda s CPPPaP a príslušníkmi PZ

      

      

     koordinátor

     všetci učitelia, žiaci       1.-9.r.

     učiteľky náboženstva,

     koordinátor, vydavatelia školského  časopisu

     Marec

     Diskriminácia, rasizmus, antisemitizmus – predchádzanie formám rasovej diskriminácie, všeobecné ľudské práva – úvaha, beseda.

     Svetový deň vody – 22.03. – vytvorenie násteniek, plagátov, tematické vyučovanie

     Vytvorenie násteniek s tematikou Týždeň proti rasizmu

     Mesiac knihy – beseda a literárna súťaž s deťmi

     •  návšteva knižnice

      

     koordinátor,

     triedni učitelia

      

     všetci učitelia, učitelia VYV,

     triedni učitelia, katechétky

      

     Apríl

     7. 4.  Svetový deň zdravia -význam telesného a duševného zdravia ,význam pohybu, otužovanie, účelné využívanie voľného času

     „Zdravý životný štýl“ - prednáška s lekármi o životospráve, stravovaní, poruchách príjmu potravy a duševnom zdraví

     11. 4. Deň narcisov – deň  boja proti rakovine, organizovanie verejnej finančnej zbierky

     Deň Zeme – brigády (čistenie areálu školy, ulíc v obci, potokov)

     triedni učitelia

      

     koordinátor, beseda s lekárom

      

     triedni učitelia + žiaci

      

     koordinátor, triedni učitelia + žiaci

     Máj

     Deň matiek – divadelné predstavenie

      

     Oboznámenie študentov s rizikom vyplývajúcim z úžívania tabakových výrobkov pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku (31. mája)

      

     všetci učitelia+žiaci

      

     koordinátor, učitelia

      

      

     koordinátor, triedni učitelia

     Jún

     Cvičenia v prírode, Škola v prírode

     Športom proti drogám - rôzne športové súťaže

      

     triedni učitelia, koordinátor

      

     triedni učitelia + žiaci

      

     *Poznámky: plán sa môže v priebehu šk. roka dopĺňať resp. obmieňať.

      

     2. stupeň

     Aktivity v rámci prevencie závislosti a sociálno-patologických javov

     ·         Prieskum drogovej scény na škole pomocou dotazníka

     ·         Prieskum zameraný na identifikáciu sociálno-patologických javov – šikanovanie

     ·         Tvorba plagátov a výtvarných prác

     ·         Realizovanie prevencie v rámci predmetu etická výchova, občianska výchova, výtvarná výchova, telesná výchova, zemepis, prírodopis a v rámci triednických hodín

     ·         Spolupráca s CPPP a P, Mestskou políciou, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva

     ·         ·         Využívanie zážitkových foriem práce so žiakmi, ktoré sú zamerané na formovanie, či zmenu postoja k drogám a sociálno-patologických javov

     ·         Informovanie rodičov o rizikách drogovej závislosti a sociálno-patologických javoch

     ·         Využívanie násteniek, schránky dôvery

      

     Časový harmonogram preventívnych aktivít

     September: Zdravý životný štýl

     -          Oboznámenie žiakov s vnútorným poriadkom školy

     -          Oboznámenie s činnosťou a náplňou práce koordinátora

     -          Informovanie žiakov a rodičov o možnosti práce v záujmových krúžkoch

     -          Nadviazanie spolupráce s Mestskou políciou – projekt Správaj sa normálne

     -          Účelové cvičenia v prírode v každom ročníku

     -          Zberové aktivity – zber šípok a papiera

     -          Návšteva filmového predstavenia – 1. a 2. stupeň

     -          Okresné kolo v cezpoľnom behu – 2. stupeň

     -          V rámci prevencie využívať program Nenič svoje múdre telo – 4. ročník, Cesta k emocionálnej zrelosti – 5. – 9. ročník a Vieme, že ...  – 7. – 9. ročník

      

     Október: Mesiac úcty k starším

     -          Mesto seniorom – nástenka, výtvarné práce, darčeky pre dôchodcov, kultúrny program

     -          Mesiac spolupráce školy a rodiny – 1. a 2. stupeň

     -          Súťaž v zručnosti – 2. stupeň

     -          Zemepisné vychádzky v miestnej krajine – 1. a 2. stupeň

     -          Výstava jesenných plodov -1. a 2. stupeň

     -          Deň jablka – 1. stupeň

     -          Halloween Party – karneval – 2. stupeň

     -          Okresné kolo vo florbale – 5. – 9. ročník

     -          Okresné kolo vo futbale – 5. – 9. ročník

     -          „Šikana, týka sa to aj nás“ – 6. ročník – beseda s pracovníčkou CPPPaP v N.M.nV.

      

     November: Medzinárodný deň bez fajčenia (16.11.)

     -          Príprava výrobkov na Vianočné trhy

     -          Školské kolo vo vybíjanej zmiešaných družstiev – 5.-7. ročník

     -          Školské kolo v basketbale – 2. stupeň

     -          Okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky – 2. stupeň

     -          Oboznámenie žiakov o zákone o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy – 2. stupeň

     -          „Drogová závislosť, fajčenie a alkoholizmus“ – 8. ročník – prednáška s pracovníčkou regionálneho úradu verejného zdravotníctva

     December: Svetový deň boja proti AIDS (1.12.)

     -          Mikuláš v triedach – 1. a 2. stupeň

     -          Vianočné večierky v triede – 1. a 2. stupeň

     -          Nadácia život – vianočný program pre rodičov

     -          Účasť na vianočných trhoch s prezentáciou vlastných výrobkov -1. a 2. stupeň

     -          Štafetové súťaže – 3. ročník

     -          Školské kolo v stolovom tenise – 2. stupeň

     -          Prezentácia stredných škôl pre rodičov

     -          „ Láska a partnerské vzťahy „ – 8. ročník - beseda s pracovníčkou CPPPaP v N.M.nV.

     -          „Reprodukčné zdravie, pohlavne prenosné ochorenia“ – 9. ročník - prednáška s pracovníčkou regionálneho úradu verejného zdravotníctva

      

     Január: Tolerancia

     -          Návšteva divadla – 1. stupeň

     -          Minulosť mesta – návšteva kultúrnych pamiatok – 3. ročník

     -          Exkurzia na polikliniku – 1. ročník

     -          Okresné kolo v stolnom tenise – 2. stupeň

     -          Okresné kolo vo vybíjanej dievčat – 5.-7. ročník

     -          Beseda s Mestskou políciou o šikanovaní, agresívnom správaní, intolerancii –2. stupeň

      

     Február: Zdraviu škodlivé látky

     -          Súťaže s plnou loptou – 3. ročník

     -          Školské kolo vo vybíjanej chlapcov – 5.a 6. ročník

     -          Lyžiarsky kurz – 7. ročník

     -          Okresné kolo v basketbale chlapcov a dievčat – 2. stupeň

     -          Beseda o knihe „ Poznaj svoje múdre telo “ - 3. ročník

     -          Škodlivosť fajčenia a alkoholu na ľudský organizmus – 5. a 6. ročník ETV

     -          Valentín – vplyv drog na lásku – 2. stupeň ETV

     -          „Drogy, mne sa to nemôže stať?- omyl!“ – 7. ročník - beseda s pracovníčkou CPPPaP v N.M.nV.

      

     Marec: Mesiac knihy

     -          MDŽ – úcta k žene – 1. a 2. stupeň

     -          Pozdravy k MDŽ – 1. stupeň

     -          Návšteva mestskej knižnice -1., 5. a 6. ročník

     -          Príprava výrobkov na veľkonočné trhy – 1. a 2. stupeň

     -          Výtvarné práce ku dňu vody (22.3.) – 1. stupeň

     -          Futbalový turnaj Coca-Cola Cup – 2. stupeň

     -          „Cesta k emocionálnej zrelosti“ –  6. ročník - krátkodobý preventívny program s pracovníčkou CPPPaP v N.M.nV.

      

     Apríl: Svetový deň zdravia – Deň narcisov (7.4.)

     -          Deň Zeme (22.4.) – zber papiera – 1. a 2. stupeň

     -          Škola v prírode – 2.-4. ročník

     -          Po stopách Štúrovcov – 8. ročník exkurzia

     -          Divadelné predstavenie školského súboru Štvorlístok – 5.-9. ročník

     -          Dopravná súťaž – školská družina

     -          Školské kolo v skoku do výšky – 2. stupeň

     -          Školské kolo vo florbale chlapcov – 2. stupeň

     -          Aktualizácia násteniek s tematikou zdravého životného štýlu – 1. a 2. stupeň

     Máj: Mesiac lásky

     -          Program na Deň matiek – 1. a 2. stupeň

     -          Posedenie pre mamičky – 1. stupeň

     -          Divadelné predstavenie v SND Bratislava – 9. ročník

     -          Dopravná výchova s policajtom – 4. ročník

     -          Športové súťaže s rodičmi – školská družina

     -          Okresné kolo v ľahkej atletike – 2. stupeň

     -          Školské kolo v malom futbale – 2. stupeň

     -          Svetový deň bez tabaku (31.5.) – oboznámenie s rizikom vyplývajúcim z užívania tabakových výrobkov – 2. stupeň ETV

     -          Dotazník k zisťovaniu aktuálneho stavu drogovej scény a sociálno-patologických javov v škole – 2. stupeň

      

     Jún: Svet bez drog

     -          MDD – súťaže, návšteva kultúrneho podujatia – 1. a 2. stupeň

     -          Juniáles (karneval) – 1. stupeň

     -          Cesta rozprávkovým lesom – 1. stupeň

     -          Múzeum, pamiatky Starej Turej – 5. a 6. ročník

     -          Krátke divadelné predstavenia v anglickom jazyku – 7. a 9. ročník

     -          Účelové cvičenia v prírode – 1. a 2. stupeň

     -          Školské výlety – 1. a 2. stupeň

     -          Podjavorinské hry v atletike – 2. stupeň

     -          Drogy a ochrana pred nimi – rozhlasová relácia

     -          Svetový deň boja proti drogám (26.6.) – výtvarné práce s danou témou – 2. stupeň

     -          Vyhodnotenie dotazníkov k zisťovaniu aktuálneho stavu drogovej scény a sociálno-patologických javov v škole

     -          Vyhodnotenie celoročnej činnosti na úseku prevencie v podmienkach školy

      

      

   • Kontakt

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • ŠKOLSKÝ EMAIL: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk, vmacuhova@zsoscadnicau.sk
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 041/4382130 041/4382970
    • Ústredie 760 02301 Oščadnica Slovakia
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 37811487
    • 041/4382130
   • Prihlásenie