• Vnútorná smernica na riešenie výchovných problémov

    •     Vnútorná smernica na riešenie výchovných problémov                                                                                                                        

         Vnútorná smernica na posilnenie výchovného vplyvu školy na žiakov a na riešenie vzniknutých výchovných problémov v škole od septembra 2012/2013.

     Táto smernica vychádza z platných Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl schválených MŠ SR dňa 1. 5. 2011  pod číslom č. 22 /2011 – R a z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2012/2013 a upravuje ich na konkrétne podmienky školy.

     1. Predchádzanie výchovným problémom:

         a) V školskom roku 2012/2013 je súčasťou rozvrhu školy aj  zaradenie triednických hodín v každej triede. Rozvrh hodín je zverejnený na webovej stránke školy. Triednické hodiny môžu byť  1 krát týždenne v dĺžke trvania 45 minút.  Náplňou činnosti na nich bude okrem kontroly žiackych knižiek so zápisom známok podľa klasifikačného záznamu s podpismi rodičov, hlavne vyhodnocovanie dodržiavania vnútorného poriadku školy a okamžité riešenie výchovných problémov na triednických hodinách. V rámci lepšej spolupráce, komunikácie s rodičmi sme zaviedli konzultačné hodiny. V tomto školskom roku pokračujeme znovu v projekte Elektronická žiacka knižka (EŽK), ktorý slúži na okamžitú komunikáciu a spoluprácu s rodičmi žiakov, ktorí majú prístup k internetu.

         b) Riaditeľstvo školy bude naďalej podporovať prácu žiackej školskej  samosprávy, ktorej členmi sú zástupcovia – po jednom z každej triedy, Výsledným cieľom práce žiackej školskej samosprávy  je zlepšenie vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi a ich rodičmi pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov.

     2. Riešenie výchovných problémov počas činnosti v škole:

         a) Vzniknuté výchovné problémy budú všetci učitelia  (v ďalšom texte len učiteľ) riešiť okamžite! Pred ich riešením môžu učitelia o probléme predbežne diskutovať s triednym učiteľom, s výchovnou poradkyňou školy alebo s niektorým členom vedenia školy. Každý problém sa musí objektívne prešetriť a vždy písomne zaznamenať!  Každý učiteľ zhodnotí závažnosť problému a drobné prvotné porušenia vnútorného poriadku a bezpečnosti a ochrany zdravia rieši príslušný učiteľ ústnym individuálnym pohovorom so žiakom. O pohovore následne informuje triedneho učiteľa, ktorý si vedie evidenciu a problémy vyhodnocuje a rieši na najbližšej triednickej hodine. Pri opakovanom menej závažnom porušení príslušný učiteľ  napíše žiakovi poznámku do žiackej knižky, prípadne do EŽK, posúdi zápis i do klasifikačného záznamu (KZ),  informuje o nej triedneho učiteľa, ktorý na triednickej  hodine problém vyhodnotí a rieši. Pri ďalšom opakovanom alebo závažnom porušení vnútorného poriadku školy a pod. informuje príslušný učiteľ triedneho učiteľa, ten prvotne ihneď konzultuje celý problém so žiakom a písomne predvolá rodiča žiaka na individuálny pohovor do školy, spolu s rodičom vždy príde i žiak. Triedny učiteľ spolu s príslušným učiteľom z predvolania rodiča a následnej diskusie vyhotoví písomný záznam  spolu s podpismi účastníkov (učitelia, rodič, žiak), originál si ponechá, jednu kópiu odovzdá rodičovi žiaka a jednu kópiu odovzdá riaditeľovi školy do evidencie. V prípade, ak rodič odmietne podpísať záznam, učiteľ ho požiada o písomné vyjadrenie k problému, rodič ho vlastnoručne ihneď napíše a podpíše. V prípade, ak aj to rodič odmietne, učiteľ v poznámke záznamu poznačí jeho odmietnutie a požiada k tomu rodiča o podpis.

        b) Pri ďalšom opakovanom výchovnom probléme (alebo už pri závažnom prvotnom) informuje o ňom triedny učiteľ riaditeľa školy, ktorý predvolá rodičov žiaka spolu so žiakom na pohovor k riaditeľovi školy. Pohovoru sa okrem nich zúčastnia aj triedny učiteľ a výchovná poradkyňa, prípadne aj príslušný učiteľ, ktorý začal riešiť výchovný problém. Celý problém sa objektívne prešetrí výpoveďami, prípadne sa doloží predchádzajúcimi záznamami. Na príslušnom písomnom zázname oznámi riaditeľ školy rodičovi návrh výchovného opatrenia, tento zápis všetci účastníci podpíšu, kópiu dostane aj rodič žiaka.

         c) Pri objektívnom prešetrovaní problémov môže požiadať príslušný učiteľ, triedny učiteľ a riaditeľ školy o písomné výpovede ďalších žiakov – svedkov udalosti, aby sa predišlo manipulácii svedeckých výpovedí žiakov a následným konfliktom s rodičmi žiakov.

         d) Na štvrťročných pedagogických radách za I. a III. štvrťrok navrhuje písomné oznámenia ( rozhodnutia  o výchovnom opatrení ) o závažnom porušení vnútorného poriadku školy triedny učiteľ, Každé oznámenie musí byť doložené predchádzajúcim písomným záznamom triedneho učiteľa o pohovore s rodičom a podpisom rodiča.

         e) Na polročných pedagogických radách za I. a II. polrok informuje triedny učiteľ o návrhoch výchovných opatrení, o ktorých už boli minimálne 48 hodín predtým písomne informovaní aj rodičia žiaka. Znížené známky zo správania po prerokovaní v pedagogickej rade schvaľuje riaditeľ školy. Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie výchovno-vzdelávacích výsledkov svojho dieťaťa, môže do 3 dní odo dňa, kedy bolo žiakovi vydané vysvedčenie, písomne požiadať nadriadený orgán štátnej správy v školstve o prešetrenie správnosti postupu klasifikácie.

         f) Neuzavreté výchovné problémy sa posúvajú na riešenie do najbližšieho hodnotiaceho obdobia alebo na mimoriadnu pedagogickú radu.

     3. Riešenie výchovných problémov mimo školy:

         Vzniknuté výchovné problémy žiakov mimo školy riešia učitelia ako občania so zvýšenou autoritou u žiakov, využívajú pritom  osobný kontakt s rodičmi žiaka mimo školy, právo ústnej i písomnej svedeckej výpovede na Mestskej, alebo Okresnej polícii v Čadci, ktorá má v plnej kompetencii riešenie takýchto problémov a má právo dodatočne si vyžiadať na riaditeľstve školy potrebné všeobecné osobné údaje o žiakoch ( meno a priezvisko, trieda, adresa trvalého bydliska).

     4. Dodatok

             Všetci učitelia zaangažovaní do riešenia výchovných problémov sú viazaní mlčanlivosťou a ochranou osobných údajov.

          Táto vnútorná smernica bola prerokovaná a schválená na pedagogickej rade dňa 27.8.2014 a nadobúda účinnosť dňom 1.9.2014.  Kópia vnútornej smernice je prístupná v zborovni školy  a je zverejnená na webovej stránke školy.

      

      Prípadné doplnenia v priebehu ďalších školských rokov budú spracované v číslovaných dodatkoch a zverejnené.

      

      V Oščadnici, dňa 27.8.2014                                           Mgr.Veronika Mačuhová, riaditeľka školy

      

                                                                                             

      

      

      

      

      

      

      

      

   • Kontakt

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • ŠKOLSKÝ EMAIL: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk, vmacuhova@zsoscadnicau.sk
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 041/4382130 041/4382970
    • Ústredie 760 02301 Oščadnica Slovakia
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 37811487
    • 041/4382130
   • Prihlásenie