• Smernica pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole

    •  

       

      

            Z á k l a d n á  š k o l a     Oščadnica - Ústredie

                                                                                                                           

      

      

      

      

     Smernica pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia  žiakov v škole

      

      

      

     https://zsoscadnicau.edupage.org/photos/icons/img097.jpg

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zástupca žiakov pre BOZP                                                     

     Mgr.Eva Pavlinová 

      

                                                                                        

     Mgr. Veronika Mačuhová

      riaditeľ školy                           

      

      

     Čl. 1

     Úvodné ustanovenie

      

     Riaditeľka Základnej školy v Oščadnici - Ústredie vydáva túto smernicu, ktorá  stanovuje základne

      podmienky a postupy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, na vylúčenie alebo

     obmedzenie faktorov, podmieňujúcich vznik školských úrazov, poškodení zdravia a všeobecné zásady prevencie.

      

     Článok 2

     Rozsah platnosti

      

     Táto smernica je platná v rámci Základnej školy Oščadnica - Ústredie pre všetkých žiakov a v nevyhnutnom rozsahu pre zamestnancov školy.

      

     Článok 3

     Povinnosti školy

      

     Škola je pri výchove a vzdelávaní povinná:

     1. Prihliadať na základné fyziologické potreby žiakov.

     2. Vytvárať podmienky na zdravý vývin žiakov.

     3. Zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov.

     4. Poskytnúť mu nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.

      

      Článok 4

     Práva a povinnosti žiakov

     Žiak má právo na :

     1. Výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí.

     2. Organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,

     zdravotnému stavu v súlade so zásadami psychohygieny.

      

     Žiak je povinný:

     1. Neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy

     a vzdelávania.

     2. Dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy.

     3. Chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov, nevykonávať činnosti, ktoré sú zdraviu

     škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých látok.

     4. Rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi,

     vnútornými predpismi školy a s dobrými mravmi.

     5. Pred skončením vyučovania bez dovolenia nevychádzať zo školskej budovy, zdržiavať sa

     v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môže žiak len za podmienok, určených

     školským poriadkom.

     6. Nenosiť do školy predmety, ohrozujúce seba, zdravie spolužiakov, resp. zamestnancov

     školy.

      

     Článok 5

     Osobitné povinnosti k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov

      

     Škola je povinná:

     1. Sústavne zabezpečovať bezpečné a zdraviu nezávadné podmienky v škole a tiež pri

     mimoškolských činnostiach.

     2. Zabezpečiť pravidelnú kontrolu priestorov školy, jej vybavenia, inštalácií, zariadení,

     upozorňovať na zistené nedostatky a zaistiť ich odstránenie.

     3. Venovať osobitnú pozornosť prevedeniu komunikácií a pomocných konštrukcií(podlahy,

     schody, zábradlia) sklenené výplne okien a dverí, elektrickej inštalácii, športoviskám a ich

     vybaveniu.

     4. Zamedziť žiakom prístup do priestorov, kde im hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu

     a poškodenia zdravia (kotolne, sklady).

     5. Mimoškolské aktivity organizovať len v bezpečných a nezávadných podmienkach.

     6. Zabezpečiť výkon dozoru nad žiakmi počas vyučovania, prestávok a mimoškolských

     akcií.

     7. Sústavne dohliadať na činnosť a správanie žiakov, upozorňovať, usmerňovať a vhodne

     organizovať činnosti s ohľadom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.

     8. Vykonávať oboznamovanie a informovanie žiakov o zásadách bezpečnosti a ochrany

     zdravia na začiatku školského roka, výučby v odborných učebniach, na športových

     podujatiach, mimoškolských činnostiach.

     11. Ochrániť zdravie žiakov pred účinkami tabakového dymu vydaním zákazu fajčenia

     v škole.

     12. Zabezpečiť, aby v prípade úrazu žiakov boli dostupné prostriedky prvej predlekárskej

     pomoci. Poskytovanie prvej predlekárskej pomoci má byť v primeranom počte

     zamestnancami, znalými poskytovať prvú predlekársku pomoc.

     13. Zabezpečiť, aby organizovanie výletov, exkurzií, lyžiarskych a plaveckých zájazdov

     a ďalšie aktivity boli organizované po informovanom súhlase a dohode so zákonným

     zástupcom žiaka.

      

     Článok 6

     Oboznamovanie o podmienkach zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia

     žiakov

      

     1. Cieľom oboznamovania je zabezpečiť získanie potrebného súboru informácií a vedomostí

     o zásadách bezpečného správania v škole.

     2. Oboznamovanie žiakov sa vykonáva na začiatku školského roku t.j. prvý deň nástupu do

     školy, po závažnom školskom úraze žiaka, pred mimoškolskými akciami, výletmi a

     exkurziami. Oboznamovanie žiakov vykoná triedny učiteľ a má byť preukázateľné

     a založené do dokumentácie školy.

      

     Článok 7

     Zásady bezpečného správania v škole

      

     1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú pred vyučovaním najskôr 15 minút pred začiatkom

     vyučovania. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú 10 minút pred

     začiatkom vyučovania resp. činnosti.

     2. Do budovy žiaci prichádzajú cez šatňu, pokiaľ nie je stanovené inak.

     3. Žiaci, ktorí prídu na vyučovanie, výchovnú činnosť skôr, ako je stanovený čas,

     disciplinovane čakajú na školskom dvore alebo na mieste, ktoré im určil učiteľ. Vstup do

     školy bez vedomia vyučujúceho je zakázaný.

     4. Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase, písomne

     oznámenom učiteľom a schváleným riaditeľom školy.

     5. Žiak sa v škole prezúva do zdravotne nezávadnej obuvi, ktorú má označenú.

     Vychádzkovú obuv žiak necháva v šatni. Po odchode domov žiak necháva prezúvky

     v škole na určenom mieste.

     6. Vstup do školy na bicykli, kolieskových korčuliach a pod.  je na týchto športových náradiach zakázaný.

      

     Článok 8

     Zásady bezpečného správania sa žiakov pri vyučovaní

      

     1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok ako aj na školských akciách chrániť svoje

     zdravie a zdravie svojich spolužiakov.

     2. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach

     sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný

     dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia

     učiteľov na predchádzanie úrazom.

     3. Všetci žiaci sú povinní rešpektovať pokyny dozor konajúcich učiteľov školy.

     4. Žiaci nesmú v škole ani v areáli školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické

     látky a drogy.

     5. Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady – dôsledne si umyje ruky po použití WC a tiež

     pred každým jedlom.

     6. V učebniach aj v ostatných priestoroch školy sú zakázané všetky nebezpečné činnosti,

     hlavne stúpanie na stoličky, behanie, skákanie, kĺzanie po podlahách.

     7. Zakázané je vykláňanie žiakov z okien, lezenie na parapety a sadanie na ne.

     8. Všetky dvere na nábytku musia byť pozatvárané.

     9. Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť rohom a hranám v miestnosti, aby nedošlo

     k úrazu.

     10. Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, je učiteľ povinný preukázateľne

     poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu.

      

      Článok 9

     Zásady bezpečného správania žiakov cez prestávky

      

     1. Žiaci sa pohybujú primerane rýchlo, nerušia a neobmedzujú svojich spolužiakov, bez

     dovolenia nesmú opustiť budovu školy.

     2. Je zakázané vykláňať sa z okien, vyhadzovať papier, odpadky a iné predmety z okien, behať, skákať, šmýkať sa voziť po zábradlí, skákať po schodoch.

     3. Počas malých prestávok je zakázané opúšťať triedy (s výnimkou hygienických potrieb).

     4. Počas veľkej prestávky sa žiaci prechádzajú po školskom dvore, a rešpektujú pokyny učiteľov, ktorí vykonávajú dozor nad žiakmi. Pri nepriaznivom počasí sa žiaci zdržujú na

     školskej chodbe.

     5. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a

     čakajú na príchod vyučujúceho. Disciplinovane sa presunú pred odbornú učebňu.

     6. Pre učebné pomôcky chodia určení žiaci.

     7. Zásady bezpečného správania žiakov cez prestávky kontroluje pedagogický dozor.

      

     Článok 10

     Zásady bezpečného správania v školských učebniach

      

     Zásady bezpečného správania žiakov v školskej dielni

     1. Do učebne technickej výchovy/techniky môže žiak vstupovať len v sprievode učiteľa.

     2. Žiak je povinný prísť na vyučovanie technickej výchovy/techniky v primeranom pracovnom

     oblečení.

     3. Každý žiak má svoje pracovné miesto, ktoré bez súhlasu učiteľa nesmie meniť.

     4. Každý žiak je zodpovedný za nástroje a náradie, , ktorým je vybavené pracovisko.

     5. Pri každej práci je žiak povinný dodržiavať zásady bezpečnej práce.

     6. Učiteľ je povinný preukázateľne oboznámiť žiakov so základnými zásadami bezpečnosti

     práce s ručnými nástrojmi, a s analýzou nebezpečenstva a ohrozenia, ktoré sa vyskytujú

     pri týchto prácach.

     7. Na začiatku vyučovacej hodiny je žiak povinný skontrolovať svoje pracovisko, náradie

     a nástroje. Zistené nedostatky ihneď hlási učiteľovi.

     8. Je zakázané pracovať s poškodeným náradím a nástrojmi.

     9. Žiaci vykonávajú len takú prácu, ktorá im bola pridelená a využívajú len tie nástroje, ktoré im boli určené.

     10. Rešpektujú bezpečnostné pokyny pri práci s nástrojmi a materiálom a to:

     - ostrie nástrojov pri práci musí smerovať vždy od tela a tváre tak, aby sa žiak

     nezranil a nezranil ani spolužiaka,

     - musí používať osobné ochranné pracovné prostriedky (montérky, prípadne

     pracovné rukavice),

     - pri práci s farbami, lakmi moridlami a lepidlami pracuje žiak pri otvorenom

     okne a po práci si je povinný dôkladne umyť ruky.

     11. Po ukončení vyučovacej hodiny je žiak povinný očistiť svoje pracovisko, skontrolovať

     a uložiť náradie.

     12. Učiteľ po prekontrolovaní pracoviska odvedie žiakov z učební do tried, resp. šatní.

      

     Zásady bezpečného správania žiakov na hodine telesnej výchovy

      

     1. Prechod žiakov na športové ihriská  je výlučne v sprievode učiteľa.

     2. Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické , bezpečnostné predpisy, o ktorých boli

     preukázateľne oboznámení na úvodnej hodine TV.

     3. Sú oboznámení s umiestnením lekárničky pre poskytnutie prvej pomoci.

     4. Žiaci sú povinní cvičiť v dohodnutom cvičebnom úbore.

     5. Pri cvičení s náradím musí byť poskytovaná záchrana školenou osobou a každý

     cvičenec musí mať zabezpečený dostatočný priestor na cvičenie.

     6. Cvičebné náradie, na ktorom sa bude cvičiť, musí byť skontrolované učiteľom pred

     každou vyučovacou hodinou. Nedostatky je nutné odstrániť, pokiaľ to nie je možné, je

     toto náradie potrebné vyradiť z používania.

     7. Vybavenie športoviska musí byť v bezpečnom stave. Podlaha, povrch ihriska, kvalita

     a hrúbka ľadu, náradie, kryty a pod.).

     8. Loptové hry je možné na  školskej chodbe hrať len v tom prípade, ak osvetľovacie telesá

     a okná majú bezpečnostné kryty proti nárazu loptou a následnému rozbitiu.

     9. Pri športových aktivitách je potrebné používať vhodný cvičebný odev a športovú

     obuv.

     10. Zakázané je používať pri cvičení okuliare, hodinky, retiazky, žuvať žuvačky a pod.

     11. Pri cvičení je nutné zachovávať medzi jednotlivými cvičeniami dostatočné rozostupy.

     12. Pred začatím každej novej hry, súťaže, či cviku je nutné vysvetliť pravidlá či postup

     a overiť, či boli žiakmi pochopené. Vhodné je danú činnosť najprv predviesť

     a umožniť si ju vyskúšať pred samotnou hrou súťažou.

      

     Zásady bezpečného správania žiakov v učebni informatiky

     1. Do učebne smú žiaci vstupovať len v sprievode učiteľa.

     2. Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné predpisy, o ktorých boli

     preukázateľne oboznámení na úvodnej hodine.

     3. Učiteľ určí každému žiakovi jeho pracovné miesto pre prácu s počítačom. Žiak sa

     dostaví na svoje miesto včas a nesmie si ho svojvoľne vymieňať. V prípade, že je na

     jedno miesto viac žiakov, učiteľ časovo rozdelí prácu na počítači medzi žiakmi.

     4. Každý žiak je zodpovedný za jemu pridelený počítač.

     5. Pri práci s počítačom nie je dovolené jesť a piť nápoje a mať ich na pracovnom stole.

     6. Žiaci nevyrušujú pri práci svojich spolužiakov neprimeraným hlukom a zbytočným

     pohybom po učebni.

     7. Žiaci dávajú pozor na elektrické rozvody, elektrické zásuvky. Nezasahujú do

     elektrického obvodu počítača. Je zakázané pracovať s poškodeným počítačom.

     8. Žiaci sú povinní nahlásiť každú poruchu počítača alebo príslušenstva učiteľovi.

     9. Po skončení vyučovacej hodiny žiaci v učebni dôkladne vyčistia priestor okolo

     počítačov, uložia stoličky, pričom venujú pozornosť elektrickým káblom.

     10. Učiteľ stav učebne skontroluje, uzamkne a žiaci odchádzajú z učebne spoločne.

      

     Článok 11

     Zásady bezpečného správania pri mimoškolských činnostiach

      

     Každý školský výlet, exkurzia, lyžiarsky a plavecký výcvik alebo iné mimoškolské

     aktivity konané so žiakmi musia byť dôsledne pripravené a zabezpečené. Plán organizačných

     opatrení pripraví triedny učiteľ alebo poverený pedagogický zamestnanec, ktorý ho predloží

     na schválenie riaditeľovi školy v dostatočnom časovom predstihu.

     Plán musí obsahovať:

     - názov a zámer akcie,

     - termín konania akcie,

     - trasu a miesto pobytu,

     - počet účastníkov (žiakov a sprievodcov), meno vedúceho a počet členov pedagogického zboru,

     - miesto a hodinu zrazu a návratu,

     - spôsob dopravy,

     - program na každý deň,

     - podmienky stravovania a ubytovania,

     - bezpečnostné opatrenia,

     - preukázateľné školenie žiakov z bezpečnosti a ochrany zdravia zamerané na

     konkrétnu mimoškolskú činnosť.

      

     Zásady bezpečnosti pre športové hry a súťaže

     1. Riaditeľ školy určí zodpovednú osobu za celú akciu.

     2. Výber akcie musí zodpovedať veku, vyspelosti a počtu účastníkov, druhu súťaže.

     3. Pri každej súťaži je potrebné zabezpečiť jednu dospelú osobu.

     4. Preveriť navrhované trasy , športoviská, označiť nebezpečné miesta.

     5. Na športovisku musí byť preverený hlavne stav povrchu.

     6. Na začiatku akcie je nutné účastníkov oboznámiť s organizačným pokynmi,

     pravidlami súťaže, vymedziť priestor pre pohyb účastníkov, jej značenie, oboznámiť

     s dovolenými a zakázanými činnosťami, oboznámiť s postupom v prípade úrazu alebo

     mimoriadnej činnosti.

     Zásady bezpečnosti žiakov pri plaveckom výcviku

     1. Plavecký výcvik organizuje škola v rámci predmetu telesná výchova formou kurzu.

     2. Pedagogický dozor pri dochádzke žiakov do plavárne zabezpečuje učiteľ školy alebo

     externý zamestnanec, poverený riaditeľom školy.

     3. Plavecký výcvik žiakov sa realizuje len vo vymedzenom priestore bazénu alebo

     kúpaliska do výšky vodnej hladiny 1,2 m.

     4. Na jedného dospelého cvičiteľa pripadá skupina detí s najvyšším počtom 10 žiakov.

     5. Cvičiteľ plávania zodpovedá za zdravie a bezpečnosť žiakov.

      

     Zásady žiakov pri lyžiarskom výcviku

     1. Škola môže organizovať pre žiakov 7. alebo 8. ročníka s informovaným súhlasom

     zákonného zástupcu žiaka lyžiarsky výcvik .

     2. Lyžiarsky výcvik vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné

     predpoklady na vyučovací predmet telesná výchova, alebo iný pedagogický

     zamestnanec s osvedčením viesť lyžiarsky výcvik.

     3. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov.

     4. Vedúci lyžiarskeho výcviku zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh výcviku.

     Zabezpečuje program výcviku a celého zájazdu, riadi prácu lyžiarskych inštruktorov

     a dbá na dodržiavanie denného programu.

     5. Lyžiarsky inštruktor zodpovedá za výcvik zvereného družstva, zdravie a bezpečnosť

     jeho členov, podľa pokynov vedúceho vykonáva pedagogický dozor. Starostlivosť

     o zdravie účastníkov vykonáva vedúci zájazdu alebo inštruktor len ak má na prácu

     potrebné predpoklady (školenie prvej pomoci).

     6. Zdravotník sa na lyžiarsky výcvik vysiela len ak sa výcviku zúčastní viac ako 30

     žiakov.

     7. Na lyžiarsky výcvik sa volia len nelavinózne svahy , za vhodné sa považujú v zimných

     lyžiarskych strediskách , ktoré sú upravované a ich terén je vhodný pre pohybové

     danosti žiakov.

     8. Pri výcviku je potrebné riadiť sa všeobecnými bezpečnostnými predpismi, vydanými

     príslušnou horskou službou.

     9. Vedúci lyžiarskeho výcviku a inštruktori skontrolujú pred začiatkom výcviku výstroj

     žiakov. Dbajú na používanie bezpečnostného lyžiarskeho viazania a na oblečenie,

     prispôsobené poveternostným podmienkam.

     10.Lyžiarsky výcvik sa koná formou sústredenej päťdennej, maximálne sedemdennej

     výchovno-vzdelávacej činnosti v období mesiacov december – apríl.

      

     Zásady bezpečnosti žiakov pri organizovaní školských výletov, exkurzií

     1. Pre žiakov 1. až 4. ročníka sa môže v školskom roku organizovať jeden jednodňový

     výlet.

     2. Pre žiakov 5. až 9. ročníka sa môžu organizovať dva jednodňové výlety alebo jeden

     dvojdňový výlet. So súhlasom zákonného zástupcu žiaka možno výlet predĺžiť o dva 2

     dni pracovného pokoja.

     3. Ako súčasť vyučovania môže škola organizovať exkurzie. Miesto a čas exkurzie

     musia vychádzať z učebných osnov školského vzdelávacieho programu. Žiaci sa

     v jednom ročníku môžu zúčastniť v školskom roku najviac na troch exkurziách,

     trvajúcich viac ako 4 vyučovacie hodiny.

      

     Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov so zdravotným postihnutím

     1. Pri kúpaní a pri plaveckom výcviku je v jednej skupine najviac 5 žiakov; ak ide

     o žiakov nevidiacich, žiakov so zvyškami zraku, žiakov s ťažkým telesným

     postihnutím alebo žiakov s viacnásobným postihnutím, môže byť s inštruktorom

     najviac jeden žiak .

     2. Pri lyžiarskom výcviku môže mať jeden inštruktor najviac osem žiakov, ak ide

     o žiakov slabozrakých, nepočujúcich a telesne postihnutých môže byť v skupine

     najviac šesť žiakov, ak ide o žiakov nevidiacich alebo o žiakov so zvyškami zraku

     môže mať jeden inštruktor najviac jedného žiaka.

     3. Pri školskom výlete je počet žiakov rovnaký alebo nižší, ako počet žiakov v triede

     alebo vo výchovnej skupine príslušného typu školy.

      

     Pri spracovaní Smernice boli použité materiály:

      

     Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

     niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      

     Zákon č.124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a zákona č. 140/2008 Z. z. o

     BOZP

      

     Vyhl. MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách

      

     Vyhl. MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základných školách

      

      

     Táto Smernica pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole nadobúda účinnosť 8.10.2012 a platí na dobu neurčitú.

      

      

     V Oščadnici, 8.10.2012                                       Mgr. Veronika Mačuhová

                                                                                 riadeiteľka školy

      

      

       

      

      

      

      

      

         

      

       

      
      

      

   • Kontakt

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • ŠKOLSKÝ EMAIL: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk, vmacuhova@zsoscadnicau.sk
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 041/4382130 041/4382970
    • Ústredie 760 02301 Oščadnica Slovakia
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 37811487
    • 041/4382130
   • Prihlásenie