• Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov

    •      Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov                                                                                   

            Vnútorný  systém kontroly a hodnotenia žiakov je súčasťou školského vzdelávacieho programu. Na jeho tvorbe sa podieľali všetci pedagogickí zamestnanci školy . Tento vnútorný dokument školy  rešpektuje zásady hodnotenia: v zmysle Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a zabezpečuje  objektívnosť hodnotenia a klasifikácie, diferencovaný charakter klasifikačných  známok , adekvátnosť  klasifikácie  v očiach žiaka a individuálnu vzťahovú normu.  V procese kontroly, hodnotenia, klasifikácie sa bude uplatňovať krátkodobá a individuálna spätná väzba. Spolu s číselným vyjadrením – klasifikáciou učiteľ podá žiakovi aj ústny alebo písomný hodnotiaci posudok, v ktorom vysvetlí kladné a záporné stránky odpovede.

     Hodnotenie, klasifikácia slúži žiakovi na sebapoznanie a sebauvedomovanie, a to je významný faktor utvárania jeho osobnosti, najmä jeho sebapoznania. Našim cieľom je, aby hodnotenie, klasifikácia žiakov pôsobilo povzbudzujúco, motivačne  a konštruktívne.   

     Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  žiakov ZŠ Oščadnica - Ústredie  bol vypracovaný, prerokovaný v poradných metodických orgánoch  a schválený pedagogickou radou ZŠ Oščadnica – Ústredie, ktorá  schválila tento vnútorný predpis  na svojom zasadnutí dňa 15.10.2012.  Vnútorný systém hodnotenia  a klasifikácie nadobúda účinnosť dňa 15.10.2012.

      

     1. Zásady hodnotenia  a klasifikácie žiakov ZŠ Oščadnica - Ústredie

       

     Zásady hodnotenia, klasifikácie žiakov vychádzajú z Metodického pokynu č. 7/2009  – R z 28.apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy.

     (1) Hodnotenie žiaka má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.

     (2) Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou  s motivačným  hodnotiacim posudkom, ktorým učiteľ žiakovi vysvetlí kladné i záporné stránky odpovede a naznačí ďalší spôsob žiakovej práce.

     (3) Predmetom hodnotenia sú najmä   učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, usilovnosť, osobnostný rast.

     (4) Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ najmä sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, sledovaním jeho výkonu a pripravenosti na vyučovanie, rôznymi druhmi skúšok ( písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové  –v závislosti od charakteru vyučovacieho  predmetu  ), didaktickými testami a súbormi prác žiaka, ktoré vypovedajú o jeho výkone, konzultáciou s ostatnými pedagógmi, príp. s odborníkmi v oblasti  vývinovej psychológie,  špeciálnej pedagogicky a rozhovormi so žiakom a s jeho zákonným zástupcom.

     (5) V priebehu školského roka sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie.

     Priebežné hodnotenie zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť, má hlavne motivačný charakter.

     Celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete.

     Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch hodnotí kvalita vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia pričom sa prihliada na systematickosť práce počas celého roka.

     Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie.

     (6) Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Za ústnu odpoveď sa považuje :

     a) žiakova samostatná ústna prezentácia naučených vedomostí a poznatkov na učiteľom stanovenú tému učiva, ústna prezentácia môže byť doplnená písomným alebo grafickým prejavom s cieľom konkretizovať, objasniť podstatu a význam učiva v praktických súvislostiach,

     b) celohodinová práca  – splnenie niekoľkých úloh rôzneho druhu práce počas celej vyučovacej hodiny vrátane krátkych ústnych odpovedí, ústnych prezentácií. Takýto spôsob previerky vedomostí a schopností sa nazýva celohodinová klasifikácia.

     Vo výnimočných prípadoch pri zohľadnení žiakovej individuálnej momentálnej psychickej a fyzickej disponovanosti môže učiteľ žiaka požiadať o písomnú prípravu na ústnu odpoveď.

     (7) Predmetom hodnotenia a klasifikácie  správania je rešpektovanie práv iných osôb a správanie sa žiaka podľa školského poriadku.

     (8) Výsledky písomných    kontrolných prác  pri priebežnom hodnotení čiastkových výsledkov žiaka na vyučovacích hodinách  môže    učiteľ  klasifikovať známkou podľa „ motivačnej“ stupnice.  Pri priebežnom hodnotení učiteľ  zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiakov triedy a  potrebu pozitívnej motivácie k ďalšiemu vzdelávaniu.

     Celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka školského roka a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň vedomostí v danom vyučovacom predmete.

     Spôsob, obsah a kritéria hodnotenia sú bližšie charakterizované v učebných osnovách jednotlivých predmetov.  Učiteľ má možnosť zvoliť si spôsob hodnotenia podľa charakteru učiva, dôležitosti tematického celku učiva, použitého druhu didaktického testu a potreby motivácie žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu.

     Prospech žiaka v  jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami :(z Metodického pokynu č. 7/2009 – R z 28.apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy )

      

     Stupeň 1 (výborný)                                                       

     Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.

     Stupeň 2 (chválitebný)                                               

     Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.

     Stupeň 3 (dobrý)                                                      

     Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.

     Stupeň 4 (dostatočný)          

     Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj  v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.

     Stupeň 5 (nedostatočný)

     Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.

      

     2. Zásady hodnotenia  a klasifikácie žiakov  so zdravotným znevýhodnením v ZŠ Oščadnica – Ústredie

      

     Pri overovaní vedomostí, hodnotení a klasifikácii žiaka so ZZ je potrebné:

     1. dodržať §55 ods. 4 škol. zákona č.245/2008Z.z. – pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným postihnutím
     2. dodržať  zásady z prílohy č. 2 MP č.22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ
     3. vychádzať z odporúčaní poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka
     4. vychádzať z odporúčaní príslušného individuálneho vzdelávacieho plánu

     Spôsob overovania vedomosti žiaka sa uvedie v jeho IVVP. Uprednostňuje sa tá forma, ktorá je pre neho najvýhodnejšia.

     Proces hodnotenia a klasifikácie žiakov so ŠVVP uvádza §55 – 58 školského zákona 245/2008 Z.z.

      

     3. Oslobodenie s predmetu

     Žiak, ktorý je  čiastočne oslobodený z predmetu, je klasifikovaný známkou, za tie výkony, ktoré mu umožňuje jeho zdravotný stav.

      Žiak, ktorý je  úplne oslobodený z predmetu, nie je klasifikovaný známkou, ale slovom absolvoval - neabsolvoval.

      

     4. Celkové hodnotenie žiakov

     Celkové hodnotenie žiaka je prospel s vyznamenaním, prospel veľmi dobre , prospel a neprospel.

     PV – do priemeru 1,5

     PVD – do priemeru 2,0 (žiak nemôže mať stupeň 3 zo žiadneho predmetu)

     P – nad 2,0

     N – ak z predmetov dosiahol stupeň 5

     (V zmysle §55 zákona č.245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní... a Čl.3 ods. 13  Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy)

      

      

         V Oščadnici, dňa 15.10.2012                                   Mgr. Veronika Mačuhová,

                                                                                                         riaditeľka školy

      

      

   • Kontakt

    • Základná škola Oščadnica - Ústredie
    • ŠKOLSKÝ EMAIL: zsoscadnicau@zsoscadnicau.sk, vmacuhova@zsoscadnicau.sk
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 041/4382130 041/4382970
    • Ústredie 760 02301 Oščadnica Slovakia
    • vsmatlavova@zsoscadnicau.sk, kmasarykova@zsoscadnicau.sk
    • 37811487
    • 041/4382130
   • Prihlásenie